Rust voor een vermoeide ziel

Jezus kwam als mens naar de aarde, om de mensheid te verlossen van onze zonden en elke vorm van gebondenheid. Maar Hij kwam ook naar de aarde met de bedoeling ons de hemelse Vader te openbaren.

Hij zei tegen Zijn discipelen: “De Vader heeft Mij gezonden” (zie Johannes 5:36). Hij zei ook: “Ik kan uit Mijzelf niets doen … Ik zoek niet naar Mijn eigen wil, maar naar de wil van de Vader die Mij gezonden heeft” (zie Johannes 5:30). En toen zei Hij: “Ik ga naar Mijn Vader” (zie Johannes 14:12).

Jezus zei drie dingen: “Ik kwam van de Vader. Terwijl Ik hier ben, zal Ik alleen Zijn wil doen. Binnenkort ga ik terug naar de Vader.” Het hele leven van Jezus – Zijn komst naar de aarde, Zijn doel terwijl Hij hier was en Zijn terugkeer naar de hemel – ging over het openbaren van de hemelse Vader.

Jezus zei de Farizeeën: “Let op Mijn leven, Mijn bediening, alle wonderen en goede werken die Ik doe, en jullie zullen de hemelse Vader zien. Alles wat Ik doe, is een weerspiegeling van wie Hij is en het is allemaal bedoeld om Hem aan jullie te onthullen.”

“Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.” (Mattheüs 11:27).

Jezus zegt dat het onmogelijk voor ons is om te weten wie de Vader is, tenzij Jezus Hem aan ons openbaart. Het is opvallend dat Hij in het volgende vers toevoegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28).

Jezus laat ons zien dat wij, als we rust willen voor onze ziel en een einde aan onze innerlijke worsteling, wij een openbaring moeten hebben van wie de Vader is. Je moet weten dat je een Vader in de hemel hebt die om je geeft! Niemand ontvangt deze openbaring los van Christus en in alles wat Hij doet en zegt, toont Hij ons het hart van de Vader.

 

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Door de Vader geaccepteerd

(2 Korinthe 5:21).

Ik geloof, dat de ‘rechtvaardiging door het geloof’ de fundamentele waarheid van het christendom is. Je kunt geen echte rust en vrede kennen, tot je ervan overtuigd bent, dat je jezelf nooit door je eigen werken kunt rechtvaardigen voor God.

Als je de volmaakte gerechtigheid van Christus niet begrijpt, die door het geloof jouw gerechtigheid is, zul je een leven leiden van zwoegen en zweten. Je zult proberen God te behagen door een wettische, hopeloze poging je eigen gerechtigheid te bewerkstelligen. Maar de waarheid is, dat je zelf nooit enige gerechtigheid zult hebben om die aan God aan te bieden.

Een bekende passage in Jesaja zegt, dat al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed in Gods ogen zijn (Jesaja 64:6). Dit betekent niet dat God onze goede werken veracht, integendeel. God wil onze goede daden en we moeten al het goede doen wat we kunnen. Maar als je denkt dat je er je redding mee kunt verdienen, dan zijn ze niet meer dan smerige vodden.

Natuurlijk kun je je goed voelen vanwege het goede werk dat je doet. Je zult waarschijnlijk genieten van een moment van overwinning en voldoening wanneer je een verleiding weerstaat. Maar de volgende dag val je terug in een zonde en verlies je snel je vreugde. Je denkt dat de Heere boos op je is en je denkt: “Ik zal het nooit redden.”

Zo’n achtbaan van emotionele hoogtepunten en dieptepunten kan leiden tot een leven van ellende. Waarom? Omdat je God probeert te behagen in je vlees!

Geliefden, geen gerechtigheid van het vlees zal ooit voor God kunnen bestaan. Zelfs de beste mensen onder ons – de meest morele, goddelijke heiligen – hebben allemaal jammerlijk gefaald en zijn tekort geschoten in de heerlijkheid van God. Niemand van ons kan ooit door God de Vader worden aanvaard, vanwege onze eigen werken.

Maar het goede nieuws is dat wij volledig door God de Vader worden aanvaard dankzij [de verdienste van] Christus.

 

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Jezus’ aanwezigheid in ons

Door Gary Wilkerson

Het Nieuwe Testament is zo spannend, het laat ons zien dat Jezus dé vertegenwoordiger van de Vader was. Als wij Jezus zien, zien we precies hoe God is. Zo vol van liefde, genade, mededogen, kracht, waarheid en rechtvaardigheid! Het Woord van God vertelt ons dat wij Zijn goddelijke natuur deelachtig zijn, doordat Jezus in ons woont.

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u” (1 Petrus 1:3-4).

Kun je je een leven voorstellen zonder dat je ooit last hebt van nachtelijke angsten of terreur? Of schaamte, schuld, veroordeling, of een gevoel van onwaardigheid? Wat zou je leven zijn zonder stress of angsten? Denk hier eens aan en grijp dan de waarheid aan, dat je vrij bent van al deze dingen door wie je bent in Christus.

Wij zouden ons leven moeten leiden als Jezus. Als we zondigen, grieven we het hart van de Vader, maar de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Als wij ons bekeren, vergeeft Jezus ons en verbreekt alle banden. We leven dan misschien niet elk moment een overwinningsleven, maar we ‘jagen naar het doel’, want Jezus woont in ons door de kracht van de Heilige Geest.

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus” (Filippenzen 3:12-14).

 

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Het zicht op Jezus overwinning verliezen

Deze week voor Pasen staat het kruis centraal. De vraag in onderstaande overdenking is: Staat het kruis centraal in jouw leven?
Woensdag a.s. is de Paasviering van Defensie. In de aankondiging is het kruis prominent aanwezig. Laten wij deze week bidden voor al die militairen en burgers bij defensie die met een last lopen en niet weten van dat kruis. Laten wij hen in stilte bij het kruis brengen.

Het Kruis is de basis van Gods totale voorziening en ook de basis van satans ultieme nederlaag. Wanneer wij als christenen het zicht verliezen op de overwinning die Jezus voor ons behaalde aan het Kruis op Golgotha, dan kunnen we niet langer aanspraak maken op alle voordelen en voorzieningen waarin het Kruis voor ons voorziet. Ook kunnen we dan Jezus’ overwinning op satan niet langer toepassen waar het – overal om ons heen en in ons persoonlijke leven – nodig is.

Satan weet dat zijn enige optie is te proberen de werking en de kracht van het Kruis te verdoezelen. Zijn strategie verwoordt Paulus helder en compact in zijn brief aan de Galaten:

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? (Galaten 3:1)

Paulus vervolgt: Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? (Galaten 3:2-3)

De Galaten waren gered en gedoopt in de Heilige Geest, en God deed wonderen in hun midden. Toch waren ze betoverd. De Galaten waren in de val gelokt door satan, want hij was erin geslaagd om de waarheid van wat er bewerkt was aan het Kruis, voor hen te verdoezelen. Als gevolg daarvan waren deze gelovigen teruggevallen tot vleselijke pogingen om God te behagen door zich aan regels te houden, wat in hun geval de Joodse wetten waren.
Het gevolg van het verliezen van ons zicht op wat Jezus voor ons volbracht aan het Kruis, is dat we het geestelijke inruilen voor het zielse (of ‘vleselijke’). De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, en de ziel heeft zeker haar belangrijke functies. Maar de ziel kan niet de plaats van de geest innemen.
Ik wil je uitdagen om goed na te denken wat het probleem was van de Galaten, zoals ik het beschreven heb. Kan het misschien zijn dat jij een vergelijkbaar probleem in je leven hebt? Zou het kunnen dat dit probleem – dat mensen het zielse verruilen voor het geestelijke – ook speelt in jouw kerk of gemeente? Kan het misschien zelfs zo zijn dat dit één van de belangrijkste problemen is waar de hele christelijke kerk – in al haar facetten en denominaties, mee te maken heeft?

Gebed:

Hemelse Vader, dank U wel voor de voorziening in het offer van Uw Zoon Jezus, die zichzelf voor ons heeft overgegeven, waardoor wij geestelijk hersteld konden worden en nu mogen wandelen in Uw heerlijke plan! Help ons Heer, om in de kracht van Jezus staande te blijven en niet te vallen voor de verleiding om vanuit onze ziel te gaan leven, maar door Uw Heilige Geest steeds met U verbonden te blijven en zo getuigen te zijn van Uw redding en Uw kracht in ons leven! Amen

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deze overdenking is gepubliceerd met toestemming van Derek Prince Ministries

Gebed van een Duitse soldaat

Lezen: Jozua 1: 5-9
Tekst: “Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat”.

Gebed van een Duitse soldaat

Heere der legermachten, Die met Uw knecht Jozua en met meet andere krijgslieden was, door hen Uw volk heerlijke overwinningen gaf, wees ook met mij in mijn beroep. Ik weet wel dat het beroep aan vele verzoekingen en gevaren onderworpen is, maar ik weet ook dat U een machtige Beschermheer bent, Die zelfs in de allergrootste gevaren ons kunt bijstaan, beschermen en wonderlijk behouden.
Bewaar mij, Heere, voor de zonden die in ons beroep, meer dan in andere beroepen, gewoonte zijn. Laat ik zover biet vervoerd worden om samen te spannen met degene die kwaad doen, en zo ontzettend tegen de Hemel zondigen in wellust en dartelheid, vloeken en zweren, ongeregeldheid en gewelddadigheid.
Laat ik Uw vrees nooit uit mijn zin zetten, en laat het ver van mij zijn dat ik tegen U, mijn God, moedwillig zondigen zou, opdat Uw rechtvaardige hand mij, met anderen, niet wegrukke.
Mijn staat is zeker vol begeerlijkheden en gelegenheden om kwaad te doen. Daarom, bewaar mij Heere, dat ik geen oorlog tegen de Hemel voer, maar mijn ziel als in de handen draag, opdat ik onder zoveel verzoekingenen niet eeuwig verloren ga.
Indien ik strijd tegen de zonde, mijn geloof en vertrouwen op U stel, heilig en voorzichtig voor U wandel, zo zult U zegen en genade tot al mijn doen en verrichtingen geven.
Laat mij gehoorzaam zijn aan degene die U over mij gesteld hebt, dat ik hun bevel ijverig, getrouw en gewillig nakom. Vervul mijn hart met wijsheid en dapperheid om de vijanden met goede moed onder de ogen te zien, en altijd getrouw in mijn beroep gevonden zal worden.
Indien het de nood vereist, geweld met geweld te keren, land en volk te ebschermen, zo laat mij noch vreesachtig noch overmoedig zijn, maar geef mij heldenmoed, een sterke arm en overwinnende wapens.
Laat ik onschuldigen geen geweld, noch iemand enig onreacht aandoen, maar tevreden zijn met mijn toelage.
Wanneer ik in het midden onder de vijanden in mijn beroep strijd, zo bewaar mij voor de vliegende kogels. Laat ons na verkregen zegen, niet ons, maar Uw naam de eer daarvan geven.
aangezien het U zou kunnen behagen, Heere, mij in de strijd te laten sneuvelen, laat mij daarom toch alle dagen, zolang ik leef, mijn ziel in zodanige staat stellen, dat ik gerust zou kunnen sterven in de verzekering van Uw genade, zodat ik mij dan in het laatste van mijn leven beroepen kan op wat ik eerder aan u beloofd had, namelijk dat ik voor Uw eer, voor Uw Kerk en voor ’s lands welvaart mijn leven laat en als een kind van God neerval.
U zult, hoop ik, mijn ziel, die ik U bevolen heb, opnemen en mij, na U, mijn God en mijn naasten tot in de ddo trouw gediend te hebben, de kroon des levens geven.

Amen.

De overdenking van deze week is van ds. Leon Hartevelt

 

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

UITERMATE ZWAAR

“Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.” (2 Korinthe 1:10).

Paulus spreekt hier over Gods bevrijdende kracht – in verleden, heden en toekomst! Hij zegt: “God heeft ons in het verleden verlost, Hij doet dat nu en Hij zal ons ook verlossen uit alle toekomstige problemen en beproevingen. We hoeven niet bang te zijn voor iets dat op onze weg komt, omdat we weten dat God ons gaat verlossen!”
Dat is een krachtige verklaring, maar velen van ons vergeten de meest recente verlossing door onze Heere, net zoals de kinderen van Israël. O, de bevrijdingen die God hun gaf! Hij leidde hen met een wolk overdag en een vuurkolom ’s nachts; Hij verdeelde de Rode Zee, zodat ze droogvoets naar de overkant konden; ze kregen manna uit de hemel en stromend water uit de rots. (Lees deze verslagen in Exodus 13:21; 14: 21-22; 16:31; Psalm 78:16) Maar toch verzochten ze God en spraken ze Hem tegen.
Helaas gebeurt dat ook vaak met ons. We zeggen: “Wel, ik zat in een benauwde positie en God verloste mij. Maar dit keer is het anders.”
Onze liefhebbende Vader wil dat we Hem in élke crisis vertrouwen, in elke verleiding, zonder twijfels. Hij wil dat we nooit meer twijfelen aan Zijn macht om ons te verlossen.
Begrijp me niet verkeerd. We moeten nog steeds de goede strijd van het geloof strijden. De Heere heeft een manier om ons soms ‘boven ons vermogen’ te beproeven, zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 1:8. Dit betekent dat hij boven zijn eigen kracht werd beproefd en niet meer op zichzelf kon vertrouwen. Dus wendde hij zich tot God!
Soms moeten we toegeven dat het ons boven het hoofd stijgt en voor de Heere op de knieën gaan! Ik moedig je aan om vandaag tot de Heere te roepen en Hem te vertrouwen. Hij is trouw en zal je bevrijden.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar  leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Goddelijke discipline/ volheid van leven

Echte zonen en dochters

We kijken deze week naar Hebreeën 12:10, waar Gods discipline vergeleken wordt met de discipline van menselijke ouders:

Want zij (onze menselijke ouders) hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft…

Dit betekent niet dat ouders het leuk vinden om hun kinderen te moeten straffen. Het betekent gewoon dat ze het doen met de beste bedoelingen, maar er ligt ook een betekenis in dat ouders straffen naar eigen inzicht. Iedereen zal herkennen dat ouders soms niet zo wijs of correct zijn in hun discipline. Toch doen ze meestal het beste wat zij kunnen. De schrijver van Hebreeën gaat verder met de uitspraak:

…maar Hij (God) doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. (Hebreeën 12:10)

Merk op dat het einddoel van alle kastijding en correctie is opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Hier zien we het ultieme doel van goddelijke discipline. Dat is het doel waar God met al Zijn tussenkomst en controle in ons leven op aanstuurt. Ik heb heel wat mensen ontmoet die al zo’n vijftien of twintig jaar christen zijn en die een houding hebben van: ‘God hoeft mij niet langer te corrigeren.’ Niets is minder waar. God moet jou en mij blijven corrigeren, totdat we deel hebben gekregen aan Zijn heiligheid. Zolang dat doel niet bereikt is, zijn we onderworpen aan kastijding en correctie. Iets verderop lezen we in vers 11:

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘geoefend’, betekent ook ‘gymnastisch getraind’. Het is alsof je door een intensief atletisch trainingsprogramma gaat, waar uiteraard discipline bij hoort. Het betekent een krachtsinspanning, ondanks de weerstand van je lichaam en flinke spierpijn. Het betekent ontbering, afzien. Maar het doel is dat je kracht, uithoudingsvermogen, souplesse en veerkracht neerzet, en goede prestaties levert. Dat is ook het doel van onze training door kastijding (ook al kan die pijnlijk zijn): dat we deelgenoten worden van Gods heiligheid.

Gebed

Vader, soms ervaar ik droefheid als U mij ‘bestraft’, als U mij opvoed, maar ik wil me door U laten opvoeden, Uw lessen leren en me er niet tegen verzetten, zodat ik uiteindelijk de vreedzame vrucht mag gaan dragen van gerechtigheid. Laat mij Uw doel voor ogen houden, namelijk dat U wilt dat ik deel krijg aan Uw heiligheid. Amen.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries, DPM.

Hij komt spoedig!

De reiniging die we nodig hebben

We kijken naar een aantal belangrijke Bijbelteksten over heiligheid, die we vinden in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. In vele opzichten zijn de Thessalonicenzen voorbeeldgelovigen geweest. Ze waren met veel vreugde en vol overgave tot de Heer gekomen. Hun levenswijze was veranderd. Ze waren levende getuigen. Het Woord van God ging van hen uit naar de gebieden rondom hen. Maar we moeten bedenken dat ze voorheen los van God hadden geleefd, diep in het heidendom. Er waren vele waarheden over God die ze nog niet kenden. Als je dat niet weet, dan ben je misschien verrast door sommige van de dingen die Paulus hen moest zeggen.

Eén van de waarheden die hij moest benadrukken was het principe van heiligheid. Ze hadden nog niet veel van dit principe begrepen. Dus loopt het thema van heiliging als een rode draad door Paulus’ eerste brief aan deze gemeente. We bestuderen dit thema aan de hand van drie opeenvolgende gedeelten, te beginnen met 1 Thessalonicenzen 3. Dit was het verlangen en gebed van Paulus voor deze gelovigen:
En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. (1 Thessalonicenzen 3:12-13, NBV)

Paulus keek uit naar een geweldige gebeurtenis, namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. Het onderwijs over heiligheidis altijd verbonden met de verwachting van de terugkomst van Jezus, die aanstaande is. De nieuwtestamentische christenen leefden in de voortdurende verwachting dat Jezus terug zou komen. Dit was hun grootste motivatie om in hun leven heiligheid na te jagen en vast te houden.

Ik geloof dat wij niet in heiligheid kunnen leven zoals zij dat deden, tenzij we dezelfde verwachting hebben die zij hadden: de terugkomst van de Heer is de hoop waar over wordt geschreven in 1 Johannes 3:2-3. Die hoop zorgt ervoor dat een gelovige zichzelf heiligt:
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij (Jezus) geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Ik sprak eens met de echtgenote van een voorganger in een traditionele kerk, een lieve vrouw die gedoopt was in de Heilige Geest. We spraken over dit onderwerp en ik zei tegen haar dat de komst van de Heer heel nabij is. Op vriendelijke toon probeerde ze mij wat te temperen, en zei dat ik niet al te enthousiast moest worden. “De mensen geloofden dat ook in het jaar 1000, en ze geloofden het ook al in de dagen van Wesley. Er zijn in de kerkgeschiedenis talloze mensen geweest die dat geloofden, en toch is de Heer nog steeds niet gekomen.” Ik antwoordde: “Desondanks geloof ik dat Hij komt, en Hij komt snel.”

We maakten er verder geen ruzie over, maar ik geloof echt dat de Heer blij was met het antwoord dat ik gaf. Die avond ging ik naar bed met een gevoel van vrede en ik ontving een extra beloning in de ochtend, toen ik wakker werd met iets binnenin me dat zei: ‘Jezus komt spoedig.’ Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over Jezus’ wederkomst als op dat moment. Vanaf dat moment is mijn gebed steeds intensiever geworden, dat ik die diepe, innerlijke overtuiging en verwachting van het feit dat Hij spoedig terugkomt, nooit meer kwijt zou raken. Want geloof me, het is de echte motivatie voor een heilig leven. Paulus zei in feite: Onthoud dat je Jezus gaat ontmoeten. Stel je voor hoe je op dat grote moment zult moeten zijn. Dat is de motivatie die Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 3:13: opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

Ik zeg het nogmaals: de tweede komst van Jezus Christus is de belangrijkste motivatie voor persoonlijke heiliging. Merk alsjeblieft op waar in bovenstaand vers heiligheid begint. Het begint in het hart. De meest waardevolle werken van God beginnen altijd in het hart.

Gebed
Here Jezus, dank U wel dat ik mag uitzien naar het moment dat ik U zal ontmoeten. Ik wil graag onberispelijk voor U zijn op dat moment. Dank U dat dit niet onbereikbaar is, maar dat door liefde mijn hart versterkt mag worden om dit te bewerken. Heer Jezus, als ik denk aan mijn ontmoeting met U, straks, dan is het niet moeilijk om heilig te willen zijn. In die verwachting wil ik elke dag mijn leven reinigen, in voorbereiding op Uw komst! Amen.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries, DPM.

De Hoge en Verhevene die woont bij de nederige

Het thema van Gods heiligheid komt opnieuw naar voren in 1 Samuel, in het lied van Hanna, nadat God haar de baby had gegeven waar ze al zo lang naar verlangde. Mag ik je iets laten zien vanuit dit bijzondere gedeelte in 1 Samuel 1? Toen Hanna in geloof de overwinning behaalde, raakte ze zwanger en werd moeder. In hoofdstuk 2 weerklonk de overwinning in haar lied van lofprijs.
Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God. (1 Samuel 2:1-2)

In momenten van echte geestelijke overwinning en onderscheidingsvermogen zullen we altijd komen tot het punt waarop we zien dat God uniek is. Hij is heilig, en er is in het hele universum niemand zoals Hij.
Nu komen we bij een ander prachtig vers, deze keer in Jesaja:
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.
(Jesaja 57:15)
Ik ben zo gegrepen door de schoonheid van dit vers, dat ik zeker wil weten dat we de belangrijkste kenmerken benoemen. De Heilige zegt: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Mijn eerste interpretatie hiervan is: Gods heiligheid brengt bij de mens nederigheid teweeg. Als we echt Gods heiligheid inzien, dan resulteert dat in maar één houding: nederigheid.
Merk ook op dat er drie themawoorden als een rode draad door dit vers lopen. Elk van deze woorden komt twee keer voor: ‘De Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest,om levend te maken de geest van de nederigen.’ De centrale woorden in dit vers zijn dus: hoog, heilig en nederig.

Als je wilt dat God bij je woont, bied Hem dan een nederig hart aan. Hij die in de eeuwigheid woont en wiens troon boven de hemelen is, zal wonen bij degene met een nederige en verbrijzelde geest. Ik geloof niet dat iemand die leeft met de openbaring van Gods heiligheid ooit trots kan zijn, want trots is feitelijk een ontkenning van Gods heiligheid.
Ik hoop dat dit korte onderzoek van de genoemde Bijbelgedeelten  heeft geholpen om de aard van Gods heiligheid beter te begrijpen.

Gebed

Here, wie zal bestaan, als U de ongerechtigheden in gedachtenis houdt?(Psalm 130:3)

Maar zover als het oosten is van het westen, zover doet U onze ongerechtigheden van ons. (Psalm 103:12)

Daarom verneder ik mij onder Uw machtige hand, opdat U mij zult verhogen op uw tijd. (1 Petrus 5:6)

Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij met het bloed van Jezus, dan ben ik witter dan sneeuw. (Psalm 51:9 / 1 Johannes 1:7)

Schep in mij een rein hart, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. (Psalm 51:12)

Als offer van aanbidding breng ik U mijn verbroken geest, want een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. (Psalm 51:19)

Behoed mij voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. (Psalm 19:14)

Doorgrond mij, o God en ken mijn hart; Toets mij en zie, of bij mij een heilloze weg is, en leidt mij op de eeuwige weg. (Psalm 139:23, 24)

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries, DPM.

Klik hier voor meer info

Wat is heiligheid?

De essentie van wie God is

Heiligheid is de essentie van wie God is, en ook wat alleen God is. Er is niemand anders heilig dan God. U alleen bent heilig zegt Johannes in Openbaring 15:4. Bovendien is alles aan God heilig. In de paragrafen die volgen zal ik je een overzicht geven van een aantal van Gods karaktereigenschappen. Volgens mij zijn er zeven algemene kenmerken. Dat aantal doet me vermoeden dat ik op de goede weg zit, want zeven is in de Bijbel het getal van volmaaktheid. Ik geloof dat heiligheid de opsomming is van al Gods kenmerken.

We beginnen met de eerste twee kenmerken, licht en liefde. God is licht. In 1 Johannes 1:5 zegt Johannes: En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Het is niet slechts zo dat God het licht gemaakt heeft, of licht voortbrengt. Hij is zelf licht. Verderop in dezelfde brief zien we het volgende kenmerk van God: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde… En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1 Johannes 4:8,16)

God is zowel licht als liefde. De definitie die John Wesley gaf van heiligheid was: volmaakte liefde. Dat is een prachtige gedachte, hoewel ik niet denk dat het afdoende is als definitie van heiligheid. God is zowel licht als liefde.
We erkennen ook dat er als het ware een zekere spanning bestaat tussen licht en liefde. Als middel om al je onbekwaamheden en fouten te laten zien, kan licht je afschrikken, terwijl liefde je juist aantrekt. Deze zelfde spanning zien we in onze relatie met God. We willen dicht bij Hem zijn, maar we voelen ons niet altijd in staat om het licht van Zijn waarheid onder ogen te zien.

God is ook een God van gerechtigheid en oordeel. Dit is het derde kenmerk dat we bespreken. Deze
eigenschappen zijn met elkaar verbonden en behoren beslist tot Zijn karakter. In het lied van Mozes in Deuteronomium 32 benadrukt Mozes de gerechtigheid van God: 
Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij. (Deuteronomium 32:3-4)

Veel mensen beschuldigen God van onrechtvaardigheid, in hun eigen situatie, of door omstandigheden in de wereld om ons heen. Maar de Bijbel zegt dat er geen onrechtvaardigheid is in God. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is een God van waarheid en gerechtigheid. Ik denk vaak aan de woorden van Abraham in Genesis 18, toen hij de Heer smeekte voor Sodom: Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?
(Genesis 18:25)

Dat is wie God is. Hij is de Rechter van de hele aarde, en Hij doet altijd wat goed is. Er is bij Hem geen onrechtvaardigheid, geen ongerechtigheid – en toch is Hij ook oordeel, voor alles wat ons niet brengt bij Zijn heiligheid. Soms komen we in de verleiding om te geloven dat God onrechtvaardig is, of dat Hij niet oordeelt, maar de Bijbel benadrukt dat dat niet klopt.
In Jezus heeft de Vader afgerekend met alle ongerechtigheid, waardoor wij bekleed kunnen worden met Jezus’ heiligheid. Dank God voor die geweldige genade!

Gebed
Vader, U bent licht, U bent liefde, U bent gerechtigheid en ook oordeel. Wilt U mij leren om deze zo verschillende aspecten van Uw wezen te leren kennen en begrijpen, want ze zijn onderdeel van Uw heiligheid en Uw plan voor heiligheid in mijn leven. Dank U wel dat U licht bent, maar dat er in dat licht ook eindeloze liefde is. Dank u wel, dat hoe mijn omstandigheden ook zijn, Uw Woord mij vertelt dat U altijd volkomen rechtvaardig bent! Ik vertrouw op U. Amen.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deze overdenking is van Derik Prince Ministries, DPM.

Klik hier voor meer info