Giften

Herc unloadOm activiteiten mogelijk te maken worden er in zeer beperkte mate kosten gemaakt. Denk aan de website, onderhoud van contacten met partnerorganisaties, ondersteuning van de jaarlijkse ontmoetingsdag, kringleidersbijeenkomsten, relatiedagen enz. Om kosten te dekken worden giften op prijs gesteld. Zo is bijvoorbeeld de tijd van de landelijke organisatoren en de kringleiders in wezen hun gift in natura. Uw girale gift – waarvoor bij voorbaat hartelijk dank – kunt u overmaken op:

Stichting Giftenbeheer
IBAN: NL54INGB0003838890   BIC: INGBNL2A
Binnenkort Stichting Nederlandse Christen Militairen Ontmoetingskring(NCOK)
RSIN: 816755309
IBAN:
BIC:

Wilt u “NCOK” bij uw gift vermelden? Ook kunt u bij uw vermelding opgeven of u een specifiek NCOK-doel wilt steunen, zoals bijv. Veteranendag of NCOK-dag. Als Christenen bij defensie/NCOK steunen wij 2 bijzondere doelen:
1. Noodhulp aan Sint Maarten
2. Veteranen in Kroatië 

De stichting ‘Giftenbeheer’, gevestigd in Den Helder, heeft de ANBIstatus.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u deze zaken verder nalezen.

Stichting Giftenbeheer – Financiële verantwoording NCOK

Inkomsten Uitgaven NCOK 2018 komt spoedig

Wilt u ook de inkomsten en uitgaven van de achterliggende jaren inzien, klikt u dan op dit Pdf-bestand

Inkomsten en uitgaven NCOK 2013-2017

Beleidsplan en activiteitenverslag Stichting Giftenbeheer

Naam, RSIN, fiscaal nummer, contactgegevens, bestuursamenstelling en namen van de bestuurders
De Stichting Giftenbeheer, hierna te noemen: de Stichting, is opgericht op 23 november 2007. De Stichting is statutair gevestigd in Den Helder, Timorlaan 31, 1782 DJ Den Helder. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland (Alkmaar) onder nummer 37137249 en is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer (sofinummer) 8187.08.086. De Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Het bankrekeningnummer is NL54 INGB 0003 8388 90.

Doelstelling
De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel:het toegankelijk maken van giften in de vorm van termijnen van lijfrenten voor een breed publiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het aanvaarden en ten behoeve van de hierna te noemen begiftigde houden van giften in de vorm van termijnen van lijfrenten te ontvangen, teneinde de termijnen integraal over te maken aan charitatieve, culturele of het algemeen nut dienende instellingen, ter keuze van de schenker.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting sluit aan bij het Nederlandse belastingstelsel dat voor particulieren twee soorten giften kent. Giften in de vorm van termijnen van lijfrenten en overige giften. Voor de particulier is het nadeel van de overige giften, dat deze slechts beperkt aftrekbaar zijn van het inkomen. Er geldt zowel en onder- als bovengrens. Voor de giften in de vorm van termijnen van lijfrenten geldt deze beperking niet, maar deze hebben het nadeel dat de gever zich voor een vast jaarlijks bedrag moet vastleggen voor een periode van tenminste vijf jaren. Vanaf 1 januari 2014 geldt overigens, dat dit niet meer notarieel hoeft te worden vastgelegd, maar dat een overeenkomst met de Stichting volstaat. De Stichting combineert de gunstige aftrekmogelijkheden van de giften in de vorm van termijnen van lijfrenten met de flexibiliteit van de overige giften.

De Stichting beheert tevens de fondsen van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring (NCOK).
De website van de NCOK, www.ncok.nl , fungeert als “gastheer” voor de Stichting, waarop dit beleidsplan wordt gepubliceerd.

De wijze waarop de Stichting fondsen werft
Een particuliere gever die gebruik wil maken van de diensten van de Stichting, bepaalt welk jaarlijks bedrag hij wenst te besteden aan charitatieve, culturele of het algemeen nut dienende instellingen, hierna te noemen: begunstigde instellingen. Dit jaarlijks bedrag wordt in een overeenkomst vervat als een periodieke gift aan de Stichting in de vorm van termijnen van lijfrenten voor een periode van tenminste vijf jaren. Door middel van dezelfde overeenkomst leggen de gever en de Stichting vervolgens vast welke instellingen welk deel van het jaarlijks bedrag als gift ontvangt. Dit deel van de overeenkomst kan jaarlijks herzien worden. De gever verplicht zich tot het volstorten van het jaarlijkse bedrag door middel van maandelijkse termijnen aan de Stichting. Als het jaarlijkse bedrag volgestort is gaat de Stichting over tot de integrale uitkering van het jaarlijkse bedrag aan de door de gever aangegeven begunstigde instellingen. De gever heeft het voordeel dat tegenover een eenmalige overeenkomst het belastingvoordeel staat van de giften van in de vorm van termijnen van lijfrenten, terwijl de gever binnen het jaarlijks bedrag de giften aan de begunstigde instellingen kan variëren.

De wijze waarop de instelling het vermogen beheert, besteedt en uitkeert, beloningsbeleid
De Stichting heeft weinig kosten en uitgaven en functioneert met vrijwilligers, zodat er geen salariskosten zijn. De baten van de stichting bestaan uit de rente-inkomsten die ontstaan uit de maandelijkse termijnen die door de gevers aan de stichting worden overgemaakt. Aangezien de Stichting aan het eind van het kalenderjaar, na volstorting van het jaarlijks bedrag van een gever, het jaarlijkse bedrag verdeelt onder de begunstigde instellingen, kan de Stichting gedurende het kalenderjaar rente-inkomsten genieten. Deze vervallen aan de stichting en zijn ter bestrijding van de apparaatskosten. De gever ziet desalniettemin aan het einde van het jaar zijn integrale bedrag overgemaakt aan de begunstigde instellingen. Voor zover de rentebaten onvoldoende zijn zullen de investeringen en apparaatskosten door de oprichters worden gedragen. Naar verwachting zal dit na verloop van enkele jaren, als de maandelijkse kasstroom van de Stichting voldoende groot is, niet meer nodig zijn.

Er zijn geen kosten voor de gever. Hierin onderscheidt de Stichting zich van reeds bestaande stichtingen, die administratiekosten in rekening brengen, waardoor het belastingvoordeel voor de gever grotendeels teniet kan gaan. Voor een gever blijft er dus niets “aan de strijkstok hangen”.  Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting kunnen wel aanspraak maken op een (fiscaal vrijgestelde) onkostenvergoeding, maar alleen als zij tenminste ditzelfde bedrag aan de Stichting schenken. Deze onkostenvergoedingen komen dus niet ten laste van derden.

Beleidsplan voor de periode 2012 – 2017
Om voldoende rente-inkomsten te genereren zal de Stichting zich richten op gevers die grote jaarlijkse bedragen wensen te schenken (bijvoorbeeld 10 % van het verzamelinkomen).
Om te voorkomen dat er een grote administratieve last ontstaat zal de Stichting beperkingen stellen aan de differentiatie naar begunstigde. In de praktijk betekent dit, dat voorkomen zal worden dat er per gever jaarlijkse grote aantallen wisselende begunstigde instellingen zijn die relatief kleine bedragen ontvangen. Een uitzondering hierop zullen de giften gelden, die gedaan worden ten behoeve van de NCOK. Dit zullen vaak “overige giften” betreffen, die voor de schenker (beperkt) fiscaal aftrekbaar zijn.
Voor de komende periode zal het accent liggen op het verder bekend stellen van de werkzaamheden van de Stichting en zorgdragen voor een soepele bemiddeling tussen gevers en begunstigde instellingen.

Vastgesteld in Den Helder, 27 december 2013