DE GEEST DER WAARHEID

Lezen: Joh.14:15-28
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn,
de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet , maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’
In dit gedeelte belooft Jezus Zijn discipelen dat Hij hen (en ook ons) niet als wezen achter zal laten.
Joh. 16: 5-15.
De Heilige geest troost niet alleen, maar overtuigt de wereld ook van zonde, gerechtigheid en oordeel en Hij leidt ons in de volle Waarheid.
We kunnen gewoon niet zonder de Heilige Geest !

Waarom is de Heilige Geest zo belangrijk ?
De Geest van God geeft ons:
1 Persoonlijk besef van Gods liefde. Rom.5:5
2 Inzicht in wie de Here Jezus is. Hem recht te kennen. Joh.16:15
3 De juiste woorden in moeilijke omstandigheden. Luc.21:15, Hand.29
4 Hulp in onze zwakheden, troost en kracht. Rom.8:26
5 Bevrijding van zonde, ziekte en gebondenheden. Hand.5:16, Hand.10:38
6 Echte vrede en vreugde. Rom.14:17
7 Vernieuwing van denken. 2Tim.1:7
8 Gods leiding, Hij leert en onderwijst. Romeinen 8:14
9 Gods Geest is ons onderpand van het eeuwige leven. 2Kor.1:22
De Geest maakt levend en krachtig en getuigt met onze geest dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn.Rom.8:16,17.

Een Visioen ;
Tijdens de aanbidding in een Gemeente kreeg ik een beeld over de Heilige Geest.
Ik zag dat Gods handen vanuit de hemel een witte duif vrij lieten
De duif bleef maar rond vliegen steeds naar beneden en dan weer omhoog, duidelijk op zoek naar een goede plek om neer te dalen.
Op de aarde werd opeens een heel grote bijbel zichtbaar, die open gelegd werd. De duif daalde daarop neer en bevruchte Gods woord.
De woorden werden levend en de letters kwamen uit de bijbel en gingen als levende woorden doen wat beloofd was.
Gods Geest en Gods Woord moeten samenwerken.
Het Woord zonder de Geest blijft een dode letter.
De Geest zonder het Woord blijft zweven, net als de duif, zonder bestemming.

Wat hebben we de kracht uit de Hemel nodig !
Hand. 2:2-6
‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vervulde het gehele huis
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken Gods Woord met vrijmoedigheid.
Velen werden gered, genezen en bevrijd, halleluja
Wat is er toch misgegaan, dat we dit nu niet meer zo beleven, enkelen uitgezonderd.
Zonde, wereldsgezindheid, hoogmoed, misleiding, religie en eigen kracht?

Laten we vaak bidden om honger en dorst naar Gods Woord en Geest. Amos8:11.
De Heer belooft dat ook in Lucas11;13.
Ook in Joël2:28-32  staat een geweldige belofte voor de eindtijd, wat zien we daar naar uit!
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom Heer Jezus , kom spoedig.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank u Heer voor Uw zorg voor ons, dat U ons niet als wezen hebt achtergelaten.
* Dank U Heer dat U die in ons is, groter is dan die in de wereld is.
* Dank U voor Uw beloften dat U Uw Geest geeft aan wie daarom vragen.
* Dank U dat U het beste voor het laatst heeft bewaard.

* We bidden om vergeving dat we Uw Geest zo vaak niet de ruimte geven, die U toekomt.
* We bidden om vergeving waar we U bedroefd hebben.
* We bidden dat U honger en dorst wilt  geven naar meer van Uw Geest.
* We bidden dat velen weer op zoek zullen gaan naar Uw woord.
* We bidden, Heilige Geest, overtuig van zonde , maar ook van de Waarheid, die alleen bij U te vinden is.
* We bidden dat we een regering krijgen, die in zal zien, dat ze het zonder U niet gaan redden.
* We bidden om Esthers en Mordekai’s, die opkwamen voor hun volk met gevaar voor eigen leven.
* We bidden voor Jaap Dieleman, die zo moedig stáát voor u in ons land, en we bidden bescherming nu hij in the picture staat en negatief wordt afgeschilderd. (zie bijlage)
* We bidden voor het evangelisatie-tijdschrift dat Jaap verspreidt over Nederland. We bidden dat alle media-aandacht mensen juist aanzet tot lezen.
* We bidden voor bescherming van alle andere moedige klokkenluiders.
* We bidden dat nog veel mensen gered, genezen en bevrijd mogen worden, zoals tijdens de eerste Gemeente het geval was.
* We bidden om vernieuwing en herstel van Uw Lichaam de Gemeente.

BIJLAGEN
1) NOS bericht over Jaap Dieleman en het tijdschift dat hij verspreidt. Blijf bidden voor Gods werk door dit tijdschrift heen.
https://nos.nl/l/2370078

2) Vrijdagavond 26 febr. Workshop ‘IN GESPREK Graadje Dieper’, avond speciaal over de inenting met veel info. 19:30 tot plm.22:00u, per internet. Link ontvang je na opgave.
https://www.24-7gebed.nl/workshop-26-februari-2021/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur.
Zaterdag alléén om 13u gebed, en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=OG1kSEEyMUNiL3JDQVRFcWt5N1BIUT09

Meeting ID: 899 9292 8646
Passcode: 1234

ONTMOEDIGING IN HET LICHT VAN HET VOLMAAKTE OFFER

lezen Hebr.10:19-39

‘Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);’

De sluier die het Heiligste van de heilige plaats scheidde, die ook de mens scheidde van Gods intieme aanwezigheid, is voor altijd wijd geopend, van boven naar beneden in tweeën gescheurd.
Mattheüs 27:51 ‘En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden’.
De schrijver van de Hebreeën maakt een analogie tussen de sluier die tussen God en de mens stond en het lichaam van Jezus.  Jezus’ lichaam ‘was gescheurd’, en dat gold ook voor de sluier tussen God en de mens. Allebei geven ze aan dat we nu vrijmoedig tot God kunnen komen.

Vandaag hebben we een Hogepriester over het huis van God die de hemelse rechtbanken voorzit om er zeker van te zijn dat de gelovige volledige toegang heeft.
Dus laten we naderen met de perfecte reiniging die voor ons beschikbaar is. We kunnen nu dichter bij God komen op een manier die nooit beschikbaar is geweest voor iemand onder het Oude Verbond.  Het werk van Jezus stelt ons in staat om dichterbij te komen in volledige zekerheid van geloof. Het probleem van een onvolmaakte Hogepriester is opgelost.  Het probleem van morele en geestelijke vervuiling is opgelost.  Dus laten we nu dichterbij komen!
We hebben aanmoediging nodig om dichterbij te komen, want ontmoedigde christenen hebben vaak moeite om dichterbij te komen.  Dit is een echt probleem: als je de intieme relatie met Jezus verliest, gaat niets anders goed.
Er zijn mensen die door grote moeiten heen gaan die tegelijkertijd toch vreugde kennen. Hoe is dat mogelijk? Ze weten hoe ze dichterbij moeten komen!

Beste broeders en zusters laten we dichterbij komen en vasthouden aan de waarheid.  Zonder aarzelen vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die belooft is getrouw.
Laten we vasthouden, want ontmoediging kan ons van de waarheid doen wankelen. Een hernieuwd vertrouwen in de grootheid van Jezus en in het Nieuwe Verbond zal ons sterk maken in het geloof. Hij die belooft is trouw: De reden dat we sterk kunnen staan ​​is omdat Hij die belooft trouw is.  Het is veel beter om op Zijn trouw te vertrouwen in plaats van op de onze!
Bedenk dat de offers onder het Oude Verbond nooit het zondeprobleem konden genezen Ze lieten ons achter als een patiënt die voortdurend het medicijn nodig heeft, of als een onkruid waarvan alleen de kop eruit is geplukt, maar niet de wortel.
Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Die zittende houding van Jezus is belangrijk. Het laat zien dat Zijn werk is voltooid. Hij hoeft niet dagelijks dezelfde offers te brengen zo als de priesters onder het Oude Verbond dat deden. Jezus heeft in de hemel een bediening van voorbede voor Zijn volk. Maar die bediening vloeit voort uit Zijn voltooide werk.
Hij heeft degenen die geheiligd worden voor altijd vervolmaakt: dit maakt duidelijk dat het werk van Jezus alleen effectief is voor degenen die geheiligd worden. Het werk van Jezus is in staat om ieder mens te redden, maar het is alleen effectief bij het redden van degenen die geheiligd worden (apart gezet voor God).
Degenen voor wie Christus is gestorven, worden door zijn dood volmaakt. Het betekent niet dat ze in karakter al volmaakt geworden zijn, maar dat hij degenen voor wie hij stierf volkomen vrij van de schuld van de zonde maakte. Toen Christus hun zonden op zich nam, bleef de zonde niet langer op hen rusten, want het kon niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Laten we moed putten uit onze ontmoediging en laten we niet vergeten hoe we in moeilijke tijden voor God hebben gestaan.
Wanneer vervolging komt zoals we vandaag zien, kunnen we een kijkje nemen in ons uithoudingsvermogen in het verleden en aangemoedigd worden om in de toekomst sterk te blijven, wetende dat we een beter en blijvend bezit hebben in de hemel: zo kunnen we door de tijd van vervolging heen een hemels perspectief bewaren.
De schrijver aan de Hebreeën is duidelijk: we kunnen ook door deze huidige tijd van ontmoediging heen komen, we kunnen putten uit onze ervaringen uit het verleden om kracht te krijgen om voor de toekomst te volharden.

Laten we daarom ons vertrouwen niet loslaten, want we hebben volharding nodig om de belofte van God te ontvangen nadat we de wil van God hebben gedaan.  De zwaarste en meest ontmoedigende beproevingen zijn wanneer we worden geroepen om Gods wil te gehoorzamen terwijl de vervulling van Zijn belofte ver weg lijkt. Onze trouw in die tijd dat de belofte niet vervuld lijkt, is de maatstaf voor onze gehoorzaamheid en geestelijke volwassenheid.
Bedenk dat we niet behoren tot degenen die terugvallen in het verderf, maar tot degenen die geloven in het gered worden van de ziel. Wij zullen degenen zijn die volharden en de belofte van God krijgen.  We zullen niet terugvallen in oude tradities of in een Oude Verbondsrelatie met God – of enige andere vervanging van Jezus!

DANKEN EN BIDDEN:
* Hemelse Vader, dank U dat de wet, die aan Israël werd gegeven, een schaduw was van de betere dingen die door Christus zouden komen. Dank U dat Hij niet alleen onze hemelse Hogepriester is, maar dat Hij ook het offer is dat U aanvaardde als de volledige en laatste betaling voor ónze zonde, en die van de hele wereld.  Dank U dat we niets meer hoeven te doen dan te vertrouwen op Hem die de volle prijs voor de zonde betaalde en de kracht daarvan in ons leven voor altijd verbrak.  Mogen we nooit zelfgenoegzaam worden over het enorme offer dat de Heer Jezus voor onze rekening betaalde toen Hij voor ons naar het kruis ging. Dank U dat Hij vandaag onze hemelse Hogepriester is die aan de rechterhand van Uwe Majesteit in de hemel zit, die altijd voorbede blijft doen voor ons in de hemelse gewesten.  Dank U dat Hij op een dag terug zal komen om zijn eeuwige Koninkrijk op aarde op te richten. Ik prijs uw heilige naam, AMEN.

* Vader help ons om niet ontmoedigd te zijn, maar tot U te naderen, om hulp te ontvangen in tijden van nood
* Vader, we bidden voor de komende regeringsverkiezingen, dat uw gerechtigheid zal zijn
* Vader, we bidden voor ons land, luister naar onze roep en luister naar het gebed dat Uw volk bidt.
* Vader, we bidden voor de kerken, en voor onze broeders en zusters, die in moeilijkheden verkeren
* Vader, we bidden voor tieners en jongeren
* Vader, we bidden voor alle voorbidders voor bescherming
* Vader, we bidden om open ogen voor Uw waarheid.

BIJLAGE
1) Lied: For Your Name Is Holy I Enter The Holy of Holies, Paul Wilbur,
https://youtu.be/_jwVyo9nQvU

2) Vrijdagavond 26 febr. Workshop ‘IN GESPREK Graadje Dieper’, avond speciaal over de inenting met veel info. 19:30 tot plm.22:00u, per internet.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-26-februari-2021/

WIE BEN IK IN CHRISTUS?

Misschien kun je eerst deze korte clip bekijken over Wie Jezus is. https://youtu.be/TCepMvkuReE

Daarna gaan we lezen over wie WIJ mogen zijn!
Lezen Rom.8:1-17

Heel veel van ons herkennen wel de gedachten: ‘ik weet niet zo goed wie ik ben’, ‘ik weet niet wat ik kan’, ‘ik kan dit niet goed’, ‘ik ben bang om te falen’, ‘Ik ben depressief’….. enz.
Dat we dat denken komt omdat we naar verkeerde stemmen luisteren.
Het is de vijand die op onze schouder zit en ons van alles influistert, vooral wat we niet kúnnen en niet zíjn.
Maar Gods woord zegt het tegenovergestelde. Als we lezen wat Gód over ons zegt, is dat overweldigend mooi en bemoedigend. Lees maar mee.

Rom 8:1,2 ‘Ik ben voor altijd vrij van veroordeling’.
Rom 8:28 ‘Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede’.
Rom.8:31-34 ‘Niets kan mij scheiden van de liefde van God’.
2Cor.1:21,22 ‘Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld in God’.
Col.3:3 ‘Ik ben met Christus verborgen in God.
Fil.1:6 ‘Ik ben ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is ook zal afmaken’.
Fil.3:20 ‘Ik ben een burger van de hemel’.
2Tim. 1:7 ‘Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen’.
Heb.4 :16 ‘Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik het nodig heb’
1Joh.5:18 ‘Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij’.
Joh.1:12 ‘Ik ben Gods kind’.
Joh.15:1 ‘Ik ben een vriend van Christus’.
Rom.5:1 ‘Ik ben rechtvaardig verklaard’.
1Cor.6:17 ‘Ik ben verbonden met de Heer, en één van geest met Hem’.
1Cor.6:20 ‘Ik ben gekocht en betaald, Ik ben Gods eigendom’.
1Cor.12:27 ‘Ik ben een deel van het lichaam van Christus’
Efeze1:1 ‘Ik ben een heilige…’
Efeze1:5 ‘Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd’.
Efeze2:18 ‘Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest’.
Kol.1:14 ‘Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.’
Kol.2:10 ‘Ik heb volheid verkregen in Christus, in Hem ben ik volkomen’.
Matth.5:13,14 ‘Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld’.
Joh.15:16 ‘Ik ben een rank aan de ware wijnstok en een kanaal van zijn vrucht’
Hand.1:8 ‘Ik ben een persoonlijke getuige van Christus’
!Cor.3:16 ‘Ik ben Gods tempel’
2 Cor.5:18 ‘Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus’.
1Cor.3:9 ‘Ik ben Gods medewerker’.
Ef.2:6 ‘Ik bekleed in Christus een plaats in de hemelse gewesten’.
Ef.2:10 ‘Ik ben Gods maaksel’
Ef.3:12 ‘Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen’.
Fil.4:13 ‘Ik ben in staat om, in de kracht van Christus alle dingen te doen.’

Geweldig wie we zijn in Hem, en wat Hij van ons vindt.
Laten we er een of een paar goed door kauwen en het binnen laten komen, en er uit gaan leven.
Dat we heel diep van binnen weten WIE we zijn in Christus.
Dat zal ons sterk maken, zeker voor de tijd die komen gaat.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U wel dat U zoveel van ons houdt en zoveel goede dingen heeft opgeschreven in Uw woord over ons.
* Vader dank U wel dat U ons helpt om deze woorden ons toe te eigenen in ons binnenste.
* Dank U wel dat U een goede en rechtvaardige God bent, en een Verhoorder van onze gebeden.
* Wij bidden voor ons land, dat de avondklok zal stoppen. Dat alle maatregelen zullen stoppen. Dat we weer mens mogen zijn, elkaar ontmoeten, spreken, aanraken. Dat we U weer samen kunnen loven en prijzen!
* Wij bidden voor onze regering, dat er mannen en vrouwen mogen gaan regeren die U volgen.
* Wij bidden dat Nederland wakker wordt
* Wij bidden dat de waarheid centraal zal gaan staan

Building Back Better

In Numeri 21 vers 4 staat: onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Letterlijk staat er: ‘de ziel van het volk werd verkort’.
Alsof zij de omstandigheden niet meer aan konden en daardoor bewust kortzichtig werden.
De ware toedracht van deze verkorte ziel lezen we in vers 5: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.
Het zijn de lusten van het vlees en de overleggingen van het hart die het volk doen terugverlangen naar de afgoderij van Egypte. Het klagen/morren maakt hen bitter. Bitter naar de gever, naar God!
Is het bij ons niet net zo? Hoe vaak hoor je niet: ‘ik zal blij zijn als we weer terug naar normaal gaan’. Oftewel ‘breng ons weer terug naar de beschaving, verlos ons uit deze woestijn zodat we kunnen feesten, kopen en verkopen.’

Vorig jaar werd gesproken over het ‘nieuwe normaal’. Diegenen die zich een klein beetje verdiepen ontdekken dat er een ‘Great Reset’ aankomt. Ingezet door het World Economic Forum(WEF). Jaarlijks organiseert het WEF een conferentie in Davos, Zwitserland. Als je de agenda van Davos bestudeert dan weet je dat wij nooit meer naar ‘normaal’ gaan. Dan weet je dat de wereld nu een Great Reset staat te wachten, een 4e Industriële revolutie. Dan weet je dat de elite van deze wereld, waaronder Klaus Schwab de voorzitter van het WEF, op weg zijn naar een New World Order(NWO). Wereldleiders bezigen nu massaal de kreet ‘Building Back Better’(BBB).
Het jargon van wereldleiders is identiek. De kracht van herhaling is een psychologisch speeltje geworden waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Laten we eens kijken op welke structuren BBB wordt toegepast. Als de inhoud van de 4e industriële revolutie het ultieme doel is van het WEF, wat zijn dan de structuren van de 1e, 2e en 3e industriële revoluties?

De eerste industriële revolutie vond plaats toen James Watt de stoommachine introduceerde. Machines vervingen menselijke en dierlijke arbeidskracht, hetgeen leidde tot een explosieve stijging van industriële bedrijvigheid. Deze energierevolutie versnelde veel processen, wat leidde tot alfabetisering op grote schaal. De levensstandaard nam toe en laagwaardige arbeid ging verloren.

De tweede industriële revolutie betrof de introductie van de interne verbrandingsmotor door onder andere Otto in combinatie met elektrificatie van de informatie-uitwisseling. Eerst via de telegraaf, toen per telefoon en ten slotte tot op de dag van vandaag met behulp van de computer en het internet. Ook hier heeft een exponentiële stijging van de industriële activiteit plaatsgevonden en ook hier ging dat ten koste van veel laagwaardige arbeid.

De derde en huidige industriële revolutie betreft het samengaan van wederom een energierevolutie en een grote doorbraak op het gebied van de informatietechnologie. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, gefaciliteerd door internettechnologie die onze elektriciteitsnetten transformeren naar een intelligent stroomnetwerk, het Intergrid.

Bovenstaande structuren zijn het fundament van de 4e industriële revolutie, hetgeen ons denken, ons handelen, ons doen en ten diepste wie wij zijn hebben beïnvloed sinds 1750.
Is dit niet het beeld van de toren van Babel die half afgebouwd is en nu zijn ultieme voltooiing gaat krijgen?
Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is geïnspireerd op deze half afgebouwde toren van Babel. Voor het gebouw staat een standbeeld van een vrouw op een stier/beest (Openbaring 17)

Laten we eens kijken op welk fundament God ons wil laten bouwen:
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Matt.7:24
Laten wij bouwen op Christus, op de rots.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is Efeze 2: 19-20

Op het getuigenis van Simon Petrus wil Jezus Zijn kerk bouwen:
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Matt.16: 18-19

We kunnen de conclusie trekken dat de wereld iets bouwt op een fundament. Hierin volgt zij Gods principes. Echter de vraag is: ‘Op welk fundament wordt er gebouwd?’
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Matt.7: 27
Lijkt dit niet op het beeld uit Daniël 2? Als het fundament niet de rots is dan zal het huis uiteindelijk door de rots vernietigd worden.

Als laatste wil ik zomaar een gedachte met je delen die bij mij opkwam toen ik Daniël 2 vers 43 las: Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
Dit vers is de uitleg van vers 33 waarin Daniel de koning uitlegt dat dit laatste koninkrijk verdeeld zou zijn. Ik vroeg mij af of deze verdeeldheid uiteindelijk zo ver gaat dat de mens zijn door God gegeven identiteit gaat opgeven door aanpassingen te doen op DNA niveau en zijn lichaam beschikbaar stelt voor implantaten zodat hij of zij niet meer aangestuurd kan worden door Gods Geest, maar weer volledig slaaf wordt van Egypte.

Is het God die hier spreekt en zegt: ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten!

 

Gebed:

* Heer dank U wel dat U hebt voorzien in een fundament wat eeuwig is, onverwoestbaar, wat zelfs bestand is tegen de dood, een fundament die de dood heeft verslagen.

* Heer wij prijzen Uw grote naam dat wij op ons fundament meer dan overwinnaars zijn.

* Heer dank U wel dat het menselijk zaad niet vermengt zal worden met het ijzer van de industriële revolutie. 

* Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn tot eer van Uw naam zullen blijven bestaan.

* Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn zonder U de eer te geven zullen verbranden en vergaan als stro en als hout als Uw oordeel komt.

* Heer wij bidden voor de wereldleiders, voor hun harten. Raak hen aan. Als zij U niet kennen, geef een krachtige aanraking van Uw Geest.

* Heer wij bidden voor ons land en vragen vergeving voor het fundament wat onze voorouders, maar ook wij hebben gebouwd.

* Heer leer ons effectief te bidden met als doel dat met Uw kracht vijandelijke acties gestopt worden.

* Laat ons mensen zijn die hun huis bouwen op de rots, op Christus, en laat ons permanent bekleed zijn met Hem.

 

Op verzoek een kort getuigenis:

Ik woon op het eiland Tholen. Ik heb van God een bediening gekregen bij de Krijgsmacht. Tegelijkertijd geloof ik in een bediening binnen je eigen gezin en gemeenschap.
Zowel bij de Krijgsmacht als op Tholen willen wij doorpakken op fysieke samenkomsten. Ik geloof dat God ons roept om een huis te bouwen waar Christus het fundament is waarop gebouwd wordt. Waar gebed centraal staat en waar we gericht zijn op Bekering, bevrijding, genezing, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest.
Wat doen wij bij de Krijgsmacht: https://www.ncok.nl/
Wat is in ontwikkeling op het eiland Tholen: https://www.komenzietholen.nl/

BIJLAGEN:
In herhaling:
Wat je mag verwachten in 2021 van het Financiële Systeem
https://youtu.be/vhJrAuTyNoo

 

 

DE VROUW IN BARENSNOOD

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 27: Openbaring 12:2
Lees Openbaring 12 en Romeinen 8

Vorige keren zagen we hoe bij de laatste bazuin Jezus het Koningschap opneemt, en dat vervolgens de Ark zichtbaar wordt met een enorme manifestatie van hemelse schittering en kracht ….. en hoe daarna een gróót teken aan de hemel zichtbaar wordt: een VROUW in barensnood!
Deze vrouw is stralend, want ze is bekleed met de zon! De maan is onder haar voeten, en ze draagt een kroon van 12 sterren.
Dit doet mij meteen denken aan Jezus, want ik ken maar Eén Wiens aanzien gelijk is als de zon in haar kracht! (Op.1:16b)
Daniël 12:3 zegt: ‘En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen als de sterren, voor eeuwig en altoos’.
Dat geeft een bijzondere denkrichting!
Matt.13:43 verklaart: ‘Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.’
Zou de vrouw dan bekleed kunnen zijn met de glorie van Jezus, de zon der gerechtigheid, dat Hij haar lichtgevende krachtbron is?
Maar ze is ook in barensnood.
Rom.8: 22,23 zegt: ‘Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.
En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.’

Rom.8 gaat over de geboorte van ‘het leven in de Geest’.
En dat wordt het ‘zoonschap’ genoemd.
Vs.14: ‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’
Vs.19 ‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.’
Vs.15: ‘…..gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.’
Heel Rom.8 lijkt wel een hoofdstuk van barensnood en van geboorte, gepaard gaande met lijden en smart.
vs.18: ‘Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden..’
Vs.35-37: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS door Hem, die ons heeft liefgehad.’
Het zoonschap als overwinnaars wordt door verdrukking heen geboren!
Ook Gal.4 spreekt over die bevalling in het zoonschap.
In Gal.4:19 spreekt Paulus: ‘mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeen doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;’
De ‘gestalte van Jezus’ moet dus geboren worden ……. in de christenen.
Gal.4:26: ‘Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder’.
In Ef.4:13 komen we ook die volwassenheid tegen: ‘…..totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.’
In Op.2 en 3 roept Jezus Zijn gemeenten stuk voor stuk op om te volharden tot die volwassenheid:
‘Wie overwint….., wie overwint…. wie overwint….’
Wel zeven keer!
De overwinnaars zullen eten van de boom des levens, geen schade lijden van de tweede dood, eten van het verborgen manna, een nieuwe naam ontvangen, bekleed worden met witte klederen, een zuil worden in Gods Tempel, met Jezus zitten op Zijn Troon.
Maar óók geldt voor deze overwinnaars Op.2:26: ‘En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.’
En dát is nou precies wat over dat Kind wordt gesproken dat uit deze Vrouw geboren wordt in Op.12:5.
‘En zij baarde een Zoon, een mannelijke zoon, die alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon’.
Precies zoals van Jezus gesproken wordt in Op.19:15 ‘En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf..’ en in Ps.2:9 ‘Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.’

Kan dit zijn wat geboren wordt:  ‘Jezus-in-ons’……. in volwassenheid…. in overwinnaarsschap….. het ware leven in de Geest?
‘Niet meer mijn ik, maar Jezus in mij’, zoals we afgelopen week in Galaten 2:20 zagen: ‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.’
Het nieuwe leven in zijn overwinningskracht…
Zou de vrouw hiervan zwanger zijn….? En zij schreeuwt in haar weeën, en in haar pijn om te baren. Blijkbaar verloopt de (open) baring van de vrucht van de Geest niet zonder slag of stoot.
Geen wonder dat de vijand hier bovenop zit en dat de baring van deze vrucht met veel kwellende moeite gepaard gaat. Want het openbaar worden van de zonen Gods vormt een omslagpunt voor hem en voor heel het wereldgebeuren: de volheid der tijden komt …

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader, dat U ons wilt leren dat er nog veel méér op ons ligt te wachten, dat er overwinnaarsschap klaar ligt voor ons om in geboren te worden. We bidden dat U ons daar meer begrip over geeft en meer verlangen naar geeft.
* Bewerk in ons het overwinnaarsschap, dit zoonschap in de Geest, deze ‘maat van de wasdom der volheid van Christus’. Het lijkt een ongrijpbaar geheim, maar U kunt het open-baren in ons…..
* Dank U duizendmaal dat we ons, nu het zo donker om ons heen wordt, mogen richten op onze eeuwige toekomst! Dat die toekomst helderder en duidelijker mag worden. We bidden dat Uw hele Kerk zal groeien in passie voor dit prachtige vooruitzicht. Dat we met elkaar spreken, zoeken, bidden, preken hierover….
* We bidden voor het herontdekken van Uw Woord…. ook dit weekend. We zegenen alle diensten en preken en aanbidding en contacten. Bouw Uw Kerk Heer, zoals U het bedoeld heeft!

BIJLAGEN:
1) Voor het weekend een documentaire over de bijzondere geschiedenis van de Herrnhut-beweging die 100 jaar lang vanuit gebed de hele wereld overgingen om op de moeilijkste plaatsen mensen tot God te brengen. Over overwinnaars gesproken…… (wel in het Engels)
https://youtu.be/eQNWCQbm4bc

2) Vandaag start 10 dagen bidden en vasten. De ontmoetingen zijn allemaal online. Je kan nog meedoen:
https://biddenenvasten.nl/informatie/

3) Van 12 tot 14 maart Esther-vasten speciaal voor de verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit! Bid en vast mee: https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/

4) Elke vrijdagavond meebidden via de livestream vanaf het Binnenhof. Vanavond met Christian Verwoerd:
https://www.youtube.com/channel/UCXKMM24N7n3zrvQ9lGVMCcQ

5) Op o.a. dinsdagavond 23 februari 2021 wordt er vanuit JHOP Den Haag gebeden voor de verkiezingen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zal hierbij aanwezig zijn en met ons bidden voor de aanstaande verkiezingen. Om 18:30 uur starten we met de livestream en kan je thuis met ons meebidden.
Kijk op ons kanaal: www.youtube.com/JHOPdenhaag

Bijlagen

DANKT GOD IN ALLES

Dankt God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1Tes5:18)

Toen de Kanaäniet, de koning van Harad, die in het Zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atharim kwam, bond hij de strijd aan met Israël, en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg.  Toen deed Israël de HEERE een gelofte en zei: Als U dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan.  En de HEERE luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaänieten in zijn hand . Hij sloeg hen en hun steden met de ban, en hij gaf die plaats de naam Horma. 
Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken.
Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. 
Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.  Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 
En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.  En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.  Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.
Numeri 21:1‭-‬9 HSV

Het volk van Israël zat midden in de woestijn. De situatie overviel hen regelmatig, dan begonnen ze te mopperen en te klagen en dit was een klap in het gezicht van God. God die hen een paar verzen van te voren nog had verlost van de Kanaänieten nadat ze Hem daarom hadden gebeden, God die hen voorzag in brood, vlees en water, het volk keek echter in een kokervisie. Ze zagen alleen wat er in hun ogen niet was. God reageert hierop met giftige slangen en hierdoor stierven er veel. Dan komt het volk tot inkeer en bekeren ze zich. Ze belijden hun zonden. Ze vragen dan aan Mozes om voorbede te doen voor het volk en Mozes krijgt de opmerkelijke opdracht om een koperen vurige slang te maken en die op een stang te zetten. Iedereen die opkeek naar de koperen slang bleef in leven.

Hoe mooi als wij hier met onze bril naar kijken. We zien hier een afspiegeling van Jezus.
‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.  En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven’. Johannes 12:32‭-‬33 HSV
Als wij opzien naar Jezus en onze hoop op HEM vestigen worden wij gered en mogen wij eeuwig leven ontvangen.
Nu naar deze tijd. Voor ons kan het momenteel aanvoelen als een woestijn. Dor en droog door alle maatregelen die worden getroffen, maar juist in woestijnperiodes worden we gevormd, groeit ons karakter en vraagt God ons om dankbaar te zijn in alles en onder alle omstandigheden. De wortels van bomen bij droge plekken groeien dieper en daardoor worden die bomen ook sterker.
De slangen die bijten doen me denken aan de aloude slang die probeert de mensen te bijten. Als wij mopperen en klagen geven we voet aan de tegenstander i.p.v. aan HEM die al onze aandacht verdient. Letterlijk kunnen we gebeten worden door de slang, omdat we poorten openzetten voor hem. Juist wanneer we het tegenovergestelde doen, dankbaar zijn en God prijzen en eren voor wie Hij is, en Zijn wil uit bidden, dán overwinnen we het kwaad.
We overwinnen immers het kwaad door het goede te doen.
Laten we God danken en prijzen dat Hij Koning is!

DANKEN:
* Wij danken U voor al Uw goede gaven en voorzieningen die U ons schenkt. Redding, vrede, Uw Woord, eten, drinken, een dak boven ons hoofd, schoon drinkwater, warmte, kleding, bescherming, broeders en zussen om ons heen, muziek, gezelligheid, prachtige natuur, etc. Alles wat de Heilige Geest ons ingeeft.
* Wij danken U dat U, Jezus, bent verhoogd aan het kruis op Golgotha en dat U ons naar Uzelf hebt toegetrokken. Dank U voor het eeuwig leven dat U verworven hebt voor ons.
* Wij danken U dat wij geborgen zijn in U. Leer ons daarin te rusten en daarin onze vrede en vreugde te vinden. Ook als het moeilijk is.
* Wij danken U Heer dat deze vreugde onze kracht is.
* Dank U Heer dat de woestijn een plek is waar we doorheen trekken. We blijven er niet in. ‘Ik leid jullie uit ( Egypte) om jullie in (het beloofde land) te leiden’. Deuteronomium 6:23

BIDDEN:
* Vader laat ons zien waar wij aan het mopperen en klagen zijn zodat we ons daar van kunnen afkeren.
* Vader wij bidden, help ons onze ogen te richten op Uw beloofde land, het onzichtbare eeuwige i.p.v het zichtbare en tijdelijke.
* Vader stort Uw Geest uit over de gelovigen, dat ze juist in deze woestijnperiode zullen hongeren en dorsten naar meer van Uw Woord en dieper te groeien, te wortelen in U.
* Vader we bidden dat vele mensen die op dit moment nog slaaf zijn van Egypte ( het wereldsysteem) bevrijd zullen worden door Jezus en mee zullen trekken naar het beloofde land (het eeuwige Jeruzalem).
* We bidden U om recht en gerechtigheid ten aanzien van de avondklok…..

BIJLAGEN:
1) Vanavond is er weer een ‘IN GESPREK-workshop’ om door info en gesprek meer inzicht te krijgen in deze tijd, vanuit Bijbels perspectief.
Om 19:30u – plm. 22:00u. Geef je op, dan ontvang je een link voor de internetverbinding.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-19-maart-2021/

2) Op o.a. dinsdagavond 23 februari 2021 wordt er vanuit JHOP Den Haag gebeden voor de verkiezingen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zal hierbij aanwezig zijn en met ons bidden voor de aanstaande verkiezingen. Om 18:30 uur starten we met de livestream en kan je thuis met ons meebidden.
Kijk op ons kanaal: www.youtube.com/JHOPdenhaag

3) Vandaag start 10 dagen bidden en vasten. De ontmoetingen zijn allemaal online. Je kan nog meedoen:
4) Van 12 tot 14 maart Esther-vasten speciaal voor de verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit! Bid en vast mee: https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/
5) Elke vrijdagavond meebidden via de livestream vanaf het Binnenhof. Vanavond met Christian Verwoerd:

DANIEL, EEN MAN OM NA TE VOLGEN

Lezen Daniel 12.
Het boek Daniël en het boek Openbaring spreken over dezelfde gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Zie ook Openbaring 12
Het boek Openbaring is een geopenbaarde aanvulling op het boek Daniël.

Door heel het boek Daniël zien we de geschiedenis zich afspelen en kunnen we een vergelijking trekken met onze tijd.
Wij zijn als volgelingen van Jezus in deze wereld, als Daniël in Babylon.
Ook wij worden steeds meer gedwongen om te buigen voor de voorschriften van de machthebbers van deze tijd.
De Nebukadnezars staan weer op, maar de Steen is in aantocht: ‘de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde’. Dan.2: 34-36. In vers 44 wordt dat zo omschreven:
‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid’,
De geschiedenis van Daniël leert ons, dat als we ons vertrouwen op de Heer stellen en Hem méér gehoorzamen dan mensen, er grote wonderen kunnen gebeuren.
In de vurige oven en de leeuwenkuil was de Heer bij hen en werden ze gered, daardoor moesten de machthebbers erkennen: ‘Er Is maar één God en dat is de God van Daniël’.
In Daniël 12 lezen we de “goede” afloop.
Er zal een tijd van grote nood aanbreken zoals er nog nooit geweest is, ‘maar de grote vorst Michaël zal voor uw volk strijden’, wordt hem verteld.
Ook in Openbaring 12:7 lezen we over die strijd van Michael in de hemelse gewesten. Satan wordt daar ten lange leste uit de hemel gegooid, prijst de Heer!
Wij leven toe naar deze tijd, we zien het aankomen. ‘Maar zegt de Heer, ieder die in Mijn boek staat opgeschreven zal ontkomen en ook degene die slapen in het stof zullen opstaan’ (vs.1,2). In 1Kor.15 wordt dit uitvoerig beschreven.
Wat een verantwoordelijkheid om in deze tijd te leven, te onderzoeken, te getuigen en te gehoorzamen.
Wat een beloften. In Dan.12:3 staat: ‘En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos!’
We leven in een tijd van zoeken, loutering en reiniging. ‘Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen…’ (vs.4b), ‘velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren… ‘, (vs.10a) ‘… de verstandigen zullen het verstaan!’ (vs10b)

Een getuigenis:
In de plaatselijke PKN gemeente , waar we jaren terug lid van waren, was door een vrijzinnige predikant veel schade aangericht. Matt.13:36-46.
Zijn opvolger mocht de puinhoop helpen opruimen.
Op onze vraag om eens te spreken over abortus, begon hij zijn preek uit Daniël met de woorden ,
‘Wij moeten zijn als Daniël in Babylon en noemde daarbij allerlei zaken die daar mee te maken hadden. Abortus, euthanasie enz.’
‘Dat zeg IK niet’, zei hij, ‘maar DAT ZEGT DE HERE GOD IN DIT BOEK’, en hij hield de bijbel omhoog.
De strijd brak meteen los. Er viel iemand flauw, wat voor een hoop afleiding zorgde, en enkele mensen liepen scheldend de kerk uit.
De Heilige Geest begon te overtuigen, maar ook de tegenstander zat niet stil. Na verloop van tijd liep het op een scheuring uit, met veel verdriet en verwarring.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor mensen en voorbeelden zoals Daniel.
* Dank U, Heer, voor Uw beloften, voor Uw bemoediging vanuit Uw Woord!
* Dank U dat ook nu de engelen als dienende geesten mee strijden.
* Dank U dat U ons een goede afloop belooft.

* We bidden om moed, toewijding, volharding in deze eindtijd.
* We bidden dat de werken van de duisternis ontmaskerd zullen worden.
* We bidden dat nog veel zielen gered zullen worden .
* We bidden dat binnen de regering en elders mannen en vrouwen zullen opstaan als Daniel.
* We bidden om Elia’s die vuur van de hemel bidden.
* We bidden om verlangen naar U en naar Uw woord en gerechtigheid, bevrijding, genezing .
* We bidden dat U Zich bekend zult maken, als de God van Abraham, Izaak en Jacob, de énige, ware, levende God!.
* We bidden om een Geest van genade en gebed ook in Israël.

UITWISSELING BIJ HET ALTAAR

Lezen Galaten 2:15-21

Gisteren lazen en baden we uit Nehemia 4, hoe het volk zich verenigde onder het wijze leiderschap van Nehemia om de muur te bouwen. De muur rond de stad, waar de Tempel stond, waar het altaar was.
Want vóór dit moment, onder Ezra, meteen toen de ballingen terugkwamen, werd allereerst het altaar gebouwd. En dát moest gekoesterd, bewaard, beschermd. Het altaar is het hart.
Het ALTAAR, de plek van aanbidding, de plek van ontmoeting van God, dat is waar het om gaat! Dáár gebeurt het, dáár vindt een uitwisseling plaats, een exchange, een knop die wordt omgezet, een andere dimensie die wordt binnengegaan. Eenheid met Jezus komt tot stand, niet ik maar Christus die verder leeft in mij.
Dat is precies waar Gal.2:15-21 over gaat.
15 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,
16 Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
Nou snappen wij vaak wel dat onze rechtváárdiging niet uit ‘werken der wet’ is, maar datzelfde geldt ook voor ons hele functioneren als christen. Uit welke kracht leven wij dagelijks? Je zou het nog eens kunnen lezen en dan het woordje ‘werken der wet’ vervangen door ‘eigen kracht’, of ‘ons vlees’ of met ‘aards systeem’.
17 Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.
18 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben.
19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
Oeps, deze is belangrijk, lees die laatste zin nog eens een paar keer: ik ben door de wet voor het VLEES gestorven om UIT GOD te leven! En inderdaad, de bevestiging komt in het volgende vers:
20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar CHRISTUS LEEFT IN MIJ. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Deze ommekeer, deze omwisseling vindt plaats bij het ALTAAR:
ik KNIEL…. LEG MIJZELF AF….. DRINK IN Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn woorden…. en dát wordt mijn leven!!
Leven VANUIT DE GEEST!
Zijn waarheid vult mijn hart, maakt me verbónden met Hem, maakt mij blíj!
Mijn denken: ik denk opeens ánders, zíe de dingen opeens vanuit hemels perspectief,
mijn woorden: ik spreek ánders omdat ik anders denk,
mijn keuzes: ik snap ineens veel beter wat ik moet doen.
21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Maar Christus is niet tevergeefs gestorven.
Laten we Hém geven vanuit Nederland wat Hém toekomt:
EEN VOLK HEM TEN EIGENDOM, dat niet leeft door eigen kracht, maar leeft door de Geest.
Een Koninklijk PRIESTERSCHAP geroepen tot het brengen van geestelijke offers die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
Samen zijn we de levende stenen van Zijn geestelijk HUIS op aarde, dat Altaar-Huis, waar bij Nehemia de muur al omheen moest .
En dit is al zó lang Zijn intense verlangen: Bouw Mij een Heiligdom, want Ik wil in jullie midden wonen. Ex.25:8
Dat heiligdom was eerder de Tabernakel, later de Tempel, maar nu het geestelijke Huis bestaande uit ónze toegewijde harten die leven uit de Geest en niet langer uit het vlees.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer, voor Uw bemoeienis en liefde voor de aarde en voor de mensheid. U hebt ons niet alleen gelaten, ook nu verlangt U er intens naar om in ons midden te wonen. Maar U kúnt alleen maar wonen waar Uw Tempel precies is gebouwd naar Uw normen.
* Help ons Uw Woord serieus te nemen en werkelijk te gelóven en te doen! Want ik leef door gelóóf in Christus. Ook vandaag is dát mijn enige bron!
* We bidden: Laat ons zien zodat wij begrijpen tot welke grootse roeping U óns geroepen heeft!
Mogen wij beseffen wie wij voor U, de grote en almachtige God, zijn!
* Heer, help ons het altaar in ons eigen leven te herstellen en te beschermen.
* Help ons ook het altaar in onze gezinnen en in onze kerkfamilies en in ons land te herstellen.

Rules of engagement

Lees Nehemia 4

Rules of engagement ( ROE ) zijn regels die ik als militair op missie altijd in mijn ‘liboza’(linkerboven zak) had.  Richtlijnen, afgeleid van het mandaat voor een specifieke missie, plaats en periode. Gebaseerd op het internationaal humanitair oorlogsrecht wat ooit is vormgegeven tijdens de vier conventies van Genève. Regels die gelden bij militaire acties. 

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.
God is onze mandaatgever. Vanuit Zijn Geest mogen wij onder Zijn verantwoordelijkheid handelen. Alles is gebaseerd op Zijn Woord en vinden we terug in de Bijbel, in Christus en wordt bevestigd door de Heilige Geest.

Als ik ‘Rules of engagement’ vertaal dan wordt het ‘regels van betrokkenheid’. Het woord ‘engagement’ betekent letterlijk verloving. Ik wil mij focussen op dit woord. Verloving is de wederzijdse belofte van twee mensen om te trouwen. Eigenlijk bevinden wij ons ook in zo’n situatie want onze bruidegom, Christus, komt eraan. Wij hebben onze keuze voor Hem gemaakt en de bruiloft is spoedig.
Vanuit dit perspectief zijn onze rules of engagement een set regels hoe de verloofde van Christus zich zou moeten gedragen tot Zijn wederkomst.

Wat zijn onze Rules of Engagement? Het is gevaarlijk om zo iets samen te stellen. Voordat je het weet heb je weer iets gecreëerd wat je drijft tot wetticisme. Aan de andere kant vind ik het interessant om God te vragen wat Zijn richtlijnen zijn specifiek voor deze tijd, voor mijn plaats en de missie die Hij heeft? Zijn daar mogelijk overlappende gebieden voor het leger wat de Heer nu laat opstaan? Wat kunnen we leren uit het Woord als we kijken naar perioden als deze? Hoe riep God Zijn volk weer terug?
Dat zien we o.a. in het leven van Nehemia. 

Nehemia is in diepe rouw voor het aangezicht van God als hij hoort hoe het de Joden vergaat die ontkomen zijn aan de gevangenschap en in Jeruzalem verblijven.
Vanuit een berouwvolle houding belijdt hij zonde en krijgt de volmacht om Jeruzalem weer op te bouwen.
Hij inspecteert de met vuur verbrandde poorten en de bressen in de muren met enkele mannen. Tegen de heidense volken die zich hier een plek hebben verworven zegt hij: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem’. Neh.2:20
Eerst worden de poorten herbouwd. Een ieder herbouwd de poorten in de nabijheid van zijn eigen huis.
In Nehemia 4 lezen we hoe het werk wordt voltooid.

Nehemia 4 is mijn bron van inspiratie voor deze ‘Rules of Engagement’:

 • Inspecteer de poorten en maak ze weer tot uw erfelijk bezit. 
 • Overhandig uw vijanden in gebed aan de almachtige God. Nehemia 4: 4-5
 • Bouw de muren en dicht de bressen. Nehemia 4: 6-7
 • Wees waakzaam en plaats wachten, bid onophoudelijk, overdenk Gods Woord dag en nacht en neem je positie in achter de muur op de open plaatsen! Nehemia 4:9,13
 • Verwijder het puin! Wees voorbereid op een tegenaanval tijdens het puinruimen! Nehemia 4: 10-12
 • Wees een bemoediging voor jouw omgeving! Nehemia 4: 14
 • Wees voorbereid op een grote schare die zich zal toevoegen en in de werken van de Heere zal gaan staan. Nehemia 4: 15
 • Verdeel de werkzaamheden en maak een wachtschema. Nehemia 4: 16
 • Iedereen heeft een dubbeltaak. Bouwen en vechten. Nehemia 4: 17
 • Zorg voor een goede communicatie en een waarschuwingssysteem. (bazuinblazer) Nehemia 4: 18
 • Vijandelijk vuur moet effectief beantwoord worden (met Gebed) met als doel de vijandelijke actie te stoppen. God strijdt voor ons! Nehemia 4: 19-21
 • Wees permanent bekleed met Christus, met de wapenrusting en blijf drinken van het levend water. Nehemia 4: 22-23

We zijn in oorlog! Corrupte landvoogden hebben het volk gemanipuleerd en afgeperst.
Nehemia is het type beeld van een nieuwe landvoogd die zorgt voor vernieuwing van denken. De schuldenlast van de armen wordt verlicht doordat schulden worden kwijtgescholden en het kapitaal en land verdeeld wordt. Nehemia zorgt voor compleet herstel (beeld van Jezus). Hij brengt rust, vrede en gerechtigheid, hersteld de tempeldienst en heiligt de Sabbat.

Gebed:

 • Dank U lieve Vader dat wij schouder aan schouder mogen staan om de muren en poorten weer te bouwen.
 • Dank U dat wij mogen bouwen en strijden in de Geest. U zal ons elke overwinning schenken waarvoor wij bidden en smeken.
 • Dank U dat wij met elkaar het puin van Nederland mogen opruimen, dit mogen belijden, voor Uw aangezicht brengen en diep berouw tonen.
 • Dank U dat wij elkaar mogen bemoedigen met Uw Woord, dat U ons toerust en nieuwe kracht geeft om uit te gaan om de bressen in de muur te dichten en de vijand te verdrijven uit de poorten die eens van Hem waren.
 • Heer voeg een grote schare toe aan Uw leger in Nederland. Blaas op de bazuin en laat iedereen het horen. Geef een eenheid in Uw verbondenheid.
 • Maak ons gebed tot een gevecht(war-room) en laat ons zien waar wij mogen bouwen in Uw kracht.
 • Heer is de tijd van Uw nieuwe missie aangebroken? Kunnen wij zeggen: ‘It has began?’ https://youtu.be/_LyU7U7bHG8

Johannes 14: 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Lukas 22: 36 Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.

 

DE VROUW MET DE ZON, MAAN EN STERREN

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 26: Openbaring 12:1

Lezen: Openbaring 12
Vorige week lazen we in Op. 11:15-19 hoe Jezus Zijn Koningschap heeft opgenomen. Het eerste dat er gebeurt is dat de ARK des Verbonds in de hemel zichtbaar wordt. Stemmen, bliksemschichten, donderslagen, aardbeving, hagel – wat een beweging aan licht, geluid, en natuurgeweld komt er tevoorschijn!
Ps.50:1-3
‘De God der goden, de Here,
spreekt en roept de aarde
vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat.
Uit Sion, de volkomen schoonheid,
verschijnt God in lichtglans.
Onze God komt en zal niet zwijgen,
vuur verteert voor zijn aangezicht,
rondom Hem stormt het geweldig’
Gods oordeel maar ook verzoening gaat UITGEVOERD worden. God gaat ingrijpen.

Dan lezen we in Openbaring 12:1
‘En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.. ‘

Vorige week tijdens het gebed schreven we de kenmerken op van deze Vrouw die een ‘groot teken’ is.
1. Ze is bekleed met de zon.
Waar zien we dat vaker in de Schrift?
Paulus spreek over de intense glans die straalde van de Zoon van God toen hij Hem ontmoette op de weg naar Damascus:
‘schitterender dan de glans der zon’ (Hand26:13)
Op de dag des Heeren zal: ‘De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.’ (Hand2:20)
Hoewel tijdens het zesde zegel ‘de zon zwart werd als een haren zak en de maan werd geheel als bloed’, (Opb6:12), zal de vrouw in een stralende lichtglans zichtbaar zijn.
Ook van Jezus zelf wordt gezegd: ‘Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht’. (Openb1:16)
Deze Vrouw is dus bekleed met schitterend licht!!

2. De maan is onder haar voeten.
De maan kan verband houden met de vele religie’s die de wereld kent, islam, vrijmetselarij etc. zijn allemaal ‘maan-godsdiensten’. Maar deze vrouw heeft de maan ‘onder haar voet’, dat kan zeggen dat zij overwinning heeft behaald op de wereld en haar misleidingen. Rom16:20 ‘En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.’

3. Op haar hoofd draagt zij een KROON van twaalf sterren.
Het woord ‘KROON’ komt wel 18 keer voor in het Nieuwe Testament, en wordt vertaald met krans, kroon en erekrans. De evangeliën wijzen erop dat Jezus een KROON droeg van DORENS. Paulus, Jacobus en Petrus schrijven in hun brieven over de KROON die de héiligen zullen ontvangen. Dus zowel Jezus als de heiligen zullen KRONEN dragen.

1Petr5:4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare KROON van de heerlijkheid verkrijgen. (het woord dat hier gebruikt wordt is ‘krans’ maar helaas niet consequent vertaald)

Filipp4:1 ‘Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en KROON, blijf zo staande in de Heere, geliefden!’ Paulus noemt zijn lezers (discipelen) ‘MIJN KROON’, dat zijn wij dus.

Ook in de brief aan Tessalonica worden wij de KROON genoemd.
1Thess2:19 ‘Want wat is onze hoop of blijdschap of EREKROON? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap!’.

Jak1:12 ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de KROON van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’.

In Openbaring wordt de KROON gegeven aan hen die overwinnen (Op.3:10).
De 24 oudsten dragen KRONEN en leggen die neer voor de voeten van het Lam. Op.4:10

Op.14:14 ‘En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden KROON op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand’.

Uit deze teksten (en nog vele andere) blijkt dat JEZUS de KROON draagt, maar dat ook GODS VOLK een KROON ontvangt.
Deze Vrouw, dat grote teken, zou dus iets te maken kunnen hebben met Gods volk.
Dat zou kunnen, maar we hebben nog niet alle kenmerken bestudeerd.
Haar KROON bestaat uit twaalf sterren.
Zouden die twaalf sterren te maken kunnen hebben met de  twaalf stammen van Israël, waar zij uit opgebouwd is?
Gods kinderen in Israel en de twaalf stammen in de verstrooiing die weer ingezameld worden via de kinderen Gods uit de volken?

Jak1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
Petrus schrijft aan ‘de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn’ (1Petr.1:1): ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk (KROON) priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht…’1Petr2:9

Voordat we een duidelijker idee kunnen krijgen van wie deze vrouw zou kunnen zijn, moeten we naar de verdere kenmerken kijken.
# Zij is hoogzwanger
# Zij schreeuwt in haar barensnood
# Zij baart een zoon
# De zoon wordt naar de hemel gevoerd
# Zij staat oog in oog met de draak
# Ze vlucht naar de woestijn
# God voedt haar
# Zij baart nog meer kinderen (12:17)

Volgende week gaan we verder op zoek naar de identiteit van dit Grote Teken: De Vrouw!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Jezus voor Uw geweldige Woord! Heer, het is wel zoeken, maar tegelijkertijd ook zoveel vreugde dat U spreekt en dat we mogen leren doorvorsen wat U zeggen wilt! Leid ons door Uw Geest van de waarheid in de volle waarheid.
* Dank U voor het gezág van Uw Woord. Het zal nóóit ledig terugkeren, maar altijd doen wat U behaagt (Jes.55:11)
* We buigen ons voor Uw Woord. Dank U dat U zegt in Jes.66:2 dat U acht slaat op ‘de verslagene van hart (wie buigt voor U) en op wie vréést voor Uw Woord’.
* Geef ons en onze gezinnen liefde en ijver voor Uw Woord. Dat ons hart en denken VERVULD wordt met Uw Woord. Uw Woord is de werkelijke waarheid en de werkelijke wereld.
* Hervorm ons land door de kracht van Uw Woord!!
* We bidden voor alle (online) kerkdiensten van dit weekend – laat Uw Woord met krácht en gezág spreken Heer…. laat het ‘vaneenscheiden ziel en geest, gewrichten en merg, en overleggingen en gedachten schiften’ (Hebr.4;12, 2Kor.10:5), opdat we gaan denken en leven naar Uw waarheid.

Meer studies uit deze serie vind je hier:
https://oiluponhisfeet.wordpress.com/