Bid en houd moed

Door Gary Wilkerson

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:1-8).

Door deze gelijkenis leerde Jezus zijn discipelen een belangrijk beginsel van gebed. Hij vertelde hen niet alleen over gebed, Hij toonde hen, door de impact van deze gelijkenis, hoe volhardend gebed er uitzag en welk resultaat het heeft. Hij verlangde ernaar dat ze het gebedsleven dat Hij hen had geleerd, van Hem overnamen.

Wanneer we in gebed gaan, voelen velen van ons zich geneigd om na de eerste paar minuten op te geven. Het eerste halfuur bidden kan vaak ellendig lijken, maar Jezus laat ons in deze gelijkenis zien, dat er een beloning is als we niet stoppen. Er is een zegening die God aan Zijn volk wil geven.

Jezus ‘woorden zijn geschreven tot onze bemoediging en opbouw en zijn vandaag net zo echt voor ons als toen voor Zijn discipelen. Hij moedigt ons aan om niet op te geven, omdat we doorgaans veel te snel opgeven. Net als de doorbraak in aantocht is, stoppen wij met bidden. Maar als we de race tot het einde toe uitlopen, zullen we Gods zegen ontvangen.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Gebed:

Heer Jezus leer ons bidden! Leer ons vooral te volharden in gebed zodat ons leven een wandel wordt met U. Heilige Geest geef ons woorden als wij sprakeloos zijn. Geef ons die woorden die naar Uw wil zijn. En leer ons vertrouwen op de gebeden die naar Uw wil zijn zodat wij mogen groeien in gebed.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

KEER TERUG EN ZOEK ZIJN AANGEZICHT

Sommige gelovigen bidden alleen wanneer ze door God worden gedisciplineerd. Ze worden overtuigd, voelen zich slecht en beginnen te bidden. Geleidelijk aan vergeten ze dan toch weer te bidden. De Bijbel zegt: “Toch heeft Mijn volk Mij vergeten, dagen, niet te tellen.” (Jeremia 2:32).

In jouw geval is het misschien niet dat je niet bidt, het is gewoon dat je geen vastgestelde gebedstijd hebt. Het is niet dat je je knie niet buigt voor de Heere, maar wel dat je Hem soms vergeet. Je vergeet niet te bidden, je vergeet de Heere. Wanneer je je de Heere weer herinnert, bid je. Je kunt niet aan Hem denken zonder Hem aan te spreken en te aanbidden. Je kunt Hem niet aanbidden zonder Hem te zoeken en je kunt Hem niet zoeken zonder te bidden.

Gebed komt van nature vanuit mensen die de Heere in hun denken aanwezig hebben, die zich Hem herinneren. Wanneer we Hem een paar dagen vergeten, bezoekt Hij ons met subtiele, liefdevolle herinneringen. Wanneer we Hem voor langere tijd vergeten, begint Hij ons te beroeren. Wanneer we Hem ‘dagen, niet te tellen’ vergeten, brengt Hij Zijn discipline in ons persoonlijke leven en ook in onze natie. Wanneer een volk God begint te vergeten, wekt Hij dat land op een manier op die ervoor zorgt dat het naar Hem terugkeert en zijn gezicht zoekt.

Wat God wil is heel eenvoudig. Hij wil toegewijde aanbidders en voorbidders die dag en nacht Zijn gezicht zoeken. Hij wil mensen die helemaal voor Hem gaan.

Laten we eens kijken wat God doet om mensen op hun plaats te krijgen in de tijd waarin we leven. Hij brengt niet alleen oordeel over een natie, maar Hij heeft tegelijkertijd ook een kleine groep mensen die we “een overblijfsel van voorbidders” noemen en die Zijn heerlijkheid weerspiegelen. Hij openbaart Zijn hart aan hen en bekrachtigt hen met Zijn genade en kracht. En dan zorgt Hij ervoor dat ze bidden voor dat wat Hij wil voor die natie.

Ik moedig je aan om deel te worden van deze gemeenschap van gelovigen – zij die God aanbidden, die Zijn aangezicht zoeken en die zicht hebben op Zijn liefde voor Zijn volk.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Gebed:

Heer Jezus leer ons bidden! Heilige Geest breng een gebed in onze gedachten omdat wij het niet zonder U kunnen! Vader, Papa, vergeef ons en leidt ons zodat we deel worden, zijn en blijven van de gemeenschap der gelovigen.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

In het licht wandelen

Gisteren lazen we in Spreuken 27:5,6 dat de kussen van een vijand overvloedig zijn… Helaas herkennen vele kinderen van God het gevoel van verraad dat onze ziel binnenkomt als we door vrienden worden verraden. Jezus heeft dit ook gekend; het is geen toeval dat Judas Jezus verraadde met een kus. Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? (Lucas 22:48).
Uiterlijke liefde zonder daden is als verraad.
In Efeze 4:15 beschrijft Paulus dé manier waarop we als christen kunnen groeien: …laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd (WV). Liefde die niet de waarheid spreekt is nep. Iedere vriendschap die blijvende waarde heeft, is gebaseerd op wederzijdse eerlijkheid. Ook in de brief van Johannes staat dit principe verwoord:
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar (1 Johannes 1:7).

Hier staat dus eigenlijk dat gemeenschap pas gemeenschap is als wij in het licht wandelen. Echte liefde en vriendschap is uitsluitend mogelijk in het licht. We kunnen geen gemeenschap hebben als er donkere delen zijn in ons hart. De apostel Johannes doet twee eenvoudige maar diepgaande uitspraken over Gods karakter: God is licht (1 Johannes 1:5) en God is liefde(1 Johannes 4:8,16). Daarmee is dit hele principe verklaard: Gods liefde is onlosmakelijk verbonden met Gods licht. Gods liefde kan dus niet functioneren in het donker.
De apostel Petrus zegt dat liefde tal van zonden bedekt (1 Petrus 4:8). Dit wordt – opnieuw – door heel wat christenen verkeerd begrepen. Paulus zegt HIER ‘bedekken’, niet ‘toedekken’ of ‘onder het tapijt schuiven’. Petrus heeft het dus niet over de veel voorkomende gewoonte onder christenen om de zonde maar stilletjes onder het vloerkleed te vegen, te doen alsof er niets is gebeurd en alles in orde is. Christelijke liefde bedekt zonde zoals God het bedoelt; zonde moet namelijk in de eerste plaats aan het licht worden gebracht. Zonde moet worden erkend, beleden en er moet sprake zijn van berouw en bekering. En eventueel – als dat van toepassing is – moet er vergoeding plaatsvinden. Pas daarna kan zonde worden bedekt met echte Bijbelse vergeving.
Zo nu en dan zijn er christelijke groeperingen en bewegingen die eigenlijk maar één thema centraal stellen, namelijk: liefde. De ervaring heeft me echter geleerd dat in groepen waar de liefde eenzijdig en exclusief wordt gebracht, er òf sprake is van leerstellige dwaling, of van onbeleden zonde. Liefde wordt dan misbruikt als dekmantel. Als onbeleden zonde het probleem vormt, dan hoef je vaak niet veel verder te zoeken dan het leven van de leiders van die groep. Als we dan dieper beginnen te graven, het probleem blootleggen en hen hiermee confronteren, dan worden we onmiddellijk beschuldigd van liefdeloosheid. Maar laten we het nog eens duidelijk stellen: Echte Bijbelse liefde uit zich in daadkracht, niet in woorden (In dit voorbeeld de daadkracht om zonde niet uit de weg te gaan, maar het te confronteren zodat er bekering en vergeving kan plaatsvinden). De frase ‘God is liefde’ is niet los verkrijgbaar… Zoals we eerder zagen: Gods liefde is onlosmakelijk verbonden met Gods licht. Gods liefde kan niet functioneren waar we duisternis laten bestaan.
Gebed
Hemelse Vader, ook ik wil in mijn leven geen enkele duisternis laten bestaan, omdat die een hindernis vormt voor mijn wandel met U, die de God bent van licht en liefde! Dus met David bid ik: Zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg! (zie Psalm 139:24, NBG)

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

LEER ONS BIDDEN

Terwijl de discipelen met Jezus wandelden, merkten ze dat Hij veelvuldig bad. Het was niet ongebruikelijk voor Hem om langdurig te bidden voor zonsopgang. Soms bracht Hij de hele dag door in gebed; op andere momenten bad Hij de hele nacht.

Jezus was wat de Schrift een Middelaar noemt. Hij bemiddelde, wat betekent dat Hij tussen God en de mens stond om op aarde zegeningen uit de hemel voort te brengen. Terwijl Hij op aarde was, was Hij de Goddelijke Middelaar en Voorbidder, God onder ons, die voor ons bemiddelde. Hij hield ervan om voorbede te doen.
De discipelen werden uitgedaagd en geïnspireerd door Jezus te zien bidden en ze vroegen aan Hem om hen te leren bidden. Ze hadden Jezus horen onderwijzen, maar ze vroegen Hem niet om hen te leren les te geven. Ze zagen Hem wonderen doen, maar ze vroegen Hem niet om hen te leren genezen. Ze vroegen Hem om hen te leren bidden.
Toen de discipelen van Jezus Hem hoorden bidden, kwamen hun emoties en geestelijke hartstochten in hen op. Ze waren allemaal grootgebracht in de religieuze joodse gebruiken van die tijd en ze hadden gebeden vanaf het moment dat ze kleine kinderen waren. Met andere woorden, het waren mannen die doordrongen waren van de traditie van het gebed. Maar nadat ze Jezus hadden horen bidden, voelden ze zich totaal onwaardig in het gebed. De schreeuw van hun hart was: “Vergeleken met U, Heere Jezus, weten wij niets over het gebed. Jezus, leer ons bidden” (zie Lucas 11:1).
Ik nodig je vandaag uit in de tegenwoordigheid van Jezus. Kom aan Zijn voeten zitten en breng tijd door in Zijn aanwezigheid. Je kunt eerlijk tegen Hem zijn:
Gebed:“Heere Jezus, ik weet niet hoe ik moet bidden, maar hier ben ik. Ik wil leren en ik bied mijn leven aan U aan.” Als je zonen of dochters van Jezus Christus bent, heb je “daardoor deel […] aan de Goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4). De geest van de Goddelijke Voorbidder woont in elke gelovige die ernaar verlangt om vervuld te zijn van Zijn kracht.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Wij maken Christus overwinning zichtbaar

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries

Uit ervaring weet ik dat veel christenen in het algemeen een houding hebben van: …’t zal mij benieuwen waar de duivel de volgende keer weer zal 

aanvallen… Maar ik geloof dat het omgekeerd moet zijn. De duivel zou bang moeten zijn voor de volgende aanval van de Gemeente!

Laten we nog even verder denken over de offensieve Gemeente, en kijken naar de Bijbelse basis daarvoor. Een sleutelvers hiervoor komt opnieuw uit Kolossenzen 2, namelijk vers 15, waar beschreven staat wat God voor ons heeft bereikt door de dood van Jezus Christus aan het kruis.
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend…

Deze overheden en machten zijn dezelfde geestelijke strijdkrachten van satan waar ook Efeziërs 6:12 over spreekt. Door het kruis heeft Jezus deze autoriteiten ontwapend. Heb je er ooit bij stilgestaan dat satan geen wapenrusting heeft? Zijn wapens zijn hem afgenomen. God heeft door het kruis de machten en overheden ontwapend. Daarna staat er: …die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:15)Jezus heeft dus door Zijn offer aan het kruis satans koninkrijk ontwapend, en heeft een openlijke vertoning gemaakt van de vertegenwoordigers van satans koninkrijk, door over hen te zegevieren aan het kruis. 

Eerder zagen we al dat een ‘zegeviering’ niet zozeer is het behalen van een overwinning, maar de viering van een overwinning die al behaald is. Het is een openlijke demonstratie van een totale overwinning. Aan het kruis heeft Jezus de overwinning niet voor Zichzelf behaald. Hij had de overwinning altijd al. Hij heeft de overwinning behaald voor jou en mij – in onze plaats! Zo is Zijn overwinning de onze geworden. In 2 Korinthiërs 2:14 staat: En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.

‘altijd’ en ‘op iedere plaats’ moeten we de overwinning van Christus laten zien. Dat is de overwinning over de overheden en machten van satan. Deze overwinning moet gestalte krijgen door ons! Dit is de uiteindelijke opdracht van Jezus, zoals Hij die aan Zijn discipelen heeft gegeven in Mattheüs 28:18-19: En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest…

Jezus zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen… Wat betekent het woordje ‘dan’? Ik begrijp het als volgt: ,,Jullie gaan heen en oefenen in Mijn plaats het gezag uit dat Ik al verkregen heb.” Onze opdracht is de overwinning toepassen, de zege vieren en de autoriteit uitoefenen die Jezus in onze plaats verkregen heeft. Autoriteit heeft alleen effect als het wordt uitgeoefend. Als we de autoriteit niet uitoefenen die Hij aan ons gegeven heeft, dan blijft het effect uit.

De wereld kan Christus’ overwinning pas zien als wij die laten zien! Jezus heeft de overwinning behaald, maar onze opdracht is die overwinning over satan en zijn rijk zichtbaar te maken. Dat kunnen we alleen doen als we onze defensieve houding veranderen in een offensief!

Gebed:
Heer Jezus dankuwel dat u ons net als Uw discipelen destijds macht geeft over onreine geesten om zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Laat Uw gemeente opstaan, ook bij defensie, en geef hen geloof om te gaan wandelen in Uw wil zodat Uw Koninkrijk zichtbaar wordt.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

WAARDOOR WORDT JOUW LEVEN BESTUURD?

Christenen leven tegenwoordig in een tijd van verlichting. De Heilige Geest heeft ons de krachtige betekenis onthuld van Jezus’ werk aan het kruis en de bijzondere zegeningen die hieruit voortvloeien voor ons leven. Toch was er een tijd dat het prachtige werk van Christus uit de wereld verdween. Die periode stond bekend als de Middeleeuwen, omdat de betekenis van het kruis voor de ogen van de mensheid was verduisterd.

Preken in de Middeleeuwen concentreerden zich op Gods toorn en verdoemenis. Pausen en priesters predikten een evangelie van werken en de mensen verrichtten verschillende handelingen om vrede met God te vinden. Mensen wisten niets van de weldaden en zegeningen die beschikbaar waren door de overwinning van Christus op Golgotha.

Zelfs vandaag, met alle beschikbare leringen over dit onderwerp, begrijpt de meerderheid van christenen nog steeds niet veel van de belangrijke aspecten van Christus’ werk voor ons en wat het betekent om “in Christus” te zijn. Feit is dat ‘in Christus zijn’ het enige fundament is waarop ware heiligheid en gerechtigheid kunnen worden gebouwd. Zonder deze basis zullen we op ons vlees vertrouwen om te proberen een vorm van heiligheid in onszelf te produceren. Maar ware heiligheid wordt alleen verkregen door de rijkdommen van God in Christus Jezus te kennen.

“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven” (Titus 2:11-12).

Alleen Gods genade kan ons onderwijzen tot heiligheid. Geen goede werken kunnen die heiligheid voortbrengen!

Je bent in Christus als je je leven laat beheersen door de Schrift. Respecteer en vrees je Gods Woord? Kijk je dagelijks in de spiegel van de Bijbel om er door veranderd te worden? “Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn” (1 Johannes 2:5).

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Jezus werkelijk Koning laten zijn

God wil dat je groeit in je geloof en dat je komt tot dynamische, gepassioneerde, geestelijke volwassenheid. Hij weet echter dat volwassenheid niet door je eigen inspanningen komt; alleen God kan je hart op elk gebied veranderen en je de groei geven die je nodig hebt.

“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.” (1 Korinthe 3:1- 6).

Paulus vertelt de waarheid wanneer hij zegt dat God de groei geeft – maar als je dan op een bepaald gebied niet groeit, is het dan Gods schuld? Nee, God is niet de schuldige! Misschien verzet je je wel tegen het werk dat God in je leven doet. In deze brief aan de Korinthiërs zegt Paulus dat jaloezie en strijd de boosdoeners zijn, die ervoor zorgen dat de gelovigen zuigelingen blijven, in plaats van op te groeien. Met andere woorden, hij spreekt tot vleselijke christenen. Ze hebben Jezus uitgenodigd om in hun leven te komen, maar ze hebben Hem niet toegestaan de Koning van hun leven laten zijn.

Wanneer je Jezus als je Redder en Heere ontvangt, zal je leven worden beïnvloed – je zult een ander soort persoon worden. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17). Zelfs wat er niet nieuw uitziet, is nieuw geworden, omdat Hij bezig is je te reinigen, te veranderen en te transformeren!

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Bolwerken in ons denken

Deze overdenking is van Derek Prince Ministries

Satan bouwt opzettelijk en systematisch bolwerken in het denken van de mens. Deze bolwerken en burchten staan de waarheid van het Evangelie en het Woord van God in de weg, en verhinderen mensen de boodschap van het evangelie te ontvangen. Over wat voor soort bolwerken wordt in de Bijbel gesproken? Ik heb twee woorden gevonden die naar mijn mening de bolwerken in het denken van mensen het best weergeven: vooroordeel en vooringenomenheid.

Er is een Engelstalig gezegde dat ongeveer als volgt vertaald kan worden: Vooroordeel is neerkijken op iets waar je niet boven staat… Met andere woorden, je oordeelt negatief over iets waar je niets vanaf weet. Mensen hebben de neiging om dingen die ze niet kennen, bij voorbaat af te keuren. Dit gaat des te meer op als een ander zich ook al negatief heeft uitgesproken. Met name religieuze mensen zijn over het algemeen sterk in dit soort groepsdynamiek. Bijna alles waar religieuze mensen nog nooit van gehoord hebben, benaderen ze met grote angst en achterdocht. Er is nog een gezegde dat in dit verband heel toepasselijk is, namelijk de uitspraak: ,,Breng me niet in verwarring door de feiten, want mijn mening staat vast!” Dat is vooroordeel. Als iemands mening van tevoren al vaststaat, kan geen feit, argument, bewijs of waarheid daar meer iets aan veranderen. Alleen met geestelijke wapens kunnen dit soort bolwerken geslecht worden. Mensen worden voortgejaagd en overheerst door vooroordelen en vooringenomenheden, die vaak leiden tot hun eigen ondergang. Eén voorbeeld heeft werkelijk diepe indruk op mij gemaakt, misschien doordat ik van Britse afkomst ben.
In de Amerikaanse Revolutie (de koloniën tegen Groot Brittannië), bevochten de soldaten de Amerikaanse rebellen. Het Engelse idee van oorlog was dat je in vol ornaat, naar rang ingedeeld, op de maat van de trommels, de strijd in marcheerde. De Amerikaanse scherpschutters verstopten zich echter in de bomen en moerassen en schoten deze mensen neer zonder ooit gezien te worden. Naar de maatstaven van vandaag zou de Engelse tactiek militaire zelfmoord heten. Maar in die tijd konden de mensen zich niet voorstellen dat je op een andere manier zou kunnen oorlog voeren. Dit bolwerk van vooroordeel en vooronderstelling heeft letterlijk duizenden Engelse soldaten de dood ingejaagd. Dit is slechts één voorbeeld van bevooroordeeld denken van mensen, en hoe dat hun eigen ondergang kan zijn.

Er zijn vele andere voorbeelden van vooroordelen die het denken van mensen in hun greep kunnen houden, en daarbij denk ik aan religieuze sekten, politieke ideologieën, rassenvooroordelen, etc. Allerlei soorten vooroordelen worden zelfs geregeld aangetroffen onder belijdende christenen.

Gebed

Heer, ik besef dat ik zonder de bescherming van Uw waarheid, ook ten prooi kan vallen aan allerlei vooringenomenheid en vooroordeel. Maar Heer Jezus, U bent in de wereld gekomen en zelfs in mijn leven gekomen, vol van genade en waarheid (zie Johannes 1:14). Maak mijn denken vol van die twee Goddelijke eigenschappen, genade en waarheid, om zo geestelijk beschermd te zijn tegen elke leugen van de vijand. Amen!

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Een supérieur Koninkrijk

Satan heeft een zeer georganiseerd koninkrijk. In dat koninkrijk bestaan verschillende gebieden en niveaus van gezag. Het hoofdkwartier van dit koninkrijk is gevestigd in de hemelse gewesten. Dat is onthutsend, maar waar. Het feit dat satan aan het hoofd staat van een goed georganiseerd koninkrijk, verbaast sommige mensen. Toch geeft de Bijbel hier duidelijk onderwijs over. In Mattheüs 12:22-28 wordt een gebeurtenis uit de bediening van Jezus beschreven. Jezus had een bezeten man genezen die blind en stom was, en Hij deed dit door een boze geest uit hem te drijven.
En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: Dit is toch niet de Zoon van David? Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebub, de overste der geesten.
Beëlzebub betekent letterlijk ‘heer van de vliegen’. Dit is satans titel die specifiek wordt toegepast op zijn functie als heerser over de demonen, want de demonen worden vergeleken met het hele rijk der insecten. Jezus antwoordt de Farizeeën in vers 25:
Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?
Jezus’ uitspraak schept ten eerste ruimte voor de veronderstelling dat satan een koninkrijk heeft, en ten tweede dat het niet een ‘verdeeld koninkrijk’ is, maar goed georganiseerd. Ten derde blijkt uit deze tekst dat dit koninkrijk nog steeds bestaat en nog niet omvergeworpen is. Jezus vervolgt:
En indien Ik door Beëlzebub de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
Jezus heeft het in Zijn eerste verwijzing over een ander koninkrijk dan het Koninkrijk van God. Meer nog, Hij beschrijft een moment waarop de strijd tussen deze twee koninkrijken zichtbaar wordt. Hij zegt: ,,Als Ik demonen uitdrijf door de Geest van God, dan weet je dat het Koninkrijk van God gekomen is.” Dit betekent dat de bediening van het uitdrijven van demonen de machten van satans koninkrijk zichtbaar maakt, maar dat dit direct ook de superioriteit van Gods Koninkrijk laat zien.
Gebed
Heer Jezus, dank U wel dat het Koninkrijk van God niet tegen zichzelf is verdeeld, maar dat het voortdurend strijd voert tegen de machten van het kwaad. En wij zijn in Uw kracht deel aan die strijd. Ik prijs U, hemelse Vader dat Uw Koninkrijk superieur is, en dat overal waar Uw Koninkrijk geproclameerd wordt, Uw overwinning over de machten van het kwaad zichtbaar wordt. Amen.
Deze week willen we in het bijzonder bidden voor onze mensen in Mali. Kees komt doordeweeks met geïnteresseerden bij elkaar in een ontmoetingskring rondom de Bijbel. mannen die niet meer naar de kerk gingen komen toch. Geleid door de Heilige Geest? Bid dat Kees de juiste woorden krijgt en dat hij mensen mag wijzen op Jezus.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

Omgaan met fouten

We gaan terug naar het verhaal van Abraham en kijken naar wat er gebeurde toen Ismaël moest vertrekken. Genesis 21:9-14. Dit gebeurde toen Izak geen borstvoeding meer kreeg…
En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba.
Dit is een bijzondere illustratie van hoe een man Gods omgaat met zijn fouten! Volgens mij is dit een van de diepste en belangrijkste lessen uit de hele Bijbel. Natuurlijk, als jij iemand bent die nooit fouten maakt, dan hoef je nu niet op te letten. Maar zo niet, heb dan even extra aandacht. Wat doe jij als je een fout hebt gemaakt? Je hebt een verkeerde keuze gemaakt. Of je hebt verkeerd gereageerd op omstandigheden. Of je bent op het verkeerde aanbod ingegaan. Een simpel voorbeeld: Je hebt een prachtige maar geld en benzine verslindende auto gekocht. Toch heb je iedereen om je heen overtuigd dat het de juiste auto was. Je vrouw zei nog zo: ,,Wacht nou even, een ietsje kleinere auto kan toch ook?’’ Maar je hoorde haar niet eens. Dus je hebt initiatief genomen en nu zit je met een draak van een aankoop. De juiste beslissing is heel simpel: hoe langer je die auto houdt, hoe meer geld je kwijtraakt, en hoe meer frustratie je zult moeten doorstaan. Soms moet je gewoon zeggen: ik ben dwaas geweest. Ik moet hem nu zo snel mogelijk kwijt en zal de gevolgen en het gezichtsverlies dragen.
Er is moed voor nodig, om op je schreden terug te keren en een foute beslissing toe te geven. Toch is dit ook één van die kenmerken die God in ons karakter wil vormen. In de tijd waarin we leven worden fouten vaak gemaskeerd of afgedekt, maar God wil dat we verantwoordelijkheid nemen en rechtzetten wat we verkeerd hebben gedaan.
Gebed
Heer, dank U wel dat ik in U de kracht en de moed vindt, om mijn fouten niet alleen onder ogen te zien, maar ze ook recht te zetten! Zo wordt Uw naam verheerlijkt door mijn leven heen, zelfs als ik in eerste instantie verkeerde inschattingen maak of foute beslissingen neem. Maak me steeds gevoeliger voor de stem van Uw Geest, zodat U mij kan leiden. Amen. (zie Romeinen 8)

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten