Deel 4: Geloof – Vier basisfeiten van het evangelie

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Vorige week hebben we geloof bekeken in de ruimste betekenis, met betrekking tot alle beloften van God die we in de Bijbel vinden. Er is echter één boodschap van de Bijbel die van het allergrootste belang is, omdat die boodschap beslist over de eeuwige bestemming van elke menselijke ziel. Dat is wat we meestal het ‘Evangelie’ noemen.

Wanneer mensen over ‘het Evangelie’ spreken, hebben zij vaak iets enigszins vaags in gedachten, waarvan zij het gevoel hebben dat het onmogelijk op een heldere of verstandelijke manier te definiëren is. Zelfs in de prediking van ‘het Evangelie’ ligt er vaak zoveel nadruk op een emotionele reactie, dat de indruk ontstaat dat verlossing bestaat uit een emotionele ervaring.
Toch is dit onjuist en zeer misleidend. De echte boodschap van het Evangelie bestaat uit vaste, eenvoudige feiten; en verlossing is het kennen van deze feiten, die geloven, en ernaar handelen. Wat zijn die feiten?
Nu is het niet alleen ter wille van hem (Abraham) geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:23-25)
Paulus vermeldt hier drie feiten van het Evangelie:
1. Jezus werd aan de doodstraf overgeleverd om onze overtredingen.
2. God wekte Jezus weer op uit de doden.
3. Als we dit geloven, dan zullen we voor God als rechtvaardigen worden aangenomen.

In 1 Korinthiërs 15:1-4 herinnerde Paulus de christenen te Korinthe aan de Evangelieboodschap die hij gepredikt had en waardoor ze gered werden:
Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
Zoals het Evangelie hier door Paulus wordt samengevat, bestaat het uit drie eenvoudige basisfeiten:
1. Christus stierf voor onze zonden.
2. Hij werd begraven.
3. Op de derde dag werd Hij opgewekt.

Als we naast elkaar zetten wat deze passages uit de brieven van Paulus ons leren, dan zien we de vier basisfeiten die samen het Evangelie vormen. Deze feiten gaan uitsluitend over Jezus Christus zelf – niet over Zijn aardse leven en onderwijs, maar over Zijn dood en opstanding:
1. Christus werd door God de Vader aan de doodstraf overgeleverd om onze zonden.
2. Christus werd begraven.
3. God wekte Hem op de derde dag op uit de doden.
4. Wij ontvangen gerechtigheid van God door deze feiten te geloven.

Deel 3: Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen

Vorige week hebben we gekeken naar bekering, de enige weg tot waarachtig geloof.    
De definitie van geloof vinden we in Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Vijf verzen verderop, in Hebreeën 11:6, vermeldt de schrijver de rol die geloof speelt in het naderen van de mens tot God:
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Let op die twee zinnen: Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen en wie tot God komt moet geloven. Hieruit zien we dat geloof de onmisbare voorwaarde is om tot God te naderen en God te behagen.
Het negatieve aspect van deze waarheid wordt vermeld in het tweede deel van Romeinen 14:23: Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dat betekent dat alles wat iemand ooit doet, hem door God als zondig aangerekend wordt, wanneer het niet in waarachtig, bijbels geloof wordt gedaan.
Dat principe is zelfs van toepassing op godsdienstige handelingen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld kerkbezoek, het opzeggen van gebeden, het zingen van gezangen, of bijvoorbeeld liefdadigheid. Als al dit soort handelingen en activiteiten niet verricht worden uit (en in) oprecht geloof in God, dan zijn ze op geen enkele manier aanvaardbaar voor Hem.
Tenzij waarachtige bekering aan zulke daden is voorafgegaan en tenzij ze voortkomen uit waarachtig geloof, zijn het niets anders dan wat de Bijbel noemt ‘dode werken’, volkomen onaanvaardbaar voor God.

Vragen
Waar ligt jouw redding?
Is het bij jou eerst zien en dan geloven?
Is er een conflict tussen jouw zintuigen en Gods woord?
Heb je wel eens moeite om te handelen naar de waarheid van Gods woord?
Zou je zonder geloof God kunnen behagen?
Kan je de antwoorden ook toelichten?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en laat je hierin vooral leiden door de Heilige Geest.
Neem met elkaar meer tijd voor gebed als gebruikelijk.
Tip: plan voor werktijd in kleinere groepen gebed-samenkomsten. Kan een kwartiertje voor het werk zijn of desgewenst langer.
Bid specifiek en schrijf op waar je voor gebeden hebt. Ga Gods hand zien op jouw werkplek!

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 2: Bekering, de enige weg tot waarachtig geloof

Bekeer u en geloof het Evangelie (Markus 1:15)
De komende zes weken zullen we zes fundamentele grondbeginselen van ons geloof behandelen. Deze zes grondbeginselen worden genoemd in Hebreeën 6:1-2:

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

Deze week beginnen we met bekering van dode werken.

In Handelingen 20:20-21 geeft de apostel Paulus zelf een samenvatting van de boodschap van het Evangelie die hij aan de mensen in Efeze gepredikt had. Hij zegt:

U weet hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.

De volgorde van Paulus’ boodschap is: eerst bekering; dan geloof.
Zonder uitzondering is door het hele Nieuwe Testament bekering het eerste antwoord op het Evangelie dat God van ons vraagt. Niets anders mag daar vóór komen en niets anders kan deze plaats innemen. Echte bekering moet altijd voorafgaan aan waarachtig geloof. Zonder zo’n bekering is geloof niet meer dan een lege belijdenis. Dat is een belangrijke reden waarom de geloofservaring van zovele christenen tegenwoordig zo labiel en onzeker is. Zij proberen te bouwen zonder dat eerste van de grote en fundamentele grondbeginselen: bekering. Zij belijden geloof, maar hebben nog nooit een waarachtige bekering in praktijk gebracht. Als gevolg daarvan bewerkt het geloof dat zij belijden voor hen noch de gunst van God, noch de achting van de wereld.

Op veel plaatsen is men tegenwoordig een stap te ver gegaan met het vereenvoudigen van de boodschap van het Evangelie. De boodschap die tegenwoordig vaak gepredikt wordt is: ‘Geloof alleen maar.,,’ Dat is echter niet de boodschap van Christus. Jezus en Zijn apostelen predikten: Bekeer je en geloof. Elke prediker die de oproep tot bekering weglaat, misleidt zondaren en vertegenwoordigt God op de verkeerde manier. Want in Handelingen 17:30 vertelt Paulus ons dat ‘God nu overal aan alle mensen verkondigt dat zij zich moeten bekeren.’ Dat is het algemene bevel van God aan het hele menselijke geslacht: Overal moeten alle mensen zich bekeren.

Vragen
Ken jij de betekenis van het woord bekering?
NT ‘‬metanoein‪’. ‘het veranderen van iemands denken’. Dus niet een emotie, boetedoening, rituelen, voorschriften, maar een beslissing.‬ innerlijke beslissing
OT ‘zich keren’, ‘terugkeren’, ‘omkeren’. uiterlijke handeling
Wat zou de eerste reactie van een zondaar op Gods openbaring moeten zijn?
Markus 1 vers 15 waar: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie. Eerst bekering!!!
Wat zijn dode werken?
‘Dode werken’ zijn alle daden en activiteiten die niet gebaseerd zijn op bekering en geloof. Ze slaan zelfs op de religieuze daden en activiteiten – zelfs van belijdende christenen – als die niet op deze basis berusten.
Jesaja 64:6 …Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed.‬
Wie heeft de eerste stap gezet? God of jij?
Waarachtige bekering begint bij God Komt voort uit de vrije, soevereine genade van God. Los van het werk van Gods genade en de werking van Gods Geest is de mens aan zichzelf overgelaten en niet in staat zich te bekeren.
Lees: Psalm 80:4, 8 en 20; Klaagliederen ‪5:21; Johannes ‪6:44
De eerste stap van de zondaar naar God begint bij God, die werkt en de zondaar door Zijn Heilige Geest trekt, opdat hij zich bekeert.

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en laat je hierin vooral leiden door de Heilige Geest.
Neem met elkaar meer tijd voor gebed als gebruikelijk.
Tip: plan voor werktijd in kleinere groepen gebed-samenkomsten. Kan een kwartiertje voor het werk zijn of desgewenst langer.
Bid specifiek en schrijf op waar je voor gebeden hebt. Ga Gods hand zien op jouw werkplek!

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deel 1: De grondbeginselen van ons geloof

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Als we de Bijbel gedetailleerd willen bestuderen, is er dan de een of andere gemakkelijke manier om de belangrijkste grondbeginselen te herkennen die we allereerst moeten bestuderen?
Dat is een redelijke en praktische vraag. En zoals alle vragen die op het bestuderen van de Bijbel betrekking hebben, is het antwoord daarop te vinden in de Bijbel zelf. De Bijbel zegt duidelijk dat sommige leerstellingen daarin belangrijker zijn dan de rest en daarom behoren die het eerst bestudeerd te worden. In feite geeft de Bijbel een duidelijk beschreven opsomming van zes van zulke fundamentele grondbeginselen. Die lijst vinden we in Hebreeën 6:1-2:

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

In de King James Version van 1611 wordt gesproken over de ‘elementaire principes van Christus’, met in de kantlijn als alternatieve bewoording ‘het woord van het begin van Christus’. (De Statenvertaling spreekt van ‘Het beginsel der leer van Christus.) Dit wijst erop dat we hier te maken hebben met de leerstellingen die het begin – het uitgangspunt – moeten vormen van onze bestudering van Christus en Zijn onderwijs als geheel.
Dit punt wordt verder benadrukt door het gebruik in hetzelfde vers van de uitdrukking ‘het fundament’. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zet twee gedachten naast elkaar:
1. Allereerst het leggen van het juiste leerstellige fundament; en ten tweede : Het hierna verder gaan naar de volmaaktheid – dat wil zeggen naar een voltooid gebouw van christelijke leer en zuiver christelijk gedrag. Het doel van deze aansporing is dat wij door moeten groeien ‘naar de volmaaktheid;’ dat is het complete gebouw. Maar de briefschrijver geeft ook duidelijk te kennen dat wij dit niet kunnen verwachten als wij niet eerst een compleet en stabiel fundament hebben gelegd van de grondbeginselen.

Hier zijn de zes op elkaar volgende fundamentele leerstellingen:

  1. Bekering van dode werken
  2. Geloof in God
  3. Een leer van dopen
  4. Oplegging van handen
  5. Opstanding uit de doden
  6. Eeuwig oordeel

De komende weken zullen we deze 6 fundamenten met elkaar behandelen.

Vragen
Heb jij de grondbeginselen zoals genoemd in Hebreeën 6:1-2 voor jezelf scherp?
Wat zou verdieping in deze grondbeginselen in jouw hart kunnen uitwerken?
Ben je bereid om met ons mee te doen in de komende 7 weken en je relatie met Jezus een nieuwe impuls te geven?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en laat je hierin vooral leiden door de Heilige Geest.
Neem met elkaar meer tijd voor gebed als gebruikelijk.
Tip: plan voor werktijd in kleinere groepen gebed-samenkomsten. Kan een kwartiertje voor het werk zijn of desgewenst langer.
Bid specific en schrijf op waar je voor gebeden hebt. Ga Gods hand zien op jouw werkplek!

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Christus is ons Bruiloftskleed

‘En zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier ingekomen, en hebt toch geen bruiloftskleed aan?’ (Matthéüs 22:12, weergave DB 1545).

(…) “Het ware Bruiloftskleed is Christus. Wij trekken Hem aan door het geloof, zoals de apostel zegt: ‘Trek aan de Heere Christus Jezus’ (vgl. Romeinen 13:1). Daarna straalt er licht uit dit Kleed. Dat wil zeggen: het geloof in Christus draagt vrucht. Welke? De liefde! – de liefde vloeit voort uit het geloof in Christus.
Dát zijn de echte goede werken: ze verspreiden licht door het geloof, ze zoeken niet zichzelf of enig loon, ze zoeken het nut van de naaste en ze vloeien voort uit het geloof. Als dit niet het geval is, zijn het heidense werken, want het zijn dan geen vruchten van het geloof. Deze vruchten worden later tot niets en verdoemd en in de buitenste duisternis geworpen.
Dat wil het ook zeggen, dat deze man ‘aan handen en voeten gebonden werd’ – want de handen zien op het werk en de voeten op de wandel. Misschien zal hij zijn vertrouwen op zijn werken hebben gesteld en niet alleen aan Christus hebben gehangen.
De man werd beschuldigd dat hij niet met het Bruiloftskleed – dat is met Christus – was bekleed. Daarom moet hij met zijn werken omkomen. Want die hebben niet, door het geloof, als een licht, van zijn kleed afgestraald. Daarom volgt hieruit: als je goede werken wilt doen, dan moet je eerst geloven – als je goede vruchten wilt dragen, dan moet je eerst de bruid van Christus zijn.”

Predigten des Jahres 1522, gepredigt am 2. November, vgl. WA 10.3, 419, 11-25
Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres:
info@maartenluther-citaten.nl

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

Zuiverende uitwerkingen van Gods woord

Deze overdenking is van Derek prince Ministries

Een belangrijke uitwerking van Gods Woord: reiniging en heiliging. De sleuteltekst hiervoor is Efeziërs 5:25-27: Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Er zijn een aantal belangrijke punten in dit tekstgedeelte die aandacht verdienen. Ten eerste merken we op dat deze twee processen, reiniging en heiliging, hier nauw met elkaar verbonden zijn. Maar al zijn deze twee processen nauw met elkaar verbonden, ze zijn niet hetzelfde.
We kunnen het verschil ertussen misschien op deze manier uitleggen: datgene wat werkelijk geheiligd is, moet noodzakelijkerwijs absoluut zuiver en schoon zijn. Maar datgene wat zuiver en schoon is, hoeft niet noodzakelijkerwijs in de volle zin van het woord geheiligd te zijn. Het is mogelijk om zuiverheid of reinheid te hebben zonder heiliging, maar het is niet mogelijk heiliging te hebben zonder reinheid of zuiverheid.
Reiniging is dus een essentieel onderdeel van heiliging, maar vervangt haar niet. Later in deze serie overdenkingen zullen we nauwkeuriger onderzoeken wat de precieze betekenis is van het woord ‘heiliging’.

Het tweede punt van aandacht is dat één belangrijk en uiteindelijk doel waarvoor Christus de Gemeente verloste, was dat Hij haar zou reinigen en heiligen…
Het doel van Christus’ verzoenend sterven voor de Gemeente als geheel, en voor iedere individuele christen in het bijzonder, is dus niet bereikt voordat zij die verlost zijn door Zijn dood door een proces van reiniging en heiliging zijn heengegaan dat daarop volgt. Paulus maakt duidelijk dat alleen die christenen die dit proces van reiniging en heiliging hebben doorgemaakt, in een toestand zullen zijn die noodzakelijk is voor hun uiteindelijke verschijning voor Christus als Zijn bruid – en de voorwaarde die Hij nader toelicht is: een Gemeente, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks… heilig en onbesmet.

Het derde punt dat we opmerken in deze passage is dat het middel dat Christus gebruikt om de Gemeente te reinigen en te heiligen ‘het waterbad met het Woord’ is. Het is Gods Woord waarmee je wordt geheiligd en gereinigd; in dit opzicht kan de uitwerking van Gods Woord vergeleken worden met het wassen met zuiver water.
Zelfs voordat Christus’ verzoenend sterven aan het kruis zich had voltrokken, had Hij Zijn discipelen al verzekerd van de reinigende kracht van Zijn Woord dat Hij tot hen gesproken had. Want in Johannes 15:3 zegt Hij: U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. We zien daarom dat het Woord van God een belangrijk middel is tot geestelijke reiniging dat wat Zijn werk betreft vergeleken kan worden met het wassen met zuiver water.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Sla acht op Gods woord

Deze overdenking is van Derek prince Ministries

Wanneer we overdenken waar in Spreuken ‪4:20-22 aanspraak op wordt gemaakt, namelijk dat Gods woorden medicijn zijn voor ons hele lichaam, dan mogen we deze drie verzen geheel met recht ‘Gods geweldige medicijnfles’ noemen. Die woorden bevatten een medicijn zoals nog nooit op aarde is samengesteld, een medicijn dat gegarandeerd alle ziekten geneest!

Wij moeten echter in gedachten houden dat, menselijk gesproken, wanneer de dokter een medicijn voorschrijft, hij er normaliter voor zal zorgen dat de voorschriften voor het gebruik ervan duidelijk op het flesje beschreven staan. Men mag geen genezing verwachten als het medicijn niet regelmatig, in overeenstemming met de aanwijzingen, wordt ingenomen. Hetzelfde geldt voor Gods medicijn hier in Spreuken ‪4:20-22. De voorschriften staan op het flesje, en er wordt geen genezing gegarandeerd als deze niet worden opgevolgd.

Wat zijn deze voorschriften? Het zijn er vier:

  1. Sla acht op mijn woorden;
  2. Neig uw oor;
  3. Laat ze niet wijken uit uw ogen;
  4. Bewaar ze diep in uw hart.

Laten we deze voorschriften eens nader bekijken. Het eerste voorschrift is: Sla acht op mijn woorden (Spreuken ‪4:20). Als we Gods Woord lezen, dan moeten we er heel nauwkeurig aandacht aan schenken. Heel ons denken moeten we erop focussen. We moeten het vrij en onbelemmerd laten doordringen tot ons diepste wezen.

Zo vaak lezen we Gods Woord met verdeelde aandacht. Onze geest is voor de helft bezig met wat we lezen en voor de andere helft wordt onze geest in beslag genomen door dingen die Jezus ‘de zorgen van deze wereld’ noemde. We lezen enkele verzen, of misschien zelfs wel één of twee hele hoofdstukken, maar aan het eind hebben we geen duidelijke indruk van wat we gelezen hebben, of weten we het ons nauwelijks te herinneren. Onze aandacht was verslapt…

Wanneer Gods Woord op deze wijze wordt ‘ingenomen’, dan zal het in ons leven niet de uitwerking hebben die God ermee voorhad. Als we de Bijbel lezen, dan is het goed om te doen wat Jezus adviseerde toen Hij over het gebed sprak: ‘Ga in je binnenkamer en sluit de deur’. We moeten onszelf afzonderen met God en de dingen van de wereld en de tijd buitensluiten.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

God zond Zijn woord en bevrijdde hen uit hun grafkuilen,

Deze overdenking is van Derek Prince Ministries

We kunnen drie uitwerkingen van Gods Woord ontdekken:

1. Gods Woord brengt geloof voort: En geloof staat weer in direct verband met Gods Woord, want geloof bestaat in geloven en handelen naar wat God heeft gezegd in Zijn Woord.
2. Gods Woord, dat als onvergankelijk zaad ontvangen is in het hart van de gelovige, brengt de wedergeboorte voort; dat wil zeggen dat er een totaal nieuwe geestelijke natuur geschapen wordt in de gelovige. Hij of zij wordt in de Schrift ‘de nieuwe mens’ genoemd.
3. Gods Woord is het geestelijk voedsel dat God aangewezen heeft voor de gelovige en waarmee deze regelmatig de nieuwe natuur in zich moet voeden, als hij tenminste wil uitgroeien tot een gezonde, sterke en volwassen christen.

Nu zullen we gaan zien dat Gods Woord zo gevarieerd en wonderbaar is in Zijn uitwerking, dat het niet alleen voorziet in geestelijke gezondheid en kracht voor onze ziel, maar ook in gezondheid en kracht voor het lichaam.

Eerst lezen we Psalm 107:17-20: Er waren dwazen die om hun weg vol ​overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, zij waren tot aan de ​poorten​ van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

De psalmist schetst ons hier een beeld van mensen die zo vreselijk ziek waren dat zij alle trek in voedsel verloren hadden; ze lagen op het randje van de dood. In hun uiterste nood schreeuwden zij tot de Heer en Hij zond hen datgene waar ze om riepen – genezing en uitredding. Hoe zond Hij die? Door niets anders dan door Zijn eigen Woord, want de psalmist zegt: Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

Vlak naast deze passage in Psalm 107 mogen we de tekst uit Jesaja 55:11 plaatsen, waar God zegt:

…zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

In Psalm 107:20 lezen we dat God Zijn Woord zond om te genezen en te bevrijden; en in Jesaja 55:11 zegt God dat Zijn Woord datgene doet en volbrengt waartoe Hij het gezonden heeft. We hebben dus Gods absolute verzekering dat Hij voorziet in genezing door Zijn Woord.

 

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank U wel Heer, dat de Bijbel – Uw levende, altijd sprankelende en vernieuwende Woord – in mij is komen wonen door Uw Heilige Geest. Daardoor is Uw Woord een krachtbron die voortdurend in mij woont, bij mij is en met mij meegaat op mijn levensreis. Dank U dat ik Uw woorden steeds mag koesteren. Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Week van gebed 2019: Recht voor ogen

In 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn christen, afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote verscheidenheid, maakte Indonesië uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto ‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een bekend fenomeen. Het principe gotong royong maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld: zoals werk, rouw en feest. Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus.

Toch wordt deze eenheid vandaag-de-dag op nieuwe manieren bedreigd. Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van competitie. Dit is in schril contrast met de samenwerking van gotong royong. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Zo kent een land rijk aan voorzieningen de schande van vele mensen die leven in armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch gezegde het verwoordt: “Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst.” Ondertussen worden specifieke etnische en religieuze groepen geassocieerd met rijkdom op een manier die voeding geeft aan spanningen. Radicalisering zet de ene gemeenschap op tegen de ander.

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht” (zie Deuteronomium 16 vers 18-20) – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn.

God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” (o.a. Deuteronomium 16 vers 14). Indonesische christenen zien graag herstel van deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’, die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.

De reflecties voor de acht dagen en de dienst sluiten aan op het gekozen thema. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

Gebed
Laat gebed deze week in jullie gebedsgroep/ontmoetingskring centraal staan.
Op deze site vind je meer over de week van gebed 

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten