Gebed, het fundament van Apostelen en Profeten

Lezen Kol.1:9-12

Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.
Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

Deze verzen zijn één van de ‘apostolische gebeden’. Het laat ons zien hoe de apostelen voorbede deden. Het is goed om ons daar eens in te verdiepen, en onze eigen manier van bidden daaraan te spiegelen. Hoe bidden wij eigenlijk? En welk voorbeeld geven zij in hoe zij baden?
Als we bouwen op ‘het fundament van apostelen en profeten’, kunnen we ook hierin van hen leren. (Ook het Nieuwe Jeruzalem is gebouwd op de fundamenten van de 12 apostelen, Op.21:14)

vs 9: ‘Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden..’
Wat een gebedsleven had Paulus, om voortdurend te bidden en voortdurend voorbede te doen…. onvermoeibaar. ‘Bid zonder ophouden‘, zegt hij in 1Thess.5:17, en in Ef.6:18 ‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen’

vs.9 ‘dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden……..’
Dat betekent vól worden met het juist kennen van Zijn wil – wat is er in Zijn HART, wat is er in Zijn PLANNEN, in Zijn VERLANGEN – voor NU, voor HIER, voor ONS, voor NEDERLAND?

vs 9 ‘in alle wijsheid en geestelijk inzicht…’
Gezien vanuit GODS HEMELSE PERSPECTIEF, vanuit hoe GOD kijkt, niet vanuit óns perspectief.
1Kor.1:18-19: ‘Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen…’
vs.25: ‘Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen’.

vs.10: ‘om de Here waardig te wandelen,
Hem in alles te behagen,
in alle goed werk vrucht te dragen
en op te wassen in de rechte kennis van God’.
Vooral dat laatste…. ‘op te wassen in de recht kennis Gods’. Hier opnieuw de zoektocht naar hoe God denkt, voelt, hoe God wérkelijk is…..
Wij denken vaak dat we God wel kennen, dat we God wel snappen…. maar hier zie ik de apostelen bidden voor een diepe ijver om God RÉCHT TE KENNEN. Alsof je God ook gemakkelijk verkéérd kunt begrijpen, verkéérd kunt kennen. Je kunt dan dus zomaar misleid zijn in je kennen van God. Dat kan best ernstig zijn.

Iemand zei ooit: ‘Het belangrijkste van jou is hoe jij over God denkt’. Dus je beeld van God, hoe je God denkt te kennen. Hieruit komen namelijk al je keuzes en beslissingen voort. Overdenk dat eens.
Als je Hem niet récht kent, ga je dus andere beslissingen nemen.

Hos.6:3  zegt het al: ‘Ja, wij willen de Here kénnen, ernaar jágen Hem te kennen.’
Jezus zei in Joh.17:3: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kénnen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt… ‘

God verlangt ernaar dat wij Hem wérkelijk kennen zoals Hij is. Dat we niet ons eigen beeld van Hem klaar hebben, maar dat Hij Zich steeds NIEUW mag openbaren aan ons hart, met nieuwe openbaringen vanuit Zijn Woord, die wij serieus nemen. Want Hij zal áltijd Zijn Woord zijn.

Laten wij – mét de apostelen – bidden voor ons eigen hart, maar ook voor Gods kinderen in ons land, maar ook voor ál onze landgenoten, om ‘Zijn Geest van wijsheid en openbaring om Hem récht te kennen!’ Ef.1:17
Dat het kénnen van Hem in élke situatie onze eerste zorg zal zijn.

DANKEN EN BIDDEN:
*Dank U dat we mogen leren van de apostelen hoe zij baden, wat zij belangrijk vonden om voor te bidden. Dank U voor hun voorbeeld en hun leraarschap voor ons.
* Heer, openbaar dit gebed van Paulus dieper aan ons hart. Dat dit gebed een nieuwe gebedstaal wordt voor ons.
* Heer, we bidden dat we U RECHT MOGEN LEREN KENNEN. Bevrijd ons van alle onware denkbeelden van U.  Geef een ijver in ons hart, en een vreze voor U, om tijd en aandacht te steken in het wérkelijk leren kennen van U.
* We bidden voor een passie voor waarheid in ons land. Dat onrecht aan het licht komt en weerlegd wordt en waarheid en recht zal zegevieren.
* Dank U dat U een God van RECHT bent, en dat Jezus snel gaat komen om RECHT TE BRENGEN OP AARDE!

Jes.2:12: Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde;
Jes.2:17-19: Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de Here alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken’.

EEN OFFER VAN LOF

Lezen Hebreeën 13:1-17

‘Laten we daarom door Jezus voortdurend een lofoffer aan God brengen – de vrucht van de lippen die zijn naam openlijk belijden.’
De termen ‘opoffering’ en ‘lof’ lijken misschien tegenpolen.  We beschouwen opoffering als ‘iets aanbieden tegen hoge kostprijs’. Lofprijs klinkt daarentegen vreugdevol als het uit een dankbaar hart opborrelt.  In geestelijke zin zijn opoffering en lof echter met elkaar verweven.

Lofprijs kost ons niet altijd iets.  We prijzen onze hond voor het halen van de bal en we prijzen mensen voor een goed stuk werk.  Lofprijzing is vaak onze reactie op een handeling die ons rechtstreeks ten goede komt, en we voelen ons vrijgevig omdat we die voortzetten.  We vinden het vaak gemakkelijk om God te prijzen vanuit dezelfde motivatie.  Als Hij ons heeft gezegend, geholpen en beschermd, voelen we ons vrijgevig jegens Hem.  We kunnen zingen, aanbidden en praten over hoe goed Hij is, omdat we het kunnen zien.  Dat soort lof, hoewel het goed is, kost ons niets. Het is niet een echt óffer.
Dan zijn er die momenten waarop God niet kwam op de manier die we dachten dat Hij zou doen.  De medische test is positief.  De echtgenoot wil scheiden. Werkloos. Een geliefde overleden. Dan kunnen we Zijn goedheid niet zien, en de omstandigheden schreeuwen dat Hij ons is vergeten.
Om God in die tijd te loven, zijn persoonlijke offers nodig.  Er is een wilskracht voor nodig om alles op het altaar te leggen voor een God die we niet begrijpen. Wanneer we een “offer van lof” brengen, kiezen we ervoor te geloven dat, ook al gaat het leven niet zoals we denken dat het zou moeten, God nog steeds goed is en te vertrouwen is (Psalm135:2; Nahum1:7).  Als we ervoor kiezen om God te prijzen ondanks de stormen, wordt Hij geëerd en wordt ons geloof dieper (Maleachi3:13-17; Job13:15).
Het gebod in Hebreeën 13:15 zegt dat dit offer van lofprijs “voortdurend” moet worden gebracht.  Onze lofprijzing voor God moet niet gebaseerd zijn op onze mening over werkprestaties.  Lofprijs kan niet worden behandeld als een “beloning” die we God geven voor Zijn duidelijke zegeningen.  Jesaja 29:13 zegt: “Deze mensen komen naar mij toe met hun mond en eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij.”  Echte lof gaat door, ongeacht de omstandigheden.

Het “offer van lof” komt van een nederig hart dat door vuur is gezuiverd.  Het komt voort uit een geest die ervoor heeft gekozen God te eren ondanks de pijn die het leven veroorzaakt.  Psalm 51: 16-17 drukt dit idee uit wanneer het zegt: “U houdt niet van offeranden, of ik zou het brengen; u hebt geen behagen in brandoffers. Mijn offer, o God, is een gebroken geest; een gebroken en  berouwvol hart zult u, God, niet verachten. ”
Laten we God met heel ons hart prijzen, het maakt niet uit hoe we ons voelen of in welke situatie we ons bevinden.
GEBED: Vader, help me om U een offer van lof te brengen in goede en in slechte tijden.  Wat er ook gebeurt in ons leven, ik weet dat U trouw, liefdevol en alle lof waardig blijft.  We bidden in de naam van Jezus.  Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader help ons om u voortdurend te prijzen
* Vader, we bidden voor onze broeders en zusters, dat hun ogen worden geopend
* Vader, breng uw koninkrijk op aarde
* Vader, we bidden voor de kinderen, bescherming

BIJLAGE:
As. vrijdag vragenuurtje over vaccin!
Zie afbeelding bovenin. Aanmelding via: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

ALLES IN HEM VERZOEND

Lezen Kol. 1:15-23
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,
want in Hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en die op de aarde zijn,
de zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
en door Hem,
vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises,
alle dingen weder met Zich te verzoenen,
door Hem,
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken,
heeft Hij thans weder verzoend,
in het lichaam zijns vlezes, door de dood,
om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,
indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof
en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt
en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel,
en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Wat een diepe openbaring van Wie Jezus is en wat Zijn offer heeft bewerkt!
-Jezus is het beeld van de onzichtbare God
-Jezus is de eerstgeborene uit de doden
-In Hem is alles geschapen.
-Jezus is het middelpunt van alles,
-Alles heeft zijn bestaan in Hem.
-Hij is het hoofd van het Lichaam (de gemeente)
-Hij is de eerste en enige, die door Zijn eigen kracht uit de dood verrees, en daardoor bewees Hij de Zoon van God te zijn en de Heer van alle dingen.
-Hij is de Middelaar en de ultieme verzoening, in Wie alle dingen verzoenend worden samengebracht.

Door Zijn sterven aan het kruis, is Jezus de onderwereld ingegaan en heeft daar overwonnen!
Daardoor behaagde het God om woning in Hem maken, met de hele overvloed van Zijn volheid. Die verzoening en die volheid liggen ook klaar voor ons, als Zijn Bloed in ons doorwerkt en verdere reiniging en heiliging bewerkt.
Als we tenminste ons volhardend en standvastig blijven uitstrekken naar die verzoening.
En het kon alleen door Zijn Bloed. vs. 20
Laten we het tot ons door laten dringen wat er voor ons gedaan is.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat wij verzoend zijn met U door het Bloed van Uw Zoon Jezus!
* Dank U dat er zo’n geweldig plan was om ons te redden.
Wij geven U alle eer en glorie
* Wij bidden voor diegenen die deze genade nog niet kennen. Dat ze hun leven en hart aan U mogen geven en de waarheid mogen leren kennen.
* Wij bidden voor hen die lijden….
* Wij bidden voor hen die in verwarring zijn
* Wij bidden voor de regering, voor de coalitie, voor een regering die U wil volgen.
* Wij bidden specifiek voor Pieter Omtzigt, voor kracht en herstel en een plek van invloed in de regering.

HET IS VOLBRACHT!

Vandaag wil ik starten met het vieren van het avondmaal.
‘Doe dit zo vaak ter nagedachtenis aan Mij’.
Zijn lichaam gebroken voor onze ongerechtigheid, Zijn bloed heeft ons bevrijd. Het volmaakte offerlam (Pesachlam) is geslacht, het bloed van Jezus is nu aan onze deurposten gesmeerd, zodat de dood voorbij móet gaan.
Het Pesachfeest is door Christus vervuld. Pesach = voorbij gaan, sloeg over – door Jezus Christus móet de dood ons voorbij gaan.
‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Johannes 11:25Na de viering lezen we Johannes 19:17-30

‘En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.
Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.  Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.  Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’
Opnieuw gingen er schriftwoorden uit het oude testament in vervulling. Zelfs vlak voor Jezus’ uitspraak: “Het is volbracht”

Ps 69:22
‘Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.’
Alles moest gebeuren zodat God Woord in vervulling zou gaan.
HET IS VOLBRACHT.
Wat een uitspraak van Jezus.
Die ook voor ons geldt.
Ook al gaan wij door lijden en verdrukking heen: het lijden is volbracht. Gods offer Jezus was het volmaakte offer. Een eenmalig offer.
‘Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Joh 1:29
Jezus de perfecte Adam, die door Zijn offer de zonde van de wereld heeft weggenomen. Die de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Het voorhangsel is gescheurd, wij mogen nu het Heiligen der Heiligen binnengaan om zelf voor Abba te verschijnen. Dank U Jezus, door U sterven is het volbracht!

DANKEN:
* Dank U Jezus dat U alles hebt volbracht!
* Dank U Vader dat U ons zo hebt liefgehad, dat U Jezus naar de aarde hebt willen sturen, opdat een ieder die in HEM gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.
* Dank U voor het kruis!
* Dank U voor vervulling van Uw Woord. U doet wat U hebt belooft.
* Dank U dat we ook mogen uitzien naar Uw tweede komst. MARANATHA!

BIDDEN:
* Heer we bidden voor de mensen die U nog niet kennen. Zielen die op dit moment nog niet hebben gezien dat het is volbracht.
* We bidden voor honger en dorst naar Uw Woord, Uw waarheid en gerechtigheid onder de gelovigen én ongelovigen.
* We bidden voor eenheid onder de gelovigen. (We zijn allemaal verschillende onderdelen van het Lichaam,  maar U bent ons Hoofd)
* We bidden voor bekering onder de gelovigen, dat we ons verootmoedigen voor U en ons vernederen, ook voor elkaar. Een ieder die zich zelf vernedert zal verhoogd worden. In ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden te Zijner tijd.
* Jezus U bent ons grote voorbeeld, U waste de voeten van de discipelen, zelfs van Judas die U ging verraden. Help ons navolgers van U te zijn en voeten te wassen ook van degene waar het echt heel moeilijk is, kom ons tegemoet met Uw Heilige Geest en laat ons vanmiddag zien bij wie we geestelijk de voeten mogen wassen in onze gebeden.

BIJLAGEN:
1) De Brug (Het hart van Pasen)
https://youtu.be/R1k6DV8LWUU

2) Before – Mul – Shilo Ben Hod
https://youtu.be/lneADttxAHE

Voorbeeld van YouTube-video Before | Mul – Shilo Ben Hod(Official Passover Video)[SUBTITLES] weergeven

OM ONZE OVERTREDINGEN WERD HIJ VERBRIJZELD

lezen Jesaja 53

Bovenstaande woorden kwamen deze dagen steeds in mijn gedachten.
Wat heeft het de Here Jezus onmenselijk veel gekost, om deze wereld terug te veroveren op de vijand.
Hij die de voeten van de discipelen waste, werd door één van hen verraden met een kus en voor de prijs van dertig zilverlingen.

‘Kunnen jullie niet één uur met Mij waken?’, was Zijn nood….. maar Hij vond hen allen slapende…..
Jezus werd dodelijk beangst en Zijn zweet werd als bloeddruppels…. ze vielen op de aarde.
‘Vader indien het mogelijk is laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan……., Doch niet Mijn wil maar Uw wil geschiede!.’
Zelfs Petrus kon geen weerstand bieden en verraadde Jezus.
‘Ik ken deze mens niet’.
Hij kende alleen een Jezus die sterk was en die wonderen deed.
Ik vind geen schuld in Hem zei Pilatus tot driemaal toe. Maar zij schreeuwden als één man:  ‘Weg met Hem, laat Barabbas los. Kruisig Hém!!’
Alle burgers van Jeruzalem deden mee. Ze lieten zich allemaal meeslepen! Snapten ze wel wat er gebeurde? Snapten ze wel hoe de Farizeeërs hen stuurden in wat ze uitriepen?
Wat een verraad! Maar nu we in deze vreemde tijd leven komt het toch een stuk dichterbij. Zo moet dat dus voor Jezus ook gevoeld hebben…. onbegrijpelijk dat weldenkende mensen zich zomaar laten meeslepen tot totaal onlogische uitspraken.
Jezus, die bespot wordt en ontkend en verraden, zelfs door degene die zich Christenen noemen.
‘En Hij deed Zijn mond niet open’, Matth. 27:27-30.
‘Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen’.
Een diepe duisternis kwam over het hele land en Jezus riep met een luide stem, ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?’
Wat een wanhoopskreet!
Maar ook wat een reactie van Zijn Vader:
Het voorhangsel schéurde!
De aarde beefde!
De graven gingen open…….
En vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt.
Wat een manifestatie van Gods Almacht!

‘Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand van de Vader waar Hij voor ons bidt en pleit, als de grote Hogepriester.’
Want Hij stond op uit het graf en leeft, halleluja !
‘En Hem werd macht gegeven de boekrol te openen’, Openb. 5:5, ‘En één uit de oudsten zeide tot mij, ‘Johannes, ween niet. Zie de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen!’
Openb.19:11-16:
‘En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en Hij die daarop zat, wordt genoemd:
Getrouw en Waarachtig en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid!
En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
En Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en Zijn naam is genoemd : Het Woord Gods! ‘
Halleluja, Jezus zal voor eeuwig Overwinnaar zijn!

DANKEN EN BIDDEN:
* Wij danken U Here Jezus voor zoveel liefde en zelfopoffering.
* We danken U dat U de schande niet uit de weg bent gegaan .
* We danken U voor Uw striemen en wonden, die ons genezing hebben gebracht.
* We danken U voor Uw vergoten bloed , dat ons schoon wast.
* We danken  U dat U voor ons allen bidt en pleit.
* We danken U voor het geweldige vooruitzicht dat U komt op de wolken en ieder U zal zien.
* We danken U voor de belofte dat U zult regeren vanuit Jeruzalem en alles aan U onderworpen zal zijn.

* We bidden dat ook in deze heftige tijd mensen wakker zullen worden en U zullen gaan zoeken en U gaan leren kennen!
* We bidden dat U nog genade heeft voor ons land en deze wereld, die zo ver van U is afgedwaald.
* We bidden dat er in onze regering recht zal gedaan worden en alle onrecht openbaar zal worden.
* We bidden voor onze jeugd om Uw bescherming. Help hen te beseffen wat er gebeurt in de wereld. Help hen om hun toekomst tegemoet te treden vanuit het kennen van U. Dank U dat er hoop is en een glorieuze toekomst.
* We bidden dat Uw kerk U de plaats zal geven die U alleen maar toe komt.
* We bidden voor Uw land en volk Israël, dat ze spoedig een ontmoeting met U mogen hebben, zoals Jozef met Zijn broers.

BIJLAGE:
Opwekking 688 – Genade zo groot
https://www.youtube.com/watch?v=5UD_cpAmqk8

ONTHULLING VAN GODS MYSTERIE

Lezen Efeziërs 3: 1-13
Ef.3:1-4
1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben;
2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:
3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.
4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus…..
Lees verder t/m vers 13

Tijdens zijn Romeinse gevangenschap stond Paulus onder huisarrest.  Overdag was hij vrij om zich door het huis te verplaatsen onder toezicht van soldaten, maar elke nacht werd hij aan een soldaat vastgeketend om er zeker van te zijn dat hij niet zou ontsnappen. Hij zou en moest namelijk voor Caesar voorkomen.
Maar hij zag zichzelf als de gevangene van Jezus Christus. Hij wist dat Jezus de Heer van zijn leven was, niet de Romeinse regering. Dus als hij een gevangene was, was hij Jezus’ gevangene. Op dezelfde manier werken ook wij niet voor een baas;  wij werken voor Jezus.  Wij zijn geen ouders voor kinderen;  wij zijn ouders voor Jezus.  Hetzelfde principe is van toepassing op elk gebied van het leven.

‘Hij maakte mij het mysterie bekend’…..
Paulus beschrijft een mysterie, dat hem bekend gemaakt is door God. Hij zou het nooit hebben kunnen weten als God het niet bekend gemaakt had.
Maar het werd niet alleen aan hém gegeven, het was ook aan Petrus gegeven door openbaring (Handelingen 11: 1-18), en het is consistent met profetie in het Oude Testament (zoals Jesaja 49: 6) en de specifieke woorden van Jezus (Handelingen 1:8).
In het Engels is een ‘mysterie’ iets duisters, geheim, raadselachtig. Wat ‘mysterieus’ is, is onverklaarbaar, zelfs onbegrijpelijk.
Dit is het mysterie waar Paulus het over heeft:
Dat de heidenen MEDE-ERFGENAMEN zijn van hetzelfde Lichaam van Christus. Dat gelovige Joden en gelovige heidenen samengevoegd worden tot één Lichaam van Christus, tot één Ecclesía, en niet langer voor God gescheiden zijn.
Wij zijn deelnemers aan één belofte in Christus: De waarheid van dit mysterie betekent dat heidenen nu volledig deel hebben aan Zijn belofte.  Dit was een voorrecht dat niet langer alleen voorbehouden was aan de gelovige Joodse persoon.
vs.8 ‘Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,
en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de ‘gemeenschap aan het geheimenis’ inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,…’
Om iedereen te laten zien welk een bijzonder mysterie dit is, was het Paulus’ passie om dit evangelie aan alle mensen bekend te maken.  Hij wil dat iedereen dit mysterie ziet en deelt in ‘de gemeenschap van dit mysterie’. Wat zou dit begrip betekenen?
Het toont aan dat dit niet alleen feíten zijn om te weten, maar ook een levensstijl om te leven. Verenigd in Jezus te leven met andere gelovigen, zonder enige scheiding zoals die bestond tussen Jood en heiden. Dit was vanaf het begin der eeuwen verborgen in God.  Deze grote waarheid – de gemeenschap van het mysterie – was verborgen voordat het werd onthuld na het volbrachte werk van Jezus aan het kruis.  Het mysterie van het verenigde Lichaam van Christus is in overeenstemming met dat doel.
Het is een vooruitblik op wat Jezus uiteindelijk zal doen als Hij álle dingen in Zichzelf zal verzoenen en samenvatten.  Op dezelfde manier heeft ieder van ons een plaats in de dienst van Gods eeuwige plan.
Dit te weten en hier naar toe te werken, helpt ons om de moed niet te verliezen midden in de verdrukking en problemen.
In de ruimste zin is het “mysterie van God” Gods verlossingsplan door Jezus.  We zouden de weg naar het eeuwige leven nooit hebben kunnen begrijpen zonder de komst van Jezus, Zijn dood en Zijn opstanding.

GEBED:
Ef.3:14-21
Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
naar Wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
Opdat gij ten volle zult kunnen begrijpen, samen met al de heiligen, wat de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U voor de openbaring van Uw mysterie: dat Christus ‘Jood en Griek’ samen heeft gebracht in één nieuwe mens in Christus Jezus.
* Vader we bidden dat U ons inspireert om dit mysterie diep te doorgronden en het als een prachtig geheim door te vertellen aan ieder die het wil horen!
* We bidden voor de kerken in ons land, onze broeders en zusters. We bidden om moed om op te staan voor U en Uw waarheid, hoe denigrerend mensen ons ook bejegenen.
Help ons te beseffen dat we voor U leven, en aan U trouw zijn. Net zo als Paulus zichzelf als Uw gevangene zag en niet die van het Romeinse Rijk.
* Vader we bidden voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in de formatie van ons regering. We bidden dat alle onrecht aan het licht komt en móet stoppen!!!
* Vader we bidden voor de kinderen vooral voor deze week, voor ouders, voor docenten.
* Vader voor ons 24/7 gebedsteam, voor meer van U, zodat wij nog verder zullen groeien in openbaring van Uw geheimen en Uw éénheid.

BIJLAGE:
Genderactivisten indoctrineren basisschoolkids: ‘Je wordt niet als jongetje geboren, maar krijgt gender aangewezen!’
https://www.npvzorg.nl/wp-content/uploads/2021/03/Kwestie-genderkeuze.pdf

LIJDEN

Lezen 1 Petrus 4 :7-19

7 ‘Alles loopt op zijn einde. Wees daarom kalm en nuchter, anders kunt u niet bidden.
8 En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel zonden.
9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen.
10 Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door.
11 Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet, moet dat doen door de kracht die God geeft. Als dat het geval is, zal God geëerd worden door Jezus Christus. Voor Hem is alle eer en macht, voor altijd en eeuwig! Amen.
12 Vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef die u zult ondergaan, want die was te verwachten. Daaruit zal blijken of u op God blijft vertrouwen.
13 Eigenlijk moet u blij zijn zelf iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt; want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig Hij is, zult u een geweldige blijdschap met Hem delen.
14 Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. Want als dat gebeurt, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust.
15 Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan of omdat hij een bemoeial is.
16 Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt.
17 De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen. Als wij door Hem geoordeeld worden, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen!
18 Als de rechtvaardigen maar nauwelijks worden gered, welke kans maken dan de mensen die zich niets van God aantrekken en er maar op los leven?
19 Als u dus lijdt omdat u doet wat God van u vraagt, moet u zich toevertrouwen aan Hem, Die uw Schepper is, en niet ophouden goed te doen.

We lezen hier dat er verschillende vormen van lijden zijn:
-Lijden door eigen zonden vs 15 (als moordenaar, dief, boosdoener, bemoeial)
-Lijden in ons lichaam, emotioneel, door verlies, ziekte of verdriet, dit is het gevolg van de zondeval.
-Lijden om Christus wil…

De vijand haat het offer van Jezus op Golgotha en iedereen die dit gelooft en belijdt.
Doordat we voor Jezus gekozen hebben, horen we bij Hem. En lijken we op Hem. We zijn gemaakt naar Zijn beeld. De vijand zal er alles aan doen om je van je geloof af te brengen. En zal er ook alles aan doen om het Beeld van God in ons kapot te maken.
Dit is iets wat we nu ten zeerste zien gebeuren, wereldwijd.
In de media horen we nauwelijks iets van christenvervolging en lijden om Zijn Naam.
Toch is het erger dan ooit, als we horen van de alle dingen die onze broeders en zusters overkomen en hoe dapper ze standhouden en Jezus niet verloochenen.
Op dit moment worden er in 73 landen 245 miljoen christenen vervolgd.
Dat is verschrikkelijk veel! Laten we niet denken dat óns dit niet kan overkomen. Laten we bidden dat we stand zullen houden in ons geloof, als onze tijd van vervolging aangebroken is.

Wat je zou zeggen en doen als dat óns zou overkomen?
Wat zeggen we? Wat doen we wel en niet? Hebben we Bijbelverzen in ons hoofd om als we geen fysieke bijbel hebben om te citeren en te overdenken?
2 Tim 3 : 12
“Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.’
Mattheus 24 : 9
‘Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns naams wil.’

In deze tijd voorafgaande aan Goede Vrijdag, denken we aan het offer van de Here Jezus. Wat een verschrikkelijk lijden is dat voor Hem geweest aan het kruis voor ons! Wat mogen we dankbaar zijn dat wij daardoor vrijgekocht zijn van de zonde en schuld, en voor eeuwig bij Hem mogen horen.
Hebreeën 5:8
‘En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.’
Op de website van Open Doors USA, kun je lezen wie er gevangen zitten en waarom. Je kunt een gevangene adopteren om voor te bidden. (Prisoner Prayer List Iran)

DANKEN EN BIDDEN:
-Dank U dat U zelf het voorbeeld heeft gegeven om het lijden op U te nemen.
-Dank U wel Here Jezus dat U alles gedragen heeft aan lijden.
-Vader wij bidden voor onze medebroeders en zusters die vervolgd worden, dat ze sterk zullen staan in hun geloof.
-Wij bidden voor bovennatuurlijke voorziening in eten en drinken, kleding en onderdak.
-Wij bidden dat ze uit de gevangenis vrijgelaten worden.
-Wij bidden dat wij zelf gesterkt mogen worden van binnen om stand te houden mocht ons dit overkomen.
-Wij bidden voor onze regering, de vorming van de coalitie, dat de juiste personen op de juiste plek zullen komen.
-We bidden dat alles zal meewerken ten goede, ook het verraad aan P. Omtzigt.
-Wij bidden voor Uw bescherming over allen die leven naar Uw wil en U volgen.

BIJLAGEN:
Lied: Remembrance
https://youtu.be/U9kbdFCSrFU

Lied: Easter Halleluja
https://youtu.be/-j3NZEdHQaI

Uitvoering

Lees Nehemia 1 en 2

Deze overdenking is een vervolg van ‘de opdracht’: https://www.ncok.nl/opdracht/
De opdracht definieerde we toen als volgt:
‘Sta op, ga door het water en neem het land in bezit.’
Uit welke geschiedenis in de Bijbel kunnen we iets leren voor deze tijd ten aanzien van de uitvoering van deze opdracht? Voor de hand ligt de geschiedenis van Jozua. Echter Jozua moest voor de eerste keer het land in bezit nemen. Daarom is deze geschiedenis, mijns inziens, anders als de huidige situatie. Deze komt meer in de buurt van Ezra, Nehemia en Haggai. Profeten die werden gebruikt om het land opnieuw in bezit te nemen.
Ik kies nu voor Nehemia omdat dit een strategisch verhaal is waarbij Nehemia nauwgezet stappen doorloopt in een periode waarin je niet weet wie vriend of vijand is. Jeruzalem wordt a.h.w. een vrijstad voor Gods kinderen in vijandelijk gebied.

Laten we in de komende weken gaan kijken wat de stappen waren van Nehemia en daar biddend doorheen gaan opdat God ons meer visie en focus gaat geven voor Nederland en wellicht ook jouw eigen omgeving.
We zien bij Nehemia 4 fasen die hij doorloopt:

 1. Roeping en voorbereiding, Sta op!
 2. Start van het werk. Zijn prioriteiten hebben alles te maken met reiniging. Ga door het water!
 3. Visie, planning en strategie voor de stad zijn de basis om het land in bezit te nemen.
 4. Het volk opnieuw richten op door God gegeven richtlijnen.


1. Roeping en voorbereiding, Sta op!
De eerste twee hoofdstukken in Nehemia gaan over roeping en voorbereiding. We zien dat Nehemia een zeer sterke band heeft met zijn volk en intens verdrietig wordt als hij hoort hoe het zijn achtergebleven volksgenoten vergaat. Dit dringt hem om te bidden en vervolgens het hoogst aangestelde gezag van het Perzische rijk aan te spreken. We zien 6 achtereenvolgende handelingen van Nehemia die de basis vormen voor her-inname van het land.

 1. Hij vereenzelvigt zich met de zonden van het volk. Neh.1:4
  Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
 2. Hij verootmoedigt zich voor God. Hij bidt en overdenkt Gods woord dag en nacht. Neh.6:6  laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
 3. Hij spreekt zijn emoties uit ten overstaan van het hoogste gezag, de Koning, en krijgt toestemming om te gaan bouwen. Neh.2:4
  De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel
 4. Hij verkent in het geheim de poorten en de muren. Neh.2:13
  Ik ging ’s nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd.
 5. Hij spreekt tot de (geestelijk) leiders van het volk en deelt zijn plan. Neh.2:16-17
  En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt, en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn.
 6. Hij is voorbereid op weerstand en hij sluit de weerspannigen uit om deel te nemen aan de bouw. Neh.2:20
  Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.

Het is bijzonder hoe Nehemia God herinnert aan de belofte die Hij ten aanzien van Zijn volk heeft gegeven. Neh.1 vers 9: Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.
Het hele boek getuigt van Gods trouw aan Zijn volk.

Gebed:

* Heer wij prijzen Uw grote naam en Uw trouw ten aanzien van Uw kinderen.

* U komt toe alle lof en eer. Wij willen U volgen. Lessen leren uit Uw Woord en hierin Uw stem verstaan.

* Heer spreek tot ons wat Uw wil is voor deze tijd? Laat de lijnen zien die van oudsher bekend zijn. Richtlijnen die logisch zijn omdat deze in Uw Woord bevestigd worden.

* Waak over ons dat wij U niet in onze plannen betrekken, maar dat het Uw plan is waarin wij mogen arbeiden.

* Heer geef oprecht berouw en verootmoediging in ons hart voor de zonden van ons land. Laat dit het uitgangspunt zijn voor herstel van ons land.

* Heer maak ons dappere strijders en open deuren voor ons naar het hoogste gezag als U wilt dat wij daar spreken.

* Heer geef ons visie waar wij verkenningen mogen uitvoeren en geef ons op die plaatsen geestelijk onderscheid en profetische woorden.

* Geef ons de vrijmoedigheid om Uw woorden uit te spreken aan leiders en aan het volk.

* Heer geef ons de kracht en wijsheid hoe wij in deze tijd om moeten gaan met weerstand als Uw huis wordt gebouwd.

 

 

WAAROM BEN JE BANG?

lezen Mattheus 8:18-34

Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.   
En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. 
En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. 
Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.  Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.   
En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem.  En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.  En Zijn discipelen kwamen bij Hem , wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!  En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen?
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. 
De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Als Jezus je roept om HEM te volgen, dan kan het zomaar eens zijn dat je in een storm terecht komt.
Zo ook de discipelen. Overmand door angst, gaan ze naar Jezus toe, die nota bene heerlijk ligt te slapen als een roos!
‘Heere kan het U niet schelen dat we vergaan?’, staat er in een andere vertaling.
Dan de reactie van Jezus. WIJ verwachten dat Hij opspringt en gelijk actie onderneemt. Maar Jezus stelt liggend eerst een vraag.
‘WAAROM ZIJN JULLIE EIGENLIJK BANG, kleingelovigen?’
Daarná staat Hij pas op en bestraft Hij de winden en de zee, en komt er een grote stilte.
Die grote stilte was er vanaf het begin al in Jezus.
Rust, Shabbat in onze Heer. Het loopt HEM niet uit de hand.
De Heer wist wat er stond te gebeuren.
Lees nog even verder t/m vers 34.
Het duivelse rijk manifesteerde omdat het wist dat het terrein zou verliezen als Jezus aan de overkant zou komen. De discipelen hadden echter geen idee, lieten zich overmannen door angst, maar Gods plan ging door. De twee bezeten mannen werden vrijgezet en opnieuw zien we hier de Schepper van hemel en aarde in actie.

Nu naar onze tijd.
Wij kunnen ons voelen als de discipelen in de boot. We hebben gezegd ‘Jezus we volgen U’, maar we zijn in stormen beland.
Angst klopt op de deur van onze levensboot, maar wat doen wij?
De Schepper van hemel en aarde, de Koning van de vrede is aan boord en overziet alles. Hij weet dat er aan de overkant een wereld wacht die gebukt gaat onder zware demonische lasten. Hij wil de gevangenen vrijzetten, bevrijden. Ook in deze tijd. Mensen die gebukt gaan onder angst, het zijn er velen.
Gaan wij samen met Jezus naar deze personen toe en zullen wij hen in de kracht van Zijn naam een helpende hand toe reiken en ze vrijzetten? Zodat de Koning van de Vrede terrein wint ook in hun harten?

DANKEN:
*Dank U Jezus dat U ons uit de woelende, duistere wateren hebt getrokken en ons in het koninkrijk van het LICHT hebt gebracht!
* Dank U Heer dat U aan boord bent van onze levensboot.
* Dank U Heer dat U ons vrede geeft, die de wereld niet heeft. ‘Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u, de vrede die de wereld niet heeft, geef Ik U.’ Joh.14:27.
* Dank U Heer, dat U alles overziet. U ziet het hele plan! U bent te vertrouwen.

BIDDEN:
* Heer help ons om U volledig te vertrouwen. Ook als het nu om ons heen te keer gaat met al die bizarre dingen die gebeuren, Heer help ons onze ogen op U gericht te houden en in Uw vrede te blijven.
* Heer gebruik de gelovigen om gebondenen vrij te zetten. U hebt ons immers autoriteit gegeven om op zieken de handen te leggen en boze geesten te verjagen. Heer laat ons gelovigen hier in groeien. Leer ons hoe we dit in praktijk moeten brengen.
* Heer bewerk met Uw Heilige Geest in ons hart dat we zullen gehoorzamen aan Uw Woord.
* Heer wakker het verlangen in ons en in de gelovigen aan om U steeds beter te leren kennen. Dat we zullen hongeren en dorsten naar Uw Woord, Uw waarheid, Uw recht en gerechtigheid.
* Bidden voor alles wat Gods Geest ons dit uur in gedachten brengt en op ons hart legt.

BIJLAGEN:
Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg

ROEPEN OM HULP

Alles heeft zijn tijd. Prediker 3.

In Prediker lezen we dat voor alles een tijd is:
“Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen , een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.”
Er is ook een tijd om te róepen.
En om stil te wachten op Gods antwoord.

In de Bijbel wordt heel wat geroepen.
Vooral in de Psalmen lezen we vaak: “En zij riepen in hun nood tot de Here en Hij redde hen.”
Psalm 40:2-5: “Vurig verwachtte ik de Heer, toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel”
Moest aan deze woorden denken nu er zoveel ‘slijk’ boven water komt wat betreft misbruik.
God verlangt van ons een roepen diep vanuit ons hart, lezen we in Hosea 7:14
Zoals Jona in het binnenste van de vis het uitriep tot de Heer.
Ook Jeremia kende dat: “Roep Mij toch aan en Ik zal u antwoorden en grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet” – Jer. 33:3
Ook de Here Jezus riep vanaf het kruis met een luide stem – met Zijn laatste kracht – tot Zijn Vader. In Matth. 27:45-55 lezen we deze harteschreeuw: “Mijn God , Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.”
Wat een schreeuw vanuit de diepte van Zijn hart!
“En nogmaals riep Hij met luide stem en het voorhangsel scheurde en de graven gingen open.”
Dat was het antwoord van Zijn God, Zijn Vader.
In Hebr. 5:7-10 lezen we dat de Here Jezus onder sterk geroep en tranen Zijn Vader heeft aangeroepen om Hem te redden.
Soms moeten we ons terugtrekken en wachten. Regelmatig word ik bepaald bij Jes. 26: 20 en 21:
“De Heer verlaat Zijn plaats en gaat rechtspreken en de ongerechtigheden der bewoners van de aarde aan hen bezoeken.
Dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”
Wat zien we daar naar uit, dat al het onschuldig vergoten bloed gewroken wordt en de Heer Zelf gaat rechtspreken. Daar mogen we om róepen, zoals de weduwe in Luc.18.

Uit ervaring weet ik dat als we het uitschreeuwen naar de Heer, Hij ons gaat antwoorden.
In onze familie deed zich een groot probleem voor en toen we degene die het betrof daarover vragen stelde, werd dat weggewuifd met de opmerking dat het allemaal wel meeviel. We gingen opgelucht naar huis. Maar midden in de nacht maakte de Heer ons wakker en zei heel duidelijk: “Het valt helemaal niet mee!”
We schrokken en ik begon heel hard te roepen om hulp en om Gods barmhartigheid door de woorden uit Hebr. 4:14-16.
Opeens begon alles te schudden, de deuren en ramen te bewegen, heel indrukwekkend.
Daarna werd het plotseling heel stil.
De Heer had ons roepen gehoord!
Een poos terug kreeg ik een droom over deze situatie:
We werden uitgenodigd om feest te vieren, alles stond vol prachtige bloemen en er was muziek, iedereen was blij , mijn jongste broer was terug.
Omdat een vriendin die niet van deze situatie op de hoogte was, dezelfde droom kreeg, weten we dat het gaat gebeuren en zien we uit naar Gods beloften.

DANKEN
•       Dank U Heer, dat U ons roepen hoort;
•       Dank U dat U gaat antwoorden op Uw tijd en wijze;
•       Dank U voor Uw vergoten bloed, dat sterker is dan alle bloedoffers van de vijand;
•       Dank U dat alles aan het licht gaat komen wat nog verborgen is;
•       Dank U voor Uw beloften ook in Jes. 45: 2 en 3.

VOORBEDE
•       We bidden om wijsheid, wanneer te roepen en wanneer stil te zijn;
•       We bidden dat recht zal geschieden en nog veel gevangenen bevrijd en genezen zullen worden;
•       We bidden dat Uw lichaam – de kerk – wakker zal worden en op zal gaan staan;
•       We bidden voor oprechte en bekwame mensen in de regering, zowel in ons land als in Israël, dat ze zich laten gezeggen door Uw Thora;
•       We bidden om een diep besef van Uw volbrachte werk aan het kruis; wat U voor ons gedaan heeft. Met name de komende week.
Alle dank en eer komt U hiervoor toe.

BIJLAGEN:
Ps.130
https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI