Gebed, maandag 3 augustus 2020

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (Tirza)
Deel 3: Openbaring 1:14b

‘…en Zijn ogen waren als een vuurvlam…’ (Openbaring 1:14b)

Jezus verschijnt hier met ogen als vuur. Hebr. 12:29 zegt: ‘Want onze God is een verterend vuur.’ In de eindtijd zal Hij uiteindelijk alles wat niet onwankelbaar is, verteren met Zijn vuur van zuiverheid (2 Petrus 3:11-14). Zodat alleen alles wat onwankelbaar is – wat zuiver en rein is – zal blijven (Hebr. 12:26-27).

Zou het zo kunnen zijn dat Jezus Zich openbaart met ‘ogen als van vuur’ aan het begin van het boek Openbaring, zodat wij door in Zijn ogen te kijken, al voordat het hele eindtijdscenario begint in Openbaring, ons nu al kunnen laten reinigen door Zijn vuur van alles wat nog wankelbaar is in ons leven? Zodat in ons alleen het onwankelbare over zal blijven en wij straks door alles heen dus onwankelbaar staande zullen kunnen blijven?

Ons blootstellen aan Jezus’ reinigende vuur kan misschien beangstigend en confronterend klinken. Maar we mogen er óók aan denken dat Jezus’ ogen van vuur betekenen dat Hij een vurige passie voor óns heeft (Hooglied 4:9). ‘Ik heb jullie lief, zoals Mijn Vader Mij liefheeft!’ (Joh.15:9GN). Het betekent ook dat de liefde die Hij voor ons heeft, ontzettend zuiver is. De liefde die Hij voor ons heeft, is onwankelbaar. Als wij zo kunnen vertrouwen op Zijn liefde, kunnen we ons met een gerust hart overgeven aan Zijn reinigende vuur dat alles uit ons leven zal branden wat wankelbaar is en ons stevig zal doen staan in de tijd die komen gaat.

Ik wil hier graag kort iets persoonlijks bij schrijven als bemoediging. Een aantal jaren geleden had ik een droom waarin God mij mijn levenspad liet zien. Ik zag toen dat er allemaal dingen op dat pad gingen komen die best moeilijk en heftig waren. Maar terwijl ik dat zag, ervoer ik in die droom zo’n ontzettend diepe aen sterke liefde van God voor mij en dat Hij door die moeilijke dingen heen heel toegewijd in mijn leven aan het werk was om mij sterk en krachtig te maken, zodat ik niet zou bezwijken in de tijd die zou gaan komen. De liefde van God voor mij steeg ver boven al die moeilijke dingen uit.

Misschien maak je ook moeilijke dingen mee in je leven op dit moment en voel je Gods aanwezigheid niet. Toch mag je vertrouwen dat Hij heel veel van je houdt en ontzettend toegewijd in je leven aan het werk is. Je mag Hem vragen om Zijn diepe liefde en toewijding aan jou te openbaren.

Gebed
*Vraag de Heilige Geest je een diepe openbaring te geven van Gods toegewijde liefde voor jou die boven alle moeilijkheden uitstijgt.
*Vraag Jezus je te reinigen met Zijn vuur van alles in je leven wat nog wankelbaar is, zodat je in de tijd die komt, dwars door alles heen, onwankelbaar zult kunnen staan.

Lied: I surrender/sponteneous

Praktisch
Ook vandaag gaan we weer bidden voor ons land via zoom.
Elke dag (behalve zondag) om 13:00uur.
Welkom om mee te bidden!
Link is steeds dezelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Gebed dinsdag 28 juli 2020

God is in control

Mensen vragen zich af of God echt alles in de hand heeft. Heeft Hij de natuur onder controle? Heerst Hij over de mensheid? Beheerst Hij de tijd?
In het boek Job kunnen we duidelijk zien dat God zelfs voor de satan zijn speelveld bepaald en nauwgezet zijn grenzen bepaald.
Jona was hier ook bekend mee en mocht na zijn escapades op een boot en in een vis getuige zijn van wellicht de grootste opwekking in de menselijke geschiedenis van de stad Nineve.
Ook de profeten Sefanja en Nahum moesten een oordeel uitspreken over Nineve. Na Nahum was het oordeel definitief. God had oneindig veel geduld maar de maat van de zonde was vol. Gods toorn kwam over Nineve, de hoofdstad van het grote Assyrische rijk.

Nahum profeteert: De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stuk gebroken. Nahum‬ ‭1: 5-6

Wat een beeld. Bergen en heuvels die verdwijnen en en een aarde die oprijst. Ik zie het voor mij als een presenteerblad met daarop de bewoners van de aarde waarop niets meer verborgen kan worden. Niets of niemand kan meer vluchten naar schuilplaatsen. Alles is zichtbaar voor de almachtige en niets ontsnapt aan zijn aandacht.
Toen Jona sprak was er een massale bekering. Van Sefanja en Nahum trokken de mensen zich niet veel meer aan en zij bleven hun slechte wegen bewandelen.
Zal het ons land zo vergaan? Onze steden? Onze kerk? Ons huis? Mijn hart?
Een stad die ook wel wordt beschreven als Jezus Zijn eigen stad is Kapernaum. Het betekent letterlijk dorp van Nahum. Jezus deed hier vele werken, maar sprak uiteindelijk dit uit over de stad:

En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Matteüs 11: 23-24

En zo geschiedde met Kapernaum en haar bewoners.
Laten wij luisteren naar de profeten en tot Hem onze toevlucht nemen:
De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. ‭‭Nahum‬ ‭1: 7

Gebed 1 Lofprijs en aanbidding

 • Vader dank U dat niets U uit de hand loopt. Dat U alles onder controle heeft. Dat U ook het speelveld voor de satan en zijn demonen bepaald.

 • Jezus dank voor Uw getuigenis, de geest van de profetie. Openbaring 19: 10

 • Heilige Geest Uw aanwezigheid is meer dan een trooster. Dank U wel dat U ons laat bouwen op het fundament van de apostelen en de profeten. Efeze 2: 20

 • Dank U Heer dat U hoog verheven bent boven alle krachten en machten, maar ook boven de tijd en tijden. Dat heuvels en bergen zullen verdwijnen op Uw spreken. Rivieren en zeeën zullen verdrogen op Uw bevel.

 • Dank U Heer dat er herstel zal komen over de mensheid. Dat de mensheid de kroon op Uw schepping zal worden. Niet door ons toedoen, maar het offer van Uw Zoon.

 • Dank U dat de waarschuwingen uit Uw woord zo levendig zijn en zo herkenbaar als wij die projecteren op onze tijd.

Gebed 2 Ons land en onze steden

 • Heer wij belijden de grote zonde van ons land: U NIET (ER)KENNEN

 • Heer wij belijden de zonden van ons land: de kindermoord die wij dagelijks plegen door abortus, de verregaande wetgeving op het gebied van levensbeëindiging, de maakbare samenleving die wij hebben gecreëerd waarin wij U vaarwel hebben gezegd

 • Onze steden zijn een Sodom van de huidige tijd geworden waar alles wordt getolereerd, behalve man of vrouw zijn en het uiten van christelijk gedachtegoed. Heer vergeef ons.

 • Verlos ons land van blindheid ten aanzien van de tekenen beschreven in Uw woord. Tekenen van liefdeloosheid, van grote afvalligheid en lauwheid.

 • Heer ik dank U dat Uw werken overeind blijven als alles geschud zal worden. Heer ik dank U dat wij door Uw profetisch woord meer zicht krijgen op Uw werken.

 • Leer ons omgaan met tijden van onzekerheid. Waarin corona weer de kop op lijkt te steken. Waarin angst zich weer meester maakt over de maatschappij.

 • Heer geef mannen en vrouwen visie voor ons land. Geef hen draagvlak en vermenigvuldig in de steden, dorpen en op het platteland.

 • Laat een gebedsbeweging ontstaan in onze steden en dorpen.

 • Heer bewerk door het gebed een gewillig hart.

 • Heer genees ons land

Gebed 3 Onze kerk, Ons huis en mijn hart

 • Heer U houdt van Uw kerk. Heer geef een nieuwe weg in Uw kerk. Laat Uw kerk ontspruiten uit een afgehouwen stronk die ogenschijnlijk geen leven meer voortbrengt. Die niet meer in staat is te vermenigvuldigen.

 • Jezus U bent het leven. U bent voortgekomen uit een afgehouwen stronk. U bent degene die de gemeente weer ongekende groei kan geven.

 • Laat een nieuwe kerk opstaan. Een kerk gebouwd door Uw handen. Een kerk waarin een ieder actief is en mee bouwt aan Uw Koninkrijk. De kerk waarin de heiligen waarlijk worden toegerust.

 • Laat mijn huis Uw kerk zijn. Laat het een plaats van rust en vrede zijn waar mensen zich welkom voelen. Laat het die plek zijn waar Uw liefde is en gevoeld wordt.

 • Heer wij stellen onze huizen beschikbaar. Heer wij belijden de individualiteit waarin ook wij zijn meegegaan. Heer maak ons gereed voor Uw koninkrijk door te gaan leven op een wijze die U welgevallig is.

 • Heer herstel mijn hart!

 • Heilige Geest spreek tot mijn geest, spreek tot mijn denken, spreek tot mijn hart.

 • Laat mijn hart vervuld zijn van Uw geest en leer mij meer en meer mijn vlees te kruisigen.

Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

Psalm 97: 4-5

Let it rain

Gebed zaterdag 25 en zondag 26 juli 2020

In onze eerste studie van het boek Openbaring vorige week, lazen we dat dit hele Bijbelboek in feite ‘De Openbaring van Jezus Christus’ is, zie Openb.1:1. Dit heeft mij persoonlijk erg geraakt en de hele week hebben we in onze gebedstijden van 13:00 uur steeds weer gebeden dat door alles heen deze tijd HEM méér zal gaan openbaren. In onze harten, onze gedachten, verlangens, gevoelens, keuzes, handel en wandel, relaties, levens, dorpen, steden, land.
Vandaag bestuderen we weer een stukje van Wie Hij is!

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (Tirza)
Openbaring 1:1-20 De openbaring van Jezus.
Deel 2 (Openb. 1:13-14)
1. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. (vs.13)
Jezus verschijnt in de kleding van een hogepriester. Hij is de ultieme Hogepriester Die niet zoals andere hogepriesters ook voor Zijn eigen zonden hoeft te offeren, omdat Hijzelf nooit gezondigd heeft. Daardoor is Hijzelf het volmaakte offer geworden. Door Zijn volmaakte bloed te laten vloeien, kon alle zonde van de wereld verzoend worden. Dus Hij is een hele bijzondere Hogepriester en Hogepriester voor eeuwig.
In Hebr. 5:1 in de ESV staat heel mooi ‘…every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God…’
De hogepriester heeft als functie om de zaak van mensen te behartigen voor het Aangezicht van God.
Het ontmoeten van zo iemand op zich geeft al een gevoel van ontzag. Stel je voor hoe Johannes de ultieme, volmaakte Hogepriester zag staan, Die voor eeuwig Hogepriester zal zijn. Wat indrukwekkend en wat een eer om Die te ontmoeten… Geen wonder dat Hij aan de voeten van Jezus neerviel.

2. Zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw. (vs. 14)
De vergelijking met witte wol en sneeuw komen we eerder tegen in Jesaja 1:18: ‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’
Toen ik de oorsprong van deze vergelijking opzocht, kwam ik het volgende tegen (delevensschool.org):
“De scharlaken rode kleurstof werd verkregen uit de dode lichaampjes van een ‘worm’, met de wetenschappelijk naam ‘coccus ilicis’.
Wanneer het vrouwtje van de coccus ilicis haar jongen voortbrengt, hecht ze zich vast aan een boom. Zo beschermt zij de eitjes, totdat de larven hun eigen weg zullen gaan. Het vrouwtje hecht zich echter zo stevig vast, dat ze niet meer kan loskomen. Op het moment dat ze sterft, kleurt een scharlaken rood vocht haar lichaam en het omringende hout. Ook de larven worden voor de rest hun leven scharlaken rood gekleurd.”
Het sterven van de worm gehecht aan de boom is een beeld van het sterven van Jezus op het kruis van Golgotha. Het scharlaken rood vocht is een beeld van het bloed van Jezus waar ook Zijn volgelingen voor de rest van hun leven mee bedekt zullen zijn.
Voor karmozijn staat in de Hebreeuwse tekst van Jesaja 1:18 niet het woord voor de karmozijnrode kleur, maar voor de worm. Letterlijk vertaald dus:
‘…al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als de worm, zij zullen worden als witte wol’ (Jesaja 1:18)
Witte wol en sneeuw staan o.a. voor puurheid en volmaaktheid. Als er staat dat onze zonden zullen worden als sneeuw en als witte wol, betekent het dat door de reiniging van Jezus bloed, Hij ons puur en volmaakt maakt.
“In de literatuur over de coccus ilicis wordt vermeld, dat op de morgen van de vierde dag na haar sterven, het dode lichaam van de worm verandert in een sneeuwwitte gel, met het uitzicht van een pluisje witte wol, dat op de aarde valt.”
Denk bij dit stuk aan Jezus Die na drie dagen opstond uit de dood en later naar de hemel opsteeg met een verheerlijkt lichaam. Zoals de coccus ilicis na haar sterven een gedaanteverwisseling ondergaat en haar lichaam verandert in een sneeuwwitte gel dat eruit ziet als een pluisje witte wol dat op de aarde valt, zo heeft Jezus na Zijn dood en opstanding een gedaanteverwisseling ondergaan en zijn Zijn hoofd en haar geworden als witte wol, als sneeuw.
Jezus’ hoofd, Zijn gedachten, zijn puur en volmaakt, Hij heeft geen enkele onzuivere gedachte. Alles wat Hij denkt, is puur en volmaakt. Zijn haar dat wit is, staat o.a. voor volmaakte wijsheid. Zijn gedachten en Zijn wijsheid zijn puur en volmaakt. Dit is belangrijk voor ons om te weten, omdat het betekent dat Zijn hele plan dat Hij in de volgende hoofdstukken van Openbaring aan ons openbaart, voortkomt uit zuivere en volmaakte gedachten en bedacht is in zuivere en volmaakte wijsheid. Er zit zoveel wijsheid en volmaaktheid in Zijn eindtijdplan in Openbaring, dat we Hem volledig kunnen vertrouwen. Het is absoluut het beste plan, Hij heeft aan alles gedacht, geen een fout gemaakt, niets over het hoofd gezien en daarbij komt ook nog eens dat Hij dit plan bedacht heeft met zuivere bedoelingen, er is geen kwaad in Hem. Alles wat Hij bedacht heeft, is enkel zuiver en goed en tot opbouw van ons. Wat een indrukwekkende God is Hij… Dit is hoe Jezus Zich openbaart aan Johannes aan het begin van het boek Openbaring. Hij zegt er als het ware mee tegen Johannes en tegen ons: “Je kunt Mij vertrouwen als Ik je de dingen laat zien die moeten gebeuren. Ik heb de volmaakte wijsheid, Ik heb alles in de hand. En Ik doe alles met de grootste liefde, zuiverheid en goedheid. Hoe bizar de gebeurtenissen ook zullen lijken… Vertrouw Mij.”

Gebed 1: ons eigen hart
* Ik zucht als ik denk aan de kloof die er tussen Uw en mijn zuiverheid zit.
Help mij om er niet door te worden afgeschrikt, maar er werk van te maken. En mij gewillig over te geven aan de processen van reiniging en loutering in dit leven. Dank U niet loslaat het werk dat U in mij begonnen bent.
* Laat mij een persoon zijn die anderen op het hart drukt dat U te vertrouwen bent, dat U een plan hebt en dat U niet verrast bent door de omstandigheden.

Gebed 2: de Kerk en ons land
* Help ons een Kerk te zijn die vol bewondering en ontzag voor Jezus is. Een Kerk die gericht wil zijn op de openbaring van Jezus door alle eindtijd-omstandigheden van deze tijd heen.
* Bewerk in ons land een honger naar de ware God en naar Zijn Zoon. Een verlangen om ons te beroepen op Zijn Bloed voor onze reiniging en verzoening met U, de Vader.
* Bewerk in ons land een diepe, eenparige beweging van roepen tot U! Een beweging van 2 Kron.7:14, van oprechte bekering en verootmoediging voor U, zodat U onze zonden kunt vergeven en ons land kunt herstellen. We erkennen U als de enige, ware God over ons land. We erkennen onze afhankelijkheid van U. Dank U dat U een goede God bent, een barmhartig en genadig God! We bidden uw genade over onze dorpen en steden en ons land!

Lied: Behold the Blood

Praktische mededelingen:
– Ook vandaag kun je via zoom weer meebidden voor ons land van 13:00 tot 14:00 uur. Elke dag behalve zondag 13:00-13:30/45, zaterdag tot 14:00u. Welkom om mee te bidden!
De link blijft steeds hetzelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Gebed, zaterdag 18 en zondag 19 juli 2020

Vandaag beginnen we aan iets nieuws: we gaan stukje voor stukje het boek Openbaring bestuderen. Onze gebedsvriendin Tirza, die al eerder eindtijdstudies gedoceerd heeft, behandelt elke week een stukje van dit bijzondere en actuele boek.
Openb.1:3 ‘Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Openbaring 1:1-20 De openbaring van Jezus.
Deel 1 (Openb. 1:13-14)

‘De openbaring van Jezus Christus…’ Dat zijn de eerste woorden van het boek Openbaring. In hoofdstuk 1:9-18 openbaart Jezus Zich aan Johannes op zo’n manier dat Johannes ‘als dood aan Zijn voeten’ valt (vers 17). Johannes was Jezus’ beste vriend op aarde, hij was de discipel die dichtbij Jezus’ hart was. En toch is de verschijning in Openbaring 1 zo indrukwekkend voor Johannes dat hij als dood aan de voeten van Jezus valt. Dit is de enige keer in het boek Openbaring dat we lezen dat Johannes als dood neervalt, omdat hij zo onder de indruk is. Hij is meer onder de indruk van de verschijning van Jezus dan van alle andere dingen die hij in de volgende hoofdstukken te zien krijgt. En die dingen zijn nogal heftig. Als hij zo onder de indruk was van hoe Jezus Zich openbaarde, laat dat dan in ons ook een honger teweeg brengen om meer onder de indruk van Jezus te zijn, dan van welke dingen er ook in deze eindtijd op de aarde zullen gebeuren. Hem komt de eer toe dat we meer van Hem onder de indruk zijn dan van welke verschrikking of verleiding op aarde ook.

Gebed 1: gebed voor onze harten
* Bid dat de Heilige Geest Jezus aan ons blijft openbaren totdat je net zo onder de indruk van Hem bent als Johannes was toen Jezus aan hem verscheen.
* Blijf Openb.1:1-20 lezen. Ontdek hoe Jezus Zich openbaart in Openbaring 1, zodat we meer en meer onder de indruk raken van Hem.
* Door te mediteren op de beschrijvingen van Jezus in het boek Openbaring leren we Hem steeds beter kennen en zal onze liefde en bewondering voor Hem toenemen. Het helpt ons ook om ons hart op één lijn met Zijn hart te krijgen; we leren steeds meer op Hem te lijken in ons denken en ons handelen. Drie elementen die je helpen mediteren op de beschrijvingen van Jezus:

1. Overeenstemmen:
Spreek uit naar Jezus dat je overeenstemt met Wie Hij is en wat Hij doet, in liefde en dankbaarheid.

2. Openbaring:
Bid voor steeds meer openbaring over elke beschrijving van Jezus.
Efeze 1:17 “…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem…”

3. In acht nemen:
Neem een besluit om alle beschrijvingen/waarheden over Jezus in acht te nemen door op elke waarheid te reageren in geloof en gehoorzaamheid en door de Heilige Geest te vragen je te helpen hierin trouw te zijn.
Openbaring 22:7 “En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.”

Gebed 2: voorbede voor Nederland
https://nos.nl/artikel/2340962-dijkstra-d66-komt-met-wet-voor-waardig-levenseinde-cu-ontstemd.html
Door de coronacrisis is het uitgesteld, maar vrijdag 17 juli (tijdens het reces van de Kamer) is het dan toch zover: D66 dient het wetsvoorstel in om ook lichamelijk gezonde mensen vanaf 75 jaar die een eind aan hun leven willen maken daarbij te mogen faciliteren en het daarmee uit het strafrecht te halen. Uit onderzoek bleek eerder dat het aantal mensen dat een blijvende doodswens heeft klein is. Vele zaken blijken van invloed en de levenslust kan vaak ook terugkeren met hulp op sociaal, financieel of geestelijk vlak. In de komende maanden zal de Raad van State naar het wetsvoorstel kijken, waarna Pia Dijkstra het voorstel mogelijk in de Kamer mag verdedigen.
Bid dat:
* Dit nooit wordt toegestaan in ons land. Hiermee zouden we nog meer bloedschuld over ons land brengen.
* de reactie van de Raad van State heel wijs zal zijn en ertoe leidt dat Kamerleden zich bedenken.
* Gods licht zal schijnen op de ontwikkelingen en discussies hierover in de media en politiek.
* alle Kamerleden gereinigd zullen worden in hun gedachten en geweten van valse redeneringen.
* Gods wil zal gebeuren, ook ten aanzien van of Pia Dijkstra na de verkiezingen door zal gaan. Ze twijfelt hierover (ze is nu 65) en neemt deze zomer een beslissing.

Praktische mededelingen:
– Ook vandaag kun je via zoom weer meebidden voor ons land van 13:00 tot 14:00 uur.
De link blijft steeds hetzelfde:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Gebed, dinsdag 14 juli 2020

Hoe de gemeente ooit begonnen is (in grote vervolging) zo zal zij ook eindigen! 

Petrus schreef zijn brieven aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. 1 Petrus 1: 1

Lees 1Petrus1:5-9 eens in het besef dat deze brieven allemaal naar kleine (huis)gemeenschappen zijn geschreven die allemaal te maken hadden met vervolging:
U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,
opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 5: 8-9
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

Vrijdag konden 2000 christenen nog vrij samenkomen op het Malieveld in Den Haag om God te aanbidden.
Wij, christenen, worden nog een korte tijd getolereerd. De Bijbelse denkwijzen worden al lang niet meer getolereerd. De manipulatie naar een compleet goddeloze samenleving is al lang ingezet en zal binnen afzienbare tijd overgaan naar intimidatie, geholpen door nieuwe wetten die het mogelijk maken om andersdenkenden te elimineren uit de samenleving.

We gaan nu naar 1 Petrus 5: 1-9 nu eens alsof jij één van die oudsten bent die Petrus aanspreekt.
Misschien ben je wel iemand die zijn leven lang heeft geconsumeerd in de kerk en roept God jou nu om thuis een ‘EINDTIJD-BESTENDIGE KERK’ te starten. Een huisgemeente waar iedereen een woord heeft. Een plek die veilig is, waar de gaven van de Geest worden uitgeleefd. Een plaats waar vanuit de Geest de 5-voudige bediening zichtbaar is als een goed functionerend organisme. Een kerk die zich vermenigvuldigt door discipelschap.

Gebed 1: naar 1 Petrus 5:1-7
* Dank U Heer dat U Uw kerk gaat herstellen in deze tijd naar Uw wil.
* Dank Heer dat we vanuit Uw principes vermenigvuldiging gaan zien op een ongekend grote schaal.
* Dank Heer dat U Uw kerk eindtijd-bestendig gaat maken.
* Dank Heer dat deze eindtijd-bestendige kerk zal gaan opstaan uit de bestaande kerken.
* Bid of jij wordt geroepen om de kudde bereidwillig te hoeden? Niet uit winstbejag, niet gedwongen, maar vrijwillig.
* Bid dat jij een getuige van het lijden van Christus en van Zijn heerlijkheid zal zijn?
* Dank dat als Jezus verschijnt jij een onverwelkbare krans zult ontvangen.
* Bid dat God juist in deze tijd een geest van nederigheid gaat geven, dat jongeren aan ouderen onderdanig zullen zijn. Dat wij aan elkaar onderdanig zullen zijn.
* Bid en werp al je zorgen op Hem en besef dat Hij voor je zorgt.
* Bid dat je een visie mag ontwikkelen voor jouw omgeving. Een ‘Safe harbour’ voor jouw geliefden, voor hen die God op jouw hart legt.

Gebed 2: naar 1 Petrus 5: 8 en 9
* Bid dat de tovenarij die als een mantel over gelovigen ligt wordt weggenomen en dat alle gelovigen gaan zien wat het werkelijke ‘complotdenken’ is.
* Bid dat God je geestelijk onderscheid geeft over de tijd die komen gaat.
* Bid dat als de beproeving van jouw geloof gaat komen dat je standvastig zult zijn.
* Bid dat je veel wijsheid mag ontvangen t.a.v. de vaccinatie die gaat komen: Wel of niet vaccineren?
* Bid dat jouw kerk niet meegaat in het wereldwijde één-religie systeem dat nu in wording is.
* Bid dat wij als christenen in een actieve houding komen v.w.b. de poorten van het dodenrijk. Bid dat wij uit de verdediging komen en een offensieve houding aannemen als wij worden aangevallen.
* Ga eens al biddend door de teksten uit Mattheüs 16: 18-19 en vraag je eens af wat er van de kerk over is, van de Petra waarop de Heer Zijn kerk heeft gebouwd?

https://www.derekprince.nl/overdenkingen/satan-zenuwachtig-maken/

Vandaag weer zoomgebed 13:00-13:30 (iets uitloop), link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Gebed, vrijdag 10 juli 2020

Terugkeren naar de Heer, onze God

Lees Hosea 6
1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.
4 Wat zal Ik u aandoen, o Efraim? Wat zal Ik u aandoen, o Juda? Immers uw liefde is als een morgenwolk, en als een dauw die in de vroegte vergaat. 5 Daarom heb Ik er door de profeten op ingehouwen, heb Ik hen gedood door de woorden mijns monds. De oordelen over u waren een doorbrekend licht. 6 Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.

Gisteren lazen we dit gedeelte in ons zoomgebed.
Dit is wat we bidden voor onszelf en voor ons land. Dat we wíllen terugkeren naar onze God. Dat er geen grotere passie in ons hart is dan Hem te willen kennen.
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers. Het kan dus geen moeten zijn, geen slachtoffers of brandoffers, maar onze hárten die Hem liefhebben, die Hem uit liefde willen kennen.

Daarvoor moet ons hart veranderen en vernieuwd en aangeraakt worden door de Heilige Geest. Dat gebeurt wanneer wij Hem zoeken, wanneer wij tijd besteden met Hem, met Zijn Woord, wanneer wij ons hele hart aan Hem geven. Wanneer wij ons verdiepen in Wie Hij is ….. wat Hem drijft, wat Hij voelt, wat Hij verlangt.
Wanneer we ons verootmoedigen, Zijn Aangezicht zoeken, bidden, ons bekeren van onze verkeerde wegen…. (2Kron7:14)
Wanneer we hongeren en dorsten naar meer van Hem, zoals we pas uit Psalm 42 lazen.

Gebed 1: ons eigen hart
* Heer, geef ons honger en dorst om U meer te willen kennen! Zoals dat hert dat naar water smacht.
* Ontsteek ons hart in vuur en passie voor U door een nieuwe aanraking van de Heilige Geest!
* We bidden voor de Geest van wijsheid en openbaring om U recht en werkelijk te kennen (Ef.1:17)
* We bidden U om verdieping van ons hart tot meer liefde voor U. Openbaar Uzelf aan ons zodat wij meer van U gaan houden. Geef ons meer begrip van Uw Woord, en meer liefde voor uw Woord, zodat wij Uw verhaal met de mensheid beter begrijpen en daarin mee kunnen werken.
* Heer, Uw oordelen brengen licht. Heer, we bidden dat juist als het moeilijker wordt, dat we U nog meer lief gaan hebben. Bewerk dat in ons hart Heer, échte liefde voor U!

Gebed 2: voorbede voor ons land
* Vanavond is ‘Presence’ op het Malieveld, van 19:30 tot 22:00 uur, een avond om onze God aan te roepen en Hem groot te maken ten behoeve van ons land. Het aantal van 2000 inschrijvingen is bereikt, dus inschrijven kan niet meer. Maar je kunt het live volgen via http://www.youtube.com/presence.nl Doe dat graag biddend.
* Bid voor rust en vrede, een diepe Tegenwoordigheid op en om het Malieveld.
* Geest van gebed, smeking en verootmoediging over alle aanwezigen. Besef dat we staan voor de God van hemel en aarde, ook waar het de toekomst van ons land aangaat.
* Bid voor de organisatoren: wijsheid en doorzicht in beslissingen, ook als die soms heel snel genomen moeten worden, eenheid en goede samenwerking, duidelijke leiding van de Heilige Geest.
* Bid voor de techniek, dat alles wat werken moet het ook doet. Denk aan geluid, muziek, streaming.
* Rust, gezag en wijsheid bij ordedienst. Goede samenwerking met politie.
* Mensen met andere motieven niet binnenkomen.
* Veiligheid en rust, ook aan de randen van het veld. Bid het Bloed van Jezus uit over het hele terrein. Dat de Heer een vurige muur om het geheel heen is.
* Rust en eerlijkheid bij de politie.
* Geen aanwezigheid van ME
* Veilige en opgewekte reizen voor iedere deelnemer.
* Rustig en droog weer.
* Dat God dit een zeer krachtige uitwerking geeft in ons land. Dat Hij onze gebeden kan verhoren en ze niet tegengehouden worden door onze zonden als land. (Jes. 59:1,2)

Praktisch:
– Zaterdag zal er geen gebedsapp zijn, want vrijdagavond hopen we ook zelf op het Malieveld te zijn.
– Dagelijkse zoomgebed van 13:00 – 13:30u, ook vandaag en zaterdag (tot 14:00u). Zondag niet.
link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Woensdag 8 juli 2020

Als een hert dat verlangt naar water

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God.
Wanneer zal ik binnengaan
om voor Gods aangezicht te verschijnen?
Psalm 42: 1-2

Lees Psalm 42 helemaal.

Afgelopen weekend heb ik gewandeld in de Eiffel, Duitsland.
Tijdens een rust op zondagmorgen zien we een groot hert in de bosrand aan de overzijde van een wei. Ik dank God voor dit geschenk.
Geschenken mocht ik ook zien in het mooie weer. In de groep mannen. In het weekend thema: Wie is Jezus voor jou?
Ondanks al dat moois voel ik een onrust in mij.

Thuis gekomen lijkt de onrust te zijn ontdaan van zijn heilig jasje en ontpopt zich als een echte vijand.
Heer, welke strijd speelt zich er nu af in mijn binnenste?
Vragen naar de bekende weg. Zijn antwoord: lees Mijn woord.
Maar juist nu heb ik daar zo’n moeite mee.

David schreeuwt het uit naar God!
Hij schrijft twee bijna identieke verzen in Psalm 42, namelijk vers 6 en 12. Deze geven de onmacht weer die in zijn ziel verborgen zit, maar het geeft ook de oplossing:
Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op Gód, want ik zal Hem weer loven;

Hij is mijn volkomen Verlosser en mijn God!

Ik herken mijzelf in David en voel zijn strijd. Aan de ene kant met jaloezie: ‘kon ik maar een instrument bespelen en dichten’. Aan de andere kant besef ik dat hij ook met een fysieke strijd te maken had.
David is zoekende in een goddeloze omgeving naar de eeuwige bron. De enige bron die zijn dorst kan lessen. De bron die zijn ziel tot rust kan brengen.

Lied: Als een hert dat verlangt naar water
https://youtu.be/vD8RnvE4kl8

Gebed 1 : Strijden in de Geest naar Efeze 6
* Heer leer Mij uw waarheid, leer mij in die waarheid te gaan staan. U bent de waarheid! Woon in mij en maak mij op een nieuwe manier strijdvaardig. (Gordel van de waarheid).
* Heer vernieuw mijn gedachten. Laat mijn ziel niet meer ondergeschikt zijn aan mijn gevoelens en emoties. Ik breng mijn ziel en daarmee ook mijn gedachten onder de autoriteit van mijn geest. (Helm des heils)
* Heer geef mij zicht op de geestelijke strijd. Geef mij onderscheid en geef standvastigheid in mijn geloof in U. (Schild des geloofs)
* Geef mij bereidheid om uit te gaan op de wijze die U voor ogen heeft voor elk moment. (schoeisel der bereidvaardigheid)
* Heer laat mij opkomen tegen onrecht. Vooral onrecht dat anderen wordt aangedaan. Laat mij de ander recht doen. (Borstharnas van gerechtigheid)
* Leer mij uit Uw woord, geef dit als waarheid in mijn hart zodat ik het kan toepassen. (Zwaard des Geestes)
* Door U waarlijk te zoeken komt mijn geest weer tot leven en kan ik weer bidden in de Geest.

Gebed 2: voorbede voor Nederland
* Het wrakingsverzoek is afgewezen. Dezelfde rechter zal dus uitspraak gaan doen in de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden. Bid voor recht en gerechtigheid over deze rechter. Voor Gods ingrijpen in het onrecht dat Nederland in zijn greep houdt.
* Bid om vergeving voor de vele zonden van ons Nederlandse volk. Er wás al zoveel onrecht gaande in ons land, maar het trof ons niet zo erg. En ook daar moeten we vergeving voor vragen. Onze eigen onbewogenheid. Voor alle 30.000 abortussen per jaar(82 per dag!), het verzet tegen Gods scheppingsorde van man en vrouw, de Godverlatenheid, het aanhangen van andere goden, de immoraliteit…. wat een wonder dat Jezus’ offer dat alles heeft willen wegdragen op ons belijden!
* Bid voor de Presence manifestatie op het Malieveld vrijdagavond. Een gezamenlijke avond met christenen uit elke hoek om Gods Tegenwoordigheid zichtbaar te maken. Bid dat het Góds hart raakt! Dát is het voornaamste.
Bid dat God inderdaad komt, zichtbaar wordt.
Bid voor bescherming, bid voor wijsheid en hulp voor de organisatoren, bid voor ieder die iets deelt of zegt of zingt, bid voor diepe verbondenheid, bid voor het vrijgezet worden van grote gebedskracht, bid voor ontvlammen van nieuw vuur voor God in Nederland.
Zie https://presence.nl/

Vandaag en morgen is er weer zoom-gebed van 13:00-13:30, welkom om mee te doen!
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09

Gebed, dinsdag 30 juni 2020

Psalm 1:
Welzalig de man die aan des Heren Woord zijn welgevallen heeft,
en Diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij toch zal zijn als een boom geplant aan waterstromen
die zijn vrucht draagt op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt.

Afgelopen weken hebben we hard gestreden voor ons land. De spoedwet, de rechtszaak… we hebben in de Geest flink meegevochten om recht en gerechtigheid in ons land. En ons gebed is kostbaar voor God, Hij verzamelt het in Zijn schaal.
Ook hebben we ons weer teruggetrokken in onze veilige schuilplaats bij Hem, de intieme omgang met Jezus. En dit is ten allen tijde onze uitgangspositie.

Al de 14 jaren waarin we als 24-7 Gebed in onze roeping van mobilisatie tot gebed in Nederland werken, gaf God ons de kernbegrippen ‘intimiteit met God’ en ‘eindtijd’.
Die twee horen bij elkaar, het één kan niet zonder het ander. Het is door intimiteit met Jezus dat we de eindtijd zullen kunnen volhouden. Door intimiteit met Jezus worden onze kruikjes met olie gevuld, bouwen we reserve op.

Daarom is het zo cruciaal om tijd te investeren in onze relatie met Jezus, hoe serieus de tijd ook is. Hij is onze éérste liefde. Jezus zei tegen Martha die klaagde over Maria: ‘Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar slechts weinigen zijn nodig. Maria heeft heeft het goede deel gekozen, en het zal niet van haar worden afgenomen’. Zitten aan Jezus’ voeten, zo tegenstrijdig aan óns activisme. Want het gaat niet om ónze kracht, maar om Zijn kracht door ons heen! Niet óns activisme, ook niet in deze heftige strijd, maar om de kracht van Jézus

Een gebedsvriendin droomde vorige week over de urgentie van Psalm 1 én Psalm 2. Psalm 1 brengt ons in Zijn Woord en intieme omgang, Psalm 2 laat ons de samenzwering van de volken zien, waar de Heer over lacht. Gaat dus over de eindtijd.
Ook hier weer de combinatie. God maande haar (en ons) om met deze twee psalmen bezig te zijn.

Ook in Lucas 21: 36: waken (oplettend zijn naar buiten toe) én bidden (bij God zijn) ; hoe kun je ontkomen én hoe kun je oog in oog blijven met Hem.

Een andere mede-bidster postte een youtube met een droom uit 2016, ook hierover. Onze hoop is niet in mensen, zelfs niet in het sámen zijn, maar in het bij God zijn. https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Toen ik dit vertelde tijdens gebed, deelde een andere bidster háár droom ook uit 2016 waarin ze zag dat een monster opdoemde dat alles kapot maakte. Ze zag zichzelf vluchten en ze hoorde deze woorden: ‘Staakt de strijd, dit is niet langer jouw gevecht, verlies jezelf, dan win je echt, geef het aan Mij’. https://youtu.be/0_eEn2OQTHA

Door dit alles spreekt God. Hij maakt ons nog fijngevoeliger voor Zijn leiding, Zijn kracht, Zijn instructies. Opdat we werken vanuit de Geest, vanuit gehoorzaamheid, en niet vanuit onze eigen kracht.

Gebed 1: Psalm1
* Lees en herlees Psalm 1 en Psalm 2. Weet dat dit op Gods hart is, dat dit Gods kernboodschap voor nu is. Vergelijk beide psalmen, wat zijn de verschillen?
* Vraag God wat Hij in deze psalmen tot jou wil zeggen. Schrijf het op, en laat het een ‘groeidocument’ worden. In Gebed 2 zijn vragen over Psalm 2.
* Hoe kun je groeien in ‘Zijn Woord overpeinzen dag en nacht’? Welke veranderingen kun je aanbrengen in je leven om dit werkelijkheid te maken?
* Welke Bijbelgedeelten ken je al uit je hoofd? En welke zou je willen leren? Heb je ze op een rijtje staan? Heb je een schrift, of notitieprogramma om ze op te schrijven? Op welke momenten wil je ze repeteren? (Aan te bevelen is om een aantal mooie psalmen te kiezen en bijvoorbeeld stukjes uit Johannes)
* Bekijk wat er gebeurt met de goddeloze. Schrijf het op en bid het uit.
* Schrijf alle kenmerken uit psalm 1 op van wie God volgt. Overdenk deze punten en bid ze uit over je eigen leven en dat van je partner en gezin.
* Bid deze punten ook uit over je geliefden en de Kerk van Nederland.

Gebed 2: Psalm2
* Vraag God om je meer zicht te geven op de samenzweringen op de aarde, voorzover je dat moet weten.
* Vraag God om Zijn hart nog dieper aan jou te openbaren over de samenzweringen van de volken. Hij lacht erover. Vraag Hem die lach diep aan jouw hart te openbaren, en in jouw geest te bewerken.
* Welke vragen komen bij je op als je Psalm 2 leest en herleest? Schrijf ze op en bid ze uit. Verwacht dat God ze gaat beantwoorden. Vergeet niet op te schrijven.
* Bespreek elk vers met de Heer en bid het regel voor regel uit.
* Bid voor de leiders van ons land deze verzen uit.

Gezegende dagen,

Onze (24-7 gebed) gebedstijden van 13:00-13:30 uur kun je meedoen via de link:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290

Gebed, maandag 29 juni 2020

Bouw Uw Tempel

Een profeet die met de herbouw van de 2e tempel te maken had was Zacharia.
Misschien leefde hij in een tijd die vergelijkbaar is met deze. De Joden hadden 70 jaar in Babylon doorgebracht. In gevangenschap toch? Zij gingen niet vrijwillig naar Babylon. Echter na 70 jaar hadden zij hun leven in Babylon zo lief gekregen dat het grootste gedeelte van het volk de opdracht van God via Zacharia in de wind sloeg:
Keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten. Zach. 1: 1

Het leven in Babylon was waarschijnlijk een leven in luxe op vruchtbare grond. We lezen er niet veel over. 2 Kronieken 36: 21 zegt: Het land rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaar vervuld waren. Jeremia spreekt over 70 sabbatsjaren. Wat dat betreft is de vergelijking met deze tijd minder relevant. Echter als sabbatsjaren worden besteed aan vermenging en gelijkvormigheid met heidenvolken dan is de parallel weer kloppend.
Zacharia krijgt 8 visioenen met opvallend veel gelijkenissen met het boek Openbaring.

1) Belofte: de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Zach.1:17
2) God spreekt over het Hemelse Jeruzalem waar Hij straks in ons midden zal wonen. Zach.2
3) De Heer spreekt over een nieuw priesterambt vanuit Zijn Knecht, de SPRUIT. Zach.3
4) De Heer spreekt over 2 gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Zach. 4
5) De Heer spreekt een vloek uit over ieder die steelt en een valse eed aflegt. Zach. 5
6) De Heer spreekt over vrouwe goddeloosheid. Zach. 5
7) 4 winden waaien in opdracht van God over de aarde. Zach. 6
8) Jezus zal Zijn Tempel bouwen. Zach.6:12-13

Gebed 1: Bekering en verkiezing
* Heer dank u wel dat er troost over Sion zal komen en dat Jeruzalem verkozen is als Uw bruid. Wij bidden dat zij voor U zal verschijnen in stralend wit linnen.
* Jezus wij bidden U dat wij Uw volk tot jaloezie mogen wekken. Dat wij één worden met de Vader en met U, en daardoor ook met hen tot ‘één nieuwe mens’.
* Wij bidden voor al die gelovigen die niet tot het volle besef van behoudenis kunnen komen. Heilige Geest spreek door de woorden van Jezus tot deze harten: Bekeert U want het Koninkrijk der Hemelen is nabij.
* Heer wij vragen vergeving voor ons volk en gaan staan op de rechtvaardigheid van Jezus die in ons leeft. U was bereid om Sodom te sparen als er nog 10 rechtvaardigen waren. Here, genees ons land.

Gebed 2 : Een koninklijk priesterschap
* Heer, zalf mij met Uw olie zodat ik Uw getuige kan zijn.
* U zegt: Niet door kracht, niet door geweld maar door Mijn Geest. Werk met Uw Geest in mijn geest. In Uw kracht wil ik wandelen. Zonder geweld, maar met Uw wapens van gerechtigheid, liefde, kracht en bezonnenheid.
* Heer dank U dat ik als wilde tak geënt ben op de edele olijfboom. Dat het sap van die boom door mijn aderen stroomt. Laat dit een zegen zijn voor mijn omgeving.
* Heer laat mij beseffen dat ik in U tot koninklijk priester geroepen ben. Dat ik dag en nacht U mag vertegenwoordigen, Heer Jezus!
* Heer verdiep het priesterschap in mijn leven. Help mij te beseffen dat U mijn lichaam wilt gebruiken als een tempel voor Uzelf.

Gebed 3 : Oordeel en Herstel
* Heer wij bidden voor een ieder die een eed af heeft gelegd.
Alle artsen in Nederland hebben een eed afgelegd. Velen zijn in deze tijd onder zware fysieke en mentale druk komen te staan. Sommigen hebben misschien beslissingen moeten nemen tegen de door hen gezworen eed in. Vader ik bid U: Spreek tot het geweten van elke arts. Geef hen de moed om deze dingen aan het licht te brengen, en bespreekbaar te maken. Bescherm en versterk hen in de tweestrijd waar ze in terecht gekomen zijn.
* Ook onze regeringsfunctionarissen hebben een eed afgelegd.
In punt 1 van hun eed hebben ze trouw gezworen aan de Koning en de Grondwet en aan alle overige wetten van ons land;
Vader in de Hemel laat onze regeringsfunctionarissen getrouw zijn de wetten van de democratie, maar vooral aan die van U Koning Jezus.
(Lees meer over deze eed/belofte op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/integriteit-overheid)
* Heer, we bidden voor ieder die een eed of belofte heeft gedaan (militairen, politiemensen en andere ambtsdragers). Help hen om hun ja ‘ja’ te laten blijven en hun nee ‘nee’!
* Laat Uw ‘paarden met wagens’ uitgaan naar alle windstreken en laat waarheid zegevieren in harten van broeders en zusters. Ook in harten van ongelovigen en anders-gelovigen opdat zij gaan zien op Koning Jezus!
* Laat ‘vrouwe goddeloosheid’ over ons niet heersen. Als zij deel heeft aan de vaccinatie die ons wacht dan vragen we U om geestelijk onderscheid en wijsheid voor onze keuzes. Zelfs al zou het betekenen dat we niet meer kunnen kopen of verkopen. U zorgt voor ons, we zullen niet vrezen.
* Jezus, bouw Uw Tempel in onze harten!

Lied: Nabij Gods hoogverheven Troon
https://youtu.be/stMm925G-f4

Gebed, zaterdag 27 en zondag 28 juni 2020

Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.  Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.  Mal. 3:17,18. Lees ook Mal.4:1,2

Hoe raar en zwaar deze tijd ook is en misschien nog zal worden, we mogen steeds beseffen dat Gód toestaat dat dit alles gebeurt. Hij werkt namelijk aan een Plan.
Uit de hele wereldgeschiedenis schept Hij een prachtige Bruid voor Zijn geliefde Zoon. Een Bruid die uit eigen vrije wil ervoor kiest om Hem lief te hebben en trouw te zijn. Zij is Hem gehoorzaam ondanks de moeiten en ontberingen op aarde. En óók nog eens ondanks een tegenstander die haar voortdurend het leven zuur maakt, en haar dag en nacht beschuldigt. (Openb.12:10)
Daarbij verlangt Hij de aarde als woonplaats voor hen beide. Hij schiep de aarde met liefde en zorg, en laat Zich die niet ontnemen.

De vervuiling van de aarde door het kwaad is Hem een doorn in het oog. Hij háát het kwaad. Maar alleen op een juridisch rechtvaardige manier kan Hij de aarde weer in bezit krijgen. Daarom werkt Hij toe naar een frontale confrontatie. Dat kan alleen als Hij het kwaad de gelegenheid geeft zich ten volle te manifesteren, in al z’n slechtheid en ellende. En als dat op zijn hoogtepunt is, dán komt Jezus en gaat frontaal de oorlog aan en overwint het kwaad met glans en glorie!
Maar tegelijkertijd zal juist door dát heftige proces de Bruid van Zijn Zoon op haar mooist tevoorschijn komen, stralend en zonder vlek of rimpel!

In Mal. 3 en 4 lees je hierover.
Mal.3:1-3 heeft het over dat louteringsproces van de priesterlijke Bruid.
In Mal.3:17,18 lezen we over de scheiding die gaat ontstaan. Dan zul je het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient. Daar is het Hem om te doen. Wie gaat Hem onvoorwaardelijk dienen? Wie wil door alle loutering heen trouw blijven? Die zijn voor Hem kostbaar ‘als een zoon die Hem dient’. En die zal Hij sparen!
Zo wil ik Hem dienen, en jullie vast ook.
Hij noemt ons ‘Mijn eigendom’. In de Amplified Bible staat ‘My peculiar treasure, My special possession’!
Wow, wat een term uit Gods mond! ‘Mijn bijzondere schat, Mijn speciale bezit’.
Zullen we die termen diep in ons hart laten doordringen?…..

Gebed 1: je eigen groei
* Lees en herlees deze tekst en vraag de HG je het hart van de Vader te laten voelen, waarmee Hij deze woorden tot ons wil spreken. Hoe zou je beschrijven wat je voelt van Gods hart. Schrijf het op.
* Aanvaard de liefdeswoorden die Hij tot jou spreekt in deze tekst. Maak ze je eigen en bewaar ze diep in je hart.
* Wat betekent het dat je apart gezet bent? Bid erover waar die apart zetting nog keuzes vraagt.
* Overdenk ‘het hele plaatje’ dat hierboven beschreven is. Welke teksten schieten je te binnen die dit bevestigen? Welke vragen roept het bij je op?
* Als het klopt dat dit Gods doel is, leef jij dan gefocust op dat doel? Bid erover hoe jij meer gefocust op het doel kunt leven.

Gebed 2: jongere generatie
* Bij mijzelf helpt het enorm om te snappen voor welk doel ik leef. Het doel, zoals hierboven beschreven vind ik zó mooi en zó groot….. waard om voor te leven ….. en zelfs om voor te sterven.
Vele jongeren weten niet waarvoor ze leven. Ze laten zich zomaar meenemen door de verleiding van de wereld. En die greep wordt steeds wurgender. Zullen we met kracht bidden voor het losgerukt worden van de jongere generatie uit deze greep?
* Bid dat jongeren, ook (jonge) ouders die druk zijn met banen en gezinnen, verlangen en zoeken naar zingeving. Bid om honger en dorst naar waarheid en doel. Bid dat ze de Bijbel gaan lezen.
* Bid dat ze de moed hebben om ‘nee’ te zeggen tegen de druk van het verleidende materialisme en de eisende cultuur.
* Bid dat ze hun zoekende hart gaan volgen, en Jezus op de eerste plaats zetten in hun dag
* Ruk ze in de Naam van Jezus los uit de muil van de vijand!
* Bid om zicht op het ‘hele plaatje’ van God. Dat ze enthousiast worden voor Gods doel en daar hun leven op in zetten.
* Bid de jongere generatie los van ‘een comfortabel christendom, zonder lijden’. We vragen vergeving dat we hen de halve waarheid hebben verteld. Nu het lijden in zicht komt zijn ze er niet op voorbereid.
* Bid voor voorbereiding voor de tijd die komende is. Dat ze staande blijven voor het aangezicht van de Zoon des Mensen.
* Bid voor wijze ouderen voor wie ze open zijn, die hen liefdevol kunnen coachen en de weg wijzen.

Vandaag is er weer videogebed van 13:00-14:00 uur + uitloop.
Welkom om mee te bidden!
De link is:
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=N0xITENXcjdvVWFieVpGckpSVldkQT09
Meeting ID: 899 9292 8646
Password: 741290