Wie beïnvloedt jou? – week 38

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offergave en slachtoffer, tot een lieflijke reuk voor God. (Efeze 5: 1)

Efeze 5 en 6 vertellen ons hoe we moeten wandelen als kinderen van het licht. Vervolgens gaat het in op verschillende relaties, huwelijk, kinderen, werknemers en werkgevers. Uiteindelijk geeft Paulus ons een inkijk in de geestelijke wereld en spreekt over de machten der duisternis en reikt ons geestelijke wapens aan om daarmee stand te houden.

Ik denk niet dat het toevallig is dat deze opsomming van menselijke relaties precies tussen Gods wil en de verleidingen van de duisternis staat.
Zowel God als de duivel kan ons beïnvloeden.
Petrus wordt eerst door God beïnvloedt als Jezus aan Zijn discipelen vraagt: “Wie zeggen jullie dat ik ben?” Petrus zegt: “U bent de Messias.” Even later wordt hij beïnvloed door de duivel als hij zegt de dood van Zijn Heer te verhinderen. Jezus zegt tegen hem: “Satan ga weg achter mij.”

Wees nuchter en waak want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw.(1 Petrus 5:8)
Als wij een deur open zetten zal de duivel altijd binnen komen, op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden, eindigt bovenstaand vers.
Hij is er op belust om relaties naar Gods wil te verstoren.
Dit doet hij door bitterheid en onvergevingsgezindheid, door verleiding, door wanorde te stichten en doorbezetenheid en ziekte.
De oproep van standvastigheid in de overdenking van vorige week houden we nog even vast.
Houd stand tegen de listige verleidingen van de duivel en neem de hele wapenuitrusting van God aan!

Vragen:

 1. Kun jij een recent voorbeeld geven dat je onder Gods invloed stond?
 2. Kun jij een recent voorbeeld geven dat je onder invloed van de satan was?
 3. Heb je een voorbeeld van relaties die zijn verstoord in jouw omgeving?

Gebed deze week:

Voor de gebedskring op het PKC Den Haag. Vandaag op Prinsjesdag hebben we met een paar broeders bij elkaar gezeten en we hadden een geweldige tijd.
De kring bestaat nu weer uit twee personen. Vandaag hebben we elkaar de vraag gesteld: “Hoe belangrijk zal de Heer het vinden dat juist hier gebeden wordt?”
Bid met ons mee!
Een ontmoetingskring op het KIM in Den Helder. Maandag 18 september hebben we wat gesprekken gevoerd met adelborsten en de GV op het KIM. Dat vooral onze Heer tot harten gaat spreken en dat deze jonge collega’s Zijn stem gaan verstaan.

Er komt mogelijk een project vanuit Marines for Christ om met wat vrijwilligers naar Sint Maarten af te reizen om daar te ondersteunen in wederopbouw.
Bid dat de Heer deuren gaat openen en dat oud-militairen bereid zijn om deze stap te zetten.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Stand houden – week 37

Efeze 6: 14-18 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Afgelopen weekend ben ik met 12 broeders uit verschillende kerken op Tholen wezen wandelen in de Noord Eiffel.
Tweemaal per jaar organiseren wij een zgn. zomerhike en een winterhike. Dit was de ‘zomerhike’, maar ik geloof niet dat we ooit met zoveel regen hebben gelopen.
Vrijdagavond zijn we gestart vanuit het gehucht Zweifall. Toen we uit de auto stapten stopte het met zachtjes regenen en werden de sluisdeuren van de Hemel open gezet. Na 2 uur navigeren in het donker en in de regen hebben we rond middernacht een bivakplaats betrokken.

Soms vraag je jezelf wel eens af waar je mee bezig bent? Waar is dit goed voor? Wat is het doel?
Als Nederlanders zijn wij misschien wel het meest efficiënte  volkje ter wereld. We laten overal rendementscriteria op los en bepalen vervolgens hoe we zo efficiënte mogelijk onze tijd en energie inzetten. Als militairen koppelen we daar ook nog onze ‘effect based planning’ aan vast. Wat is het effect van een actie?
Wat is het effect van onze hike in de Eiffel? Voor mij persoonlijk een rug die goed zeer doet en de lering dat ik met een zojuist opgelopen rugblessure deze dingen niet moet doen. Toch was er iets in mij dat bevestigde dat ik dit wel moest doen. Was het mijn trots?

In het Koninkrijk der Hemelen wordt er niet meer gesproken in bovenstaande termen, maar gelden hele andere normen. De norm van gehoorzaamheid aan de Vader zet in één keer alle wereldse wijsheid op gebied van efficiëntie opzij. Hier gelden termen als liefde, zaaien, oogsten en standhouden. Maar moeten we dan altijd maar blind gehoorzamen? Soms wel. Of kan het zijn dat we Gods motiverende stem in alle drukte niet verstaan omdat we te efficiënt bezig zijn?

Afgelopen weekend werden we door de omstandigheden misschien wel wat kleiner dan we willen toegeven. De regen bracht ons dicht bij onszelf, maar ook dicht bij de Heer. Eigenlijk was dit de perfecte start die Hij al had voorbereid voor ons. Slechter kon het niet worden. ‘Waar ben ik mee bezig?’
Zaterdagochtend opstaan in een prachtig bos, ver van de bewoonde wereld. Alle zorgen van thuis en het werk even weg. Letterlijk afgespoeld! Nu is de zorg: voeten verzorgen, afbreken en inpakken, om vervolgens met de groep te bidden, Bijbel lezen en ontbijten. Ons thema is ‘de Geestelijke wapenuitrusting’.
We gaan lopen. Elke 2 uur moeten we met onze buddy een ander uitrustingstuk bespreken. V.w.b. de navigatie wordt er ook elke 2 uur gewisseld. Af en toe hebben we nog een bui, maar we genieten ten volle.

12 mannen die stand houden door niet alleen over geestelijke wapens te spreken, maar deze geestelijke uitrustingstukken ook echt aandoen.
12 mannen die bereid zijn om diepgang met elkaar te hebben. Die zich er niet voor schamen als er af en toe een traan vloeit.
12 mannen die begrijpen dat God aan hun zijde is en voor hen strijdt.
12 mannen die vrijdagnacht de beproeving van de regen niet begrepen, maar zondagavond Gods norm op waarde konden schatten.

Lucas 15: 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Gebed deze week:

Voor Reina Koetsier (Sgt BD  AMV). Zij is als zendeling momenteel in Armenie.
Reina: ‘Dit land willen we vanuit Nederland, vanuit De Kruiskerk in Diever, bemoedigen, versterken en helpen opbouwen.
We bidden voor hen en geloven dat God dit werk wil zegenen, zodat de mensen die we ontmoeten nieuwe hoop en een nieuwe toekomst leren zien.
Voor meer informatie bezoek onze Facebook pagina. Wilt u meebidden voor dit project en voor de Armeense bevolking?
https://www.facebook.com/Psychiatrisch-ziekenhuis-van-Kasakh-Stichting-Mensenkinderen-792697834270310/

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Een gebedsruimte / kapel in Doorn (van Braam Houckgeest kazerne)

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Ben jij die geschreven brief van Christus? – week 36

2 Kor.3:

1 Beginnen  wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u?

2 U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.

3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet  op stenen tafelen,  maar op tafelen van vlees, van de harten.

4 Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.

5 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar  onze bekwaamheid is uit God.

6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om  dienaars van  het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

 

Het is maandagochtend. Tijd voor de wekelijkse overdenking. Echter er komt niets uit mijn handen.

Hoe was mijn start vanmorgen? Heb ik eerst Zijn Koninkrijk gezocht en Zijn gerechtigheid? Of ben ik gelijk begonnen met de aardse zaken die mij bezig houden?

Een tijdje terug heb ik een ruzie gehad met een Christelijke vriend van mij. Dit is nog niet bijgelegd en ik merk dat dit meer met mij doet als ik verwacht had. Natuurlijk rechtvaardig ik mijzelf omdat er dingen gezegd zijn die volgens mij anders hadden gemoeten. Maar hoe ben ik daarmee omgegaan?

Was ik zelf daarna niet onrechtvaardig? En rechtvaardigde ik mijzelf niet door te zeggen ‘ja maar…..’

Gods woord is vrij duidelijk over het bijleggen van ruzies met een broeder. Laat de zon niet ondergaan over uw…..

Heb ik mijzelf weer eens aanbevolen, gerechtvaardigd?

Of heb ik mijn rechtvaardiging, aanbeveling, bij anderen getracht te halen?

Als Jezus de aanbevelingsbrief is, geschreven op mijn hart, dan zegt deze dat ik alleen gerechtvaardigd ben door Zijn bloed en niets anders.

Het is tijd voor verzoening.


Vraag:

 1. Zijn er broeders of zusters in jouw omgeving waar je moeite mee hebt?
 2. Wat zegt Gods woord hoe je met jouw specifieke situatie om moet gaan?
 3. Heb je Zijn woord met behulp van de Heilige Geest nauwkeurig op dit punt onderzocht?

Gebed deze week:

Vrijdag komen we samen met de kringleiders van gebedskringen bij defensie.

Graag gebed voor een zeer gezegende ontmoeting op de Friendship in Sleeuwijk.

Dat we vanuit onze eenheid in Christus de geschreven brief op onze harten kunnen lezen bij elkaar.

Dat de ongelovige wereld om ons heen Christus gaat zien door de onderlinge liefde die wij voor elkaar hebben, maar ook voor een verloren wereld.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Een gebedsruimte / kapel in Doorn (van Braam Houckgeest kazerne)

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Vakantieperiode/bezinningsperiode – week 35

Summer Adventure Retreat(SAR) in Bulgarije.

Psalm 95: 8“Wees niet koppig en ongehoorzaam,
zoals jullie voorouders in de woestijn bij Meriba en Massa Toen het volk Israël door God uit Egypte was gered, trok het door de woestijn naar het land dat Hij aan hen had beloofd. Maar ze vertrouwden God niet echt dat Hij in de woestijn voor hen kon zorgen. Ze dachten dat Hij hen van dorst zou laten sterven. 
9Want daar daagden ze Mij uit.
Ze hadden al vaak gezien hoe machtig Ik ben,
maar toch stelden ze Mij op de proef.
10Veertig jaar lang heb Ik Mij aan hen geërgerd.
Ze liepen aldoor bij Mij weg.
Ze begrepen niets van Mij.
11Daarom heb Ik in mijn boosheid gezworen
dat ze nooit zouden binnengaan
in de rust die Ik hun had willen geven.”

We gaan weer starten!
De vakantie is achter de rug. Misschien ben je weg geweest of misschien niet? In ieder geval zal je een periode thuis zijn geweest.
Ingrid en ik hebben sinds lange tijd weer samen gekampeerd. Wij hebben dit als een zegen ervaren. Met name de lange wandelingen in de Italiaanse Alpen.

Na onze vakantie ben ik nog een week naar de SAR in Bulgarije geweest.
Nog niet eerder ging er een Nederlandse delegatie van maar liefst 7 personen naar deze Christelijke Militaire conferentie.
De SAR is een prettige combinatie van verdieping, toerusting, en ontspanning. Dit alles in de prachtige omgeving van de Zwarte zee, Primorsko.
Een kleine conferentie met zo’n 30 deelnemers uit maar liefst 10 verschillende landen.

In de ochtend starten we voor het ontbijt met de ‘morning prayer’ en voor de ‘early birds’ is er zelfs de mogelijkheid om een bootcamptraining te doen. Daarna ontbijt.
Elke ochtend was er een moment van lofprijs en aanbidding. Hoe je dat doet met mensen uit 10 landen kan ik niet uitleggen. Dat moet je zelf maar komen ervaren. Ik kan je wel vertellen dat de Heilige Geest dit leidt. Daarna overdenkingen van Grozdan Stoevski. Hij is een voormalig officier uit het Bulgaarse leger en leidt nu een kerk in Sofia. Binnen de Military Missions International (MMI) vertegenwoordigt hij Europa.
De ochtend werd meestal afgesloten met de presentatie van een Military Christian Fellowship (MCF) uit 1 van de landen.
De middag stond in het teken van ontspanning, o.a. Jeepsafari, paard rijden en zeilen.
In de avond wederom een gezellig samenzijn waarbij een korte presentatie van een land centraal stond met daarna delicatessen uit betreffend land en een drankje.

De core-business van een MCF is fellowship/ontmoeten. Je begrijpt dat dit centraal stond in deze trip. Zo is er tijdens alle bezigheden ruim voldoende tijd om elkaar te spreken.
Ik werd aan het denken gezet tijdens 1 van deze gesprekken waarin iemand aangaf mee te zijn gegaan om tot rust te komen.
Het was een persoon die een erg drukke tijd achter de rug had.
Als mensen op vakantie gaan hoor ik vaak opmerkingen van:
‘Ik doe helemaal niets meer’.
‘Ik maak mezelf helemaal leeg’.

In deze eerste overdenking na het zomerverlof wil ik je uitdagen om eens na te denken over de volgende vragen:

 1. Hoe kijk jij aan tegen bovenstaande 2 uitspraken?
 2. Hoe ga jij om met lange periodes van drukte/stress?
 3. Wat is volgens jou een Bijbelse wijze om weer tot rust te komen na een zeer drukke tijd?
 4. Hoe zocht de Here Jezus Zijn rust?

Gebed week 35

 • Deze week danken wij de Heer voor het krachtige werk wat Hij doet bij Christen militairen in Kosovo.
 • Bid voor Ismajl en Marcel uit Kosovo. Zij behoren tot een minderheid in dit moslimland. Het is gevaarlijk om voor hun geloof uit te komen in het leger. Zij hebben de ambitie om in alle 7 kazernes kringen op te zetten.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering.
 • De uitgezonden collega’s en hun familie.
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.
 • Het werk van de geestelijk verzorgers.
 • Onze positie als Christen op de werkplek.
 • Uitbreiding ontmoetingskringen
 • Een gebedsruimte / kapel in Doorn (van Braam Houckgeest kazerne)
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten

De kracht van gebed – week 28

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. (Jac. 4: 2-3)

Jezus leert ons bidden:
Hij zeide tot hen: ‘Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.’(Lucas 11)

Geeft Jezus ons hier een standaard of een format hoe wij moeten bidden?
Ik geloof het niet, want even verderop in vers 9 zegt Hij: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.’

Dit lijkt meer op een persoonlijke band die Hij met ons wil aangaan.
Jezus is vooral op zoek naar relatie. Als wij Hem vinden dan komen wij door Hem bij het vaderhart van God: 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. (Efeze 2)

Bij dit vaderhart is een gigantische rijkdom voor ons weggelegd. Een rijkdom die niet in geld is uit te drukken:
16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.’ (Joh.15)

We lezen hier dat aan gebed een voorwaarde verbonden is en dat is vragen in de naam van Jezus. Hoe kunnen wij dan vragen in de naam van Jezus? Dat kunnen wij alleen maar als we vol zijn van Zijn geest? Wanneer zijn we vol van Zijn geest? ‘Indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.’ (Rom 10:9)
Je bent dan opnieuw geboren. Geboren uit water en geest.

26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom.8)
Hier staat dat wij niet eens kunnen bidden uit onszelf naar Gods wil. Wat geweldig dat Gods Geest onze Geest in staat stelt om naar Zijn wil te bidden.

21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, 22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 23 En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. 24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. (1 Joh.3)

Vragen:

  1. Wat betekent gebed voor jou?
  2. Heb je na een gebed al eens ontvangen? ‘Wie bidt ontvangt’ (Lucas 11)
  3. Heb je vrijmoedigheid tegenover God?

 

 

Gebed week 28

 • Deze week danken wij de Heer voor het krachtige werk wat Hij begonnen is bij de Krijgsmacht. Hij zal niet laten varen dat wat Zijn hand begonnen is.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Gerrit Zalm gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden.
 • De uitgezonden collega’s en hun familie.
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.
 • Het werk van de geestelijk verzorgers.
 • Onze positie als Christen op de werkplek.
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj Koot kazerne en op Camp New Amsterdam in Soesterberg.
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten

 

 

Visie – week 27

Joel 2: 28Daarna zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Aan oude en jonge mensen zal Ik dromen geven. 29Ook op slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn Geest uitstorten.

Jij hebt gaven en talenten gekregen. Als je een relatie hebt met de levende God, dan zal je gaan ervaren dat de Heer deze gaven wil gaan gebruiken tot eer en glorie van Zijn naam.
God roept jou voor een taak in Zijn Koninkrijk. Een taak die de Heilige Geest door jou heen wil doen.
Wat voor bediening heeft God voor mij? Geen idee. Je kan het Hem vragen. Misschien geeft Hij jou een droom of visioen, misschien een hele diepe passie ergens voor of Hij spreekt door de Bijbel of door mensen rechtstreeks tot jouw hart.
In ieder geval kunnen we stellen dat een taak van God altijd in overeenstemming is met Zijn woord en dat het leidt tot redding van zielen.

God wil jou een taak geven en om die taak goed uit te voeren is visie nodig
We gebruiken het Engelse woord VISION om jou visie te geven.

Vision:

 1. Value/waarde
  Johannes 3: 16Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.
  Uit bovenstaande tekst kan je afleiden dat het God om verlorenen gaat. Dat God mensen jou wil gebruiken om andere mensen bij Hem thuis te brengen. Hij wil ons laten functioneren als een lichaam, een gemeente, die een hart heeft voor Hem en zijn medemens.
 2. Investment/investeren
  Lucas 12: 31Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.
  God wil dat jij investeert. Niet alleen in het ‘geven van tienden’, maar ook in tijd. Hij wil dat jij Hem in alles zoekt. Dat alles wat je doet tot eer en glorie van Zijn naam is.
 3. Speach/spreken
  Spreuken 18: 21Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
  Woorden hebben kracht. Zij geven vrucht goed of slecht.
  Als jij negativiteit uitspreekt dan zal je dit oogsten. Spreek je positieve woorden, dan zal je deze terug ontvangen.
  Dit heeft te maken met een geestelijke werkelijkheid die je niet ziet, maar jou en mijn handel en wandel beïnvloed.
  In Efeze 3 vers 10 lezen we: 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden
  Zie dit als een opdracht dat wij als gemeente de veelkleurige wijsheid van God middels aanbidding en proclamatie(hardop spreken) bekend maken aan de overheden en machten in de Hemelse gewesten.
  Doe dit elke ochtend en je zal de vruchten niet alleen oogsten, maar ook eten.
 4. Inspiration/inspiratie
  Geïnspireerd zijn, wil o.a. zeggen dat je enthousiast bent, geleidt willen worden door de Heilige Geest, instaat om anderen aan te vuren. Ik geloof dat God jou een taak wil geven die groter is als jij kan bedenken. Anders kan jij het gewoon weer op eigen kracht doen. Hij wil dat jij in Zijn kracht gaat staan. Dat je deel uitmaakt van iets groters als jijzelf.
 5. On target Door in Zijn kracht te gaan staan krijg je Focus, gericht op het hoofddoel.
  On fire – Je staat in brand voor Jezus omdat je weet dat Hij stierf voor jou.
  Vandaag de dag gaan veel mensen gaan niet naar de kerk omdat er geen passie is!
  Zij zeggen: Als jullie boodschap waar is dan ga je daar toch voor met alles wat in je is?
  12: 11 In ijver onverdroten en vurig van geest dient de HeereVragen:
 1. Wat is voor jou van waarde?
 2. Hoe investeer jij? 
 3. Ben jij ‘ON TARGET’ – ‘ON FIRE’?

Gebed week 27

 • Deze week bidden we voor militairen met PTSS en voor hun familie. Dat zij de rust en vrede mogen ontvangen van God. 

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Gerrit Zalm gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden
 • De uitgezonden collega’s en hun familie
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan
 • Het werk van de geestelijk verzorgers
 • Onze positie als Christen op de werkplek
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj. Koot kazerne en op Camp New Amsterdam in Soesterberg.
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten

Ik zal !! – week 26

Micha 7 : 5 – 7 (HSV)

5 Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt.

6 Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten.

7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.

 

Psalm 37 : 39 en 40 (HSV)

39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid.

40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.

 

Psalm 81 : 11b

11b Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

 

Heb je dat weleens? Dat je maar bidt en bidt en het antwoord blijft maar uit? Dat je je afvraagt of het wel ooit gaat gebeuren? In de Bijbel staat veel over het gebed geschreven. Jacobus zegt: “een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jacobus 5:16b).

 

De Heere Jezus zegt: “Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Johannes 14:14).

 

We mogen dus vragen om dingen waar het stempel van de Heere Jezus op kan. ‘In Mijn naam’ betekent dat we het vragen namens de Heere Jezus. Hij heeft geleden en is voor ons gestorven en Hij kan bij de Vader verschijnen in volle rechtvaardigheid. Als Zijn Naam, Zijn stempel op ons gebed staat, zal de Vader het verhoren.

 

Nu is het probleem vaak dat we zo gericht zijn op onszelf en de vervulling van onze behoeften, dat we de kant van God een beetje verwaarlozen. En die kant is juist zo belangrijk. Hij is de belovende God. Het oude en nieuwe testament staan vol met beloften die beginnen met ‘Ik zal’, ‘Hij zal’, en vergelijkbare beloften. Er staan zoveel concrete beloften in Gods Woord, dat we er voor elke dag minstens één hebben.

 

Natuurlijk zijn er soms beloften waarvan we denken: ‘dat is mooi, die belofte komt mij goed uit’. In de praktijk blijkt dan soms dat Gods invulling anders is dan wij gehoopt en verwacht hadden. Maar dit doet niets af aan Gods geloofwaardigheid!

 

Het is goed om bij de moeilijke situaties in ons leven gepaste beloften te zoeken. Pleitend op die beloften gebeuren er een aantal dingen:

 1. We krijgen meer inzicht in Gods geopenbaarde wil (de Bijbel).
 2. We geven ons over aan Zijn wil (“Uw wil geschiedde”).
 3. We krijgen de vaste zekerheid dat Hij op Zijn tijd en wijze hoort en verhoort (“Mijn God zal mij horen”).
 4. We hebben de troost dat Hij van mijn situatie weet, hoe die ook afloopt (“de Heere denkt aan mij”).

Die laatste is zo troostrijk. In psalm 40:18 zegt David: “Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij”.

 

Het leven kan soms tegenzitten. God gaat soms zulke onbegrepen wegen met ons. Hij laat soms dingen toe die wij niet begrijpen. Als we Jezus volgen zál het leven soms tegenzitten. Maar de God van hemel en aarde, de Koning der koningen, denkt aan ons. Dat is nog eens een belofte! Wat een troost.

 

Nog even terug naar dat stempel van de Heere Jezus; Als we een belofte lezen waarin God zegt: “Ik zal”, dan staat daarop Jezus’ stempel. Dan mogen we er vrijmoedig om vragen. “Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons” (2 Corinthe 1:20).

 

Als je één bent met Christus, als je Hem volgt en dient, heb je in Hem de vervulling van al Gods beloften.

 

Leef jij al uit de beloften?

 

Gebedspunten

We bidden deze week weer voor heel veel zaken. God is souverein in de wijze waarop Hij verhoort. Toch kan het, met het bovenstaande in gedachten, goed zijn om eens te bedenken op grond van welke beloften we God iets vragen. Als Hij het namelijk ergens beloofd heeft en wij vragen er om, zál Hij het op Zijn tijd en wijze doen.

 

We bidden voor:

De geestelijke strijd die altijd plaatsheeft waar Christus werkt. Ook bij Defensie. Maarten Luther zei: waar God Zijn Kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Reken erop dat als jij iemand over Jezus vertelt dat Satan al zijn minions inzet om dat tegen te gaan;

Eensgezindheid onder de christenen bij Defensie.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj Kootkazerne!

Een op te richten christelijke studentenvereniging aan de KMA.

De nieuwe kring in Ermelo en de doorstart van de kring in Hilversum.

Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden.

Wacht jij ook op Jezus? week 25

Johannes 20:19-22
19Toen het avond werd op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: “Ik wens jullie vrede toe!” 20Daarna liet Hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. 21Jezus zei opnieuw tegen hen: “Ik wens jullie vrede toe! Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook jullie.” 22Toen blies Hij op hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest.

Johannes 20: 26-27
26Acht dagen later zaten Jezus’ leerlingen weer in het huis. Nu was Tomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei: “Ik wens jullie vrede toe!” 27Daarna zei Hij tegen Tomas: “Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” 

Johannes 21: 1-14
1Hierna liet Jezus Zich opnieuw aan zijn leerlingen zien. Dat was bij het Meer van Tiberias. Dat ging zó. 2Simon Petrus, Tomas Didymus, Natanaël uit Kana in Galilea, de twee zonen van Zebedeüs en nog twee van Jezus’ leerlingen waren bij elkaar. 3Simon Petrus zei tegen hen: “Ik ga vissen.” Ze antwoordden: “We gaan met je mee.” Ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets. 4Toen het ochtend werd, stond Jezus aan de kant van het water. Maar de leerlingen herkenden Hem niet. 5Jezus zei tegen hen: “Kinderen, hebben jullie ook vis te eten bij je brood?” Ze antwoordden Hem: “Nee.” 6Toen zei Hij tegen hen: “Gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen.” Ze deden wat Hij zei. Nu vingen ze zóveel vis, dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen. 7De leerling die Jezus’ beste vriend was, zei tegen Petrus: “Het is de Heer Jezus!” Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij gauw zijn overkleren aan (want die had hij uitgetrokken) en sprong in het water. 8Maar de andere leerlingen kwamen met de boot, want ze waren niet ver van de kant: maar ongeveer 200 el. Het volle visnet sleepten ze achter de boot aan.
9Toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood er op. 10Jezus zei tegen hen: “Geef Mij een paar van de vissen die jullie net hebben gevangen.” 11Simon Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. Het zat helemaal vol: er zaten 153 grote vissen in. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het visnet niet. 12Jezus zei tegen hen: “Kom en eet.” Niemand van de leerlingen durfde Hem te vragen: “Wie bent U?” Want ze wisten dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf het aan hen. Hetzelfde deed Hij met de vis. 14Dit was de derde keer dat Jezus Zich aan zijn leerlingen liet zien nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Zijn discipelen, de 12, hadden van Jezus de opdracht gekregen te wachten in Galilea. Dezelfde plaats waar onder andere Petrus de opdracht kreeg: “Volg mij”.
Petrus liet toen alles wat hij bezat in de steek en volgde Jezus. Echter hij had zijn boot en netten niet verbrand. Alles was er waarschijnlijk nog zoals hij het had achter gelaten.
Het idee om mensen te gaan vangen liet hij letterlijk varen. Hij rook de zeelucht en zag de meeuwen en dacht aan de volle netten. Petrus was in hart en nieren een visser. Hij vond het heerlijk om dit beroep uit te oefenen en hij was er goed in. Tenslotte leverde het ook nog wat op.
Petrus zegt tegen de discipelen: “Ik ga weer vissen” en zij zeggen”: “wij gaan met je mee.

Het is niet de eerste keer dat Petrus zijn roeping in de steek laat.
Nu is het een paar dagen na de dood en opstanding van Jezus. Ze hebben hem zelfs al ontmoet. Thomas mocht zelfs de gaten in zijn pols en in zijn zijde voelen. En de discipelen gaan weer vissen.

Soms kan het bij ons ook zo gaan. We hebben heilige momenten meegemaakt waarin we de Heilige Geest echt hebben ervaren. Zijn aanwezigheid was bijna tastbaar. Misschien heb je ook wonderen gezien of gedaan of misschien is er zelfs een wonder in jouw gebeurt. En toch kunnen we daarna de Heilige Geest weer bedroeven.
“Ja maar dat is wel wat anders, want zij hadden Jezus fysiek in hun midden.?
Is dat zo Wat gebeurde er met Pinksteren? Waarom en vanuit welke kracht gingen de discipelen nu te werk? Is dat dezelfde kracht die nog steeds beschikbaar is?

Wij wachten ook op de komst van Jezus. Net zoals Zijn discipelen destijds op Zijn komst wachten. Bijna elke keer als zij een moment zonder Hem waren vielen ze terug.
Met ons is het niet anders. Als wij een moment zonder Hem denken te kunnen, dan vallen wij direct terug in ons vlees. Het volgen van Jezus Christus kan alleen maar radicaal. Dan kan alleen maar op een dagelijkse basis waarbij we elke dag weer met hem opstaan. Dat we elke morgen Hem weer begroeten en uitnodigen om ons te gidsen. Een leven vervult van de Heilige Geest waarin we leren om geduldig te zijn. Waarin we leren om God centraal te stellen. Waarin we Zijn woord dag en nacht onderzoeken.

Is er een diep verlangen in jou om dat te doen? Is er een diep verlangen om meer van de Vader te weten? Om een relatie te krijgen met de Vader? “Maar het gaat toch om Jezus?” Het geloof in Jezus is inderdaad hetgeen wat ons redt en anders niet, maar Jezus leidt ons naar het Vaderhart. Jezus wil ons aan de voeten van de Vader brengen. Jezus bracht verzoening voor ons met de Vader. Door Zijn bloed kunnen we nu naderen tot Gods troon en hebben wij het zoonschap van de Vader gekregen.
Wat een heerlijke boodschap en wat een diep verlangen zou deze boodschap in jouw hart moeten bewerkstelligen. Niet meer IK, maar Jezus leeft in jou. Je mag deel uitmaken van Zijn lichaam doordat jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest is.

Jezus zei tot drie keer toe: “Petrus hou je van mij”. Jezus spreekt hier de allesomvattende Agapè-liefde uit. Dit is de liefde op Goddelijk niveau. De liefde die alleen een wederom geboren schepsel van de Heer kan ervaren en ontvangen.
Petrus antwoord tot driemaal toe: “Heer ik hou van u”. Tot drie keer toe gebruikt Petrus het woord Phileos. Een liefde die de wereld ook kent. Een liefde op zielsniveau.

Als iemand heeft laten zien wat geduld is, dan is dat Jezus. Hij leert ons lessen in geduld. Elke keer opnieuw geeft Hij het voorbeeld. Elke keer als wij zelf de fout ingaan en Hem even loslaten is daar weer Zijn genade. Die vergeving die maar niet lijkt op te houden. En elke keer brengt Hij ons opnieuw bij het Vaderhart.
Leer van Jezus: Dat uitstel bij Hem geen afstel is. Dat Hij trouw is. Ja, zelfs tot in de dood.

De Koning van het universum bedient Zijn discipelen. Ook vandaag de dag.
Na drie keer te hebben gevraagd aan Petrus: “Hou je van mij?” Zegt Hij uiteindelijk: “VOLG MIJ”.
Na drie keer of meer te hebben gevraagd aan JOU: “Hou je van mij?” Zegt Hij uiteindelijk opnieuw tegen jou: “VOLG MIJ”.

Vragen:

 1. Ervaar jij de aanwezigheid van Jezus in jouw leven?
 2. Laat je Hem wel eens los? 
 3. Is er een diep verlangen in jou om Hem te volgen?

Gebed week 25

 • Deze week bidden en danken we voor de kringen en de Geestelijke Verzorging in de Oranjekazerne, Schaarsbergen en op de Kromhoutkazerne, Utrecht.
  Bid dat de Heer harten op deze kazernes aanraakt. Dat Christenen bemoedigt mogen worden en toegevoegd aan de kringen.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden
 • De uitgezonden collega’s en hun familie
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan
 • Het werk van de geestelijk verzorgers
 • Onze positie als Christen op de werkplek
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj. Koot kazerne!
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten

3xR of 3xO? – week 24

3xR of 3xO

Wie heeft er nog nooit van gehoord? 3xR, Rust, Regelmaat en Reinheid. 
In de hulpverlening hoor je deze drie regelmatig terugkomen als handvat om je leven opnieuw in te richten.
Als ik terugkijk op mijn leven bij het Korps Mariniers dan kan ik deze leefregel omdraaien: Onrust, Onregelmatigheid en Onreinheid.
Tjonge Willem, had ik nooit achter jouw gezocht? Was jij dan zo’n slecht mens?
Ik ga je vertellen dat het niet uitmaakt waar je bij zit, waar jij je bevind of wat je ook doet. In de Bijbel lezen we dat Job zegt: Ik heb geen rust, geen vrede. Ik zit vol onrust.(Job 3:26). In Mattheus (15: 18) lezen we: Maar wat úit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein.
Gods woord zegt nog veel meer over deze dingen. Ik heb ervaren dat het een leegheid is die ik probeerde op te vullen met van alles en nog wat, behalve met Gods liefde.

Hoe leer je die liefde dan kennen? God trekt mensen met Zijn liefde!
Als ik ga evangeliseren dan merk ik dat mensen soms geen weet hebben van hun zonden. Sterker nog, ze vinden zichzelf vaak een heel goed mens.
Het evangelie, de goede boodschap, is een levend evangelie. Een boodschap die mensen spiegelt in hun hart. Een boodschap die velen niet aan kunnen horen. Elke keer tijdens evangelisatie merk ik weer dat het door God voorbereidde werken zijn. Elke ontmoeting waarin wij ons laten leiden door de Heilige Geest is door God voorbereidt. In geloof mag je dan weten dat onze Vader een bedoeling heeft op dat moment met deze persoon. Wat een heerlijke gedachte.

Dan vertel je vast over Gods eindeloze liefde?
Natuurlijk, maar voordat ik dat doe spiegel ik deze persoon aan de wet en vervolgens aan zijn eigen zonden, want een mens die geen zondebesef heeft, heeft ook Gods genade niet nodig.

 1. Ken jij onrust, onregelmatigheid of onreinheid in jouw leven?
 2. Heb jij wel eens gestolen, gelogen, gevloekt of een andere persoon begeert als je eigen man/vrouw? 
 3. Heb je wel eens een gedachte gehad die je zelfs je beste vriend niet kan vertellen?
 4. Stel dat al jouw gedachten op een digitaal scherm zichtbaar zouden zijn, kan jij dan nog voor God verschijnen?
 5. Wat is Gods genade en heb jij die nodig?

Gebed week 24

 • Deze week wil ik danken voor de kringpromotie en evangelisatie die we op 12 juni op de KPL van Oud Heusdenkazerne (Hilversum) mochten doen. 
 • Bid dat de mensen die we hebben aangesproken en op de kring gewezen deze gaan bezoeken. Dat er een nieuwe kringleider mag opstaan. Bid dat deze kring niet verdwijnt als Kees van Rossum binnenkort wordt overgeplaatst.
 • Bid ook voor herstel van Charissa Meeuwenoord (PGV Hilversum) die al lange tijd ziek thuis is.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden
 • De uitgezonden collega’s en hun familie
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan
 • Het werk van de geestelijk verzorgers
 • Onze positie als Christen op de werkplek
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en)
 • a. in Stroe, GMaj. Koot kazerne!
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten

Pinksteren is verandering – week 23

Joh 2: 1-11 “Toen de wijn op was, zei Jezus’ moeder tegen Hem: “Ze hebben geen wijn!” Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. Jezus’ moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Jezus zei tegen haar: ” [ Dat weet Ik toch. ] Dat hoeft u Mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor Mij om daar iets aan te doen.” Zijn moeder zei tegen de bedienden: “Als Hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is.” Bij de deur stonden zes waterbakken. Dat water werd door de Joden gebruikt om daar volgens hun gewoonten de handen en voeten in te wassen. In zo’n bak kon ongeveer 2 of 3 metreten [ (80 of 100 liter) ] water. Jezus zei tegen de bedienden: “Vul de bakken met water.” Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei Hij: “Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven.” Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam. Maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem: “Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En pas als de mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!” Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Kana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig Hij is. En zijn leerlingen geloofden in Hem.”

Joh. 20: 31 “Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen [ blijven ] geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie [ eeuwig ] leven hebben omdat jullie bij Hem horen.”

Pinksteren heeft alles met verandering te maken.
In Johannes 2 lezen we over het eerste wonder wat Jezus deed. Johannes noemt het tekenen, want Jezus wonderen waren geen doel op zich, maar als teken dat de mensen in Zijn naam zouden geloven.
Dit is eerste wonder was er niet zomaar een wonder. Jezus veranderde water in wijn. Aan de buitenzijde van de vaten was niets te zien, maar van binnen was alles anders. En niet zomaar anders, maar het was betere wijn als de wijn die daarvoor geschonken was.
Dit wonder staat eigenlijk symbool voor alles wat Jezus in jouw leven wil doen. Hij wil jou compleet vernieuwen van binnen. De vaten waren aan de buitenzijde nog identiek, maar de binnenzijde was compleet nieuw en van hoge kwaliteit. Ik zou zeggen van Goddelijke kwaliteit.

Als onze lichamelijke vaten door het woord van Jezus worden aangeraakt dan worden wij van binnen ook vernieuwd. In 2 kor. 5: 17 staat:
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Zo liet Jezus het nieuwe komen en dat doet Hij vandaag nog steeds. Jezus leeft. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader en heeft Zijn Heilige Geest uitgestort met Pinksteren en zegt: (Kol.2:13) Eerst waren jullie (geestelijk) dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft Hij jullie samen met Christus (geestelijk) levend gemaakt, toen Hij al jullie schuld vergaf.

Vragen:

 1. Ben jij dat vat wat gevuld is met water(het woord van God) en wil jij die verandering in jouw leven?

 2. Ben jij een dienaar van Christus die de vaten wil vullen met water in geloof dat Hij die verandering teweeg kan brengen?

 3. Ben jij een gast op het feest die het wonder aanschouwt en neem je het water aan wat levend is geworden?

Gebed week 23

Deze week wil ik danken voor de ontmoeting die wij hadden met 13 kringleider op 2 juni bij het Militair Revalidatie Centrum. Dat we mochten zien en ervaren dat Gods Geest met ons is en dat wij Zijn Geest zien waaien door defensie. Getuige hiervan de 7 kringen die dit jaar zijn gestart(herstart)

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
Onze leidinggevenden

De uitgezonden collega’s en hun familie

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan

Het werk van de geestelijk verzorgers

Onze positie als Christen op de werkplek

Uitbreiding ontmoetingskring(en)

O.a. in Stroe, Gen.Maj. Koot kazerne!

Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maand.

Persoonlijke dank- en gebedspunten

maandag 5 juni 2017