Een Paasboodschap aan Nederland: Van corona naar Kroon…

Een Paasboodschap aan Nederland in coronatijd: Van corona naar Kroon… 

We leven in een aangrijpende tijd. De zeer ontwrichtende corona-storm houdt ons land flink in z´n greep. Niet alleen de regering en tal van zorgverlenende instanties zijn druk bezig om alle zeilen stevig bij te zetten. Ook voor ons als volk wordt vanuit de Bijbel een weg getoond waarop wij verantwoordelijkheid kunnen nemen, nu het heersende coronavirus mensenlevens eist en tal van andere schade berokkent. Daarom wordt uw aandacht gevraagd om stil te staan bij de Week van Bezinning rondom Pasen.

Nederland heeft als natie een christelijke grondslag. Dit klinkt ook door in ons vijftien coupletten tellend volkslied het Wilhelmus. Daarin deed Willem van Oranje een beroep op God voor uitredding uit een benauwde situatie. Met een week van nationale bezinning wordt ook nu het Nederlandse volk aangespoord om God om uitredding te vragen uit een situatie die onze gehele samenleving diep raakt. Want juist díe God laat via de Bijbel weten: “Wanneer het volk dat Mij toebehoort zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonden vergeven en het land genezen” (2 Kronieken 7:13-14). En net als tóen horen we ook nu op aarde over droogte, over sprinkhanenplagen, en over een ´pest´ als het coronavirus.

Juist het feit dat deze onzichtbare vijand ons tot in de huizen terugdringt, doet ons denken aan een verhaal in de Bijbel. Daarbij was eveneens sprake van een onzichtbare verderver die rondging onder het volk. Een gebeurtenis die staat opgetekend in het Bijbelboek Exodus, hoofdstukken 12 t/m 15: Een historische gebeurtenis waarbij een volk werd uitgeleid richting vrijheid. Een verlossingsverhaal dat juist ook de grondslag vormt onder het Paasfeest dat wij tot op de dag van vandaag als nationale feestdag kennen. Oók in dat verhaal was sprake van een situatie waarbij het volk ter zelfbescherming de opdracht kreeg om zich in de huizen terug te trekken. Daar in hun huizen moesten zij een geloofsdaad uitvoeren, zodat de verderver aan hun huizen voorbij zou gaan. Juist díe geloofsdaad zou vooruit wijzen naar het vernieuwde Pasen, waarbij herdacht wordt dat God de ´plaag van de zonde´ op zijn Zoon Jezus Christus deed neerkomen (Jesaja 53). Zíjn geofferde bloed zou plaatsvervangende vergeving schenken aan een ieder die dit in geloof wil aannemen.

We weten allemaal dat het moeilijk kan zijn om die liefhebbende God te zoeken en te vinden. Het Bijbelboek van de profeet Jesaja zegt hierover dat “het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons” (Jesaja 59:2). Echter, met Pasen wordt erbij stil gestaan dat God zélf tweeduizend jaar geleden die verbroken relatie heeft willen herstellen, door van Zijn kant ons Zijn hand toe te reiken. En nu nodigt Hij in deze crisistijd ons als volk uit om op onze beurt Zijn uitgestoken hand vast te grijpen en ons uit de situatie te laten uitleiden.

Met de Week van Nationale Bezinning wordt Nederland uitgenodigd om stil te staan bij de verlossing die God ons in deze tijd wil aanbieden. Met 2 Kronieken 7:14 als leidraad kunt u hier naar eigen inzicht invulling aan geven. Voor zover uw situatie het toelaat stellen wij voor om op woensdag 8 april een tijd van verootmoediging te houden. ´s Avonds kan de maaltijd gebruikt worden, waarbij men stil kan staan bij het verlossingsverhaal van een heel volk uit de verdrukking (Exodus 12). Zij die geloof hechten aan het plaatsvervangend offer van Jezus kunnen overwegen om daarbij het avondmaal te vieren (Lukas 22:15). In de zeven dagen daarna kan door persoonlijk (be)rouw over de zonde God gebeden worden om Zijn vergevende en genezende genade. Halverwege deze zeven dagen wordt op zondag 12 april Jezus´ opstanding gevierd, waarmee de dood en het coronavirus niet het laatste woord hebben. En de week kan op woensdag 15 april worden afgesloten met een viering ´Ik, de HEER ben Uw Heelmeester´, als dank voor Gods overwinnende genade (Exodus 15:26 ; Psalm 130:4).

Op deze website vindt u meer informatie over het programma van deze week.

https://www.nederlandviertpasen.nl/

KICKSTART voor Veteranen, Post-actieven en Militairen

Een uniek programma waarbij (oud) militairen op zoek gaan naar hun ware identiteit.
Mannen en vrouwen die hun identiteit zijn kwijt geraakt of misschien wel nooit hebben gevonden doen een RESET op Bijbelse principes.
Met God op zoek naar waarheid, vertrouwen, liefde, nieuwe kracht, vrede, vreugde en rust.

Dit doen we met (oud)militairen, waaronder (militair) verpleegkundige, pastoraal werker en een christelijk therapeut.
In de mooie omgeving van Burgh Haamstede(Zeeland). De boerderij van Peter de Hoop staat tot onze beschikking in het weekend van:

26 en 27 september

Geef je op door onderstaand formulier ingevuld te versturen naar reinakoetsier@hotmail.com

aanmeldingsformulier RESET weekend

Meer over het Kickstart-programma

Nieuwsbrief NCOK#2 2019

Nieuwsbrief NCOK #2 2019

Beste Broeders en zusters,

Hierbij de 2e nieuwsbrief van 2019.
Volg de link naar onze brief vol bemoedigingen en een uitdaging om je aan te sluiten bij ons team.
De Heer wil jouw gaven gebruiken. Wij zetten ons in om samen met jou op zoek te gaan naar je gaven.

Oproep voor onze stand op de Nationale veteranendag op het Malieveld in Den Haag van zaterdag a.s.

Op zaterdag Staat de NCOK weer op het Malieveld in Den Haag. We hebben daar een tent in het veteranenplaza. We zoeken nog vrijwilligers die deze dag willen assisteren. Het is vooral een gezellige dag waarop voldoende belangstelling krijgen van militairen en burgers. Een uitgelezen gelegenheid om eens van je geloof te getuigen op een zeer ontspannen wijze. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Kees van Rossum vankees@hotmail.com
Van 20 t/m 26 juli staat de NCOK op de New Wine Zomerconferentie in Liempde (Boxtel) Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Bram Noorlandt BW.Noorlandt@mindef.nl

Heb je een bemoediging of een gebedspunt, dan horen wij het graag!

Namens het bestuur NCOK,

Niels Woudstra
Willem Hoogenraad
Kees van Rossum
Nathan Dannenberg

 

 

Nieuwsbrief NCOK #1 2019

Nieuwsbrief 1 2019

Beste Broeders en zusters,

Onder de link treft U onze nieuwsbrief aan van mei 2019

Bemoedigingen

In de bijlage onze Nieuwsbrief mei 2019. Wij willen via de nieuwsbrief graag onze visie delen en hopen hierdoor op meer betrokkenheid van Christenen bij Defensie.
De toerusting van kringleiders en beoogd kringleiders is van start gegaan. Wij willen leiders in discipelschap trainen. Ben je nog niet aangesloten dan geeft dat niets, want op 6 en 7 september vindt een nieuwe training plaats. Na het volgen van een module ben je zelf in staat deze te geven. Het zgn. ‘Train de Trainer-principe’.

Oproep voor onze stand op de Nationale veteranendag op het Malieveld in Den Haag en ……….

Op 29 Juni Staat de NCOK weer op het Malieveld in Den Haag. We hebben daar een tent in het veteranenplaza. We zoeken nog vrijwilligers die deze dag willen assisteren. Het is vooral een gezellige dag waarop voldoende belangstelling krijgen van militairen en burgers. Een uitgelezen gelegenheid om eens van je geloof te getuigen op een zeer ontspannen wijze. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Kees van Rossum vankees@hotmail.com
Tijdens het Pinksterweekend van 7 tot 10 juni zal op Opwekking een stand staan met het thema ‘Christen-zijn op je werk’. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die voor een dagdeel of een paar uur achter de stand willen staan. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op Maarten Pijnacker Hordijk bedrijfsgebed@gmail.com
Van 20 t/m 26 juli staat de NCOK op de New Wine Zomerconferentie in Liempde (Boxtel) Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Bram Noorlandt BW.Noorlandt@mindef.nl

Gebeds- en dankpunten

Voor de zegeningen die God ons geeft door een toerustingscommissie waardoor we kunnen gaan bouwen aan een goed en stevig fundament en een gezamenlijke focus.
De eerste gesprekken met Alpha Nederland zijn gevoerd. In het komende jaar willen we graag een pilot gaan draaien op 1 of 2 kazernes met Alpha voor de Krijgsmacht. Wij zoeken broeders en zusters die namens de NCOK Alpha introduceren bij de Krijgsmacht.

Heb je een bemoediging of een gebedspunt, dan horen wij het graag!

Namens het bestuur NCOK,

Niels Woudstra
Willem Hoogenraad
Kees van Rossum
Nathan Dannenberg