De Bijbel – Gods geschreven Woord

Deze overdenking is van Derek prince Ministries

Deze week zullen we het gezag van Gods Woord bestuderen.
Laten we vandaag beginnen met het lezen van de woorden van Christus zelf, zoals die worden weergegeven in Johannes 10:34-36. Christus spreekt hier tot de Joden en staaft Zijn bewering dat Hij de ‘Zoon van God’ is, wat door de Joden wordt betwist. Ter ondersteuning van Zijn uitspraak citeert Christus vanuit het boek Psalmen in het Oude Testament dat Hij aanduidt met de woorden ‘uw wet’. En we lezen daar:

Jezus​ antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent ​goden? Als de wet hén ​goden​ noemde tot wie het woord van God kwam, en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader ​geheiligd​ en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

In dit antwoord maakt Jezus zelf gebruik van de twee titels die sindsdien meer dan alle andere titels door Zijn volgelingen gebruikt zijn om er de Bijbel mee aan te duiden. De eerste van deze titels is ‘het Woord van God’; de tweede is ‘de Schrift’. Het is nuttig om te gaan kijken wat deze twee belangrijkste titels ons te zeggen hebben over het karakter van de Bijbel.

Toen Jezus de Bijbel ‘het Woord van God’ noemde, gaf Hij daarmee te kennen dat de daarin geopenbaarde waarheden hun oorsprong niet hadden bij de mens, maar bij God. Hoewel er op velerlei manieren heel veel verschillende mensen zijn gebruikt om de Bijbel voor de wereld beschikbaar te maken, zijn zij allemaal louter instrumenten of kanalen. In geen enkel geval is de boodschap of de openbaring van de Bijbel bij de mens ontstaan, maar steeds en alleen bij God zelf.

Aan de andere kant, toen Jezus de tweede titel gebruikte – ‘de Schrift’ – doelde Hij daarmee op een van Godswege bepaalde beperking van de Bijbel. De woorden ‘de Schrift’ betekenen letterlijk ‘datgene wat geschreven is’. De Bijbel bevat niet de totale kennis of het volledige plan van de Almachtige God in ieder aspect of detail. Hij bevat zelfs niet alle goddelijk geïnspireerde boodschappen die God ooit door menselijke instrumenten heen gegeven heeft. Dit wordt gestaafd door het feit dat de Bijbel zélf op vele plaatsen refereert aan de uitspraken van profeten waarvan de woorden niet staan opgetekend in de Bijbel.

Daarom zien we dat de Bijbel, hoewel helemaal waar en gezaghebbend, ook selectief is. Zijn boodschap is in de eerste plaats bedoeld voor mensen en wordt uitgedrukt in woorden en termen die menselijke wezens kunnen begrijpen. Zijn centrale thema en doel is het geestelijk welzijn van de mens. Hij openbaart voornamelijk de aard en de gevolgen van de zonde, en de weg van uitredding uit de zonde en zijn consequenties, door geloof in Christus.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank U wel Heer, dat de Bijbel – Uw levende, altijd sprankelende en vernieuwende Woord – in mij is komen wonen door Uw Heilige Geest. Daardoor is Uw Woord een krachtbron die voortdurend in mij woont, bij mij is en met mij meegaat op mijn levensreis. Dank U dat ik Uw woorden steeds mag koesteren. Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Het bewijs van discipelschap

Als Jezus Christus volmaakt één is met de Bijbel, dan betekent dit ook dat de band tussen de gelovige en de Bijbel gelijk moet zijn aan zijn relatie met Christus. Deze waarheid wordt in de Schrift meerdere malen bevestigd. Om te beginnen in Johannes 14. In dit hoofdstuk waarschuwt Jezus Zijn discipelen dat Hij binnenkort, wat Zijn lichamelijke aanwezigheid betreft, van hen weggenomen zal worden en dat er daarna een nieuw soort relatie tussen Hem en hen moet komen. De discipelen zijn onwillig en niet in staat om de komende verandering te accepteren of te begrijpen. Ze kunnen vooral niet begrijpen hoe, nu Christus op het punt staat hen te verlaten, zij Hem toch nog zullen kunnen zien of gemeenschap met Hem hebben als Hij hen (straks) verlaten heeft.
In Johannes 14:19 zegt Christus: Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien. We zouden het ook zo kunnen zeggen: maar u zult Mij blijven zien…
Naar aanleiding van deze opmerking van Jezus vraagt Judas (niet Iskariot, maar de andere Judas), in vers 22: Heere, hoe komt het dat U zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?
Judas bedoelt: Heer, als U weggaat, en als de wereld U niet meer zal zien, hoe zult U zichzelf dan nog aan ons kunnen openbaren? Dus wel aan Uw discipelen, maar niet aan hen die U niet volgen. Wat voor communicatie of gemeenschap zult U met ons kunnen blijven hebben, waar de wereld geen deel aan heeft?’
In vers 23 beantwoordt Jezus Judas’ vraag en zegt: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en we zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
De sleutel om dit antwoord juist te verstaan, ligt in de uitdrukking ‘hij zal Mijn woord bewaren’ (NBG). De belangrijkste eigenschap die een ware discipel onderscheidt van de mensen uit de wereld, is dat een ware discipel Christus’ woord bewaart en doet wat Hij zegt (NBV).
Als we het antwoord dat Christus hier geeft, plaatsen achter de oorspronkelijke vraag, ‘Heere, hoe komt het dat U zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?’, dan vinden we in dit antwoord vier feiten geopenbaard die onmisbaar en zeer belangrijk zijn voor iedereen die graag een echte christen wil zijn. Laat me omwille van de duidelijkheid eerst even het antwoord herhalen dat Jezus gaf in vers 23:Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en we zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Dit zijn de vier essentiële feiten, die uit Christus’ antwoord naar voren komen:
1.      Het houden van Gods Woord is het eerste kenmerk die een discipel van Christus onderscheidt van de rest van de wereld.
2.      Het vasthouden aan Gods Woord is het doorslaggevende bewijs van de discipels liefde voor God, en andersom de belangrijkste motivatie van Gods liefde voor de discipel.
3.      Christus openbaart Zichzelf aan de discipel door Gods Woord, terwijl de discipel het leest en het (vast)houdt (oftewel gehoorzaamt).
4.      Door Gods Woord komen de Vader en de Zoon samen in het leven van de discipel en wonen blijvend bij hem in.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Heer Jezus, het blijft een onuitsprekelijk wonder dat U in mij bent komen wonen door Uw Geest, en dat ik – gestuurd en gedreven door diezelfde Heilige Geest – op mijn beurt U weer ‘terug mag liefhebben’ door Uw Woord te koesteren en te doen wat U zegt. Laat Uw liefde mij en door mij heen de wereld om mij heen voortdurend veranderen! Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Horen en doen wat Christus zegt

Wanneer we in ons leven het fundament gelegd hebben van een persoonlijke ontmoeting met Christus, hoe kunnen we dan verder bouwen op dat fundament?

Het antwoord vinden we in de bekende gelijkenis van de wijze man en de dwaze man, die Jezus vertelde in Mattheüs 7:24-27: Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Merk op dat het verschil tussen beide mannen niet ligt in de toets of beproeving die hun huizen moesten doorstaan. Beide huizen hadden de storm, de wind, de regen en de vloedgolven te doorstaan. Het christendom heeft nooit iemand eenwindstille overtocht naar de hemel beloofd. Integendeel, in Handelingen 14:22 worden we gewaarschuwd, …dat we door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.

Iedere wegwijzer ‘naar de hemel’ die verdrukkingen en moeite ontkent, is een misleiding. Die zal ons niet naar de beloofde, veilige bestemming brengen.

Wat was dan het belangrijke verschil tussen de beide mannen en hun huizen? Het antwoord is:
De wijze man bouwde zijn huis op de rots als fundament, en de dwaze man bouwde op een fundament van zand. De wijze man bouwde op zo’n manier dat zijn huis stevig en veilig bleef staan in de storm. De dwaze man bouwde op zo’n manier dat zijn huis de storm niet kon doorstaan.

Wat maakt dit beeld van het bouwen op een rots ons duidelijk? Wat betekent het voor ieder van ons als christen, in heldere, eenvoudige taal? Christus zelf maakt dit heel duidelijk, als Hij zegt: …ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.

Dus, ‘bouwen op de rots’ betekent kort en krachtig: horen en doen wat Christus zegt.

 

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

The Inside Church

Beste broeder en zuster,

Vandaag wil ik iets met je delen.

3 jaar geleden op 5 december werd ik diep geraakt door een gebeurtenis op het eiland Tholen, waar ik woon. Ik heb toen een stuk geschreven, ‘The Inside Church’, waarvan ik nu geloof dat God mij iets wilde laten zien.

Tholen werd op dat moment overspoeld met vluchtelingen. De gemeente vroeg hulp aan de kerken en werden min of meer gedwongen samen te werken. Dit leidde tot een kortstondige atmosfeer op Tholen, mijns inziens, als in Matteus 25 vers 35: want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald.

 

Ineens was daar het besef van individuele verantwoordelijkheid welke alle kerkmuren overstijgt. De Heer maakte mij duidelijk dat er iets moet gebeuren! Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Openbaring 3: 16

De visie die ik heb is voor het eiland Tholen, maar tegelijkertijd overal toepasbaar.
De scheiding tussen Geloof en Ongeloof stopt niet op de deurmat van de kerk. Deze scheiding loopt dwars door de bestaande kerken.
Op Tholen is een Gelovige gemeente welke is gezeten in alle bestaande kerken. Dit is een gemeente waarvan Jezus zegt: Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten……….. Openbaring 3: 8,
Voor het gemak noem ik deze gemeente ‘The Inside Church’. Deze kerk staat op in deze dagen. Voor alle duidelijkheid, dit is al aan de gang en het is noodzakelijk want Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. (‘haastelijk’) Openbaring 22: 20
Omdat we zien dat de ontwikkelingen in de wereld m.b.t. de tekenen van de eindtijd, o.a. gebeurtenissen rondom Israel, in een stroomversnelling raken, kunnen we niet anders dan concluderen dat de tijd nabij is.

Visie

  1. The Inside Church zal zich gaan verenigen op een Bijbelse manier in interkerkelijke huisgroepen. Daarbij moeten zij vooral niet hun eigen kerk loslaten. De eerste gemeente kwam samen in huisgroepen terwijl zij ook naar de tempel gingen.
    En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken. Hand. 2:46
  2. Interkerkelijke huisgroepen waarbij een discipelschapcultuur heerst, oftewel zorg voor elkaar en de bereidheid om discipelen te maken.
    Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Matt.28:19
  3. Door de discipelschapscultuur zal er groei plaats vinden en zullen deze huisgroepen al snel het aantal van 12 overschreiden. Het is belangrijk dat kringen dan weer opsplitsen. Motivatie hiervoor is dat mensen zich in een kleine gemeenschap gekend weten. Niemand kan in de anonimiteit blijven. Er is intimiteit, ook in kleiner verband. Jezus beweegt zich voornamelijk in groepen van 12 en 70, maar binnen de 12 had Hij een speciale relatie met 3 personen.

In onze omgeving zijn al veel interkerkelijk initiatieven zoals Kampvuuravonden, Alphacursus, Mannenontbijt, True You, Atletes in Action, Kapelavonden etc. Daarom hebben we besloten om de initiatiefnemers uit te nodigen en samen te gaan bidden en onze Heer te vragen om wijsheid en richting.
Uiteraard willen we op individuele basis kerkleiders informeren en betrokken maken zodat dit een gezamenlijk werk is.
Met elkaar willen we bestaande geestelijke bolwerken inventariseren zodat we voor deze specifiek kunnen bidden.

Nogmaals voor alle duidelijkheid, The inside Church bestaat al. Tegelijkertijd geloof ik dat wij een God dienen van orde. Toen Mozes luisterde naar zijn schoonvader Jethro handelde hij als volgt: Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk: leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Exodus 18: 25
Ik kan mij zo voorstellen dat Mozes contact hield met zijn leiders over duizend op een liefdevolle en rechtvaardige wijze. Discipelschap.
The Inside Church zal per dorp georganiseerd zijn en gecoördineerd worden door een dorpsoudste. Een persoon die de relatie onderhoud met de kringleiders.
Voor ons eiland zal ook een oudste zijn die relaties onderhoud met de dorpsoudsten.

Afgelopen jaren heb ik geleerd als kringleider bij defensie en nu als ‘reizend adjudant’ voor de NCOK hoe belangrijk het is om kringleiders te hebben, maar ook per Krijgsmachtdeel een coördinator en een bestuur.
Vooral leiders van Christelijke werken liggen voortdurend onder vuur. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Efeze 6:12
Dan is het goed om elkaar regelmatig te ontmoeten en te bemoedigen. Wij doen dat door toerustingsdagen, maar we gaan ook naar de kringleiders toe.
We zijn als kooltjes in een vuur. Haal er een kooltje uit dan zal hij doven.

Ben je door deze overdenking geraakt, op wat voor manier ook, bel of mail mij als je door wilt praten. Dit is persoonlijk en ik geloof tegelijkertijd ook niet. Het gaat ons allemaal aan. Mijn hart is hier vol van en daarom pak ik de vrijmoedigheid om dit met jou te delen.

Als NCOK hopen wij samen met jullie dagelijks de Hele wapenuitrusting van God aan te doen opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Efeze 6:13
Namens de NCOK wensen we jou als kringleider en je kring een zeer gezegende kerst en een voorspoedig 2019

Vragen

Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed

Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

 

Geplant in het huis van de Heer

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries
De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.
(Psalm 92:13-16)

Dit is een prachtig beeld van het leven van iemand die werkelijk rechtvaardig is. Hij wordt vergeleken met twee bomen. Allereerst met een palmboom. Kenmerkend voor een palmboom is dat hij geheel rechtopstaand, vertikaal dus, groeit. En zijn vruchten groeien helemaal bovenin de boom. Met andere woorden: hoe meer we groeien, hoe meer vrucht we dragen. De ceder is de koning van alle bomen, de allermooiste, de meest luisterrijke, en ook dat is een beeld van de rechtvaardige.

De tekst zegt verder dat hij is geplant in het huis van de Heer. Dat woord geplant is belangrijk. Het spreekt van verbondenheid. Sommige christenen zijn nooit bereid ergens geplant te worden. Ze fladderen van de ene plek naar de andere. Ze willen nergens wortelschieten en ze komen nooit tot vrucht dragen. Iemand zei eens in zijn gebed: “Heer, help me te bloeien waar ik ben geplant”. Houd goed in gedachten dat je nergens kunt en zult bloeien, als je niet eerst (ergens) bent geplant.

Omdat ze geplant zijn, zullen de rechtvaardigen ook in hun ouderdom nog vrucht dragen, en wordt hun leven een getuigenis van Gods trouw. Hun leven getuigt: ‘De HEERE is waarachtig; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht’.
Als je wilt weten hoe het karakter van de Heer is, kijk dan naar het leven van een ware rechtvaardige; in het leven van zo iemand zie je de weerspiegeling van Gods trouw.

 

Vragen

Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed

Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest

Door Gary Wilkerson

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” (2 Korinthe 6:14).

Je vraagt je misschien af waarom je je zo saai van geest voelt. Of waarom je niet de macht hebt om te getuigen zoals je zou willen. Of waarom je gebeden zo zwak lijken. Het kan mogelijk zijn omdat er nog teveel van de wereld is, het restant van het vlees en de vleselijkheid, die in jou huizen.

Je luistert mogelijk naar de verkeerde soort muziek of je kijkt naar ongezonde beelden op tv of online. En hoe zit het met de mensen met wie je omgaat? Daagt men je uit om meer op Jezus te lijken of zijn het vleselijke, plezierzoekende metgezellen die je van Hem weg leiden?

“Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere” (2 Korinthe 6:17). Afzonderen van wat? Van gemeenschap met dingen die niet zuiver en heilig zijn, dingen die onwaar en liefdeloos zijn en verdeeldheid veroorzaken. Dingen die scheiding tussen jou en anderen veroorzaken en je geloof, je liefde en je gebedsleven verminderen.

God heeft misschien al tot je hart gesproken over wat sommige van die dingen zijn en Hij zegt: “Laat ze verdwijnen. Neem de tijd om die uit je leven te verwijderen. Zonder je ervan af!” En wanneer je dit doet, zal Zijn Geest je vernieuwen. Gods genade zal je omvatten en je in staat stellen om te verklaren dat de onzuiverheden in jou tot het verleden behoren. De nederlaag die je ten opzichte van de boze leed, hij die probeert je geloof, je kracht, je macht te verminderen, behoort tot het verleden!

God vraagt ons niet om uit bepaalde dingen te stappen, omdat Hij een soort morele politieagent is die probeert te zorgen dat je precies doet wat Hij zegt. Nee, het is omdat Hij een Vader is die van je houdt en geniet als jij het goede doet. En Hij verheugt zich als jij een heerlijk en kostbaar leven leidt. Een leven vervuld van wonderen.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Vragen

  1. Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
  2. Wat zegt jou dat?
  3. Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed

Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Naar Gods stem luisteren

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries

Wees stil en weet

Volken woeden, koninkrijken vallen; God verheft Zijn stem: de aarde smelt weg…. God doet oorlogen ophouden tot de einden der aarde; Hij verbreekt de boog en slaat de lans stuk, Hij verbrandt de schilden met vuur. “Wees stil, en weet dat Ik God ben; Ik zal verheven zijn onder de volken, Ik zal verheven zijn op de aarde”. (Psalm 46:7, 10-11 NIV)

We zien in deze psalm een beeld van ongekend, enorm geweld. De volken woeden, koninkrijken wankelen… Hoe waar is dat vandaag de dag! Maar te midden van al dat geweld in de wereld, klinkt daar de stem van God. Hij spreekt en komt tussenbeide. Hij verheft Zijn stem en de aarde smelt weg. Hij grijpt in en keert Zich tegen de krachten van ongerechtigheid en kwaad.

En dan spreekt Hij een woord tot Zijn volk, midden in alle verwarring, onrust en tumult. Hij zegt: ”Wees stil, en weet dat Ik God ben; Ik zal verheven zijn onder de volken, Ik zal verheven zijn op de aarde.”

Onze situatie verschilt niet zoveel van wat hier beschreven staat. Volken woeden, koninkrijken vallen, oorlogen dreigen overal, maar te midden daarvan spreekt God tot Zijn volk en zegt: ‘Wees stil, wees kalm, raak niet overstuur, wees niet onrustig of nerveus. Wees stil, en weet dat Ik God ben. Ik heb alles onder controle. Ik bereik Mijn doelen. Ik word verheven onder alle volken. Ik word verheven op de aarde’.

Vandaag wil ik je graag deze raad geven: Wees stil, en luister naar de stem van God.

 

Gebed
Dank U Vader, dat U in de stilte van mijn hart tot mij spreken wilt. Ik voel me zo bevoorrecht Heer, dat U aan mij denkt en relatie met mij wilt beleven. Dank U dat ik op ieder moment uit het tumult van deze wereld kan stappen en in de stilte Uw liefdevolle stem tot mij mag horen spreken. Amen.

 

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering, commandanten en allen die boven ons geplaatst zijn 1 Timotheus 2: 1-3

Dat er bij Defensie een nieuwe cultuur gaat ontstaan onder Christenen, een Discipelschapscultuur!

