ZOALS ISRAËL IN EGYPTE

Lezen: Exodus 1: 1-14
Er zijn wonderen gebeurd … en mijn avontuur met jullie vandaag is te laten weten dat onze gebeden worden verhoord en dat God een wonder in petto heeft voor ieder van ons. En hoewel we het op dit moment niet kunnen zien, zal het gebeuren, de timing van God is perfect. God zal doen wat hij zei dat Hij zou doen.

Om te beginnen gaan we naar het verhaal van de Israëlieten in slavernij.
Hoe hielp God de Israëlieten? Hij verrichtte wonderen.
Hij beantwoordde onze gebeden en willigde hun verzoeken in. Maar net als de Israëlieten vergeten we vaak zijn wonderen. Maar dat verandert niets aan de waarheid – God is goed en we kunnen Hem vertrouwen!
Toen de broers voor Farao kwamen, weigerde hij de Israëlieten te laten gaan. In plaats van de situatie te verbeteren, werd de slavernij van de Israëlieten meer onderdrukkend. De Farao eiste van hen dat ze hun eigen stro verzamelden (terwijl dat vroeger aan hen was verstrekt) om toch hetzelfde quotum stenen te produceren.
Omdat ze het lijden onder de wrede Farao niet langer konden verdragen, riepen de Israëlieten het uit tot God. Hij hoorde hen en startte Zijn plan om zijn volk te verlossen van hun slavernij. Laten we deze les van de Israëlieten, het verhaal van hun God, onze God, de God die hun geroep hoorde, herontdekken.
God maakte onderscheid tussen Israël en Egypte. Terwijl al het vee van Egypte stierf, viel zelfs geen één van Israëls vee aan de ziekte. (Ex.9:4)
De Israëlieten waren niet anders dan wij. Ze waren zo onderdrukt en bedroefd in hun geest dat ze niet eens kónden geloven wat Mozes zei dat de Heer voor hen zou doen. Ze konden niet eens naar zijn hoopvolle woorden luisteren.
“Mozes rapporteerde deze [belofte van de Heer] aan de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar hem vanwege hun ontmoediging en harde werk.” (Ex.6:9)

We leven in een gevallen wereld. Velen lijden aan geestelijke bijziendheid (kortzichtigheid) veroorzaakt door het concentreren op ons eigen lijden en verlies, velen zijn tegenwoordig zo wreed in slavernij en hun geest is zo gebroken dat ze degenen die het goede nieuws van Yeshua (Jezus) prediken niet kunnen horen.
Laten we, terwijl we ons het verhaal van de Israëlieten herinneren, bedenken dat ook wij verlost zijn door het Bloed van Yeshua, het Paaslam. Niet om gewoon weg te lopen en “ons eigen ding te doen”. Net als bij de Israëlieten is het doel van onze vrijheid om de levende God te dienen.
“Want Hij heeft ons verlost van de heerschappij van de duisternis en ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon die Hij liefheeft, in wie wij verlossing hebben, de vergeving van zonden.” (Kol.1:13-14)
Wat toen gold, geldt ook nu.
Als we in het boek Openbaring lezen, zullen veel van de plagen de bewoners van de aarde in de eindtijd opnieuw treffen. Deze gebeurtenissen die in Egypte plaatsvonden, zijn een voorafschaduwing van wat komen gaat – in de laatste dagen op wereldschaal.
‘Ik zag nog een teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden; want in hen is de toorn van God vervuld’. (Op.15:1)
In zijn visioen beschrijft Johannes de zeven laatste plagen op aarde:
Terwijl God de volle schaal van Zijn toorn over de aarde uitstort, verschijnen vreselijke zweren op allen die het merkteken van het beest hebben aangenomen en zijn beeld aanbidden (Op.16: 2). Dan, net als in Egypte, veranderen de wateren in bloed (Op.16: 3-6). Andere plagen bombarderen ook de aarde, zoals duisternis, verzengend vuur en verwoestende hagel.
‘Vanuit de lucht vielen enorme hagelstenen, elk met een gewicht van ongeveer honderd pond, op mensen. En ze vervloekten God vanwege de hagelplaag, omdat de plaag zo verschrikkelijk was. ” (Op.16:21)

Bij alles moeten we op de Heer vertrouwen, want Hij kan ons van alles verlossen. Het resultaat is dat we Hem kunnen vertrouwen op zijn vergelding en gerechtigheid.
Ik bid dat we er altijd aan mogen denken dat we in de eindtijd leven; en laten we, terwijl we veilig blijven in de zekerheid van ons heilige verbond met Elohim, geduldig het goede nieuws delen en ijverig om genade bidden voor degenen die koppig blijven rebelleren tegen God. Wanneer God een Woord spreekt, zal het worden gedaan zoals Hij heeft gezegd, ondanks hoe de omstandigheden in het natuurlijke verschijnen. En laten we dankbaar zijn.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader in de hemel, Meester van het universum, in het midden van deze omstandigheden stellen we ons vertrouwen op U.
* Dank U voor het Bloed van Jezus Yehsua en voor Zijn offer op Golgotha.
* Dank U Jezus dat Uw Bloed ons losmaakt van de machten van deze wereld. Woorden zijn niet genoeg om U te danken.
*Geef ons de moed om staande te blijven, wetende dat u nooit slaapt of ​​sluimert. Leer ons om alleen op U te vertrouwen.

VOORBEDE VOOR ONS LAND:
* Vader, we bidden voor ons land dat u zo nodig heeft. We vragen waarheid, wijsheid en gerechtigheid voor regeerders en bestuurders.
* Vader onthul ons Uw strategieën hoe wij ons land terug kunnen nemen.
* We bidden voor de kerken, vooral voor onze broeders en zusters die in diepe slaap zijn gevallen, waarbij ze de tijd negeren waarin we leven.
* We bidden voor de tieners en jongeren. Velen lopen met verkeerde gedachten van angst en zinloosheid, zelfs zo diep dat ze zichzelf van het leven willen beroven. Vader breng mensen met wijsheid om hen te helpen.
* Vader we bidden voor de gezinnen, in quarantaine, bescherm hen voor echtscheiding en geweld. Geef nieuwe liefde aan ouders en kinderen voor elkaar. * Laat een roep tot U opstijgen in ons land net als bij het volk Isarel in Egypte.

GEBEDSPROJECTEN waarvoor we elke gebedssessie willen bidden:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van ‘Kom ik om, dan kom ik om’.
* Afgelasten avondklok. Stuur brief of mail aan regering, zie link volgende punt.
* Wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
Schrijf je app/mail/brief aan regering (avondklok)/Eerste Kamer (Syri):
https://www.dropbox.com/s/4xw9v55l9f6qx7j/brief%20aan%20regering.pdf?dl=0
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam – poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

BIJLAGEN
Even iets liefs ter afwisseling, iets waarin we onze Schepper herkennen:
https://www.dropbox.com/s/yl6habz7fqgsrfu/signal-2021-01-19-124915.mp4?dl=0

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

 

VERTROUWEN

Lezen: 2 Tim. 2 vers 1-13
In dit gedeelte schrijft Paulus aan Timoteüs dat hij, wat hij zelf geleerd heeft, aan mensen mag toevertrouwen die betrouwbaar zijn.
Hij schrijft ook, dat het Woord betrouwbaar is (vers 11).
Je kunt het Woord vertrouwen.

Wat zegt de wéreld over vertrouwen?
Enkele omschrijvingen:
– De bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
– Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan
– Verwachten dat die ander het beste met je voor heeft.
Vertrouwen in mensen wordt vaak beschaamd.
Zelfs mensen die we goed kennen, kunnen ons teleurstellen.
Als we ons teleurgesteld voelen, is dat vaak een teken dat we ons vertrouwen te véél op de mens gericht hebben.
De Bijbel roept ons op om ons te vertrouwen niet op de mens te stellen maar op God.
Spreuken3:5:
Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet.’
Wat houdt dat in, vertrouwen op de Here?
Ik denk dat het inhoudt dat wij dat wat onze zekerheid is, mogen loslaten en in Gods hand leggen.
Loslaten om er niet zelf controle over te hebben en echt, écht te geloven dat God de situatie vasthoudt en dat Hij het beste daarin tevoorschijn brengt. En dat Hij ook inzicht geeft, hoe te handelen. Dat we ons daar dan ook geen zorgen meer over maken als we het eenmaal aan Hem gegeven hebben.
Dat is een proces. Een proces om heel bewust mee bezig te zijn, en te leren vertrouwen. Juist in deze tijd.
Vertrouwen wij op onze overheid of op God?
Vertrouwen wij in de maatregelen of op God?
Vertrouwen wij op een prik die geen geneesmiddel is maar nog steeds een medisch experiment? Of vertrouwen wij op God om ons te beschermen?

Laten we ook voor deze crisis op God vertrouwen!
Hij heeft ons een goed werkend immuunsysteem gegeven. Gezonde voeding, beweging en buitenlucht versterken dat. Al eeuwen verslaan we daarmee heel veel virussen en bacteriën.
De Here Jezus is ons grote voorbeeld
Joh. 2 vers 23, 24
En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die Hij deed: maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist zelf, wat in de mens was’.
De Here Jezus vertrouwde alleen op Zijn hemelse Vader, die alles weet en in datgene voorziet wat er nodig is.
Jezus wist wat in de mens was, Hij kende de mensen en wist dat Hij niet Zijn vertrouwen op hen moest stellen.

Jes.26:3,4
‘Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots’.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat we volledig op U mogen vertrouwen.
* Dank U Vader dat U ons zo mooi gemaakt heeft, met een ingenieus immuunsysteem.
* Dank U dat U ons helpt om te onderscheiden waar het op aan komt.
* Wij bidden dat de maatregelen en prikken die schadelijk zijn voor onze gezondheid zijn, afgeschaft worden.
*Wij bidden voor onze regering, dat ze zich mogen bekeren van de onwaarheden
* Wij bidden dat we alleen ons vertrouwen op U gaan stellen.
* Wij bidden voor Uw bescherming, voor ons lichaam, onze ziel en onze geest.

BIJLAGE:
Interessante website:
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
https://www.24-7gebed.nl/2020/11/02/elke-dag-onlinegebed-via-zoom/

OFFENSIEF BIDDEN

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij’, Psalm 23: 4.
De vallei van de schaduw van de dood is de plaats waar Gods kinderen een noodzakelijke voorbereiding ondergaan. Waar christenen leren te leven met de dood als reeel en continue gevaar.
‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen’, Genesis 3:15.
Waar wij ééns een defensieve houding hadden, leren wij nu om offensief te zijn, ons zwaard op te pakken en krachtig te bidden in de Geest.
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen‘, Mattheüs 16:18.
Het Woord van God als 2-snijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest hanteren wij om onszelf en anderen vrij te zetten door Zijn kracht. Door een intieme relatie gaat Zijn licht schijnen op plaatsen die tot nog toe verborgen waren.
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer’, Efeze 5:11.
Wat heerlijk dat Jezus deze strijd voor ons voert. Wij roepen Hem aan, Hij die is gezeten aan de rechterhand van God de Vader.
‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou’, 1 Joh. 3: 8.
In Hem hebben wij autoriteit gekregen over de duisternis. Over elke vorst van de duisternis en al zijn koningen.
De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië’, Daniël 10: 13.
In tegenstelling tot Daniel hebben wij een geestelijke positie, bij Christus, verheven boven de hemelen waar het koninkrijk van de duisternis heerst.
… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus‘, Efeze 2: 6
Wij worden geroepen om de vallei van de schaduw van de dood in te trekken, de vijandelijke bolwerken te verkennen, ze aan te vallen en neer te halen.
‘Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven’, Matteüs12:29.
Welke vorst uit de duisternis is de sterke die heerst over jouw leven of in jouw omgeving? Welke demonen(koningen) staan onder zijn gezag. Neem waar en onderzoek de gedragseigenschappen van jezelf of die van anderen. Bind de vorst en de koningen die heersen over een gebied. Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; Vraag vergeving en reiniging door het Bloed van Jezus, zodat elke rechtmatige claim van de vijand op je omgeving vervalt.
‘En proclameer vrijheid over jouw leven of jouw plaats. en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn’. Mattheüs 18: 18
Je overwint geen vijand door hem te passeren. Je verslaat angst door te groeien in geloof. Je verslaat wanhoop door te groeien in hoop. Je verslaat de dood door te groeien in leven. Echt leven vind je door niet langer voor jezelf te leven, maar voor de Koning en alles te doen voor Zijn Koninkrijk en degenen waar Hij zijn leven voor gaf.
In de vallei van de schaduw van de dood leren wij de dood te bestrijden door de angst voor de dood te weerstaan door dagelijks te sterven aan onszelf en onszelf te beschouwen als dood voor de wereld. Door de controle over angst kunnen wij de bron van alle verderf doden: egoïsme / Ik
Wij nemen afstand van onze defensieve houding en vallen met geestelijke wapens de poorten van de hel aan met bekering, vergeving vragen, toepassen van het Bloed van het Lam, proclamatie, bevrijding en genezing.

The joy of the lord is our strenght.

Misschien wil je in voorbereiding op zaterdag 6 februari naar een specifieke strategische plaats gaan in jouw omgeving die de Heer op je hart legt.
Om op die plaats te luisteren naar Gods stem of met geestelijk onderscheid van Hem te bepalen hoe en waar je moet gaan bidden voor je stad/dorp/regio.
https://genees-ons-land.webnode.nl/

DANKEN:
* Dank U Heer dat U een tafel bereid voor het oog van onze tegenstanders.
* Dank U voor het kruis dat ons vrijmaakt van alle gebondenheid. Dank U dat ik geen kwaad hoef te vrezen want Uw staf en Uw stok die vertroosten mij.
* Dank U dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen.
* Dank U dat U ons roept om de onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren.
* Dank U dat U Here Jezus de machten van de duivel verbreekt.

BIDDEN:
* Daarom vragen wij U Heer, om de macht van de vorst van de duisternis die aangesteld is over ons land en al zijn koningen te verbreken op basis van het Bloed van Jezus.
* Heer, we bidden vergeving dat we ruimte hebben gegeven aan rebellie naar U. Heer, we bekeren daarvan en we bidden, reinig ons van onze eigen rebellie naar U, en we bidden: verbreek de macht van rebellie over ons gebied.
* Leer ons ook andere bolwerken herkennen en die in gebed te brengen bij U. Maak ons (en ons land) los van de machten van religie, traditie, roddel, vrijmetselarij, sexuele onreinheden, manipulatie, intimidatie, dominantie (Izebel), slavernij etc. (Doe onderzoek voor jouw regio) Help ons om ons af te keren van de zonden die hierbij horen.
* We bidden een massaal wakker worden in ons land vanwege het onrecht dat gaande is in deze tijd. Dat we ons verootmoedigen voor U vanwege wat er gebeurt en dat we massaal gaan bidden, zoals 2 Kron.7:14 zegt.
* Zegen de Week van Gebed die deze week plaats vindt, en doe het gebed en Uw Woord door velen opnieuw ontdekt worden!

Michelle, Pieter en Johan zijn 3 mensen die een missie voor Rotterdam hebben.
In deze link zie je een voorbeeld hoe God hun leidt voor hun gebied:
https://genees-ons-land.webnode.nl/_files/200000059-ec3bbec3bd/missie%20nederland,%20Michelle.pdf

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

Elke dag online gebed via Zoom

JERUZALEM EN DE TWEE GETUIGEN

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 23: Openbaring 11:1-14

Lezen: Openbaring 11

Johannes krijgt een meetlat om de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden te meten. Wanneer iets in geestelijke zin gemeten wordt in de Bijbel, gaat het erom om datgene te evalueren en te onderscheiden wat de kwaliteit en het doel ervan zijn. Een ander voorbeeld van iets wat op deze manier in de Bijbel gemeten wordt, staat in Daniël 5:26-27 waarin koning Belsazar ‘gewogen’ wordt:
‘Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.’
Er wordt Johannes dus gevraagd te kijken naar de tempel, het altaar en hen die daar aanbidden en te onderscheiden en af te wegen wat er gebeurt. Het interessante is dat het Gods tempel is, maar dat in de eindtijd de antichrist die tempel zal gebruiken om er aanbeden te worden. Wie aanbidden daar dan in de tempel in de eindtijd? We weten in ieder geval dat wanneer de tempel wordt herbouwd, er Joden heen zullen gaan die Jezus nog niet kennen en daar weer offers zullen brengen. En dat dan de antichrist de tempel zal ontheiligen en daar aanbeden zal willen worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven en dat alles op een goede manier te ‘meten’.

God heeft een doel met de dingen die gebeuren in de eindtijd, ook met de herbouw van de tempel en het feit dat er opnieuw offers gebracht zullen worden. Het betekent niet dat dat alles Zijn wil is, maar het dient wel ergens voor dat dit gebeurt in de eindtijd. God staat toe dat het gebeurt.
Het is daarom goed fijngevoelig te zijn in ons ‘meten’, omdat dingen gebeuren met een reden. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om er helemaal in mee te gaan en te zeggen dat het allemaal goed en mooi is wat er gebeurt. Want door offers te brengen, wordt niemand gered. Zonder Jezus kan niemand gered worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven, zodat we deze complexe dingen op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid kunnen onderscheiden.

Nadat Johannes opdracht gegeven wordt te meten, lezen we aan het eind van vers 2 dat Jeruzalem tweeënveertig maanden lang vertrapt zal worden. Dat is drie en een half jaar. Jezus profeteerde in Lukas 21:24 ook dat de tempel in Jeruzalem vertrapt zou worden door heidenen. Er is een discussie over of dit vervuld was in het jaar 70 na Christus of dat de vervulling hiervan nog komt. Persoonlijk geloof ik dat de profetie gedeeltelijk vervuld is in het jaar 70 na Christus en dat de volledige vervulling van deze profetie in de eindtijd zal zijn.
In Openbaring 11 wordt Jeruzalem met verschillende namen genoemd: de heilige stad (vs. 2), de grote stad en in geestelijke zin Sodom en Egypte (vs. 8). Dat lijken tegenstellingen; aan de ene kant is het een heilige en grote, belangrijke stad. Die aspecten hebben te maken met Gods plan en bestemming voor de stad. Aan de andere kant wordt de stad in geestelijke zin genoemd Sodom en Egypte. Dat heeft te maken met de dingen die er in de eindtijd in de stad plaatsvinden; perversie (Sodom) en slavernij (Egypte). Hier zie je dus de geestelijke strijd om de bestemming van de stad. God roept Zijn kinderen op om in gebed en gehoorzaamheid met Hem te staan om Jeruzalem in haar bestemming te brengen van heilige en grote stad:
‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeften gesteld heeft tot een lof op aarde.’ (Jesaja 62:6-7)
Nadat er gezegd wordt dat Jeruzalem vertrapt zal worden, zien we in Openbaring 11:3-14 de opkomst van de twee getuigen. Zij brengen Gods oordelen over het rijk van de antichrist op eenzelfde soort manier als Mozes deed over het rijk van farao. De confrontatie tussen Mozes en de farao geeft ons inzicht over de confrontatie tussen de twee getuigen en de antichrist. De wonderen die de twee getuigen zullen verrichten, staan gelijk aan de wonderen die Mozes verrichtte en die Elia verrichtte. Dan, na drie en een half jaar, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zullen ze gedood worden door het beest dat uit de afgrond opkomt. De hele wereld zal hun dode lichamen zien en feest vieren. De mate waarin ze zich verheugen over de dood van de twee getuigen staat gelijk aan de mate waarin ze zich verzetten tegen het feit dat Jezus het koningschap van de aarde over zal nemen. Maar dan gebeurt er dit met de getuigen:
‘En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.’ (Openb. 11:11-13)

Het bijzondere hiervan vind ik dat nadat dit alles gebeurt, er staat dat de overigen eer geven aan de God van de hemel. Dus zelfs nadat dit alles is gebeurd, geeft God mensen nog een kans om zich te bekeren en Hem eer te geven. Hier zien we opnieuw hoe Gods hart is om mensen kansen te geven en te redden en hoe barmhartig Hij is. Hoe hard hun harten ook lijken, Gods genade is groter. Laten we dus nooit ophouden te bidden voor de redding van mensen.

BIDDEN:
* Vraag de Heilige Geest je zo dichtbij Gods hart te brengen, dat je in staat zult zijn de dingen om je heen te ‘meten’ op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid.
* Vraag God Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde (Jes. 62:6-7).
* Bid voor de redding van mensen om je heen. Vraag God om openbaring van Zijn liefde aan mensen te geven en vraag Hem mensen Zijn grootheid en almacht te laten zien, dat velen Hem eer zullen geven en Hem zullen aanbidden

BIJLAGEN:
– Maandagavond 18 jan. zoom-workshop IN GESPREK over deze tijd en vrijdag 22 jan. uitgebreide workshop over vaccin.
Meer info: https://www.dropbox.com/s/rnfp9oin3sgl873/prwsdecjan.png?dl=0 Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop/
– Voor alle voorgaande delen van de studie uit Openbaring, kijk op Tirza’s website: https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken wanneer je ook maar kunt!

AAN DE BOEZEM VAN JEZUS

Vandaag lezen we uit Genesis 18.

Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij (Abraham) sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem.
Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen; daarna kunt u verdergaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden: Doe zoals u gesproken hebt.
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: Haast je! Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij.
Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom; en Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen.
De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.
Verder zei de HEERE : De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE.

En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van deze vijftig rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de HEERE : Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.
Abraham antwoordde en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben! Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten? En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten, als Ik er vijfenveertig vind.
Hij sprak opnieuw tot Hem: Misschien zullen er daar veertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen omwille van die veertig.
Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek; misschien zullen er daar dertig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal het niet doen, als Ik er daar dertig vind.
Hij zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken; misschien zullen er daar twintig gevonden worden! En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die twintig.
Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.
Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.
Genesis 18:1‭-‬8‭, ‬16‭-‬33 HSV

Wat ik zo mooi vind aan bovenstaand verhaal is dat er vanuit intimiteit, (samen maaltijd vieren) geheimenissen worden bekend gemaakt. Denk ook aan Johannes die aan de boezem van Jezus ligt en aan Jezus vraagt wie Hem gaat verraden. Daar maakt Jezus dat aan hem bekend.
In dit verhaal laat God vanuit zijn vriendschap met Abraham weten wat zijn plannen zijn. Vanuit die openbaring en vanuit die vriendschap kan Abraham voorbede doen en pleiten voor de rechtvaardigen.
Ik geloof persoonlijk dat God de gebeden van Abraham heeft verhoord en dat Lot en zijn dochters daardoor de verwoesting hebben overleefd. Lot en zijn familie waren namelijk niet zo happig om te vertrekken, uiteindelijk moesten de engelen hen een handje helpen. De Heere wil gebeden worden.

Zo mogen ook wij door het offer van Jezus en Zijn kostbare bloed maaltijd met Hem vieren en wil Hij ook ons Zijn geheimenissen bekend maken om daarna voorbede te kunnen doen.
Jeremia 33:3
‘Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.’
Laten we vandaag samen met elkaar het avondmaal vieren en van daaruit gaan bidden wat de Heer ons openbaart om vandaag voor te bidden.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor het kruis.
* Dank U Jezus voor Uw volmaakte offer.
* Dank U Heer dat U maaltijd met ons wil vieren.
* Dank U Heer dat Uw met ons geheimenissen wil delen.
* Dank U Heer dat U ons vandaag bekend maakt voor wie wij voorbede mogen doen.

Speciaal bericht voor vandaag, 15 januari:

Wachters,
Vandaag is een belangrijke dag voor ons Nederland. Nu alles er op wijst dat vandaag na de ministerraad het kabinet zal aftreden vanwege het toeslagenrapport, begint waarschijnlijk onmiddellijk daarna de verkiezingscampagne. Met nog twee maanden tot de verkiezingen worden het belangrijke weken voor de toekomst van ons land, de volgende regering die gevormd kan worden en de keuzes die die regering gaat maken. Ten aanzien van de corona-crisis, maar ook ten aanzien van het beleid rond abortus, euthanasie, voltooid leven, prostitutie, onderwijsvrijheid, enz.
Ik roep jullie daarom op om de komende weken te bidden om Gods leiding over de verkiezingen en de te vormen regering 🙏 Kunnen we hierin samen op de bres staan voor ons land?

BIJLAGE:
Uitleg Dirk Hiemstra over leugen en misleiding
https://youtu.be/rpzLCkN_B-o

HET BELANG EN DE KRACHT VAN JEZUS’ WOORD

De gelijkenis van de zaaier (Lucas 8: 1-15)

Jezus ging naar elke stad en naar elk dorp tijdens Zijn rondreizend predikingswerk. Hij bracht de blijde boodschap, góed nieuws, nieuws dat Gods Messias en Koning bij hen aanwezig was en Zijn koninkrijk aankondigde.
Een toevoeging die ik mooi vind is dat Maria Magdalena met haar duistere verleden, en Joanna, de hofdame, in één gezelschap te vinden zijn. Zulke dingen gebeuren in de aanwezigheid van Jezus.

Dan komt de gelijkenis van de zaaier.
Toen er zich een grote menigte had verzameld begon Hij te onderwijzen. Jezus sprak dus tot grote groepen tegelijk. Hij verachtte het onderwijs in kleinere groepen of zelfs aan individuen zeker niet, maar gaf bij veel gelegenheden les aan grote groepen. Hij trok menigten uit elke stad.
Een zaaier ging erop uit om zaad te zaaien: Jezus sprak volgens de landbouwgebruiken van zijn tijd. In die dagen werd eerst zaad uitgestrooid en daarna in de grond geploegd. Na het zaaien wist men pas de precieze kwaliteit van het stuk grond.
Terwijl hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg… een deel viel op rotsgrond… sommig zaad viel tussen de doornen… ander zaad viel op goede grond. In deze gelijkenis viel het zaad dus op vier verschillende soorten grond.
Hoewel dit gewoonlijk de gelijkenis van de zaaier wordt genoemd, zou het beter zijn dit ‘de gelijkenis van de grond’ te noemen. Het verschil is nooit het zaad, maar de soort grond waarop het terechtkomt.
De kant van de weg is het pad waar mensen lopen en waar kan niets groeien omdat de grond aangestampt is (of geasfalteerd) en droog.
Op de rots ligt slechts een dun laagje aarde. Op deze grond kiemt het zaad wel snel vanwege de warmte van de grond, maar het zaad kan niet wortelen vanwege de rotsachtige ondergrond.
Tussen de doornen ligt grond die vruchtbaar is – misschien te vruchtbaar, omdat er zowel doornen als graan op groeien. De doornen verstikken het goede graan en dat levert geen productieve oogst op.
Goede grond is een bodem die zowel vruchtbaar als onkruidvrij is. In de goede grond groeit een goed productief gewas. Het gewas kan honderdvoudig toenemen in verhouding tot wat er gezaaid is.

We zien vaak stukjes van onszelf in alle vier de bodems.
– Net als de kant van de weg, geven wijzelf soms het Woord geen ruimte in ons leven.
– Net als de steenachtige plaatsen, hebben we soms flitsen van enthousiasme bij het ontvangen van het woord dat snel opbrandt.
– Net als de aarde tussen de doornen, dreigen de zorgen van deze wereld, corona-maatregelen, de bedrieglijkheid van rijkdom voortdurend om Gods Woord en onze vruchtbaarheid te verstikken.
– Net als de goede grond, draagt ​​het Woord soms wél vrucht in ons leven.
Meer nog dan het beschrijven van de gemengde voortgang van de evangelieboodschap, dwingt de gelijkenis van de zaaier de toehoorders om te vragen: ‘Wat voor soort aarde ben ik?

Deze gelijkenis nodigt uit tot actie, zodat we het woord van God ten volle zullen kunnen ontvangen en daaruit rijkelijk zullen leven en vrucht dragen.
Hoe kan ik mijn hart en geest voorbereiden om de juiste soort aarde te zijn?
Mijn ziel, onderzoek uzelf in het licht van deze tekst.

BIDDEN EN DANKEN
* We bidden voor de grondstof van ons hart. We bidden Heer, help ons om ons hart te laten bewerken zodat het vruchtbare grond wordt. Geef diepe wortels in ons leven die de levenssappen kunnen opdiepen uit Uw Woord. Zodat het rijkelijk vrucht kan geven in ons leven.
* Maak ons opmerkzaam waar in ons hart stukken onvruchtbare grond zitten. Help ons om eerlijk in deze spiegel te kijken.
* Help ons om Uw tuchtiging niet gering te achten, maar daar dankbaar voor te zijn, zodat we steeds meer ‘deel krijgen aan Uw Goddelijke natuur’ en het karakter van Jezus ontwikkelen. (Hebr.12::4-11, 1Petr.1:4)
* We bidden dat als we het zaad van Uw Woord zaaien, dat het in goede grond zal vallen. We bidden voor onze contacten, gesprekken, relaties, dat de woorden die we in Uw Naam spreken vrucht zullen dragen.
* We bidden voor Gods Kerk in ons land, dat het Woord rijkelijk kan groeien in onze harten en dat het overvloedig vrucht zal dragen en de planten diepe wortels krijgen.
* We bidden dat waar mensen de straat op gaan om bewust het zaad van Uw Woord uit te zaaien, dat er openheid en vruchtbare grond is. We bidden voor bedieningen van evangelisatie in dit land, geef vruchtbaarheid.

VOLHARDING

Lezen Jac. 1 vers 1-18:

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zó zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken.
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.’

Verzoekingen kunnen divers van aard zijn.
Verdriet, zorgen, moeiten horen bij dit leven en wij ervaren die als beproevingen.
De vijand van God probeert ons verkeerde ideeën over moeilijkheden te geven, zodat ze ons van God afhouden. Hij fluistert ons dingen in het oor die tegen het Woord van God in gaan en ons misleiden.
God wil dat wij door beproevingen heen sterk worden. Hij verlangt dat we in de beproevingen volkomen op Hem vertrouwen zodat ons karakter er sterker van wordt. Dit zullen we nodig gaan hebben.
Je oefent, hoe raar het ook klinkt, vreugde i.p.v. moedeloosheid of troosteloosheid.
De wereld leert ons kalm en rustig te blijven onder moeilijke omstandigheden maar de Bijbel leert ons om vréugde te vinden, puur door het feit dat wij ook in die momenten mogen leven in de liefde van God.
Omdat we kiezen om de waarheid van Gods woord lief te hebben boven alle andere dingen, werkt dat volharding uit. We blijven in Gods waarheid.
Als je het één doet werkt dat het ander uit.
In tijden van verdrukking of lijden is het belangrijk niet lijdzaam te zijn, maar in Gods liefde te leven zodat je dat vanzelf gaat uitstralen.
Dus moeten wij die liefde laten wérken, zodat wij overwinning behalen. Het is dus een vorming van ons karakter.
Jacobus zegt hier dat als wij de volharding volledig laten doorwerken, we volmaakt zijn en nergens in te kort schieten. En als we in wijsheid te kort schieten dan mogen wij aan God om meer wijsheid vragen, en Hij zal het ons geven.
Paulus schrijft in de Romeinenbrief:
‘… wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is…’  Romeinen 5:3-‬5
Paulus die veel heeft meegemaakt, zegt dat het begint bij verdrukking. Dat is misschien nog een graadje erger dan beproeving.

Nog een bemoediging,
Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen’. 2Tim.2 :11,12
Laten wij ons oefenen om in verdrukking en beproevingen, op onze Vader in de hemel te zien, Zijn liefde te ontvangen en te laten zien en ons niet te laten misleiden. Dan zullen wij volharden, en uiteindelijk zullen wij niet beschaamd staan, maar met Hem als koningen heersen.
Er zullen tijden van verdrukking zijn, maar houd voortdurend Gods woorden en beloften in je gedachten.
In Openbaring 14:11,12 lezen we dat de heiligen moeten volharden, om het merkteken te weerstaan.
‘.. en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.’
Dit is nogal wat, dus daar hebben we zeker volharding voor nodig.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U wel Vader dat U onze geestelijke gezondheid voor ogen heeft, en dat wij ons mogen oefenen in Uw goddelijke karakter.
* Dank U wel dat U ons als zonen en dochteren behandelt en leert hoe we dat in de praktijk mogen brengen.
* Help ons elke misleiding te onderkennen door Uw Heilige Geest
* Help ons om Uw woord in ons binnenste te bergen, te eten en te kauwen totdat wij het kennen.
* Leidt ons in het leren te volharden, en de tekenen der tijden te herkennen.
* Leidt ons om te volharden juist als we gedwongen worden keuzes te maken. Dat we alleen Uw keuzes maken.
* Wij bidden voor onze medebroeders en zusters, dat zij ook verlangen naar deze karaktervorming.
* Wij bidden voor de kinderen van dit land, dat ze beschermd mogen zijn, dat ze mogen herstellen van de trauma s die deze crisis veroorzaakt heeft bij hen. Maak ook de harten van onze kinderen sterk en leer hen zich te oefenen in volharding. Help ouders hun kinderen hierin te leiden.
* Wij bidden voor onze regering, voor de verkiezingen, dat er Goddelijk gekozen mensen mogen opstaan.

TREKT UIT BABEL

Terwijl we elke dag zoekend naar Gods gedachten bidden voor Nederland in deze merkwaardige crisis, geeft God ons stukjes inzicht.
Een inzicht van de laatste weken is het verhaal van Lot.
We lezen daarom Gen.19.

De maat van het kwaad in Sodom en Gomorra was voor God vol. En dat klopt, want we lezen hoe mét de mannen van Sodom onreinheid en intimidatie het huis van Lot bijna binnenstórmde. Tot voorbij de voordeur. Gelukkig voorkwamen de engelen dat.
God kon al dit kwaad niet langer aanzien. Hij móest wel komen met Zijn vuur om het in te perken.
Maar Hij wilde niet de rechtvaardigen met de goddelozen ten onder doen gaan. Hij wilde Lot redden. Abraham had niet voor niets voorbede gedaan.
De twee engelen maanden Lot om snel zijn tas te pakken en alles achter te laten en mee te gaan. De bergen in te vluchten.
Maar Lot talmde, weifelde, zat zo vast aan zijn huisje, boompje beestje…. kón het niet haast niet loslaten…. kon de werkelijkheid haast niet bevatten!
Toch was dit de enige weg om te ontkomen.

Trekt uit Babel, opdat je niet deel hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen.’
Dit komt uit Openbaring 18:4 en dit zegt God tegen óns!!
God maant ook óns, net als Lot, om UIT TE TREKKEN!
Hij dringt ons, net als Lot!!
Waar moeten we uittrekken?
Wat is Babel?
Babel was de stad die door Nimrod gesticht werd in Gen.11.
Hij bouwde daar de geweldige toren van Babel die de hemel moest bereiken, waardoor de mens op eigen kracht goddelijk en áls god kon zijn.
Door de hele Bijbel én door de menselijke geschiedenis heen staat deze stad symbool voor geloof in de menselijke kracht, ingegeven door de draak die de mens daartoe (nog steeds) opzet en verleidt.
In de eindtijd komt het Babylon-systeem tot zijn volheid.
En WIJ moeten er zo snel mogelijk UIT trekken.
Dat betekent:
Uittrekken uit instemmen met haar…
Uittrekken uit meedoen met haar….
Uittrekken uit buigen voor haar….
Uittrekken uit deel hebben aan haar waarden en normen..
Uittrekken uit het leunen op goedkeuring van mensen…
Uittrekken uit VERTROUWEN OP háár oplossingen voor bijvoorbeeld de ziekte, op haar maatregelen, op haar persberichten….
Zoals Lot met drang moest uitrekken uit Sodom, Israel uit Egypte, ROEPT GOD ZIJN KINDEREN VANDAAG OP OM ZICH MET SPOED AF TE ZONDEREN VAN HET WERELDSYSTEEM BABYLON.

Stel je vertrouwen op Gód in plaats van op de mens!
Het middelste vers in de Bijbel, Ps.118:8,9 zegt:
‘Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen;
het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.
De volgende tekst trof mijzelf behoorlijk heftig, maar maakte me opeens wakker. Het zijn niet míjn woorden, maar Góds woorden.
Jer.17:5-10

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een méns vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; (ook voor de oplossing van de crisis)
6 hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.
7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt (ook voor onze immuniteit, gezondheid, genezing, tijd van leven), wiens betrouwen de Here is;
8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

DANKEN:
* Dank U Heer, dat U boven deze ziekte en boven deze crisis staat. U alleen bent God, en er is geen andere God! Wij prijzen U met heel ons hart! (Jes.46:9)
* Dank U dat U ons een prachtig immuunsysteem heeft gegeven dat ruimsschoots capabel is om weerstand te kunnen bieden aan virussen en bacterien.
* Dank U dat U in Uw natuur middelen hebt gegeven die onze gezondheid helpen te versterken en dat we daar steeds meer over mogen leren.
* Dank U voor doktoren die ons met verstandige middelen helpen.
* Dank U dat U onze levenslengte bepaalt. Dat onze dagen in Uw hand zijn.
* Dank U dat als we sterven we onze geest in gerustheid in Uw Hand mogen geven, dankbaar voor het leven dat U gaf.

BIDDEN:
* Vader, U bent het die ons hart kent en doorgrondt – we bidden U, doorzoek ons hart, en laat ons zien, waar we nog vertrouwen op mensen en menselijke systemen.
* Help ons om UIT TE TREKKEN uit het wereldsysteem, uit het vertrouwen op menselijke oplossingen.
* Help ons om ons vertrouwen werkelijk in U te stellen. U te vertrouwen als Voorziener, voor onze voeding, het dak boven ons hoofd, onze baan, onze kinderen, onze toekomst, onze gezondheid…
* Help ons om al onze wensen door gebed en smeking mét dankzegging bekend te maken aan U! (Filip.4:10). Help ons om te leven vanuit gebed.
* Maak ons bereid om lijden te omarmen.
* Maak ons bereid om te volharden in Uw waarden en in Uw waarheid, hoe mensen om ons heen ook over ons praten.
* We bidden voor ons land, dat velen opstaan in herkenning en openlijke erkenning van wat gaande is. We bidden voor alle klokkenluiders, in welke maatschappelijke sector ook. Geef moed, geef kracht, geef overtuiging, geef volharding. Doe mensen elkaar vinden en bemoedigen.

Voor meer informatie, bekijk deze website:
https://genees-ons-land.webnode.nl/

ONDERSCHEID EN INZICHT IN DE WAARHEID

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 22: Openbaring 10

Het eerste waar Jezus voor waarschuwt met betrekking tot de eindtijd, is misleiding. In Lukas 8:21a zegt Hij: “Pas op dat u niet misleid wordt.” Misleiding zal de grootste uitdaging zijn in de eindtijd. Het heeft consequenties voor de eeuwigheid. Als we nu al zoveel verwarring zien in de wereld, denk je eens in hoe het dan zal zijn na alle heftige gebeurtenissen in Openbaring 9 waar we het de vorige keer over hadden. Als mensen in paniek raken, vertrouwen en rust kwijtraken en getraumatiseerd zijn, gaan hun gedachten alle kanten op en zullen dingen op vele manieren geïnterpreteerd worden, zoals we nu al in een bepaalde mate zien gebeuren.
Het is alsof na de heftige gebeurtenissen in Openbaring 9, God Johannes –en de gelovigen in de eindtijd- tegemoet komt met nieuwe openbaring en inzicht in de waarheid en Zijn plannen. Om Zijn mensen te sterken in de waarheid te blijven staan. Zeven donderslagen zetten nieuwe openbaringen vrij die specifiek voor die tijd verzegeld blijven. Daarna krijgt Johannes een boekje van een engel. De engel die de donderslagen vrijzet en het boekje in handen heeft, wordt specifiek beschreven. Het zou heel goed kunnen zijn dat de manier waarop hij beschreven wordt, verband houdt met op welke manieren Gods heerlijkheid in die periode op aarde zichtbaar zal worden. Laten we er eens naar kijken:
En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje, dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.’ (Openbaring 10:1-3)
Hoe de engel eruit ziet, zou te maken kunnen hebben met deze aspecten van Gods heerlijkheid:
1. Sterke engel: vrijzetting van kracht van de Heilige Geest.
2. Bekleed met een wolk: vrijzetting van Gods zichtbare heerlijkheid.
3. Regenboog boven zijn hoofd: vrijzetting van Gods beloften en genade.
4. Gezicht als de zon: vrijzetting van Gods licht en kracht.
5. Voeten als zuilen van vuur: vrijzetting van Gods heilige oordeel om liefde en recht te vestigen op aarde.
6. Rechtervoet op de zee en linker op de aarde: vrijzetting van Gods erfdeel voor Zijn mensen.
7. Roept met luide stem, zoals een leeuw brult: vrijzetting van profetisch gebed met vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw.
Wij mogen overeenstemmen en uitbidden dat God die dingen in de eindtijd vrijzet: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht. Hoe mooi is dat om uit te bidden!

En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.’ (Openbaring 10:8-11)
Het boekje dat Johannes moet nemen, ligt geopend in de hand van de engel. Wat de donderslagen zeiden, moest verzegeld blijven tot een bepaalde tijd, maar het boekje ligt open in de hand van de engel. De engel zegt tegen Johannes, dat als hij het neemt, hij het ook moet eten. Het zal in zijn mond zoet zijn als honing, maar bitter in zijn buik. Daarna moet hij opnieuw profeteren. Verschillende mensen zeggen dat dit boekje de openbaringen bevat die in de rest van het boek Openbaring staan beschreven en dat Johannes dat vervolgens profeteert (Openbaring 11-22). Hoewel we dit niet zeker weten, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn. Het feit dat het eten van het boekje zoet is in Johannes’ mond, zou te maken kunnen hebben met de ‘zoete’ kant van de openbaring: de overwinnende kerk, de verspreiding van het evangelie in de wereld, de waardigheid van Jezus en Zijn terugkomst; Hij maakt alle dingen nieuw. Het feit dat het bitter is in zijn maag, zou te maken kunnen hebben met de ‘bittere’ dingen die gebeuren voordat Jezus terugkomt; het tekeergaan van de antichrist, de opkomst van zijn rijk en de vervolging van de heiligen.
In ieder geval kunnen we eruit opmaken dat God het belangrijk vindt dat Johannes als hij profeteert, niet zomaar informatie doorgeeft, maar dat hij het zelf eerst echt verwerkt en zich eigen maakt. Op die manier kan hij profeteren met de juiste hartsgesteldheid; hij is dan op één lijn met Gods hart! Dat is minstens zo belangrijk als het doorgeven van een boodschap van God. Ook in ons leven in deze tijd is het belangrijk dit al toe te passen.

BIDDEN:
* Vraag de Heilige Geest je te helpen dingen die Hij je laat zien je eerst eigen te maken en Hem te vragen wat Zijn hart is, zodat je het daarna met de juiste hartsgesteldheid kunt doorgeven aan anderen.
* Bid voor de openbaring van Gods heerlijkheid in de eindtijd, denk daarbij aan deze aspecten: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw.

WEBSITE TIRZA:
Voor alle voorgaande delen van deze studie uit Openbaring, kijk op: https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

IN RUST EN INKEER LIGT JULLIE REDDING

IN RUST EN INKEER LIGT JULLIE REDDING,
IN GEDULD EN VERTROUWEN LIGT JULLIE KRACHT.
Jes30:15

Wij lezen vandaag Genesis 15.
Dit is een bijzonder verhaal, dat erover gaat dat God een verbond sluit met Abraham.
Op het moment dat het gesloten wordt, ligt Abraham in een diepe slaap.
Normaliter was het zo dat tijdens het verbond sluiten beide partijen tussen de twee dierenhelften doorliepen.
Daarmee drukten ze uit: als één van de twee zich niet houdt aan dit verbond, dan mag er met je gebeuren wat er met deze dieren is gebeurd. Een doodsvonnis dus.
De Heer wist bij voorbaat al dat de mens zich nooit zou houden aan alle wetten. Nog voordat de wet überhaupt bestond, liet God in deze verbondsluiting een voorafspiegeling zien van wat Jezus ooit zou gaan doen. Dit ultieme verbond zou ook van één kant afkomen. Namelijk JEZUS Christus die bereid was om Zijn leven te geven uit liefde voor ons mensen. Door Zijn offer, redde Hij eenzijdig de wereld en de mensen als ze Hem zouden aanvaarden als Redder en Verlosser. Dat geeft hoop, rust en vrede ook in tijden als deze.
De Heer heeft alles in Zijn hand. Hij zorgt voor de zijnen. Hij heeft ons door Zijn Woord beloftes gedaan, voor een eeuwig leven. Hoe weten wij dat dit ons ten deel zal vallen? Door het verbond dat Hij heeft gesloten. Niet door onze werken, niet door ons roemen maar door genade alleen. Daarop mogen wij reageren met dankbaarheid en gehoorzaamheid.
Net als Abraham die sliep, mogen ook wij in Zijn rust verblijven.

DANKEN:
*Dank U Heer voor Uw offer aan het kruis. Uw naam zij geprezen.
* Dank U Jezus, dat U een verbond met ons heeft willen sluiten, waar ik zelf niets aan kan doen dan alleen het te aanvaarden en in te gaan op Uw aanbod. Dank U dat we nu mogen uitzien naar een eeuwig leven samen met U.
* Dank U Jezus voor een geweldige toekomst!

BIDDEN:
* We bidden voor alle mensen die wel naar de kerk gaan, maar nog geen zekerheid hebben van hun redding, dat zij de werkelijke betekenis van Golgotha mogen doorzien en verheugd zullen worden dat het enkel en alleen door Uw grote genade is dat de mens kan worden gered. Niet door werken, niet door eigen kunnen, JEZUS alleen!
*We bidden voor een uitstorting van Uw Heilige Geest in alle kerken.
* We bidden dat schellen van ogen zullen vallen, dat religie en traditie zal wijken en dat relatie er voor in de plaats gaat komen.
* We bidden voor een honger en dorst naar meer van Uw Woord en Waarheid onder de gelovigen.
* We bidden voor meer aan Jezus voeten momenten, dan al maar door te gaan met werken. In rust en inkeer ligt immers onze redding, in geduld en vertrouwen ligt onze kracht.
* We bidden voor groei van ons vertrouwen in U, dat we werkelijk onze eigen zekerheden los kunnen laten en alleen op U leren vertrouwen.