Evangelisatie? Ook voor mij?

Zo vlak voor het verlof een laatste overdenking. Deze keer iets persoonlijke van mij, Willem Hoogenraad.
Vorig jaar tijdens de New Wine zomerconferentie werd ik door de Heer geroepen om uit te stappen in evangelisatie.
Mijn excuus was steeds dat het mogelijk de stem van de Heer niet was. Nu kan ik getuigen dat gehoorzaamheid wordt gezegend.
Ik hoop je met onderstaande overdenking aan te moedigen en ook deze stap in gehoorzaamheid te zetten.
Ik ben bereid om je persoonlijk te helpen met de eerste stappen op het terrein van evangelisatie.

 

Ken je dat ook?

Je valt al biddend in slaap, je wordt wakker en je moet aan Jezus denken of aan een persoon waar je voor moet bidden. In gesprekken ben je aan het bidden want je voelt dat deze persoon zo hard de Here Jezus nodig heeft en je zegt: ‘Heer geef mij alstublieft die opening.’ De wereld om je heen wordt in jou beleving steeds grimmiger of is het dat de verharding steeds opvallender wordt? Als iemand een ziekte heeft worden je gedachten alweer naar God getrokken en vraag je de Vader om dit wonder te doen of een opening te geven.
Van jezelf vind je altijd dat je vrijmoedigheid tekort komt en tekort schiet in evangelie verkondiging. Soms zie je de gemiste kansen voorbijgaan.
Maar gelukkig is daar altijd weer die vreugde van het besef dat jij in al je tekortkomingen en in al je onmacht uit genade, vervult met de Heilige Geest, de Vader mag dienen tot eer en glorie van de naam van Jezus.

Ik was beroepsmilitair bij het Korps Mariniers. Nu ben ik evangelist voor Defensie. Elke maand bezoek ik 3 kazernes om te evangeliseren. Christenen die ik tegen kom probeer ik warm te maken om aan te sluiten bij een gebedskring of een kring te starten mocht deze er nog niet zijn.
Een leven vanuit Gods Geest is spannender en uitdagender als al mijn uitzendingen en missies bij elkaar. Ik ben er achter gekomen dat dit mijn ware missie is. Gods roepstem die ik tot mijn 42e levensjaar uit de weg ging komt nu krachtig binnen:
Ik kan niet meer zwijgen, maar ik moet spreken, gelegen of ongelegen. Steeds word je er bij bepaald dat de boodschap die wij hebben eigenlijk nooit gelegen komt. Het is een aanstootgevende boodschap welke mensen in de spiegel van hun leven laat kijken. Hoe liefdevol je mensen ook benadert, de afwijzing blijft. ’s Avonds bid je dan voor deze mensen in het bijzonder en bid ik dat hun harde hart zacht mag worden: ‘Heer verwijder het hart van steen en geef deze persoon een hart van vlees.’ Natuurlijk heb je ook de gesprekken waarin je ziet dat Gods Geest in deze persoon aan het werk is. Niets is zo bemoedigend als dat.

Soms bid ik om richting. In het verleden was ik dan aan het wachten. Steeds meer kom ik er achter dat God mij vooral logisch wil laten denken en bekruipt mij de gedachte: ‘Willem, Mijn opdracht heb je toch allang gelezen in Mijn Woord.’ De Heer zegt a.h.w. Willem ga bewegen! Ga doen wat daar staat! Ga de Wereld in! Maak alle volken tot Mijn discipelen! Doe de dingen die Ik heb gedaan! Leg elkaar de handen op! Neem autoriteit over onreine geesten! Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jou!
Dit gaat bij mij meestal gepaard met een innerlijke strijd, maar als je dan na een eerste gesprek op b.v. het station heb mogen bidden met een persoon dan weet je dat God zegt: ‘Ik ben met je.’ Of ‘Maak je niet druk hoe je spreken zult.’ Of ‘Ik zal het doen!’