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

God is voortdurend beschikbaar

Door Gary Wilkerson

Jezus zit aan de rechterhand van God en “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25). Jesaja 56:7 zegt: “en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.”

Sta me toe je enkele persoonlijke vragen stellen:
• Volg je Jezus in het huis van gebed?
• Volg je Hem naar een vaste plek om te bidden?
• Bid je regelmatig?
• Bid je dagelijks voor je partner en je kinderen? Jezus zegt tegen zijn discipelen: “bid dat u niet in verzoeking komt.” (Lukas 22:46).

Vaders, bidt u voor uw kinderen dat ze niet in verleiding komen? Vrouwen, bidt u voor uw echtgenoot, dat Gods hand op hem zal rusten? Kinderen, jongeren, tieners, zoek je het aangezicht van de Heere zodat je niet wordt beïnvloed door de verleidingen van de wereld? Alleenstaanden, neem je een deel van de tijd in je drukke dagen en plan je een vaste gebedstijd waarin je het uitroept tot God?

Het leven van Jezus was een voorbeeld van wat Hij terug wilde zien komen in Zijn volgelingen en dat zijn wij. Als we eerlijk zijn, moeten velen van ons toegeven dat we geen vaste gebedstijden hebben. Soms leven we dagen zonder een vaste gebedstijd- en plaats, waar we open en transparant met God kunnen communiceren, afgezonderd van de afleidingen van de wereld.

Degene die jou liefheeft, begeert tijd alleen met jou. Hij wil dat je Hem – dag in dag uit – aanprijst en verhoogt. Tenzij je voldoende tijd plant om alleen met God te zijn, zal de drukte van het leven je ervan weerhouden om Hem te ontmoeten. Het maakt God niet uit op welk moment van de dag je Hem ontmoet – Hij is tenslotte altijd beschikbaar! Maar maak van deze tijd een prioriteit omdat het de belangrijkste tijd in je leven is. Maak verbinding met de Vader en zeg “nee” tegen al het andere.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten

Voor de geboorte (28-10-18) van Josephine Ippel, dochter van Stefan (Kpl Mariniers) en Debbie.

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Uitgekozen op basis van karakter?

Deze overdenking is van Derek Prince Ministries

Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. (Psalm 25:12-14)

Het is belangrijk goed te beseffen dat God Zijn leerlingen hoofdzakelijk uitkiest op basis van karakter, niet op basis van intellect, opleiding of afkomst, maar op basis van hartsgesteldheid ten opzichte van Hem. Hij zoekt een man die de Heer vreest, die een diepe eerbied en vreze voor Hem heeft. Hij zegt dat Hij die man onderwijst in de weg die hij moet kiezen. Hij zegt dat de ziel van die man overnacht in het goede, en dat zijn nageslacht de aarde zal bezitten.

De psalm vervolgt met een gedachte die zo mogelijk nog veel mooier is: ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen’. Een andere vertaling zegt: ‘De Heer deelt Zijn geheimen met hen die Hem vrezen’.

Persoonlijk denk ik dat het grootste voorrecht binnen een relatie met iemand is dat die persoon je zo volkomen vertrouwt, dat hij zijn geheimen met je deelt. En het is verbijsterend te bedenken dat, als wij die houding van diepe eerbied voor de Heer hebben, Hij zelfs Zijn geheimen met ons zal delen, en Zijn verbond aan ons zal bekend maken.

Al Gods zegeningen hebben als basis Zijn verbond, en als Hij Zijn verbond aan ons bekend maakt, dan opent dit voor ons de weg om alle zegeningen waarin God heeft voorzien, binnen te gaan.

Gebed

Heer, dank U wel dat U hier belooft dat als ik Uw naam vrees, ik zal mogen ervaren dat ik voor U een vertrouweling ben… Heer, ik kan bijna niet bevatten dat de God die de hemel en aarde geschapen heeft, Zijn geheime raad aan mij bekendmaakt. Ik wil graag leven op zo’n manier dat ik die roeping waardig ben, Heer. Hier ben ik, om Uw naam te eren! Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten