WAAROM BEN JE BANG?

lezen Mattheus 8:18-34

Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.   
En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. 
En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen. 
Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.  Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.   
En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem.  En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.  En Zijn discipelen kwamen bij Hem , wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!  En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen?
Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. 
De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Als Jezus je roept om HEM te volgen, dan kan het zomaar eens zijn dat je in een storm terecht komt.
Zo ook de discipelen. Overmand door angst, gaan ze naar Jezus toe, die nota bene heerlijk ligt te slapen als een roos!
‘Heere kan het U niet schelen dat we vergaan?’, staat er in een andere vertaling.
Dan de reactie van Jezus. WIJ verwachten dat Hij opspringt en gelijk actie onderneemt. Maar Jezus stelt liggend eerst een vraag.
‘WAAROM ZIJN JULLIE EIGENLIJK BANG, kleingelovigen?’
Daarná staat Hij pas op en bestraft Hij de winden en de zee, en komt er een grote stilte.
Die grote stilte was er vanaf het begin al in Jezus.
Rust, Shabbat in onze Heer. Het loopt HEM niet uit de hand.
De Heer wist wat er stond te gebeuren.
Lees nog even verder t/m vers 34.
Het duivelse rijk manifesteerde omdat het wist dat het terrein zou verliezen als Jezus aan de overkant zou komen. De discipelen hadden echter geen idee, lieten zich overmannen door angst, maar Gods plan ging door. De twee bezeten mannen werden vrijgezet en opnieuw zien we hier de Schepper van hemel en aarde in actie.

Nu naar onze tijd.
Wij kunnen ons voelen als de discipelen in de boot. We hebben gezegd ‘Jezus we volgen U’, maar we zijn in stormen beland.
Angst klopt op de deur van onze levensboot, maar wat doen wij?
De Schepper van hemel en aarde, de Koning van de vrede is aan boord en overziet alles. Hij weet dat er aan de overkant een wereld wacht die gebukt gaat onder zware demonische lasten. Hij wil de gevangenen vrijzetten, bevrijden. Ook in deze tijd. Mensen die gebukt gaan onder angst, het zijn er velen.
Gaan wij samen met Jezus naar deze personen toe en zullen wij hen in de kracht van Zijn naam een helpende hand toe reiken en ze vrijzetten? Zodat de Koning van de Vrede terrein wint ook in hun harten?

DANKEN:
*Dank U Jezus dat U ons uit de woelende, duistere wateren hebt getrokken en ons in het koninkrijk van het LICHT hebt gebracht!
* Dank U Heer dat U aan boord bent van onze levensboot.
* Dank U Heer dat U ons vrede geeft, die de wereld niet heeft. ‘Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u, de vrede die de wereld niet heeft, geef Ik U.’ Joh.14:27.
* Dank U Heer, dat U alles overziet. U ziet het hele plan! U bent te vertrouwen.

BIDDEN:
* Heer help ons om U volledig te vertrouwen. Ook als het nu om ons heen te keer gaat met al die bizarre dingen die gebeuren, Heer help ons onze ogen op U gericht te houden en in Uw vrede te blijven.
* Heer gebruik de gelovigen om gebondenen vrij te zetten. U hebt ons immers autoriteit gegeven om op zieken de handen te leggen en boze geesten te verjagen. Heer laat ons gelovigen hier in groeien. Leer ons hoe we dit in praktijk moeten brengen.
* Heer bewerk met Uw Heilige Geest in ons hart dat we zullen gehoorzamen aan Uw Woord.
* Heer wakker het verlangen in ons en in de gelovigen aan om U steeds beter te leren kennen. Dat we zullen hongeren en dorsten naar Uw Woord, Uw waarheid, Uw recht en gerechtigheid.
* Bidden voor alles wat Gods Geest ons dit uur in gedachten brengt en op ons hart legt.

BIJLAGEN:
Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil
https://www.youtube.com/watch?v=-Wt1F29MhTg

ROEPEN OM HULP

Alles heeft zijn tijd. Prediker 3.

In Prediker lezen we dat voor alles een tijd is:
“Een tijd om te huilen, een tijd om te lachen , een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.”
Er is ook een tijd om te róepen.
En om stil te wachten op Gods antwoord.

In de Bijbel wordt heel wat geroepen.
Vooral in de Psalmen lezen we vaak: “En zij riepen in hun nood tot de Here en Hij redde hen.”
Psalm 40:2-5: “Vurig verwachtte ik de Heer, toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel”
Moest aan deze woorden denken nu er zoveel ‘slijk’ boven water komt wat betreft misbruik.
God verlangt van ons een roepen diep vanuit ons hart, lezen we in Hosea 7:14
Zoals Jona in het binnenste van de vis het uitriep tot de Heer.
Ook Jeremia kende dat: “Roep Mij toch aan en Ik zal u antwoorden en grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet” – Jer. 33:3
Ook de Here Jezus riep vanaf het kruis met een luide stem – met Zijn laatste kracht – tot Zijn Vader. In Matth. 27:45-55 lezen we deze harteschreeuw: “Mijn God , Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.”
Wat een schreeuw vanuit de diepte van Zijn hart!
“En nogmaals riep Hij met luide stem en het voorhangsel scheurde en de graven gingen open.”
Dat was het antwoord van Zijn God, Zijn Vader.
In Hebr. 5:7-10 lezen we dat de Here Jezus onder sterk geroep en tranen Zijn Vader heeft aangeroepen om Hem te redden.
Soms moeten we ons terugtrekken en wachten. Regelmatig word ik bepaald bij Jes. 26: 20 en 21:
“De Heer verlaat Zijn plaats en gaat rechtspreken en de ongerechtigheden der bewoners van de aarde aan hen bezoeken.
Dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”
Wat zien we daar naar uit, dat al het onschuldig vergoten bloed gewroken wordt en de Heer Zelf gaat rechtspreken. Daar mogen we om róepen, zoals de weduwe in Luc.18.

Uit ervaring weet ik dat als we het uitschreeuwen naar de Heer, Hij ons gaat antwoorden.
In onze familie deed zich een groot probleem voor en toen we degene die het betrof daarover vragen stelde, werd dat weggewuifd met de opmerking dat het allemaal wel meeviel. We gingen opgelucht naar huis. Maar midden in de nacht maakte de Heer ons wakker en zei heel duidelijk: “Het valt helemaal niet mee!”
We schrokken en ik begon heel hard te roepen om hulp en om Gods barmhartigheid door de woorden uit Hebr. 4:14-16.
Opeens begon alles te schudden, de deuren en ramen te bewegen, heel indrukwekkend.
Daarna werd het plotseling heel stil.
De Heer had ons roepen gehoord!
Een poos terug kreeg ik een droom over deze situatie:
We werden uitgenodigd om feest te vieren, alles stond vol prachtige bloemen en er was muziek, iedereen was blij , mijn jongste broer was terug.
Omdat een vriendin die niet van deze situatie op de hoogte was, dezelfde droom kreeg, weten we dat het gaat gebeuren en zien we uit naar Gods beloften.

DANKEN
•       Dank U Heer, dat U ons roepen hoort;
•       Dank U dat U gaat antwoorden op Uw tijd en wijze;
•       Dank U voor Uw vergoten bloed, dat sterker is dan alle bloedoffers van de vijand;
•       Dank U dat alles aan het licht gaat komen wat nog verborgen is;
•       Dank U voor Uw beloften ook in Jes. 45: 2 en 3.

VOORBEDE
•       We bidden om wijsheid, wanneer te roepen en wanneer stil te zijn;
•       We bidden dat recht zal geschieden en nog veel gevangenen bevrijd en genezen zullen worden;
•       We bidden dat Uw lichaam – de kerk – wakker zal worden en op zal gaan staan;
•       We bidden voor oprechte en bekwame mensen in de regering, zowel in ons land als in Israël, dat ze zich laten gezeggen door Uw Thora;
•       We bidden om een diep besef van Uw volbrachte werk aan het kruis; wat U voor ons gedaan heeft. Met name de komende week.
Alle dank en eer komt U hiervoor toe.

BIJLAGEN:
Ps.130
https://www.youtube.com/watch?v=LuEqyYk0VbI

DE KRACHT VAN HET BLOED VAN JEZUS

‘Want u weet dat God een losprijs heeft betaald om ons te redden van het lege leven dat we van onze voorouders hebben geërfd. En het werd niet betaald met alleen goud of zilver, die hun waarde verliezen. Het was het kostbare Bloed van Christus, het zondeloze, vlekkeloze Lam van God.’  (1 Petrus 1:18-19)

Hoe komt het toch dat we als christenen zo weinig stilstaan bij de kracht van het Bloed van Jezus? Je hoort er haast geen preken meer over.

Satan wil niet dat de mensen de volle reikwijdte van Christus’ Bloed beseffen, want het Bloed ​heeft hém overwonnen.
Liever houdt hij christenen vast in verslagenheid en machteloosheid. Maar… ‘zij (dat zijn wij) overwonnen hem (satan) door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en door hun leven niet lief te hebben tot in de dood’!  (Openbaring 12:11)
We leven in moeilijke tijden en we moeten geen tijd verspillen aan ‘feel good’ preken: we hebben de Waarheid en de Kracht van de onverkorte boodschap van het Evangelie zó hard nodig!

WAAROM IS HET BLOED VAN JEZUS BELANGRIJK?
Moraliteit houdt je misschien uit de gevangenis, maar alleen het Bloed van Jezus Christus kan ons redden van de hel.
De bijbel vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is. Er is een losprijs die betaald moest worden voor ons leven, die wijzelf niet konden betalen. Jezus betaalde deze prijs met Zijn kostbare Bloed! Hij verloste ons van de zonde en de dood. Nu zijn wij kinderen van God geworden, en in plaats van de hel mogen we erop vertrouwen dat de hemel ons thuis is.

Binnenkort vieren we Pesach (het Bijbelse Paasfeest). Het is goed om ons te realiseren hoe belangrijk de Torah (Gods leefregels) is in Leviticus. Gods wetten zijn niet irrelevant geworden door Jezus kruisdood, maar blijven buitengewoon belangrijk. Het is als het ware Gods ‘algoritme’, Gods voorwaarde, waardoor Zijn zegen tot ons kan stromen.

Wat wel veranderd is, is dat wij het eeuwige leven niet binnengaan doordat wij proberen Gods wetten strikt na te leven, maar door ons geloof in het offer van Jezus en de inwoning van de Heilige Geest.
Satan probeert altijd vervalsingen in plaats te stellen van de heilige dingen van God en misleidt ons door ons te laten denken dat we onszelf wel even kunnen vrijmaken van de macht van zonde en dood als wij een goed en dienstbaar leven leiden. Zo zie je in verschillende heidense religies dat mensen ritueel dieren en kinderen offeren in hun zuiveringsceremonies.

Maar alléén de kracht van het Bloed van Jezus is zo groot dat het ons in staat stelt om een ​​overwinnend leven te leiden. Laten we bidden om nóg meer de diepte te leren kennen van wat Jezus’ Bloed in ons leven kan uitwerken. En in onze gebeden en in ons land.

GEBED
Vader, we waren ver van U verwijderd, gedoemd om naar de hel te gaan. Maar Jezus’ Bloed heeft de vloek van de dood, zonde, ziekte, depressie -alles wat je maar kunt bedenken- over ons leven verbroken! Hij heeft ons heilig en aanvaardbaar gemaakt voor God en we zijn werkelijk vrij! Woorden schieten tekort…. Dank U.

VOORBEDE
• Vader, breng ons dichter bij U. Help ons om de volle breedte en diepte van wat op Golgotha ​​gebeurd is te begrijpen.
• Maak ons standvastig in deze verwarrende en spannende tijd waarin we leven.
• Bescherm ons en onze dierbaren.
• Help ook onze broeders en zusters die het moeilijk hebben en die nog steeds niet beseffen in wat voor een tijd we leven.
• We roepen genezing uit over allen die ziek zijn, in Jezus’ naam.
• Wees ook met de kinderen, en met hun ouders en allen die bij de opvoeding betrokken zijn.
• Vader, we bidden dat U hetgeen regeringsleiders ten kwade hebben bedacht, ten goede zult keren.

BIJLAGE
Video The importance of the Blood of Jesus
https://youtu.be/vlbPuf-OpcY

DE ZEVENDE DAG

DE ZEVENDE DAG

Lezen Gen 2 :1-6

‘Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht”
God rustte op de zevende dag nadat Hij Zijn scheppingswerk voltooid had.
En Hij heiligde die zevende dag. Dat betekent dat die dag apart gezet werd.
Bijzonder: in Ps.121 staat dat God niet sluimert en slaapt. Je zou dan kunnen denken dat God geen dag rust nodig heeft.
God is geen mens, maar geeft wel een voorbeeld om een dag te rusten.
Ex 34 vs. 21
‘Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten, ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden.’
Hij gaf dit gebod aan de hele mensheid en aan Zijn hele schepping.
God bedoelt dus dat we zes dagen zullen arbeiden en op de zevende dag zullen rusten.
God wil dus dat er een dag in de week is waarop we bij zullen tanken en extra tijd nemen voor onze relatie met Hem.
Door afstemming op onze Schepper zal ons leven in evenwicht blijven. Ons lichaam krijgt op tijd rust, onze omgeving komt tot rust, er komt tijd voor relaties, tijd voor genieten, tijd om reserves op te bouwen.
Zo heeft God mens en dier gemaakt.

In Spanje waar de ezeltjes de toeristen rondrijden, deden ze eens een proef.
In plaats van zes dagen rijden en een dag rust, gingen ze negen dagen rijden en op de tiende dag mochten de ezeltjes rusten. Dit was om extra geld te verdienen.
Na een poosje werden alle ezeltjes ziek en stierven.
De ezeltjes konden dit ritme niet volhouden. God heeft een ander ritme in ons en de dieren gelegd.
God heeft het zowel bij mens als dier zo gemaakt dat ons hart één dag in de week een langzamer ritme heeft, (wetenschappelijk bewezen) en dat is om je lichaam rust te geven en ons lichaam te resetten.
Daarom zegt God ‘ook in de oogst en ploegtijd’, omdat daar toen ook dieren voor nodig waren.
Als we dit ritme verstoren en ons hart opjagen (door continu door te werken) dan is dat niet goed, en zouden we er ziek van kunnen worden.
Het is een goed idee ons aan Gods ritme te houden, want Hij heeft dat niet voor niets ingesteld.
Laten we ons eigen leven eens onder de loep nemen en kijken of we in die zin luisteren naar God, wat goed is voor ons lichaam.
Enkele vragen om over na te denken;
# Hebben we wel één dag echt rust? Een dag waarbij we niets moeten?
# Wat doen we op onze rustdag? Geven we onze relatie met God tijd? Geven we zowel ons lichaam als onze geest ontspanning?
# Tegenwoordig kunnen we meestal niet naar Gods huis. Hoe lossen we dat op? Hoe werken we concreet aan onze relatie met God?
# Nemen we genoeg tijd om te investeren in onze relaties?
# Wat is er langzaam ingeslopen dat we toch even snel doen op de rustdag?
# Laten we ons soms op onze vrije dag toch nog overspoelen door de media waar onze geest moe van wordt?

Jezus was niet wettisch, Hij zei dat je je os mocht redden uit de put. En toen de discipelen honger hadden mochten ze gerust wat eten verzamelen.
Het wordt wat ingewikkelder als we in de zorg werken of een boerderij hebben, of anderszins in de 24/7 maatschappij werken.
We kunnen God vragen om een creatieve oplossing.
Hij wil ons daarbij helpen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat U voor ons een rustdag heeft ingesteld.
Vergeef ons als we ons daar niet altijd aan gehouden hebben.
* Dank U wel dat U een scheppingsorde in ons lichaam heeft gelegd.
* Dank U wel dat we mogen leren op U te vertrouwen in alle dingen, ook waarin we zelf geen oplossing hebben.
* Wij bidden voor ons land, dat diegenen die voortjakkeren, ook Uw rust mogen gaan ervaren.
* We bidden dat we ervoor gaan kiezen om U méér te gehoorzamen dan de dwingende druk van onze samenleving. Leer ons te zien waar die druk vandaan komt en die te weerstaan.
* Wij bidden voor de formatie – we bidden om de stem van rechtvaardigheid in ons kabinet!
* Wij bidden voor onze broeders en zusters dat ieder gaat inzien wat in ons land plaatsvindt!.
* Wij bidden voor diegenen die lijden onder deze crisis, door gezondheid, financiële moeilijkheden of anders. We bidden dat we elkaar gaan helpen als burgers van dit land en één blok kunnen vormen tegen de groeiende onderdrukking.

BIJLAGE:
Hoe de sfeer onder de politie aan het veranderen is – gebedspunt!!
https://youtube.com/watch?v=25bSBaZ3xbA&feature=share

Algoritmes

Misschien besef je het niet maar jij hebt er elke dag mee te maken.
Wat is een algoritme?

Algoritmes kunnen we in 2 categorieën onderverdelen:

 1. Kunstmatige intelligentie, laat een algoritme zelf leren. Het zgn. machine-learning
  Youtube bepaald welke fimpjes jij krijgt te zien op jouw homepage.
 2. Geprogrammeerde algoritmes. Een programmeur bepaalt een volgorde op basis van regels. De toeslagen affaire is zeer goed mogelijk door een dergelijk algoritme ontstaan.

 Een algoritme op zichzelf is niet verkeerd. Een definitie is:
Een reeks instructies om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken.

Hedendaagse toepassingen: 

 • Prioriteren – Google beslist welke zoekresultaten bovenaan komen te staan.
 • Classificeren – Een medisch algoritme onderscheidt kankercellen van gewone cellen.
 • Associëren – Tinder beveelt je een geschikte partner aan op basis van bepaalde kenmerken.
 • Filteren – Siri en Alexa filteren het achtergrondgeluid weg voor hun spraakherkenning

Door o.a. kunstmatige intelligentie en geprogrammeerde algoritmes wordt wordt een nieuw tijdperk ingeluid, de 4e industriële revolutie. Het samenbrengen van mens en computer.
De algoritmes die hier worden gebruikt zijn, mijns inziens, pure toverij.
Een waarschuwing van God t.a.v. toverij lezen we in Deuteronomium 18:9-14:
“Wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover de HEERE, uw God. Want deze volken, die ú uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de HEERE, uw God, heeft dat ú niet toegestaan”

Ik zei al dat een algoritme op zich niet verkeerd is. We zien dat God als geen ander instructies gebruikt om vanaf een beginpunt een bepaald doel te bereiken. Daarom is het niet verwonderlijk dat de tegenstander dit zelfde principe kopieert en toepast.
Er is maar 1 Intercontinentaal wapen waarmee wij de macht van de toverij van wereldse algoritmes kunnen verbreken en dat is gebed!

Lees: Matt.7:7-8; 21:22; Marcus 11:24; Joh.14:13-14; 15:7; 16:24

Een algoritme voor beantwoorde gebeden:

 1. In Jezus naam: Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Joh.14:14
 2. Met lofprijs en dankzegging: Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Ps.22:4
 3. Zonder veroordeling: laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Hebr.10:22
 4. Met het juiste motief: U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Jak.4: 2-3
 5. Vergevingsgezindheid: Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Marcus 11:26
 6. Laat je leiden door de Heilige Geest: En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Rom.8:26-27
 7. In overeenstemming met Gods Woord: Jezus zegt in Matt.6 vers 9: Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.  Jezus is het levend Woord en in het gebed wat Hij ons leert bidden vinden we deze voorwaarden voor beantwoorde gebeden.

Tot slot een geheimenis die je mogelijk nieuwe inzichten geeft en je motivatie van het gezamenlijk gebed zal laten toenemen:
Ten eerste Mattheüs 18 vers 19 en 20: Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
In het engels(KJV) lezen we in vers 20: gathered together, oftewel samengebracht! Waar God mensen samenbrengt is vers 19 van toepassing. Dus als God ons heeft samengebracht is de Hemel a.h.w. open want de belofte is: ‘Het zal ons ten deel vallen!’
Ten tweede 1 Petrus 3 vers 7: Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
Twee mensen die sowieso zijn samengebracht door God zijn man en vrouw. Wat een kracht schuilt er dan in het gebed van een man en zijn vrouw. 

Gebed

* Wij danken U Heer dat Uw algoritmes van eeuwigheidswaarde zijn. 

* Wij danken U voor Uw Woord waarin wij Uw ritmes van leven mogen ontvangen.

* Wij prijzen de grote naam van Jezus voor het volbrachte werk aan het kruis, een volgorde van handelingen die al klaar lag vanaf de zondeval en welke niet doorzien werd door de vijand.

* Heer maak ons een biddende natie, breng ons samen door Uw Geest.

* Heer we bidden U in het bijzonder voor de mannen in Nederland: Laten wij onze vrouwen begripvol en als broos vaatwerk alle eer geven die haar toekomt, opdat onze gebeden niet verhinderd worden.

* Geef mannen en vrouwen die U hebt samengebracht een gezamenlijk gebed, opdat wat zij eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen.

* Zo bidden wij dat Uw Zoon Jezus Christus verhoogt zal worden in ons land.

* Heer wij bidden dat de formatie van een nieuw kabinet zal ontstaan door Uw wil en niet door computermodellen.

* Wij bidden voor de nieuwe regering dat zij zich niet zal laten leiden door de algoritmes van deze tijd, maar door de ritmes van Uw Woord en van Uw Geest.

 

Derek Prince. 7 basic conditions for answered prayers: https://youtu.be/hdudgLxh0tI

EESTE KENMERK VAN HET BEEST-SYSTEEM

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (elke zaterdag)
Lezen Openbaring 13 en Openbaring 17

Nadat in Op.12 de strijd in de hemel is uitgevochten en de duivel naar beneden is geworpen op de aarde, is hij er zich ten volle van bewust dat hij weinig tijd heeft. In grote grimmigheid gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. (1Petr.5:8, Op.12:12)
Hij misleidt en betovert de regeringen van alle landen en volken om met hen samen te zweren tegen de God der goden!
Psalm 2 vers 1 zegt:
‘Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!’
Als een levensgroot monster komt deze samenzwering, die op alle levens- en scheppingsgebieden betrekking heeft, naar boven op aarde. Het beest-systeem wordt zichtbaar. Straks zal het uitlopen op een tirannie met een leider die herkenbaar zal zijn als de antichrist of/en de valse profeet. Maar eerst moet de aarde daarvoor klaar worden gemaakt door een allesomvattende wereldwijde RESET van waarden en doelen.
Om die RESET te kunnen bewerken moet de hele aarde onder de kracht van misleiding gebracht worden; onder een betovering die als een deken werkt, zodat de mensheid niet merkt dat ze voorgelogen en bedrogen wordt. Dán zal ze alles moeiteloos slikken van het ‘beest-systeem’.

In Openbaring 13 lezen we waar we dat beest-systeem aan kunnen herkennen. We bespreken deze week één kenmerk.
GODSLASTERING
Op.13:2 ‘….en op zijn koppen namen van godslastering.’
Op.13:5 ‘En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt….’
Op.13:6 ‘En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen.’
Op.17:3 ‘En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen….’

Het beestsysteem spreekt recht tegen God in.
Tegen Gods bestaan in! Gods bestaan moet verbannen, uit het onderwijssysteem, uit de boeken, uit de Tweede Kamer, uit de wetten. Gods bestaan moet worden ontkend!
Tegen Gods schepping in. God mag niet Schepper zijn. Er moet een evolutie gepredikt worden.
Tegen alle mooie, pure en rechtvaardige waarden van Gods Koninkrijk in. Hij veracht die en werpt die omver in zijn woorden en daden.
Tegen het gezin in, tegen het huwelijk in, tegen Gods leefregels in, tegen vrijheid in, tegen eerlijkheid in, tegen rechtvaardigheid in….
Ook spreekt hij lasterlijk tegen ‘Gods tent en zij die de hemel bewonen’. Hij maakt met zijn woorden dus ieder die bij God hoort belachelijk.
Zijn godslasterlijke woorden dreunen als het ware door de hele schepping, over de hele aarde. Net als Goliaths woorden het hele leger van Israël in Davids tijd terroriseerden. Elke ochtend en avond riep Goliath zijn godslasterlijke woorden als een toverspreuk uit en het leger van Saul kromp ineen, elke keer dieper en dieper in onderwerping aan deze woorden.
Woorden hebben kracht. Woorden uit de hel hebben helse kracht. Ze brengen ‘de hel op aarde’,
Het beest is vol van zichzelf, spreekt gróót over zichzelf, en vernederend over God.
Hij spreekt dus leugen. Zijn spreken is vol van bedrog. Hij misleidt met zijn mooie praatjes de héle wereldbevolking.
Hij is vol bedriegerij.
Op.13:14 ‘En het verleidt hen, die op de aarde wonen….’
Op.12:9 ‘….de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt’
Op.18:23 ‘….want door uw toverij werden alle volken verleid;’
Op.19:20 ‘En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hén verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden;’

Aan elke wereldbewoner de keus wie we geloven!
Het is onze keus of we ons laten misleiden of niet.
Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Dat doet God niet voor ons.
We moeten goed beseffen dat er maar twee rijken zijn: die van God en die van Gods tegenstander.
Meer geestelijke rijken zijn er niet. Er is niet zoiets als ‘neutraal’. Je bent óf voor God, óf tegen God. Een tussenin is er niet. God geeft tijd om tot een keuze te kunnen komen.
Tegenover dit alles willen we ons herinneren de bijzondere plek die God heeft voorbereid voor de Vrouw in de woestijn….. de plek aan Zijn hart…… de plek waar zij veilig is…… waar ze gevoed én opgevoed wordt ……en klaargemaakt wordt voor de Bruiloft van het Lam!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U ons heeft laten weten wat we kunnen verwachten in het einde van de tijd.
* Dank U Heer dat U een groots plan uitwerkt en dat wij daar deel van uit mogen maken. Help ons Uw plan scherper en scherper te zien, en ons aan U over te geven.
* Help ons ons kruis op ons te nemen en ons vormingsproces zeer hoog te achten. Dank U dat U zo enorm toegewijd bent aan hen die U toegewijd zijn.
* Waai met Uw Geest en maak Uw Kerk wakker voor de werkelijkheid van deze tijd.
* Stort Uw Geest van genade en smeekbede uit over ons volk….. een ware zoektocht naar de enige ware God, de God van de waarheid.

ELIA, EEN MENS ZOALS WIJ

Lezen 1Kon.18:17-46, Elia op de Karmel

Wat een bijzonder verhaal, deze test tussen Baal en de God van Israël. Wie is de Ware God?
De God die antwoordt met vuur is de ware God!!
En Israëls God komt met machtig vuur dat het offer en tevens het hele altaar voor hun ogen verzengt.
Wat een manifestatie van Gods bestaan, van Zijn ontzagwekkend almacht!
Dat is wat we in deze tijd zo broodnodig hebben;
En wat een moedige man, die Elia!

Wie is nú de ware god?
Zijn het de goden van de huidige tijd in opmars naar een Nieuwe Wereld Orde via een Great Reset?
Of is het de God van Israël? De Schepper van Hemel en Aarde? De God van de Bijbel, de God van Elia? Onze Eeuwige Vader, Wonderbare Raadsman en Vredevorst, onze Heiland? Is Hij de God die antwoordt met vuur uit de Hemel?

Daarna komt als antwoord op het gebed van Elia de lang verwachte regen, de uitstorting van Gods Geest.
Elia’s gebed had een enorme uitwerking. Toch was Elia een mens zoals wij, staat in Jac.5:17 . Juist daarvoor staat de opdracht om voor elkaar te bidden en zieken te zalven en over de zieke een gelovig gebed uit te spreken, dat de zieke gezond zal maken. Ons geloof in werking!
Voordat de Here Jezus Zijn zware weg naar Golgotha moest gaan, kwamen Elia en Mozes Hem bemoedigen. Jezus’ kleren werden schitterend wit en een Stem uit de wolk zei:
‘Deze is Mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem’.
Wat een bovennatuurlijke ontmoeting. , wat een manifestatie van Gods macht en heerlijkheid.
Alleen de discipelen konden Jezus in die heerlijkheid zien, Marcus 9: 2-14 .
Ook voor de tweede komst van de Here Jezus speelt ‘Elia’ weer een bijzondere rol.
In Openb.11:3-7 e.v. gaat het over de twee getuigen die twaalfhonderd zestig dagen zullen profeteren in Jeruzalem. ‘Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen’.
Maleachi4:5,6 :
‘Zie Ik zend de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffen met de ban.’
Elia een mens als wij – wat een opdracht hebben wij, maar ook wat een belofte en bemoediging!

Getuigenis:
In ons plaatselijk krantje werd bekend gemaakt dat ter ere van Ingenieur Lely een zuil gebouwd zou worden van 30m hoog, midden in Lelystad.
Boven op de zuil zou het standbeeld van Lely geplaatst worden, zodat hij uit zou kunnen kijken over de omgeving, die door hem gerealiseerd was.
Iedereen mocht daarover zijn of haar inbreng kenbaar maken.
Omdat bij mij allerlei bellen begonnen te rinkelen, heb ik een brief met mijn bezorgde bezwaren geschreven, met de gedachten dat ik een van de velen zou zijn.
Het bleek dat ik de enige was die bezwaar tegen deze zuil had ingediend. Daarom werd ik uitgenodigd om mondeling mijn bezwaren kenbaar te maken.
Het werd een goed gesprek, waarin ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat niet een mens op de hoogste plaats moet staan in onze stad, maar God als de Schepper en degene die Lely de kennis en wijsheid heeft gegeven om dit te kunnen realiseren.
Kreeg na enkele weken te horen dat ze mijn bezwaren niet deelden, met een groot boekwerk er bij met alle bouwtekeningen enz.
Op de dag dat de Zuil van Lely officieel onthuld werd, goot het van de regen, de burgemeester lag met hartproblemen in het ziekenhuis en de voorzitter was overleden.
Dat zet wel aan tot denken en tot verootmoediging.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor mensen zoals Elia. Dank U voor hem en alle geloofshelden die ons voor zijn gegaan.
* Dank U voor alles wat nog komen gaat. Voor Uw almacht en Uw profetisch Woord.
* We bidden dat U nieuwe Elia’s gaat oprichten. Dat de geest van Elia krachtig werkzaam zal worden op aarde en in Nederland.
* We bidden dat Uw altaar hersteld zal worden.
* We bidden dat heel duidelijk zal worden dat U de enige waarachtige God bent .
* We bidden om genezing en bevrijding van ons land en volk.
* We bidden dat de harten van de vaderen en de kinderen weer verenigd zullen worden.
* We bidden om een regering die U vreest en die de Here Jezus erkent als de enige Weg, Waarheid en het Leven.

BIJLAGE:
LIed 570 Dit is de tijd van Elia
https://www.youtube.com/watch?v=0o9-LpQVqsY

RUACH

Lezen: Joh 16 vers 5-15
Vorige keer lazen we dat de HG een onderpand is van onze erfenis, laten we nu eens kijken Wie Hij is en wat Hij doet.

Hij is de 3e persoon van de 3 eenheid, Vader Zoon en Geest.
Zoals we Jezus moeten kennen om ons bewust te zijn van onze verlossing, zullen we de HG moeten kennen zodat we weten dat Hij het is, die ons geestelijk doet groeien en tot overwinning brengt.
We lezen in vers 13
‘Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.’
Hij geeft ons de gedachten van de Vader.
Want met onze nieuwgeboren geest kunnen we de gedachten van de Vader ontvangen, en wat de Vader ons wil zeggen, de waarheid, de toekomst.

1 Cor.2 :9-12
‘Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen hart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben,
Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.
Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in en mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.’

Niemand weet wat in God is, dan alleen Zijn eigen Geest.
Dus alleen die Geest kan doorvertellen aan anderen wat de gedachten en emoties van God zijn.
En precies díe Geest hebben wij ontvangen!
Wij mogen zomaar weten wat in Gods hart is!
Hoe bijzonder is dat!
Omdat het uit Gods HART is, en niet alleen uit Gods verstand, heeft het ook te maken met Gods diepste zieleroerselen, Gods verlangens, Gods emoties, Gods liefde. Daar zit het gebied van relaties. Het is ook door de Heilige Geest dat wij relatie hebben met God. Want door de Heilige Geest heeft God Zijn liefde in ons hart uitgestort. (Rom.5:5)
Als we ons bekeren tot God, dan laat Hij ons opnieuw geboren worden door Zijn Geest.
Joh.3:5 zegt: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.’
Ook is het een keuze om helemaal vol te worden van de Geest, daar kunnen we eenvoudigweg om bidden.
Lucas 11 :9-13
‘En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; Klopt en u zal opengedaan worden. Want eenieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?’
Het is belangrijk om de Heilige Geest in alle volheid in ons te laten wonen.
Een onderdompeling in Zijn Geest.
Zodat we helemaal vól worden.
De Heilige Geest is niet “gestorven” toen de eerste discipelen stierven. Hij leeft, en wil in ons (Zijn huis) wonen, en niet als kamerbewoner, maar in het hele huis. Dat houdt in dat we alles aan Hem overgeven en Hem de ruimte geven om elk hoekje van ons huis op te ruimen.
De Heilige Geest is een persoon, De bijbel zegt dat Hij een eigen identiteit heeft, en karakteristieken van een persoon.
Hij handelt als een persoon, heeft gevoelens en kan bedroefd worden. (Ef. 4 :30)
Hij heeft gedachten (1 Kor 2:10) en is onze trooster (Joh 16:7)
Hij leert ons (Joh 14;26)
Hij overtuigt (Joh 16:8)
Hij wijst ons de weg, Hij hoort spreekt, verkondigt (Joh 16:13)
Deelt gaven uit (1 Cor 12:8-11)
Heeft persoonlijke eigenschappen zoals, goedheid, liefde droefheid, een wil en een mening.
Hij helpt ons, troost ons, leidt ons en laat ons de diepten Gods ervaren.
In de Bijbel lezen we dat Hij, de Heilige Geest, verschillende verschijningsvormen heeft. Dat legt uit over het karakter van de Heilige Geest. Hij is als:
– wind, (Joh.3:8) , in het Hebreeuws Ruach, Adem.
– een duif, (bij de doop van Jezus)
– vuur (op de discipelen toen ze mochten wachten op de HG, Op.4:5)
– water (Joh.7:37)
Hij is beweeglijk als wind, water en vuur.
Als vuur brandt Hij harten schoon maar zet Hij ze tegelijkertijd in vuur en vlam.
Als wind kan Hij stormachtig zijn, maar ook zwoel en vredig.
Als water geeft Hij Leven, want ‘overal waar het water komt zal alles leven’. (Ezech.47:9)
Hij is als een duif vredig, teder, puur, trouw, argeloos.

Geweldig dat deze Persoon, onderpand van onze hemelse erfenis, in ons nederige huis wil wonen en ons in alle dingen wil leiden.
Wij kunnen niet zonder Hem, vooral niet in deze ingewikkelde tijd, waarin we het zo nodig hebben om te weten wat te doen in elke situatie.
In ‘de laatste dagen’ wil God die Geest nogmaals uitstorten. Laten we ons daar met kracht naar uitstrekken en voor bidden!
Joel 2 vers 28,29 (zie ook Hand.2:17e.v.)
‘Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.’

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader wij danken U dat U ons niet als wezen heeft achter gelaten toen Jezus naar de hemel terug keerde, maar ons Uw Geest heeft gegeven.
* Dank U wel dat wij door de HG contact en relatie met U mogen hebben en opbouwen. Neem ons mee naar diepere lagen , Heer!
* Vader wij bidden om Uw wijsheid en inzicht voor de aankomende verkiezingen.
* Wij bidden dat er een regering komt die ons de waarheid vertelt en op Uw normen en waarden gericht zal zijn.
* Wij bidden voor veiligheid en eerlijkheid tijdens de verkiezingen.
* Wij bidden dat alle corruptie en manipulatie aan het licht komt.
* Wij bidden voor alle mensen die lijden en geleden hebben onder al de rondgaande leugens.
* Wij bidden voor een machtige uitstorting van Uw Geest in ons Land
* Wij bidden dat we op mogen staan en gaan door dit land en het opnieuw in bezit mogen nemen onder leiding van uw Geest.

BIJLAGEN:
1) Weer een wijze preek van Esther Noordermeer, die inzicht geeft in waarom we tegen zoveel verschillen aanlopen in reacties op de huidige tijd. Goede stof ter refelectie.
https://youtu.be/pD7NCX72woY

Opdracht:

Deel 2 naar aanleiding van ‘meewerken in Gods masterplan https://www.ncok.nl/meewerken-met-gods-masterplan/

In een militair planningsproces staat de opdracht centraal. Deze wordt voorafgegaan door een oriëntatie en een schets van de situatie, https://www.ncok.nl/orientatie-en-situatie/, zodat iedereen hetzelfde beeld heeft.
De opdracht zelf is kort en bondig, stellig en duidelijk. Begint met een werkwoord en eindigt met een toelichting ter motivatie. Zie Matteüs 28 vers 19 en 20.
De opdracht stelt een eenheid in staat door gedelegeerd gezag een taak uit te voeren tegen een gemeenschappelijke vijand.

Opdracht:
Sta op, ga door het water en neem het land in bezit, want ‘Iedere plek, die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven.’ Jozua 1:3

Elke keer als God opnieuw begint zien we een besluit om op te staan, in actie te komen, een nieuwe keuze te maken.
We zien de invloed van water wat zuiverend werkt in o.a. de zondvloed, de Rode zee, de Jordaan, het vruchtwater van een vrouw, het water uit Jezus lichaam nadat Hij doorstoken werd.
Na een opstanding en een waterbad is God steeds weer opnieuw bereid om Zijn erfelijk bezit aan ons te schenken als wij Hem vrezend met diep berouw weer tot Hem naderen.

Alles begint weer met jouw keuze om op te staan
In handelingen 9 en 10 zien we opmerkelijk veel de zinsnede ‘Sta Op’.

Steeds staat het in verband met een grote levensverandering. We zien o.a. dat Saulus wordt aangespoord tot een nieuw leven met de opdracht ‘Sta op’, Handelingen 9 vers 6: En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.
Ook Ananias wordt met dezelfde woorden aangespoord in vers 11:
En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is.
Voor beiden was dit een situatie die hun leven veranderde in de zin van een geestelijke geboorte voor Paulus en voor Ananias een ‘next level up’. We zien ook dat er wonderen geschieden direct na de gehoorzaamheid van Ananias en Saulus om op te staan:
vers 18: ‘En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.’
vers 20: ‘En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.’

Nog wat teksten waarin de opdracht ‘sta op’ levensveranderend is:
Hand.9: 34: En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; STA OP en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.

vers 40: Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, STA OP! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.
Hand.10:13: En er kwam een stem tot hem: STA OP, Petrus, slacht en eet!
vers 20: STA DAAROM OP, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.
vers 25 en 26: En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: STA OP, ik ben zelf ook maar een mens.
Laten wij ook, net zoals Petrus, anderen aanmoedigen om op te staan, want even later viel de Heilige geest op Cornelius en heel zijn huis en allen kwamen tot geloof en lieten zich dopen.

In bovenstaande verhalen zien we dat de opdracht aan Abraham blijft doorwerken en tot vandaag de dag geldt.
STA OP, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. Gen.13:17
Ook Abraham mocht na gevallen te zijn weer opstaan. Zo wil God ons nu weer laten opstaan, zuiveren door het waterbad en ons het land geven.

Volgende week gaan we door met de uitvoering.
In het boek Nehemia onderscheiden we de 3 fases in de uitvoering:

 1. Opstaan
 2. Reiniging, door het water gaan
 3. Land in bezit nemen

 

Gebed: 

* Dank U Vader dat U in zware perioden ons bemoedigd of terug roept met de woorden: ‘Sta Op’.

* Dank U wel voor de bovennatuurlijke kracht die door ons heen stroomt, het levende water, als wij opstaan.

* Dank U wel dat Uw levenswater doden laat opstaan, zieken geneest en belasten bevrijdt.

* Dank U wel dat wij mogen beseffen dat ons opstaan verbonden is aan Uw opstanding. Elke keer als wij opstaan op Uw bevel is deze kracht direct beschikbaar.

* O Heer laat ons vaker opstaan in Uw opstandingskracht zodat wij dit meer en meer gaan beseffen. Onszelf reinigend in het waterbad van de doop tot eeuwig leven, vul ons opnieuw met Uw Geest, doop ons in de Geest, kom met het vuur van Uw Geest.

* Heer laat ons het land in bezit nemen waar U ons zendt, want zoals de Vader U zendt zo zendt U ook ons.

* Maak ons een leger bereidt voor goede werken.

* Heer laat ons het land doorgaan in zijn lengte en in zijn breedte want U zal het ons geven.

* Heer laat ons zien hoe wij het land door moeten gaan. Want ik geloof dat er nog land is wat wij zelf aan U terug moeten geven. Heer zolang wij zelf nog land in bezit hebben wat U toebehoort, hoe moeten wij dan uitgaan om land van anderen op te eisen?

* Heer laat ons mensen zijn van volledige overgave. 

* We bidden dat een eerlijke en rechtvaardige regering OPSTAAT.

Touch the Flame

https://youtu.be/qK7AVRMDeuQ

 

 

DE TIJD VAN HET BEEST

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 30: Openbaring 13

Lezen Op.13We zagen in Op.12 dat de grote draak, de satan, uit de hemel werd gegooid en in grote grimmigheid op aarde de vrouw en haar nageslacht vervolgt, allen ‘die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben’.
Hieraan herken je dus de heiligen – dat ze de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Kan dat ook van óns gezegd worden?
Goede check!
Dan komt uit de zee – de mensenmassa van de volkeren – een groot beest omhoog. Het heeft zeven koppen en tien horens met kronen erop.

Voordat we verdergaan eerst iets over het tijdspad van de eindtijd.
We kunnen Openbaring lezen alsof alles in de volgorde gebeurt waarop het beschreven is. Maar er zijn ook meer mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn goed om te onderzoeken om een zo breed mogelijk denken te ontwikkelen. Om niet te star te zijn in ons denken van ‘zo moet het en zo zal het zijn’, waardoor we het gevaar lopen de tekenen van de tijd te missen en de tijd niet goed te kunnen duiden. Jezus zei: ‘Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie ze zullen herkennen!’
Lees Joh.14:29

Gisteren lazen we in de overdenking de vraag of wij onze handtekening willen zetten onder Góds Plan, en niet dat Hij Zijn handtekening zet onder óns plan. Onder ónze theologie. God gaat Zijn Plan niet vervullen naar ónze theologie. Dus laten we open zijn, en alle theologie en overtuiging in Zijn handen geven.

Ik vraag me af of het zo zou kunnen zijn dat Op.13, het openbaar worden van het systeem van het beest, ofwel de misleiding van het beest, in feite al samenvalt met Op.6, de opening van de zegels.
Bij de opening van het eerste zegel verschijnt een wit paard, met een ruiter die een boog heeft (geen pijl of zwaard) en een kroon op zijn hoofd. Hij trekt uit ‘overwinnende om te overwinnen’.
Dat geeft de indruk dat hij de hele wereld overtrekt en overwint, zonder pijl, dus zonder bloedvergieten.
De kleur wit zou erop kunnen slaan dat hij de aard heeft van de engel des lichts. Dan zou dat dus heel goed de misleider kunnen zijn, die zonder bloedvergieten de hele wereld in de ban van zijn leugen brengt. De kroon (corona) op zijn hoofd.
Zou deze misleider die het paard berijdt het systeem van het beest kunnen zijn? Dat het in Op.13 nog eens uitgelegd wordt, nu met meer details voor meer herkenning?
Uiteindelijk zal er uit dat beest een antichrist tevoorschijn komen en/of iemand als een ‘valse profeet’, maar die kunnen zich alleen maar voluit manifesteren als de wereld al naar hun hand gezet is. Voordat de antichrist zich kan openbaren moet zijn systeem zijn geïnstalleerd.

In Op.10:7 worden de twee getuigen door ‘het beest, dat uit de afgrond opkomt’ gedood. En dat terwijl we Op.13 nog niet gehad hebben. Dus ik krijg de indruk dat dat beestsysteem de grote manifestatie van de tegenstander is in de eindtijd, en dat zich dat al in een vroeg stadium in Openbaring gevestigd heeft.
En uiteindelijk zal het een lichamelijke manifestatie krijgen. Zoals Jezus vlees en bloed werd, zal satan ook vlees en bloed worden. Hij zal werkelijk in zijn volle kracht en slechtheid zichtbaar worden.

Ik vraag me af of we nu leven in de tijd dat dat systeem zich aan het settelen is.
Dat in deze tijd het beestsysteem in opstelling wordt gebracht. Dat deze crisis dient om de mensheid door angst en ziekte in een soort misleidende trance of hypnose te brengen om ondertussen ongestoord hun waardensysteem – The Great Reset – in te kunnen voeren.

Onderzoek zelf de waarden die bij dit systeem horen. Passen die bij het beest dat opkomt uit de zee?  Zijn het kenmerken, of merktekens van het beest?

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U Uw Plan met de aarde aan het uitwerken bent. Maak ons daar meer en meer bewust van Heer, dat we niet zomaar leven, maar dat U ergens naar toe werkt! Dat U vanaf het begin het einde beschreef, en dat alles uitkomt wat U hebt gezegd. Geen woord van wat U zei gaat verloren.
* Heer, U vraagt ons in te stemmen met Uw Plan. Dat is niet gemakkelijk als het er heftig uitziet. Help ons om innerlijk ‘ja’ te zeggen tegen deze tijd waarin we leven.
* Dank U dat Uw Plan ons tegelijkertijd een geweldig uitzicht geeft: Uw Komst, onze priestertaak, wij als bruid en een grote oogst die binnen gaat komen. Heer train ons om onszelf elke dag te voeden met Uw Plan en Uw Woord.
* Heer, we bidden om de Geest van genade en smeekbede over ons land. Nu we vasten voor de verkiezingen en bidden voor ons land, voor vrijheid, voor rechtvaardigheid, voor waarheid, voor meer van God in ons land – HEER LEER ONS VOLK BIDDEN!!
* Help ons om Uw Woord te lezen en serieus te nemen. Dat Uw Woord ons leven wordt. We leven niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit Úw Mond uitgaat!
* Bewerk in ons land een aardverschuiving naar waarheid en recht!
* Maak ons land WAKKER voor U en voor de schrijnende werkelijkheid, en vul ons met Uw Heilige Geest!