Ben jij zelf een evangelist, neem dan altijd iemand mee omdat Jezus twee aan twee uitzend. Dit doet Hij niet voor niets. Acteer als een lichaam, zorg dat er voor jou en de persoon waar je mee praat wordt gebeden. Tegelijkertijd vindt er vermenigvuldiging plaats, want de persoon die jij meeneemt is een evangelist in opleiding.
Gods wil is dat wij Zijn liefde vermenigvuldigen. Het principe wat Jezus liet zien was discipelschap. Ik daag mensen in mijn omgeving uit om mee te gaan evangeliseren en ik daag jou uit om eens aan te sluiten bij een evangelist. Ik weet zeker dat jij in het derde of vierde gesprek een grote drang krijgt om iets te zeggen. Hou dit niet voor jezelf want de Heilige Geest wil een werk doen door jou naar die persoon. Door evangelisatie kom je er achter wat je geestelijke genadegaven zijn? (1 kor.12) Of wat jouw roeping is? (Efeze 4)
Ik maak mee dat nieuwe mensen een profetisch woord krijgen, een woord van kennis of een woord van wijsheid. Pas geleden op een braderie kreeg iemand het spontaan op haar hart om te bidden voor een meisje. Op dezelfde braderie werden 4 mensen bevrijdt van hun pijn en mogelijk ook de kwaal waar zij aan leden en we hadden een bekeerling. Iemand die haar zonden beleed en haar hart aan Jezus gaf.

Ik kan getuigen van de blijdschap die je mag ontvangen van evangelisatie. Het is meer dan blijdschap want de Heilige Geest doet niet alleen een werk naar de andere persoon, maar Hij wil ook door je heen werken. Soms word je met innerlijke ontferming bewogen en voel je een intens medelijden of een intense liefde voor een persoon zoals God die geeft.
Wil jij meer van Gods Koninkrijk, wordt dan Gods Koninkrijk door Zijn wil te doen.

Willem Hoogenraad

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed:

Heer Jezus, dank U dat U mij de scherpte geeft om Uw stem voortdurend te horen en gehoorzamen. Het doel en de vervulling van mijn leven is om U gehoorzaam te zijn. Help mij om hiervoor de leiding van Uw Geest elke dag te ontvangen en daarnaar te handelen. Amen.
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

Nieuwsbrief NCOK#2 2019

Nieuwsbrief NCOK #2 2019

Beste Broeders en zusters,

Hierbij de 2e nieuwsbrief van 2019.
Volg de link naar onze brief vol bemoedigingen en een uitdaging om je aan te sluiten bij ons team.
De Heer wil jouw gaven gebruiken. Wij zetten ons in om samen met jou op zoek te gaan naar je gaven.

Oproep voor onze stand op de Nationale veteranendag op het Malieveld in Den Haag van zaterdag a.s.

Op zaterdag Staat de NCOK weer op het Malieveld in Den Haag. We hebben daar een tent in het veteranenplaza. We zoeken nog vrijwilligers die deze dag willen assisteren. Het is vooral een gezellige dag waarop voldoende belangstelling krijgen van militairen en burgers. Een uitgelezen gelegenheid om eens van je geloof te getuigen op een zeer ontspannen wijze. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Kees van Rossum vankees@hotmail.com
Van 20 t/m 26 juli staat de NCOK op de New Wine Zomerconferentie in Liempde (Boxtel) Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Bram Noorlandt BW.Noorlandt@mindef.nl

Heb je een bemoediging of een gebedspunt, dan horen wij het graag!

Namens het bestuur NCOK,

Niels Woudstra
Willem Hoogenraad
Kees van Rossum
Nathan Dannenberg

 

 

Nieuwsbrief NCOK #1 2019

Nieuwsbrief 1 2019

Beste Broeders en zusters,

Onder de link treft U onze nieuwsbrief aan van mei 2019

Bemoedigingen

In de bijlage onze Nieuwsbrief mei 2019. Wij willen via de nieuwsbrief graag onze visie delen en hopen hierdoor op meer betrokkenheid van Christenen bij Defensie.
De toerusting van kringleiders en beoogd kringleiders is van start gegaan. Wij willen leiders in discipelschap trainen. Ben je nog niet aangesloten dan geeft dat niets, want op 6 en 7 september vindt een nieuwe training plaats. Na het volgen van een module ben je zelf in staat deze te geven. Het zgn. ‘Train de Trainer-principe’.

Oproep voor onze stand op de Nationale veteranendag op het Malieveld in Den Haag en ……….

Op 29 Juni Staat de NCOK weer op het Malieveld in Den Haag. We hebben daar een tent in het veteranenplaza. We zoeken nog vrijwilligers die deze dag willen assisteren. Het is vooral een gezellige dag waarop voldoende belangstelling krijgen van militairen en burgers. Een uitgelezen gelegenheid om eens van je geloof te getuigen op een zeer ontspannen wijze. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Kees van Rossum vankees@hotmail.com
Tijdens het Pinksterweekend van 7 tot 10 juni zal op Opwekking een stand staan met het thema ‘Christen-zijn op je werk’. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die voor een dagdeel of een paar uur achter de stand willen staan. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op Maarten Pijnacker Hordijk bedrijfsgebed@gmail.com
Van 20 t/m 26 juli staat de NCOK op de New Wine Zomerconferentie in Liempde (Boxtel) Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Bram Noorlandt BW.Noorlandt@mindef.nl

Gebeds- en dankpunten

Voor de zegeningen die God ons geeft door een toerustingscommissie waardoor we kunnen gaan bouwen aan een goed en stevig fundament en een gezamenlijke focus.
De eerste gesprekken met Alpha Nederland zijn gevoerd. In het komende jaar willen we graag een pilot gaan draaien op 1 of 2 kazernes met Alpha voor de Krijgsmacht. Wij zoeken broeders en zusters die namens de NCOK Alpha introduceren bij de Krijgsmacht.

Heb je een bemoediging of een gebedspunt, dan horen wij het graag!

Namens het bestuur NCOK,

Niels Woudstra
Willem Hoogenraad
Kees van Rossum
Nathan Dannenberg

 

De gave van de Heilige Geest is voor wie God gehoorzaam zijn

Ter afsluiting van de doop in de Heilige Geest is het goed om nog eens opnieuw de nadruk te leggen op de nauwe samenhang tussen de volheid van de Heilige Geest en gehoorzaamheid.
Zoals Petrus zegt, de gave van de Heilige Geest is voor degenen die God gehoorzaam zijn. Zelfs waar God in Zijn genade deze gave schenkt aan degenen die niet volledig aan de voorwaarden van Zijn Woord hebben voldaan, laat dit toch geen ruimte voor zorgeloosheid of ongehoorzaamheid.

In Handelingen 10 lezen we dat toen Petrus predikte in het huis van Cornelius, de Heilige Geest op allen viel die zijn woorden hadden gehoord. Maar het verslag in Handelingen laat duidelijk zien dat deze demonstratie van Gods genade in geen geval te interpreteren is als een vervanging van gehoorzaamheid aan Gods Woord, want we lezen in vers 48: En hij (Petrus) gaf opdracht dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere.

Zelfs voor degenen die de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, blijft de instelling van de doop in water een bevel van Gods Woord, dat niet terzijde geschoven mag worden.
Op dit terrein van geestelijke gaven moeten wij bovenal voortdurend op onze hoede zijn voor geestelijke hoogmoed. Hoe rijkelijker wij van de gaven van Gods genade ontvangen, hoe groter onze verplichting om gehoorzaam en getrouw te zijn in de uitoefening van en het rentmeesterschap over deze gaven.
Dit principe van verantwoordelijkheid voor de ontvangen genade wordt samengevat in Jezus’ woorden over rentmeesterschap in Lukas 12:48: En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.
Hoe overvloediger wij van Gods gaven en genade door Jezus Christus ontvangen, hoe groter onze verplichting wordt tot nederigheid, toewijding, en tot voortdurende gehoorzaamheid.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed:

Heer Jezus, dank U dat U mij de scherpte geeft om Uw stem voortdurend te horen en gehoorzamen. Het doel en de vervulling van mijn leven is om U gehoorzaam te zijn. Help mij om hiervoor de leiding van Uw Geest elke dag te ontvangen en daarnaar te handelen. Amen.
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

 

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen?

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Door genade
Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden in het leven van iemand die de gave van de Heilige Geest wil ontvangen?

Dat zullen we deze week bestuderen. Als we het onderricht van de Schrift over dit onderwerp overdenken, dan ontdekken we dat er één grondprincipe is dat door Gods genade op iedere voorziening voor de mens van toepassing is:

Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. (Romeinen 11:6)

Paulus stelt hier de twee begrippen ‘genade’ en ‘werken’ tegenover elkaar. Met ‘genade’ bedoelt Paulus altijd de vrije, onverdiende gunst en zegen van God, die gegeven wordt aan de mensheid die het niet verdient; ja, zelfs aan wie dit het allerminst verdienen. Met ‘werken’ bedoelt Paulus alles wat een mens ook maar kan doen, uit eigen bekwaamheid, om voor zichzelf de zegen en gunst van God te verwerven. Paulus zegt dat deze twee manieren om van God te ontvangen elkaar uitsluiten; ze kunnen nooit samengaan.

Dit benadrukt Paulus in Efeziërs 2:8-9: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit uzelf, het is de gave van God; niet uit de werken, opdat niemand zou roemen.

Het grondprincipe dat Paulus ons in deze passage voorlegt, kan worden samengevat met drie opeenvolgende uitdrukkingen: door genade, door geloof – niet door werken. Dit geldt voor het ontvangen van iedere voorziening die God geeft. In Galaten 3:13-14, de kerntekst van vorige week, past Paulus het principe vooral toe op de gave van de Heilige Geest:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden … opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Paulus brengt twee belangrijke en onderling samenhangende feiten naar voren. Allereerst, dat de gave van de Heilige Geest de mens ter beschikking wordt gesteld door het verzoeningswerk van Christus aan het kruis; dat wil zeggen dat het deel uitmaakt van de totale voorziening voor de mens, door de genade van God in Jezus Christus. Ten tweede ontvangt men deze gave, evenals iedere andere voorziening van Gods genade, door eenvoudig geloof, en niet door werken.

Vragen

Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden in het leven van iemand die de gave van de Heilige Geest wil ontvangen?
Vandaag hebben we gezien dat Gods Genade een voorwaarde is.
Deze week staat dit thema centraal. Je kan elke morgen de overdenking van DPM via email ontvangen.

Gebed

Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.
Dank U, hemelse Vader, dat de gave van de Heilige Geest voor mij beschikbaar is gekomen door de eindeloze kracht die Jezus bewerkte door Zijn offer aan het kruis. Ik neem die gave van U aan in geloof, terwijl ik daarbij niet reken op wat ik kan bewerken, maar alleen op Uw genade! Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 16: Pas vervuld nadat Jezus verheerlijkt was

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Het rechtstreekse verband tussen de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren wordt ontvouwd in Johannes 7:37-39:
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)
De eerste twee verzen in dit gedeelte bevatten de feitelijke belofte van Jezus zelf, dat iedere dorstige ziel die met bijbels geloof tot Hem komt, zal worden vervuld en een kanaal wordt voor stromen van levend water. Het laatste vers van deze passage is een uitleg van de twee voorafgaande verzen, die er door de schrijver van het Evangelie aan zijn toegevoegd.
In deze uitleg wijst de schrijver op twee dingen:
1) dat de belofte van stromen van levend water betrekking heeft op de gave van de Heilige Geest.
2) dat deze gave niet geschonken kon worden terwijl Jezus zelf nog in lichamelijke gestalte op aarde was.
De gave kon alleen aan de gelovigen geschonken worden nadat Jezus weer in de hemel zou zijn opgenomen en daar Zijn heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader zou zijn binnengegaan.

Wat wordt er nu precies mee bedoeld, dat de Heilige Geest toen nog niet kon worden geschonken? Het is duidelijk dat het niet betekent dat de Heilige Geest in geen enkel opzicht op aarde aanwezig kon zijn, bewegen of werken, voordat Christus opgevaren was naar de hemel. Integendeel, direct in het begin van de Bijbel, in Genesis 1:2, lezen we al dat de Heilige Geest in de wereld aan het werk was: …en de Geest van God zweefde boven het wateroppervlak.
Vanaf die tijd, door het hele Oude Testament heen en tot in de dagen van Christus’ aardse bediening, lezen we voortdurend over het bewegen en werken van de Heilige Geest, op veel verschillende manieren en in de wereld in z’n geheel – vooral onder het gelovige volk van God.

Wat is dan het verschil tussen de manier waarop de Heilige Geest werkte, vóórdat Christus naar zijn verheerlijking in de hemel opvoer, en de ‘gave van de Heilige Geest’, die bestemd is voor gelovigen in Christus. En die ná Zijn hemelvaart het eerst door de discipelen in Jeruzalem op de Pinksterdag werd ontvangen?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.
O, lieve Heer Jezus, dank U dat U mij diep wilt doordringen van de levensgrote betekenis van Uw hemelvaart, waardoor wij als Gods kinderen op aarde de beschikking kregen over de vervulling met Uw eigen heilige Geest. Dank U voor dit wonder!

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 15: En de discipelen werden vervuld met blijdschap

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Een mening die vrij veel voorkomt, is dat de doop in de Heilige Geest in de eerste plaats en voornamelijk een intense emotionele ervaring is. Vaak gebruikt men het woord ‘extase’, waarbij men denkt aan sterke emoties. Deze visie op de doop in de Heilige Geest is waarschijnlijk toe te schrijven aan twee oorzaken.
Ten eerste zijn er theologen die deze ervaring zelf niet kennen, maar die er op grond van gedeelten in het Nieuwe Testament of in de geschriften van de oude kerkvaders theorieën over opstellen. Om de een of andere reden schijnen deze theologen het woord ‘extase’ of ‘extatisch’ gekozen te hebben als een theologisch goed klinkend woord om daarmee het wezenlijke karakter van deze bovennatuurlijke ervaring uit te drukken.
Ten tweede zijn er vele gelovigen die deze ervaring ontvangen hebben en die, wanneer ze tegen anderen getuigen, de nadruk leggen op hun eigen, subjectieve, emotionele reacties op deze beleving. Dit is een neiging die wij als mensen allemaal gemeen hebben. Het gevolg daarvan is dat ze de toehoorders vaak (onbedoeld) de indruk geven dat het wezenlijke karakter van de doop in de Heilige Geest emotioneel is. Waarschijnlijk is ‘blijdschap’ de emotie die in dit verband het meest genoemd wordt.

Wanneer we kijken naar het verband tussen emoties en de doop in de Heilige Geest, dan is het goed dat we eerst twee belangrijke feiten onderkennen:

1. In de eerste plaats is de mens een emotioneel wezen. Onze gevoelens vormen een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van ons totale zijn. Daarom spelen de gevoelens van een mens ook een belangrijke rol in het geheel van zijn aanbidding en zijn dienst aan God. Door een echte bekering worden de gevoelens van de mens niet onderdrukt of uitgewist. Integendeel, echte bekering bevrijdt de menselijke gevoelens eerst en geeft ze dan een nieuwe richting. Als iemands gevoelens geen deel hebben aan zijn totale bekeringservaring – als zij niet onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest zijn gebracht – dan is zo iemand nog niet ten volle bekeerd.
2. In de tweede plaats moeten we ons realiseren dat het woord ‘blijdschap’ in de Schrift vaak in nauw verband staat met de Heilige Geest. De vrucht van de Geest, zoals die bijvoorbeeld wordt opgesomd in Galaten 5:22, is in de eerste plaats ‘liefde’, dan ‘blijdschap’ en in deze lijst komt ‘blijdschap’ direct na de ‘liefde’, die zelf immers de allereerste vrucht van de Geest is. Ook lezen we over de eerste christenen in de stad Antiochië: En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. (Handelingen 13:52)

We zien dus dat in het Nieuwe Testament blijdschap vaak in nauw verband staat met de Heilige Geest. Desondanks kan de mening dat een geweldige blijdschap, of welke andere sterke emotie ook, op zichzelf het bewijs zou zijn van de doop in de Heilige Geest, niet op het Nieuwe Testament worden gebaseerd.

Vragen
Als blijdschap of een andere emotie geen bewijs is van de doop met de Heilige Geest, wat is het dan wel? (Handelingen 2:4)
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.
Dank U wel hemelse Vader, dat ik door geloof een lid van het Lichaam van Christus ben geworden, en dat U, Heer Jezus, mij heeft gedoopt in Uw Geest, als een zegel van het feit dat ik behoor tot Uw Lichaam, Uw Gemeente! Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 14: Bevestiging van ons geloof

