3xR of 3xO? – week 24

3xR of 3xO

Wie heeft er nog nooit van gehoord? 3xR, Rust, Regelmaat en Reinheid. 
In de hulpverlening hoor je deze drie regelmatig terugkomen als handvat om je leven opnieuw in te richten.
Als ik terugkijk op mijn leven bij het Korps Mariniers dan kan ik deze leefregel omdraaien: Onrust, Onregelmatigheid en Onreinheid.
Tjonge Willem, had ik nooit achter jouw gezocht? Was jij dan zo’n slecht mens?
Ik ga je vertellen dat het niet uitmaakt waar je bij zit, waar jij je bevind of wat je ook doet. In de Bijbel lezen we dat Job zegt: Ik heb geen rust, geen vrede. Ik zit vol onrust.(Job 3:26). In Mattheus (15: 18) lezen we: Maar wat úit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein.
Gods woord zegt nog veel meer over deze dingen. Ik heb ervaren dat het een leegheid is die ik probeerde op te vullen met van alles en nog wat, behalve met Gods liefde.

Hoe leer je die liefde dan kennen? God trekt mensen met Zijn liefde!
Als ik ga evangeliseren dan merk ik dat mensen soms geen weet hebben van hun zonden. Sterker nog, ze vinden zichzelf vaak een heel goed mens.
Het evangelie, de goede boodschap, is een levend evangelie. Een boodschap die mensen spiegelt in hun hart. Een boodschap die velen niet aan kunnen horen. Elke keer tijdens evangelisatie merk ik weer dat het door God voorbereidde werken zijn. Elke ontmoeting waarin wij ons laten leiden door de Heilige Geest is door God voorbereidt. In geloof mag je dan weten dat onze Vader een bedoeling heeft op dat moment met deze persoon. Wat een heerlijke gedachte.

Dan vertel je vast over Gods eindeloze liefde?
Natuurlijk, maar voordat ik dat doe spiegel ik deze persoon aan de wet en vervolgens aan zijn eigen zonden, want een mens die geen zondebesef heeft, heeft ook Gods genade niet nodig.

 1. Ken jij onrust, onregelmatigheid of onreinheid in jouw leven?
 2. Heb jij wel eens gestolen, gelogen, gevloekt of een andere persoon begeert als je eigen man/vrouw? 
 3. Heb je wel eens een gedachte gehad die je zelfs je beste vriend niet kan vertellen?
 4. Stel dat al jouw gedachten op een digitaal scherm zichtbaar zouden zijn, kan jij dan nog voor God verschijnen?
 5. Wat is Gods genade en heb jij die nodig?

Gebed week 24

 • Deze week wil ik danken voor de kringpromotie en evangelisatie die we op 12 juni op de KPL van Oud Heusdenkazerne (Hilversum) mochten doen. 
 • Bid dat de mensen die we hebben aangesproken en op de kring gewezen deze gaan bezoeken. Dat er een nieuwe kringleider mag opstaan. Bid dat deze kring niet verdwijnt als Kees van Rossum binnenkort wordt overgeplaatst.
 • Bid ook voor herstel van Charissa Meeuwenoord (PGV Hilversum) die al lange tijd ziek thuis is.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden
 • De uitgezonden collega’s en hun familie
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan
 • Het werk van de geestelijk verzorgers
 • Onze positie als Christen op de werkplek
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en)
 • a. in Stroe, GMaj. Koot kazerne!
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten

Pinksteren is verandering – week 23

Joh 2: 1-11 “Toen de wijn op was, zei Jezus’ moeder tegen Hem: “Ze hebben geen wijn!” Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. Jezus’ moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Jezus zei tegen haar: ” [ Dat weet Ik toch. ] Dat hoeft u Mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor Mij om daar iets aan te doen.” Zijn moeder zei tegen de bedienden: “Als Hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is.” Bij de deur stonden zes waterbakken. Dat water werd door de Joden gebruikt om daar volgens hun gewoonten de handen en voeten in te wassen. In zo’n bak kon ongeveer 2 of 3 metreten [ (80 of 100 liter) ] water. Jezus zei tegen de bedienden: “Vul de bakken met water.” Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei Hij: “Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven.” Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam. Maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem: “Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En pas als de mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!” Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Kana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig Hij is. En zijn leerlingen geloofden in Hem.”

Joh. 20: 31 “Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen [ blijven ] geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie [ eeuwig ] leven hebben omdat jullie bij Hem horen.”

Pinksteren heeft alles met verandering te maken.
In Johannes 2 lezen we over het eerste wonder wat Jezus deed. Johannes noemt het tekenen, want Jezus wonderen waren geen doel op zich, maar als teken dat de mensen in Zijn naam zouden geloven.
Dit is eerste wonder was er niet zomaar een wonder. Jezus veranderde water in wijn. Aan de buitenzijde van de vaten was niets te zien, maar van binnen was alles anders. En niet zomaar anders, maar het was betere wijn als de wijn die daarvoor geschonken was.
Dit wonder staat eigenlijk symbool voor alles wat Jezus in jouw leven wil doen. Hij wil jou compleet vernieuwen van binnen. De vaten waren aan de buitenzijde nog identiek, maar de binnenzijde was compleet nieuw en van hoge kwaliteit. Ik zou zeggen van Goddelijke kwaliteit.

Als onze lichamelijke vaten door het woord van Jezus worden aangeraakt dan worden wij van binnen ook vernieuwd. In 2 kor. 5: 17 staat:
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Zo liet Jezus het nieuwe komen en dat doet Hij vandaag nog steeds. Jezus leeft. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader en heeft Zijn Heilige Geest uitgestort met Pinksteren en zegt: (Kol.2:13) Eerst waren jullie (geestelijk) dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft Hij jullie samen met Christus (geestelijk) levend gemaakt, toen Hij al jullie schuld vergaf.

Vragen:

 1. Ben jij dat vat wat gevuld is met water(het woord van God) en wil jij die verandering in jouw leven?

 2. Ben jij een dienaar van Christus die de vaten wil vullen met water in geloof dat Hij die verandering teweeg kan brengen?

 3. Ben jij een gast op het feest die het wonder aanschouwt en neem je het water aan wat levend is geworden?

Gebed week 23

Deze week wil ik danken voor de ontmoeting die wij hadden met 13 kringleider op 2 juni bij het Militair Revalidatie Centrum. Dat we mochten zien en ervaren dat Gods Geest met ons is en dat wij Zijn Geest zien waaien door defensie. Getuige hiervan de 7 kringen die dit jaar zijn gestart(herstart)

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
Onze leidinggevenden

De uitgezonden collega’s en hun familie

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan

Het werk van de geestelijk verzorgers

Onze positie als Christen op de werkplek

Uitbreiding ontmoetingskring(en)

O.a. in Stroe, Gen.Maj. Koot kazerne!

Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maand.

Persoonlijke dank- en gebedspunten

maandag 5 juni 2017

Op eigen kracht of in Gods kracht – week 22

Pinksteren 2017

1. Heeft niet de mens een zware dienst op aarde, en zijn zijn dagen niet als die van een dagloner? Job 7

Door bovenstaande tekst werd ik afgelopen week getriggerd door een vriend. Deze vriend valt regelmatig terug in drankgebruik. Hij kent de Heere en tegelijkertijd is er dit spanningsveld van ‘welke Heer dien ik?’
Het intrigeert mij wat ten diepste is verborgen in een mens waar door hij steeds weer de geest loslaat en het vlees laat overwinnen.

In het boek Job lezen we over een man die zeer voorspoedig was. Het ging hem goed en tegelijkertijd deed hij ook zeer veel goed. Hij zat in de stadspoort en gaf aan de armen. Iedereen in de omgeving wist dat Job deelde van zijn rijkdom.
God wijst satan op zijn dienaar Job en zegt dat er op aarde niemand is als hij. Satan daagt God uit om hem alles af te nemen. God staat dit toe. Zelfs zijn kinderen moeten het ontgelden. Job1: 1-22

Op deze wereld zullen niet veel mensen zijn die meer hebben geleden als Job. Drie vrienden bezoeken hem terstond en rouwen zeven dagen met hem zonder maar een woord te spreken.
Na zeven dagen neemt Elifaz het woord en er komt niets dan oordeel over zijn lippen. Is dit een vriend? Hij lijkt wel afgunstig op het goede wat Job altijd heeft gedaan voor anderen die er toen minder slecht aan toe waren als hij. Waar is nu de hulp aan hem? Job 4:1-6
De andere twee, Bildad en Zofar, doen niet veel onder voor Elifaze. Sterker nog het lijkt wel of dat zij er nog een schepje boven op doen. Was Job niet compleet gebroken dan zal dit nu wel moeten gebeuren. Job 8:5-6-13 en Job 11:1-5
In plaats van te breken lijkt Job zich net als zijn vrienden te verharden en verdedigd hij zichzelf tegen alle aanklachten. In hoofdstuk 29,30 en 31 rechtvaardigt hij zichzelf wat vervolgens veel zelfmedelijden opwekt.

Als zijn drie ‘vrienden’ zijn uitgesproken blijkt er nog een vierde, jongere persoon, erbij te zitten. Zijn naam is Elihu. Jonge mensen hadden in die tijd en op die plaats totaal geen aanzien. De oudsten van een stam of stad werden wijs geacht en mochten spreken.
Toen er geen woorden meer waren, nam Elihu het woord. Wat opvalt, is dat hij spreekt vanuit een hele andere geest. Niet veroordelend maar met respect. Tegelijkertijd wel met autoriteit wat opmerkelijk is voor deze jongeling. Misschien kunnen we voorzichtig stellen dat Gods Geest hier aan het werk is door Elihu heen. Dit blijkt ook wel als Job en zijn drie vrienden hem de lengte geven voor een ellenlang betoog. Job 32:8-22
Uiteindelijk gaat God spreken. God spreekt direct tot Job en God verteld van Zijn werken.
We zien nu dat Jobs weerbarstigheid breekt, hij zich verootmoedigt en er een ommekeer komt in zijn leven.

Wat kunnen wij hier nu uit leren? Hoe kan er nu een daadwerkelijke ommekeer komen in jouw of mijn leven?
Eigenlijk zien we Job door verschillende fasen gaan en misschien herken je deze fasen ook in jouw leven?

 1. Een fase van voorspoed. Dit kan lichamelijk zijn of ordinaire welvaart.
 2. Een fase van lijdenwelke misschien wel gepaard gaat met gevoelens van onrechtvaardigheid
 3. Weerbarstigheid, verzetten, afzetten (tegen God) Job vervloekt de dag van zijn geboorte.
 4. Vervolgens een fase van zelfmedelijden
 5. Een aanraking van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt door een persoon(Elihu) tot jou (Job). Alleen de Heilige Geest overtuigt van zonde. Als wij (vrienden) dit proberen te doen zal dit enkel leiden tot veroordeling.
 6. Overtuiging van zonde brengt Job in een directe ontmoeting met God. Als jij en ik Gods offer aannemen welk hij gegeven heeft in Zijn zoon Jezus Christus, dan worden wij net als Job verzoend met God.
 7. Dit alles leidt tot Verootmoedigingen boete doening. Oftewel Nederig gedrag en vergeving.

God wil een permanente ommekeer in jouw leven bewerkstelligen!

Vragen:

 1. Herken je iets uit Jobs leven ten opzichte van jouw leven?
 2. Heb je al eens een aanraking van de Heilige Geest ervaren?
 3. Is jouw eigen IK gekruisigt?

Gebed week 23

Deze week wil ik vooral danken. Danken voor de wonderen die de Heer doet in het leven van Leon en zijn gezin. De bestralingen in zijn hoofd, de chemo’s en immuuntherapie zijn deze week gestart. Het gaat redelijk goed met Leon. Ondanks de vermoeidheid door de behandeling en elke dag naar Utrecht rijden, kan Leon nog regelmatig fietsen en wandelen.

Dank ook voor de gesprekken die Johan en ik afgelopen maandag in de Oranje kazerne mochten hebben. We mochten met diverse ‘luchtmobielers’ het evangelie delen. Helaas kwamen we met weinig gelovigen in contact. We konden merken dat er een bedekking ligt op het spreken over je geloof.

Dank- en gebedspunten (wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor de formatie.
  Onze leidinggevenden.
 • De uitgezonden collega’s en hun familie.
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.
 • Het werk van de geestelijk verzorgers.
 • Onze positie als Christen op de werkplek.
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), onder andere in Stroe, GMaj Koot kazerne!
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maand.
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten.