Ken jouw Chain of Command

Romeinen 13: 1, 2:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 

In het leger geldt een bepaalde rangorde, een commandostructuur, een ‘chain of command’. Ieder die dient moet op de hoogte zijn van zijn of haar specifieke chain of command. Als je marinier bent ziet jouw commandoketen er anders uit dan wanneer je bij de luchtmacht werkt. Alleen iemand uit de keten boven jou heeft de bevoegdheid om orders aan jou te geven. Als je tegengestelde orders krijgt zul je uiteraard moeten luisteren naar degene met de hoogste rang van jouw commandoketen. Binnen één leger is er uiteraard voor iedereen één hoogste autoriteit, deze heeft in alles het laatste woord. Dat kan ook niet anders, een leger kan natuurlijk niet goed functioneren als er verdeeldheid zou zijn over het doel van de missie. 

Wanneer wij Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser, maken wij per direct onderdeel uit van een leger. Van het leger waarvan Jezus Zelf de aanvoerder is. Of je nu wilt of niet, of je dit weet of niet, je wordt toegevoegd aan een leger, je krijgt een rang, je wandelt onder een bepaalde Banier, je krijgt een positie, een wapenuitrusting, een vijand en een taak.
Ditzelfde principe geldt voor ieder mens en ook voor ons christenen. Ieder individu moet weten wie de hoogste autoriteit heeft en wie de het laatste woord heeft, anders krijg je anarchie. Dan zou je niet weten of je de wet overtreedt, wat jouw rechten zijn en op welke grond je kunt staan om voor jezelf op te komen. Elke burger moet naar de politie luisteren, maar de politie moet de wet handhaven, die mag niet zomaar zijn eigen wil uitvoeren. Als een agent dat wel zou doen, mag je voor jezelf opkomen en naar de autoriteit stappen die boven de politie staat om je recht te halen. Dit geldt voor elke overheid en elk instituut. 

In ons land lijkt ieder instituut redelijk op de hoogte te zijn van de commandostructuur, de gemeenten, de provinciale staten en andere instituten. Dit maakt ons in tegenstelling tot vele andere landen een redelijk rechtvaardig land.
Echter bij de hoogste autoriteiten, zoals onze overheid en de Europese Unie, is er regelmatig sprake van onrecht en rebellie binnen de commandoketen.
Om die reden is het belangrijk dat wij zelf wel duidelijk weten wie de hoogste aanvoerder is, want vroeg of laat wordt iedereen ter verantwoording geroepen en moet je rekenschap afleggen. Het kan zijn dat je heel gehoorzaam bent naar iemand die een hogere rang heeft dan jou, maar als diegene in rebellie leeft tegen de hoogste autoriteiten zullen hij en jij daar verantwoording voor moeten afleggen. En dat geldt helemaal als kan worden aangetoond dat jij van de correcte orders op de hoogte bent of had kunnen zijn. 

Onze overheden lijken steeds vaker orders aan te nemen van autoriteiten als Izebel, de Moloch, de Mammon de hoer van Babylon en noem ze maar op. Deze autoriteiten horen niet bij onze chain of command en wij erkennen hun orders niet! Zij zijn werkzaam in het leger van onze vijand en de vijand van onze aanvoerder.
Yeshua, de Heere der Heerscharen, de Koning der Koningen, JHWH sabaoth is de hoogste autoriteit in onze commandoketen. Dat betekent dat wij alleen de orders kunnen volgen die in lijn zijn met Zijn orders. En wij zullen daar rekenschap over afleggen.
Totdat Hij op het toneel verschijnt, kan het zijn dat de lagere autoriteiten het ons heel moeilijk zullen maken als wij hun orders niet opvolgen. Daarom is het aan ons om een keuze te maken, om mee te doen in de rebellie tegen God of om stand te houden in het wetboek der eeuwigheid en een grotere straf te ontlopen. 

Wij hebben het handboek van onze Aanvoerder in bezit, dus zijn wij in staat om te toetsen wanneer wij worden gedwongen in overtreding te gaan. Eén van de dingen die we lezen in Zijn handboek is dat we de bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Hebreeën 10: 25. Zijn Woord leert ons dat we de HEER moeten prijzen en Zijn naam psalmzingen. Zo weten wij dat een bevel tegen dit woord afkomstig is van het verkeerde team.
Lofprijs en aanbidding in waarheid, in geest en in eenheid onder de broederen breekt het rijk van satan af als niets anders. Samen met de liefde is er geen groter wapen tegen hem. Stel je voor dat je in oorlog bent en je laat de vijand bepalen welke wapens je wel en niet moet inzetten! Dat zou een lachertje zijn. Mijn God zal het laatst lachen maar Hij is geen lachertje en Hij maakt geen grappen als Hij ons instructies geeft. Ken jouw rangorde en bevelstructuur en handel ernaar.

 

Logistiek

Begin dit jaar was ik begonnen met een lijn van overdenkingen gebaseerd op de NATO Standaard Order.
Met elkaar gingen we analytisch bekijken wat de Bijbel ons wil zeggen. Als reminder geef ik je de verkorte inhoud van de 5 paragrafen in deze order:

 1. Oriëntatie en Situatie 
 2. Opdracht
 3. Uitvoering
 4. Logistiek
 5. Bevelvoering en verbindingen

We zijn nu bij paragraaf 4 beland, Logistiek.

Als ik een militaire operatie logistiek ging voorbereiden moest ik rekening houden met:
personeel, wapens, munitie, rantsoenen, water, medisch, transport en krijgsgevangenen.
Een hele lijst van zaken waar de plaatsvervangend commandant van een eenheid meestal mee belast werd zodat de commandant zich kon focussen op de operationele kant van de missie.

Mattheüs 6  vers 25-34 lijkt iets te zeggen over logistiek:
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dus als christenen is voorbereiding niet meer noodzakelijk want God zorgt overal voor. Dat is niet waar. Als we deze tekst in zijn context lezen komen we erachter dat het gaat om hartgesteldheid: Waar is je hart? Verzamel jij schatten op de aarde? Dien jij twee heren? God en de Mammon.
Deze tekst wordt vaak verkeerd gebruikt. God geeft ons wel degelijk verantwoordelijkheid. Ook v.w.b. voorbereidingen. Ik geloof en ervaar dat als wij onze verantwoordelijkheden nemen ten aanzien van Hem, ons gezin, ons werk en onze gemeenschap, Hij voorziet en aansluit bij onze tekortkomingen. 

Laat ik het zo zeggen. In mijn militaire leven moest ik als commandant van een eenheid regelmatig een Nato standaard order schrijven voor de planning van een missie. Nu is God de commandant. Hij schrijft de order en geeft een briefing door de Heilige Geest. In afstemming op de Heilige Geest ontvangen wij specifieke taken waar wij ons voor moeten voorbereiden. God wil dat wij ieder toegewijd zijn aan onze specifieke taak. Het order proces duurt bij God vaak veel langer als in de militaire dienst. Soms kost het dagenlang bidden en vasten om Zijn stem goed en specifiek te verstaan. Vanuit deze toewijding gaat Hij geestelijk voorzien in alle logistiek die wij nodig hebben:
Personeel, wapens, munitie, rantsoenen, water, medisch, transport en krijgsgevangenen.

Personeel: Hij geeft ons toegewijd personeel.
Wapens: Zijn Woord specifiek voor jouw missie – het zwaard wat een armlengte ver reikt.
Munitie: De Heilige Geest geeft specifieke gebeden in je hart – dit is Gods intercontinentale ballistische wapen
Rantsoenen: Het Woord is als een rantsoen voor hen die geloven – sommigen ontvangen manna echter Gods frontsoldaten hebben melk en honing in overvloed.
Water en medisch: Het levend water brengt Gods soldaten genezing en bevrijding.
Transport: Filippus verplaatste ooit in de Geest. Ik geloof dat ons dit te wachten staat als transportmiddel.
Krijgsgevangenen: Zij gaan spontaan komen, bekeren zich tot Jezus en vallen onder het Goddelijk Oorlogsrecht Recht wat direct vrijheid brengt. Zij worden ingelijfd als soldaten in het leger van de Heer en mogen per direct van al onze logistiek gebruik maken.

Steeds meer mag ik ervaren dat de Heer ons in, wat ik noem, organische processen wil laten bewegen. In mijn beleving zijn dit processen waarin wij los komen van ons zelf en meer in Zijn wil gaan wandelen. Los van oordeel van de wereld en oordeel in je eigen hart. Vol van Zijn glorie tot de bestemming komen die Hij heeft voorbereid.
Vergeet nooit dat het voorbereide werken zijn van voor de grondlegging der aarde.

Gebed

 • Dank U Heer dat wij mogen wandelen in werken die U heeft voorbereid.
 • Wat een voorrecht om vrij te komen van de stress van deze wereld, de ongekende druk die op onze schouders ligt. Wat een verlossing als U onder dat juk komt en zegt Mijn juk is zacht en mijn last is licht 
 • Dank U Heer dat U ons melk en honing geeft. Overvloed aan spijzen waar wij anderen mee mogen voeden.
 • Dank U Heer voor de wapens en munitie die altijd beschikbaar zijn. Geef ons een ijzeren wil om altijd met ‘wapenonderhoud’ bezig te zijn.
 • Dank U wel voor de toewijding die U ons geeft vanuit passie en bewogenheid voor mensen.
 • Leer ons Uw stem meer en meer te verstaan zodat wij ons geen zorgen maken over de dag van morgen.
 • Dank U dat U weet wat wij nodig hebben. U voorziet zodat wij ons geen zorgen maken over: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 

Groeien in Integriteit en Goddelijk karakter,

Je bent klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn.

 

1 Kor.7: 20-24: Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus. U bent duur gekocht; wordt dus geen slaven van mensen. Laat ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders, in de staat waarin hij geroepen is.

Toen ik levend geloof ontving van de Here Jezus was mijn grote vraag: ‘Mag ik bij het Korps Mariniers blijven? En als ik blijf, mag ik dan doden?’ Ik ben gebleven en de reden dat ik tot mijn functioneel leeftijdsontslag(FLO) heb gediend is o.a. bovenstaande tekst.
Op 52-jarige leeftijd ging ik met FLO. Ik had een belofte aan de Heer gedaan om voltijd in Zijn dienst te treden. Kort na mijn FLO kreeg ik een prachtig aanbod van de lokale sportschool. Deze vroeg mij om een zgn. crossfit-ruimte op te zetten en te gaan leiden. Zonder aan mijn belofte te denken zei ik direct JA. Dezelfde avond ontving ik een email van een broeder die ik al ruim een jaar niet meer had ontmoet. Hij zei dat God mijn naam in zijn hart bracht en hij vertelde mij het volgende:
‘Kort geleden was ik op een conferentie. Ik was net opnieuw met een oude hobby begonnen waarvan ik aan God had beloofd dit niet meer te doen. De Heer gaf in mijn hart definitief te breken met deze hobby.’

Als je een persoonlijke relatie hebt met de Heer dan kan je dagelijks Zijn stem verstaan en zal Hij je laten groeien in integriteit en Goddelijk karakter. Hij wil jou richting geven.
Eerlijk gezegd geloof ik dat God voor iedere christen een leiders-taak heeft klaar liggen, want Hij heeft ons een Koninklijk Priesterschap gegeven en wij zullen samen met Jezus heersen.
Er zijn vele gaven en één lichaam. Elke taak kan mijns inziens aan de kapstok worden gehangen van Apostel of Profeet of Evangelist of Herder of Leraar. Hiermee zeg ik niet dat iedereen één van deze vijf is.
Het is erg belangrijk om te weten aan welke ‘kapstok’ jouw bediening hangt. We hebben namelijk een vijand die bezig is ons zo druk mogelijk te houden. Hij is in staat om ons bezig te houden met christeLIJKE werken. Als je weet wat je roeping is, kan je op een logische manier prioriteiten stellen op momenten dat er ineens van alles op je pad komt.

BUSY= Being Under Satan’s Yoke.

Hieronder zal ik 12 gebieden aangeven waarin de Heer ons wil laten groeien:

 1. Geloof – is het bewijs van de zaken die men niet ziet! Wij mogen het soms zichtbaar maken in genezingen, bevrijdingen of andere wondertekenen. Zo ook David die als herdersjongen een heel volk bevrijde van de macht van de Filistijnen door Goliath te verslaan.
 2. Passie – Laat je bewegen in Gods Geest! Elia staat passievol tegenover een occulte koning en koningin met honderden Baäl priesters. Apathie, luiheid en onverschilligheid zijn tegenovergesteld aan Passie.
 3. Initiatief nemen – activeert je talenten en creativiteit, het ontwikkelt strategie om moeilijke situaties aan te kunnen!
 4. Focus – Geeft richting aan je talenten! Noach had focus op het bouwen van de Ark en had zodoende invloed op 3 generaties (120 jaar). Jij zult invloed hebben op 3 generaties als je focus houdt op de zaken die God je geeft.
 5. Voorbereiding – brengt je in positie! Bereid je voor door Bijbelstudie, vasten, gebed of gewoon fysieke voorbereidingen. God vult aan waar jij tekort schiet.
 6. Oefenen in de principes van God – doet vermenigvuldigen! Tijdens onze genezings- en bevrijdingsdiensten mogen we anderen mee laten doen en oefenen onder de leiding van de Heilige Geest.
 7. Volharding – zorgt voor het onderhouden van je geestelijke genadegaven! Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Rom.8:37-39
 8. Moed – test je talenten! Je komt tegenover gigantische vijanden te staan. Jozua stond voor de onmogelijke taak om het beloofde land in bezit te nemen echter: De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Deut.31:8
 9. Corrigeerbaar zijn – vergroot je talenten! Mozes was op 80 jarige leeftijd gereed om zijn grootste uitdaging met God aan te gaan. O.a. zijn impulsiviteit was aan banden gelegd. Hij was corrigeerbaar. Dit komt ondermeer tot uiting in het verhaal waarin Jethro hem verteld hoe hij zijn taken moet delegeren. Ex:18: 18-23
 10. Goede relaties – verhogen je talenten! Kies je vrienden wijs uit. Zelfs in de gemeente zijn mensen die niet geloven. Wees waakzaam v.w.b. je ‘kring van intimi’. Johannes 6: 64-67
 11. Verantwoordelijkheid – laat jou de muren van God weer opbouwen! Nehemia was zo’n man die dit groeiproces van verantwoordelijkheid mocht meemaken. God nam hem aan de hand en leidde hem van de koning van de Perzen naar Jeruzalem om daar de poorten in te nemen en te heiligen en de muren weer op te bouwen.
 12. Integriteit – laat je groeien in Goddelijk karakter

Integriteit gaat vooral over wie jij bent op de momenten dat niemand je ziet. Vanuit een juist Godsbeeld en een persoonlijke relatie weet je dat Hij altijd bij je is. Deze relatie en nabijheid zal je meer en meer laten groeien in Hem.

Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 2 Tim.1:6-8

Gebed:

* Dank U wel Heer dat U ons heeft geroepen om in vrijheid een slaaf van U te zijn.

* Dank U wel dat wij ons kruis op mogen nemen in deze tijd van vervolging. 

* Heer sterk ons geloof door gebed en Uw Woord zodat onze relatie met U oprecht is en vol liefde en vreugde naar U en onze naaste.

* Vervul ons met Uw Geest en maak laat ons passievol uitstappen in Uw werken.

* Dank U wel voor de focus die U ons geeft op de voorbereide werken van U. Laat ons in Uw kracht zien hoe wij ons mogen voorbereiden op de taak die voor ons ligt.

* Wij mogen uitstappen in Uw werken en tegelijkertijd oefenen, Learning on the job.

* Heer laat ons volharden als Paulus, geef ons moed als Deborah en maak ons corrigeerbaar als Mozes.

* Geef ons geestelijk onderscheid in het aangaan van de juiste relaties zodat wij als een eenheid gezamenlijk verantwoordelijkheid aangaan voor de taak die U ons geeft.

* Heer laat ons standvastig zijn en groeien in Goddelijk Karakter.

 

Uitvoering fase 3, Neem het land in bezit.

Lees Nehemia 4

In de afgelopen weken hebben we met elkaar naar het boek Nehemia gekeken en van Nehemia geleerd hoe God wil strijden in tijden van crisis.
De opdracht die wij uit dit boek haalden was 3-ledig. 

Sta op – Ga door het water – Neem het land in bezit.

We behandelen nu de laatste fase: Neem het land in bezit.
Opstaan hield in dat we luisteren naar Gods stem, dag en nacht bidden en vasten en vervolgens wonderen verwachten en in gehoorzaamheid uitstappen zoals Nehemia deed.
Door het water gaan had te maken met innemen en heiligen van plaatsen van autoriteit (poorten). We ontnemen de vijand autoriteit in ons leven door hem bepaalde ingangen te ontzeggen. Dit doen we door waarheid t.o. leugen te plaatsen(proclameren en doen), verlossing t.o. gebondenheid, recht t.o. onrecht, wil t.o. onwil en geloof t.o. ongeloof. Hierbij gebruiken we Gods Woord en het bidden in de Geest, oftewel we sluiten de poorten door onze geestelijke wapenrusting te leren hanteren. Het optrekken van onze muren heeft meer te maken met integriteit en het eigen maken van een Goddelijk karakter. De vrucht van de Geest die in eenheid met God en met elkaar gebouwd moet worden.
Een heerlijk proces van reiniging en heiliging waardoor de stad weer in eigen handen is gevallen.
Als jouw stad weer in eigen handen is, dan heb je met de heiligen rondom je het belangrijkste bolwerk heroverd. Zie de stad als jouw gemeenschap van heiligen. 

Neem het land in bezit:
Het land in bezit nemen ligt over het algemeen buiten de aan ons gegeven autoriteit. Het is belangrijk om binnen jouw gebied van verantwoordelijkheid te opereren en niet daarbuiten. Besef dat andere steden simultaan of achtereenvolgens gedreven door de Heilige Geest door anderen worden ingenomen van binnenuit. Dat er mogelijk een taak ligt voor jou om gebied net buiten jouw stad in te nemen. Bij inname ligt bijna altijd de focus op mensen en op relatie en niet op materiële goederen, geld en bezit.

We kunnen concluderen dat inname van ons land geschiedt onder leiding van de Heilige Geest. In Nehemia 4 onderscheiden we 5 stappen:

 1. Wees continue voorbereid op een aanval en zet dag en nacht een wacht uit.
  Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Neh.4:8-9
  Blijf zuiver binnen jouw gemeenschap in Woord, gebed en handelen. laat mensen uit jouw gemeenschap bidden voor specifieke bolwerken van de vijand.
 1. Kom in positie op kwetsbare punten.
  Het gebeurde, toen de Joden die bij hen woonden, ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: Jullie moeten naar ons terugkeren, dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Neh.4:12-13
  Gelovigen van buiten jouw gemeenschap proberen je terug te krijgen. Door twijfel, leugen, verleiding, misleiding en aanklacht worden mensen a.h.w. teruggetrokken richting het systeem van religie, traditie en macht.
 1. Bouwers, lastdragers, en soldaten werken samen aan één taak.
  Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Neh.4: 15-16
  Deze dagen worden Apostelen, Profeten en Evangelisten geroepen om samen te werken aan één taak. Het zijn bidders en doeners die door mogen bouwen op het fundament wat destijds gelegd is door Jezus Christus, de apostelen en de profeten. Efeze 2:20
 1. Strategie en tactiek worden besproken met iedereen uit de gemeenschap.
  Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: Het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden.
  Menselijker wijs zijn we met veel te weinig om de vijand aan te kunnen. Er zijn nog teveel bressen in de muren. Echter God strijd voor ons! Wij zullen een strijdvaardige eenheid vormen op de plaatsen van bazuingeschal. We hebben vertrouwen in onze God dat Hij op de kracht van gebed een engelenwacht neerzet op de plaatsen waar wij niet kunnen zijn.
 1. Wees dag en nacht bereid en strijdvaardig. Neh.4: 23
  Noch ik, noch mijn broers, noch mijn knechten, noch de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit; ieder had zijn werpspies en water.
  Dit heeft te maken met commitment, INZET. Een eenheid geleid door de Geest en met een goede leider zal zich willen inzetten en is bereid om te investeren. Met name in tijd.

Door standvastig te blijven staan en jouw ingenomen bolwerken verder uit te bouwen tot een bolwerk van God, zal het land worden ingenomen. God strijdt voor ons.
Laten we beseffen dat wij in deze strijd niet iedereen mee gaan krijgen. Misschien lijkt het er zelfs op dat wij fysiek gezien zelfs terrein prijs geven. In mijn beleving is het zelfs on-Bijbels om te denken dat het gehele land Godvrezend gaat worden.
Echter besef dat D-day(decision) al geweest is en V-day(victory) aanstaande is!

Gebed:

* Heer dank U voor fijngevoeligheid voor Uw stem en laat ons aan die stem gehoorzaam zijn.

* Heer dank U voor geestelijke wapens die wij mogen hanteren door waarheid t.o. leugen te plaatsen, verlossing t.o. gebondenheid, recht t.o. onrecht, wil t.o. onwil en geloof t.o. ongeloof.

* Heer laat ons muren van integriteit optrekken tegen onze vijanden. Muren waardoor ons Goddelijk karakter wordt gevormd en zichtbaar is als vrucht van de Geest.

* Heer geef ons de kracht om stand te houden tegen het systeem van religie en traditie. Ontwortel ons uit door mensen gebouwde systemen en laat ons altijd de focus op mensen houden.

* Geef ons specifieke bolwerken van de vijand die wij mogen bestrijden met Woord en gebed.

* Laat ons inzien wanneer de vijand zijn tactieken op ons loslaat van twijfel, leugen, verleiding, misleiding en aanklacht 

* Ik dank U voor de wapens die U ons geeft om deze te bestrijden.

* Heer leer ons samen te werken met Apostelen, Profeten en Evangelisten. Laat ons een huis bouwen op de rots wat de storm kan doorstaan.

* Geef ons de juiste strategie voor onze plaats en onze bediening. Laat ons niet wijken van de plaats die U ons gegeven heeft.

* Laat ons mensen zijn die zichzelf inzetten voor U met alles wat in ons is. 

 

Gebed, het fundament van Apostelen en Profeten

Lezen Kol.1:9-12

Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,
om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.
Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,
en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

Deze verzen zijn één van de ‘apostolische gebeden’. Het laat ons zien hoe de apostelen voorbede deden. Het is goed om ons daar eens in te verdiepen, en onze eigen manier van bidden daaraan te spiegelen. Hoe bidden wij eigenlijk? En welk voorbeeld geven zij in hoe zij baden?
Als we bouwen op ‘het fundament van apostelen en profeten’, kunnen we ook hierin van hen leren. (Ook het Nieuwe Jeruzalem is gebouwd op de fundamenten van de 12 apostelen, Op.21:14)

vs 9: ‘Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden..’
Wat een gebedsleven had Paulus, om voortdurend te bidden en voortdurend voorbede te doen…. onvermoeibaar. ‘Bid zonder ophouden‘, zegt hij in 1Thess.5:17, en in Ef.6:18 ‘En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen’

vs.9 ‘dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden……..’
Dat betekent vól worden met het juist kennen van Zijn wil – wat is er in Zijn HART, wat is er in Zijn PLANNEN, in Zijn VERLANGEN – voor NU, voor HIER, voor ONS, voor NEDERLAND?

vs 9 ‘in alle wijsheid en geestelijk inzicht…’
Gezien vanuit GODS HEMELSE PERSPECTIEF, vanuit hoe GOD kijkt, niet vanuit óns perspectief.
1Kor.1:18-19: ‘Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen…’
vs.25: ‘Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen’.

vs.10: ‘om de Here waardig te wandelen,
Hem in alles te behagen,
in alle goed werk vrucht te dragen
en op te wassen in de rechte kennis van God’.
Vooral dat laatste…. ‘op te wassen in de recht kennis Gods’. Hier opnieuw de zoektocht naar hoe God denkt, voelt, hoe God wérkelijk is…..
Wij denken vaak dat we God wel kennen, dat we God wel snappen…. maar hier zie ik de apostelen bidden voor een diepe ijver om God RÉCHT TE KENNEN. Alsof je God ook gemakkelijk verkéérd kunt begrijpen, verkéérd kunt kennen. Je kunt dan dus zomaar misleid zijn in je kennen van God. Dat kan best ernstig zijn.

Iemand zei ooit: ‘Het belangrijkste van jou is hoe jij over God denkt’. Dus je beeld van God, hoe je God denkt te kennen. Hieruit komen namelijk al je keuzes en beslissingen voort. Overdenk dat eens.
Als je Hem niet récht kent, ga je dus andere beslissingen nemen.

Hos.6:3  zegt het al: ‘Ja, wij willen de Here kénnen, ernaar jágen Hem te kennen.’
Jezus zei in Joh.17:3: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kénnen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt… ‘

God verlangt ernaar dat wij Hem wérkelijk kennen zoals Hij is. Dat we niet ons eigen beeld van Hem klaar hebben, maar dat Hij Zich steeds NIEUW mag openbaren aan ons hart, met nieuwe openbaringen vanuit Zijn Woord, die wij serieus nemen. Want Hij zal áltijd Zijn Woord zijn.

Laten wij – mét de apostelen – bidden voor ons eigen hart, maar ook voor Gods kinderen in ons land, maar ook voor ál onze landgenoten, om ‘Zijn Geest van wijsheid en openbaring om Hem récht te kennen!’ Ef.1:17
Dat het kénnen van Hem in élke situatie onze eerste zorg zal zijn.

DANKEN EN BIDDEN:
*Dank U dat we mogen leren van de apostelen hoe zij baden, wat zij belangrijk vonden om voor te bidden. Dank U voor hun voorbeeld en hun leraarschap voor ons.
* Heer, openbaar dit gebed van Paulus dieper aan ons hart. Dat dit gebed een nieuwe gebedstaal wordt voor ons.
* Heer, we bidden dat we U RECHT MOGEN LEREN KENNEN. Bevrijd ons van alle onware denkbeelden van U.  Geef een ijver in ons hart, en een vreze voor U, om tijd en aandacht te steken in het wérkelijk leren kennen van U.
* We bidden voor een passie voor waarheid in ons land. Dat onrecht aan het licht komt en weerlegd wordt en waarheid en recht zal zegevieren.
* Dank U dat U een God van RECHT bent, en dat Jezus snel gaat komen om RECHT TE BRENGEN OP AARDE!

Jes.2:12: Want er is een dag van de Here der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde;
Jes.2:17-19: Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de Here alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken’.

EEN OFFER VAN LOF

Lezen Hebreeën 13:1-17

‘Laten we daarom door Jezus voortdurend een lofoffer aan God brengen – de vrucht van de lippen die zijn naam openlijk belijden.’
De termen ‘opoffering’ en ‘lof’ lijken misschien tegenpolen.  We beschouwen opoffering als ‘iets aanbieden tegen hoge kostprijs’. Lofprijs klinkt daarentegen vreugdevol als het uit een dankbaar hart opborrelt.  In geestelijke zin zijn opoffering en lof echter met elkaar verweven.

Lofprijs kost ons niet altijd iets.  We prijzen onze hond voor het halen van de bal en we prijzen mensen voor een goed stuk werk.  Lofprijzing is vaak onze reactie op een handeling die ons rechtstreeks ten goede komt, en we voelen ons vrijgevig omdat we die voortzetten.  We vinden het vaak gemakkelijk om God te prijzen vanuit dezelfde motivatie.  Als Hij ons heeft gezegend, geholpen en beschermd, voelen we ons vrijgevig jegens Hem.  We kunnen zingen, aanbidden en praten over hoe goed Hij is, omdat we het kunnen zien.  Dat soort lof, hoewel het goed is, kost ons niets. Het is niet een echt óffer.
Dan zijn er die momenten waarop God niet kwam op de manier die we dachten dat Hij zou doen.  De medische test is positief.  De echtgenoot wil scheiden. Werkloos. Een geliefde overleden. Dan kunnen we Zijn goedheid niet zien, en de omstandigheden schreeuwen dat Hij ons is vergeten.
Om God in die tijd te loven, zijn persoonlijke offers nodig.  Er is een wilskracht voor nodig om alles op het altaar te leggen voor een God die we niet begrijpen. Wanneer we een “offer van lof” brengen, kiezen we ervoor te geloven dat, ook al gaat het leven niet zoals we denken dat het zou moeten, God nog steeds goed is en te vertrouwen is (Psalm135:2; Nahum1:7).  Als we ervoor kiezen om God te prijzen ondanks de stormen, wordt Hij geëerd en wordt ons geloof dieper (Maleachi3:13-17; Job13:15).
Het gebod in Hebreeën 13:15 zegt dat dit offer van lofprijs “voortdurend” moet worden gebracht.  Onze lofprijzing voor God moet niet gebaseerd zijn op onze mening over werkprestaties.  Lofprijs kan niet worden behandeld als een “beloning” die we God geven voor Zijn duidelijke zegeningen.  Jesaja 29:13 zegt: “Deze mensen komen naar mij toe met hun mond en eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij.”  Echte lof gaat door, ongeacht de omstandigheden.

Het “offer van lof” komt van een nederig hart dat door vuur is gezuiverd.  Het komt voort uit een geest die ervoor heeft gekozen God te eren ondanks de pijn die het leven veroorzaakt.  Psalm 51: 16-17 drukt dit idee uit wanneer het zegt: “U houdt niet van offeranden, of ik zou het brengen; u hebt geen behagen in brandoffers. Mijn offer, o God, is een gebroken geest; een gebroken en  berouwvol hart zult u, God, niet verachten. ”
Laten we God met heel ons hart prijzen, het maakt niet uit hoe we ons voelen of in welke situatie we ons bevinden.
GEBED: Vader, help me om U een offer van lof te brengen in goede en in slechte tijden.  Wat er ook gebeurt in ons leven, ik weet dat U trouw, liefdevol en alle lof waardig blijft.  We bidden in de naam van Jezus.  Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader help ons om u voortdurend te prijzen
* Vader, we bidden voor onze broeders en zusters, dat hun ogen worden geopend
* Vader, breng uw koninkrijk op aarde
* Vader, we bidden voor de kinderen, bescherming

BIJLAGE:
As. vrijdag vragenuurtje over vaccin!
Zie afbeelding bovenin. Aanmelding via: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

ALLES IN HEM VERZOEND

Lezen Kol. 1:15-23
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,
want in Hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en die op de aarde zijn,
de zichtbare en de onzichtbare,
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;
en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is.
Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
en door Hem,
vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises,
alle dingen weder met Zich te verzoenen,
door Hem,
hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken,
heeft Hij thans weder verzoend,
in het lichaam zijns vlezes, door de dood,
om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,
indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof
en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt
en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel,
en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Wat een diepe openbaring van Wie Jezus is en wat Zijn offer heeft bewerkt!
-Jezus is het beeld van de onzichtbare God
-Jezus is de eerstgeborene uit de doden
-In Hem is alles geschapen.
-Jezus is het middelpunt van alles,
-Alles heeft zijn bestaan in Hem.
-Hij is het hoofd van het Lichaam (de gemeente)
-Hij is de eerste en enige, die door Zijn eigen kracht uit de dood verrees, en daardoor bewees Hij de Zoon van God te zijn en de Heer van alle dingen.
-Hij is de Middelaar en de ultieme verzoening, in Wie alle dingen verzoenend worden samengebracht.

Door Zijn sterven aan het kruis, is Jezus de onderwereld ingegaan en heeft daar overwonnen!
Daardoor behaagde het God om woning in Hem maken, met de hele overvloed van Zijn volheid. Die verzoening en die volheid liggen ook klaar voor ons, als Zijn Bloed in ons doorwerkt en verdere reiniging en heiliging bewerkt.
Als we tenminste ons volhardend en standvastig blijven uitstrekken naar die verzoening.
En het kon alleen door Zijn Bloed. vs. 20
Laten we het tot ons door laten dringen wat er voor ons gedaan is.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat wij verzoend zijn met U door het Bloed van Uw Zoon Jezus!
* Dank U dat er zo’n geweldig plan was om ons te redden.
Wij geven U alle eer en glorie
* Wij bidden voor diegenen die deze genade nog niet kennen. Dat ze hun leven en hart aan U mogen geven en de waarheid mogen leren kennen.
* Wij bidden voor hen die lijden….
* Wij bidden voor hen die in verwarring zijn
* Wij bidden voor de regering, voor de coalitie, voor een regering die U wil volgen.
* Wij bidden specifiek voor Pieter Omtzigt, voor kracht en herstel en een plek van invloed in de regering.

HET IS VOLBRACHT!

Vandaag wil ik starten met het vieren van het avondmaal.
‘Doe dit zo vaak ter nagedachtenis aan Mij’.
Zijn lichaam gebroken voor onze ongerechtigheid, Zijn bloed heeft ons bevrijd. Het volmaakte offerlam (Pesachlam) is geslacht, het bloed van Jezus is nu aan onze deurposten gesmeerd, zodat de dood voorbij móet gaan.
Het Pesachfeest is door Christus vervuld. Pesach = voorbij gaan, sloeg over – door Jezus Christus móet de dood ons voorbij gaan.
‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Johannes 11:25Na de viering lezen we Johannes 19:17-30

‘En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.
Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.  Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.  Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’
Opnieuw gingen er schriftwoorden uit het oude testament in vervulling. Zelfs vlak voor Jezus’ uitspraak: “Het is volbracht”

Ps 69:22
‘Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.’
Alles moest gebeuren zodat God Woord in vervulling zou gaan.
HET IS VOLBRACHT.
Wat een uitspraak van Jezus.
Die ook voor ons geldt.
Ook al gaan wij door lijden en verdrukking heen: het lijden is volbracht. Gods offer Jezus was het volmaakte offer. Een eenmalig offer.
‘Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Joh 1:29
Jezus de perfecte Adam, die door Zijn offer de zonde van de wereld heeft weggenomen. Die de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Het voorhangsel is gescheurd, wij mogen nu het Heiligen der Heiligen binnengaan om zelf voor Abba te verschijnen. Dank U Jezus, door U sterven is het volbracht!

DANKEN:
* Dank U Jezus dat U alles hebt volbracht!
* Dank U Vader dat U ons zo hebt liefgehad, dat U Jezus naar de aarde hebt willen sturen, opdat een ieder die in HEM gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.
* Dank U voor het kruis!
* Dank U voor vervulling van Uw Woord. U doet wat U hebt belooft.
* Dank U dat we ook mogen uitzien naar Uw tweede komst. MARANATHA!

BIDDEN:
* Heer we bidden voor de mensen die U nog niet kennen. Zielen die op dit moment nog niet hebben gezien dat het is volbracht.
* We bidden voor honger en dorst naar Uw Woord, Uw waarheid en gerechtigheid onder de gelovigen én ongelovigen.
* We bidden voor eenheid onder de gelovigen. (We zijn allemaal verschillende onderdelen van het Lichaam,  maar U bent ons Hoofd)
* We bidden voor bekering onder de gelovigen, dat we ons verootmoedigen voor U en ons vernederen, ook voor elkaar. Een ieder die zich zelf vernedert zal verhoogd worden. In ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden te Zijner tijd.
* Jezus U bent ons grote voorbeeld, U waste de voeten van de discipelen, zelfs van Judas die U ging verraden. Help ons navolgers van U te zijn en voeten te wassen ook van degene waar het echt heel moeilijk is, kom ons tegemoet met Uw Heilige Geest en laat ons vanmiddag zien bij wie we geestelijk de voeten mogen wassen in onze gebeden.

BIJLAGEN:
1) De Brug (Het hart van Pasen)
https://youtu.be/R1k6DV8LWUU

2) Before – Mul – Shilo Ben Hod
https://youtu.be/lneADttxAHE

Voorbeeld van YouTube-video Before | Mul – Shilo Ben Hod(Official Passover Video)[SUBTITLES] weergeven

OM ONZE OVERTREDINGEN WERD HIJ VERBRIJZELD

lezen Jesaja 53

Bovenstaande woorden kwamen deze dagen steeds in mijn gedachten.
Wat heeft het de Here Jezus onmenselijk veel gekost, om deze wereld terug te veroveren op de vijand.
Hij die de voeten van de discipelen waste, werd door één van hen verraden met een kus en voor de prijs van dertig zilverlingen.

‘Kunnen jullie niet één uur met Mij waken?’, was Zijn nood….. maar Hij vond hen allen slapende…..
Jezus werd dodelijk beangst en Zijn zweet werd als bloeddruppels…. ze vielen op de aarde.
‘Vader indien het mogelijk is laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan……., Doch niet Mijn wil maar Uw wil geschiede!.’
Zelfs Petrus kon geen weerstand bieden en verraadde Jezus.
‘Ik ken deze mens niet’.
Hij kende alleen een Jezus die sterk was en die wonderen deed.
Ik vind geen schuld in Hem zei Pilatus tot driemaal toe. Maar zij schreeuwden als één man:  ‘Weg met Hem, laat Barabbas los. Kruisig Hém!!’
Alle burgers van Jeruzalem deden mee. Ze lieten zich allemaal meeslepen! Snapten ze wel wat er gebeurde? Snapten ze wel hoe de Farizeeërs hen stuurden in wat ze uitriepen?
Wat een verraad! Maar nu we in deze vreemde tijd leven komt het toch een stuk dichterbij. Zo moet dat dus voor Jezus ook gevoeld hebben…. onbegrijpelijk dat weldenkende mensen zich zomaar laten meeslepen tot totaal onlogische uitspraken.
Jezus, die bespot wordt en ontkend en verraden, zelfs door degene die zich Christenen noemen.
‘En Hij deed Zijn mond niet open’, Matth. 27:27-30.
‘Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen’.
Een diepe duisternis kwam over het hele land en Jezus riep met een luide stem, ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?’
Wat een wanhoopskreet!
Maar ook wat een reactie van Zijn Vader:
Het voorhangsel schéurde!
De aarde beefde!
De graven gingen open…….
En vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt.
Wat een manifestatie van Gods Almacht!

‘Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand van de Vader waar Hij voor ons bidt en pleit, als de grote Hogepriester.’
Want Hij stond op uit het graf en leeft, halleluja !
‘En Hem werd macht gegeven de boekrol te openen’, Openb. 5:5, ‘En één uit de oudsten zeide tot mij, ‘Johannes, ween niet. Zie de Leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen!’
Openb.19:11-16:
‘En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en Hij die daarop zat, wordt genoemd:
Getrouw en Waarachtig en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid!
En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
En Hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en Zijn naam is genoemd : Het Woord Gods! ‘
Halleluja, Jezus zal voor eeuwig Overwinnaar zijn!

DANKEN EN BIDDEN:
* Wij danken U Here Jezus voor zoveel liefde en zelfopoffering.
* We danken U dat U de schande niet uit de weg bent gegaan .
* We danken U voor Uw striemen en wonden, die ons genezing hebben gebracht.
* We danken U voor Uw vergoten bloed , dat ons schoon wast.
* We danken  U dat U voor ons allen bidt en pleit.
* We danken U voor het geweldige vooruitzicht dat U komt op de wolken en ieder U zal zien.
* We danken U voor de belofte dat U zult regeren vanuit Jeruzalem en alles aan U onderworpen zal zijn.

* We bidden dat ook in deze heftige tijd mensen wakker zullen worden en U zullen gaan zoeken en U gaan leren kennen!
* We bidden dat U nog genade heeft voor ons land en deze wereld, die zo ver van U is afgedwaald.
* We bidden dat er in onze regering recht zal gedaan worden en alle onrecht openbaar zal worden.
* We bidden voor onze jeugd om Uw bescherming. Help hen te beseffen wat er gebeurt in de wereld. Help hen om hun toekomst tegemoet te treden vanuit het kennen van U. Dank U dat er hoop is en een glorieuze toekomst.
* We bidden dat Uw kerk U de plaats zal geven die U alleen maar toe komt.
* We bidden voor Uw land en volk Israël, dat ze spoedig een ontmoeting met U mogen hebben, zoals Jozef met Zijn broers.

BIJLAGE:
Opwekking 688 – Genade zo groot
https://www.youtube.com/watch?v=5UD_cpAmqk8

ONTHULLING VAN GODS MYSTERIE

Lezen Efeziërs 3: 1-13
Ef.3:1-4
1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben;
2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:
3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.
4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus…..
Lees verder t/m vers 13

Tijdens zijn Romeinse gevangenschap stond Paulus onder huisarrest.  Overdag was hij vrij om zich door het huis te verplaatsen onder toezicht van soldaten, maar elke nacht werd hij aan een soldaat vastgeketend om er zeker van te zijn dat hij niet zou ontsnappen. Hij zou en moest namelijk voor Caesar voorkomen.
Maar hij zag zichzelf als de gevangene van Jezus Christus. Hij wist dat Jezus de Heer van zijn leven was, niet de Romeinse regering. Dus als hij een gevangene was, was hij Jezus’ gevangene. Op dezelfde manier werken ook wij niet voor een baas;  wij werken voor Jezus.  Wij zijn geen ouders voor kinderen;  wij zijn ouders voor Jezus.  Hetzelfde principe is van toepassing op elk gebied van het leven.

‘Hij maakte mij het mysterie bekend’…..
Paulus beschrijft een mysterie, dat hem bekend gemaakt is door God. Hij zou het nooit hebben kunnen weten als God het niet bekend gemaakt had.
Maar het werd niet alleen aan hém gegeven, het was ook aan Petrus gegeven door openbaring (Handelingen 11: 1-18), en het is consistent met profetie in het Oude Testament (zoals Jesaja 49: 6) en de specifieke woorden van Jezus (Handelingen 1:8).
In het Engels is een ‘mysterie’ iets duisters, geheim, raadselachtig. Wat ‘mysterieus’ is, is onverklaarbaar, zelfs onbegrijpelijk.
Dit is het mysterie waar Paulus het over heeft:
Dat de heidenen MEDE-ERFGENAMEN zijn van hetzelfde Lichaam van Christus. Dat gelovige Joden en gelovige heidenen samengevoegd worden tot één Lichaam van Christus, tot één Ecclesía, en niet langer voor God gescheiden zijn.
Wij zijn deelnemers aan één belofte in Christus: De waarheid van dit mysterie betekent dat heidenen nu volledig deel hebben aan Zijn belofte.  Dit was een voorrecht dat niet langer alleen voorbehouden was aan de gelovige Joodse persoon.
vs.8 ‘Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,
en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de ‘gemeenschap aan het geheimenis’ inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,…’
Om iedereen te laten zien welk een bijzonder mysterie dit is, was het Paulus’ passie om dit evangelie aan alle mensen bekend te maken.  Hij wil dat iedereen dit mysterie ziet en deelt in ‘de gemeenschap van dit mysterie’. Wat zou dit begrip betekenen?
Het toont aan dat dit niet alleen feíten zijn om te weten, maar ook een levensstijl om te leven. Verenigd in Jezus te leven met andere gelovigen, zonder enige scheiding zoals die bestond tussen Jood en heiden. Dit was vanaf het begin der eeuwen verborgen in God.  Deze grote waarheid – de gemeenschap van het mysterie – was verborgen voordat het werd onthuld na het volbrachte werk van Jezus aan het kruis.  Het mysterie van het verenigde Lichaam van Christus is in overeenstemming met dat doel.
Het is een vooruitblik op wat Jezus uiteindelijk zal doen als Hij álle dingen in Zichzelf zal verzoenen en samenvatten.  Op dezelfde manier heeft ieder van ons een plaats in de dienst van Gods eeuwige plan.
Dit te weten en hier naar toe te werken, helpt ons om de moed niet te verliezen midden in de verdrukking en problemen.
In de ruimste zin is het “mysterie van God” Gods verlossingsplan door Jezus.  We zouden de weg naar het eeuwige leven nooit hebben kunnen begrijpen zonder de komst van Jezus, Zijn dood en Zijn opstanding.

GEBED:
Ef.3:14-21
Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
naar Wie al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
Opdat gij ten volle zult kunnen begrijpen, samen met al de heiligen, wat de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U voor de openbaring van Uw mysterie: dat Christus ‘Jood en Griek’ samen heeft gebracht in één nieuwe mens in Christus Jezus.
* Vader we bidden dat U ons inspireert om dit mysterie diep te doorgronden en het als een prachtig geheim door te vertellen aan ieder die het wil horen!
* We bidden voor de kerken in ons land, onze broeders en zusters. We bidden om moed om op te staan voor U en Uw waarheid, hoe denigrerend mensen ons ook bejegenen.
Help ons te beseffen dat we voor U leven, en aan U trouw zijn. Net zo als Paulus zichzelf als Uw gevangene zag en niet die van het Romeinse Rijk.
* Vader we bidden voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in de formatie van ons regering. We bidden dat alle onrecht aan het licht komt en móet stoppen!!!
* Vader we bidden voor de kinderen vooral voor deze week, voor ouders, voor docenten.
* Vader voor ons 24/7 gebedsteam, voor meer van U, zodat wij nog verder zullen groeien in openbaring van Uw geheimen en Uw éénheid.

BIJLAGE:
Genderactivisten indoctrineren basisschoolkids: ‘Je wordt niet als jongetje geboren, maar krijgt gender aangewezen!’
https://www.npvzorg.nl/wp-content/uploads/2021/03/Kwestie-genderkeuze.pdf