Vorige keer lazen we de eerste vijf van zeven passages in het Nieuwe Testament waar het woord ‘dopen (in)’ wordt gebruikt in relatie tot de Heilige Geest. Nu kijken we naar de laatste twee. In Handelingen 11:16 beschrijft Petrus de gebeurtenissen die plaatsvonden in het huis van Cornelius en in dit verband citeert hij de woorden die Jezus sprak, in Handelingen 1:5: En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.
Paulus zegt in 1 Korinthiërs 12:13: Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
Weliswaar gebruikt onze vertaling hier het voorzetsel ‘door’ – ‘door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt’ – maar het voorzetsel dat in het oorspronkelijke Grieks is gebruikt is opnieuw het voorzetsel ‘in’: In één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Paulus’ woordgebruik in deze passage is dan ook volledig in overeenstemming met het taalgebruik in de Evangeliën en in het boek Handelingen.

Jammer genoeg heeft de vertaling door één Geest in deze passage sommigen aanleiding gegeven om tot vreemde leerstellingen te komen, die suggereren dat Paulus hier doelt op een bijzondere ervaring, die anders is dan waar de Evangeliën en het boek Handelingen op doelen, en dat het hier de Heilige Geest zelf zou zijn die doopt. Wanneer degenen die dit bedacht hebben de oorspronkelijke Griekse tekst hadden geraadpleegd, dan zouden zij geen grond of aanwijzingen voor zulke leerstellingen gevonden hebben. In feite leert heel het Nieuwe Testament duidelijk en nadrukkelijk: Alleen Jezus Christus zelf – en niemand anders – is degene die doopt in de Heilige Geest!

Hier moeten we nog aan toevoegen, dat Paulus’ gebruik van de uitdrukking ‘dopen in’ in relatie tot de doop in de Heilige Geest, overeenstemt met het taalgebruik dat we al zagen in verband met de doop van Johannes en de christelijke doop in water. In beide gevallen was de doophandeling een uiterlijke bezegeling en bevestiging van een innerlijke, geestelijke werkelijkheid, waaraan de gedoopte door geloof reeds deel had gekregen.
Hetzelfde is hier van toepassing op de uitspraak van Paulus over het verband tussen de doop in de Heilige Geest en het behoren bij het Lichaam van Christus. De doop in de Heilige Geest maakt een mens niet tot een lid van het Lichaam van Christus. Veeleer is het een bovennatuurlijk zegel, dat bevestigt dat deze persoon door het geloof reeds een lid van het Lichaam van Christus is geworden.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.
Dank U wel hemelse Vader, dat ik door geloof een lid van het Lichaam van Christus ben geworden, en dat U, Heer Jezus, mij heeft gedoopt in Uw Geest, als een zegel van het feit dat ik behoor tot Uw Lichaam, Uw Gemeente! Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 13: De doop met de Heilige Geest

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Markus 1:8

Zeven verwijzingen in het Nieuwe Testament.
Nu we de afgelopen tijd de doop door onderdompeling in water hebben bestudeerd, kijken we de komende tijd naar de doop in de Heilige Geest. Sinds het begin van de twintigste eeuw staat dit onderwerp in het middelpunt van de belangstelling en heeft het tot discussies geleid in steeds groter wordende kringen binnen de christelijke Kerk. Vandaag de dag is het nog steeds een onderwerp van studie in bijna alle groeperingen binnen het christendom. Daarom zullen we dit onderwerp de komende dagen op een zorgvuldige, gedegen en bijbelse manier benaderen.

Eerst zullen we de passages in het Nieuwe Testament noemen waarin het woord ‘dopen’ wordt gebruikt in verband met de Heilige Geest. Omdat zeven het getal is van de Heilige Geest, is het heel toepasselijk dat er zeven van deze passages zijn. Vandaag kijken we naar vijf daarvan.
In Mattheüs 3:11 geeft Johannes de Doper aan wat het verschil is tussen zijn bediening en de bediening van Christus die aanstaande was. Hij gebruikt deze woorden: Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Hier moeten we opmerken, dat de meeste vertalingen het voorzetsel ‘met’ gebruiken in samenhang met het werkwoord ‘dopen’, maar in feite wordt hier in het Grieks het voorzetsel ‘in’ gebruikt. Dit gebruik is zowel van toepassing op dopen in water als op het dopen in de Heilige Geest. In beide gevallen wordt in het Grieks het voorzetsel ‘in’ gebruikt. Het enige voorzetsel dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt in samenhang met het werkwoord ‘dopen’ is dus ‘in’.
In Markus 1:8 zegt Johannes de Doper het volgende over Christus: Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Beide keren staat er in het Grieks het voorzetsel ‘in’.
In Lukas 3:16 worden de woorden van Johannes de Doper ons als volgt overgeleverd: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De letterlijke vertaling is hier opnieuw ‘in’ de Heilige Geest.
In Johannes 1:33 wordt het getuigenis van Johannes de Doper over Christus als volgt weergegeven: En ik kende Hem niet; maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. Ook hier wordt weer steeds het Griekse voorzetsel ‘in’ gebruikt.
In Handelingen 1:5, kort voor Zijn hemelvaart, zegt Jezus tegen Zijn discipelen: Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Letterlijk zei Jezus ook hier: ‘U zult ín de Heilige Geest gedoopt worden.’

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.
Lieve Heer Jezus, als zelfs Johannes de Doper zich al niet waardig achtte om Uw sandalen los te maken, dan besef ik dat ik eens te meer U hemelhoog mag en moet eren als de goddelijke Mensenzoon! Dank U dat U het bent die mensen doopt in de Heilige Geest. Laat dit de realiteit zijn in mijn leven – iedere dag! Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 12: Gods Geest de kracht voor leven voor de gerechtigheid

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6:4

Het resultaat van de doop is afhankelijk van het persoonlijk geloof van degene die gedoopt wordt. Het is door het geloof van de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt (Kol. 2:12), of eenvoudiger gezegd: door geloof in wat God doet… Zonder dit geloof is het ritueel van de doop zonder waarde.

De gelovige die opgestaan is uit het watergraf van de doop om in nieuwheid van leven te gaan wandelen, doet dit niet in zijn eigen kracht, maar in de kracht van de majesteit van God, dezelfde kracht die Jezus heeft opgewekt uit het graf. Paulus onthult dat de kracht die Jezus heeft opgewekt uit het graf, de kracht van de Geest van heiliging was, dat is Gods eigen Heilige Geest (zie Romeinen 1:4). De gelovige die zo óndergaat in het water van de doop, verplicht zich tot een nieuw leven voor God en voor de gerechtigheid, dat geleefd moet worden in volledige afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest.
Dit stemt overeen met Romeinen 8:10: Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Alleen Gods Geest kan de gedoopte gelovige de kracht geven die hij nodig heeft voor dit nieuwe leven van gerechtigheid.

Het is een bekend gegeven dat kinderen zich gemiddeld veertig procent herinneren van wat zij horen, zestig procent van wat zij horen en zien, en tachtig procent van wat zij horen, zien en doen. Toen God de christelijke doop gaf aan de Gemeente, heeft Hij dit psychologische principe verbonden aan het onderwijs in dat voornaamste doel van Christus’ verzoeningswerk – opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.

Volgens het Nieuwtestamentische patroon laten nieuwe gelovigen door een handeling – de doop – zien dat zij zich door het geloof met Christus vereenzelvigen: ten eerste in Zijn dood en begrafenis voor de zonde; ten tweede in Zijn opstanding tot nieuwheid van leven. Zo blijft de doop voortdurend een middel om de Gemeente het centrale doel van Christus’ verzoeningswerk voor te houden.

Ter afsluiting over de waterdoop wil ik nog opmerken dat de doop deze toestand van dood voor de zonde niet bewerkt, maar er de uiterlijke bezegeling van is dat de gelovige reeds door geloof aan deze ervaring deel heeft gekregen. In de gelezen verzen uit Romeinen 6 zegt Paulus duidelijk dat we eerst aan de zonde gestorven zijn, en daarna dat wij in Zijn dood gedoopt zijn. De doop is er de bezegeling en de verzekering van dat deze innerlijke gesteldheid reeds, door het geloof, in het hart aanwezig is van degene die gedoopt wordt.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.
Dank U Heer Jezus, dat ik mij door de doop – mijn neergang in het watergraf – heb mogen vereenzelvigen met Uw dood, maar vervolgens ook met Uw opstanding tot het volle leven voor Uw gerechtigheid. Dank U dat Uw Geest mij daar voortdurend de kracht voor geeft. Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten