Overdenkingen

 • De tweede bouwsteen: kennis

  De tweede bouwsteen: kennis

  In de loop der jaren heb ik heel wat mensen ontmoet met een basishouding hadden dat ze recht hebben op van alles, en die eigenlijk zeiden: “Dit werk is voor mij te onbelangrijk om aandacht aan te geven. Geef mij maar een gewichtiger taak, dan zal ik je eens laten zien wat ik waard ben!” […]Read More »
 • Verwacht u de Here Jezus?

  Verwacht u de Here Jezus?

  Lucas 18 8Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Ben je gereed voor Zijn komst? In bovenstaande tekst wordt gesproken over een onrechtvaardige rechter. Als wij zelfs van rechters al geen rechtvaardige rechtspraak kunnen verwachten, hoe zit […]Read More »
 • In voorlopige hechtenis – week 44

  In voorlopige hechtenis – week 44

  Lezen: Hosea 5: 13-15 Tekst: ”Ik zal heengaan en wederkeren tot Mijn plaats, totdat zij zich schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bang zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken” (Hosea 5:15). In voorlopige hechtenis Een manager van flinke onderneming genoot groot aanzien en leidde een aangenaam en zorgeloos leven. Hij dacht, dat […]Read More »
 • 24 uur in dienst en recht op ontbering – week 43

  24 uur in dienst en recht op ontbering – week 43

  Lezen: Filemon: 8-20 Tekst: “Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus”, vers 10 24 uur in dienst en recht op ontbering Zo was het leven in dienst generaties lang. Is het er beter op geworden sinds de 8 tot 5-mentaliteit? Uitzending is in de plaats gekomen […]Read More »
 • Getrouw mijn plicht doen – week 42

  Getrouw mijn plicht doen – week 42

  Tekst: Genesis 3: 17-19  “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.Genesis 3:19 Getrouw mijn plicht doen In een strafkamp moest een vervolgde christen als metselaar renovatiewerk verrichten. Het werk viel hem zwaar. […]Read More »
 • Biddende soldaten – week 41

  Biddende soldaten – week 41

  Psalm 79: 9 “Help ons o God onzes heils ter oorzaak van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden om Uws Naams wil”. Biddende soldaten Mobilisatie 1914. Keurig in het gelid staat het korps Groene Jagers aangetreden. Koningin Wilhelmina inspecteert dit korps. Ze kijkt de mannen aan, die als […]Read More »
 • Blijdschap door afhankelijkheid – week 40

  Blijdschap door afhankelijkheid – week 40

  Lezen: Jesaja 12:1-3 Tekst: „En gijlieden zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils.” Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter staat bekend als een gelovig mens. We kunnen van zijn levenshouding leren. Door in de Bijbel te lezen heeft hij zijn geloof gevoed. Daar nam hij ruim de tijd voor. Als De Ruyter aan […]Read More »
 • Kan een mens zichzelf bekeren? – week 39

  Kan een mens zichzelf bekeren? – week 39

  Kan u nu een beslissing maken om u voortaan aan de snelheidslimiet te houden? Of om niet meer te stelen? Of om niet meer te liegen? Mensen kunnen zich afkeren van slechte gewoonten. Is dit geen vorm van bekering? Als ik een fietsendief ben dan kan ik toch vandaag besluiten om geen fietsen meer te […]Read More »
 • Wie beïnvloedt jou? – week 38

  Wie beïnvloedt jou? – week 38

  Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offergave en slachtoffer, tot een lieflijke reuk voor God. (Efeze 5: 1) Efeze 5 en 6 vertellen ons hoe we moeten wandelen als kinderen van het licht. Vervolgens […]Read More »
 • Stand houden – week 37

  Stand houden – week 37

  Efeze 6: 14-18 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van […]Read More »