U BENT JEHOVA JIREH, MIJN GOD DIE VOORZIET

Vandaag lezen we uit Daniel 9:1-23
vs.3 ‘Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as.  Ik bad tot de HEERE , mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen…… 19 Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het , wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God.’Er staat boven ‘een smeekbede van Daniel’.
Wat is een smeekbede? Het woordenboek zegt dat het een ‘nederig verzoek’ is.
David Wilkerson zegt “Ik geef me over! Ik kan deze strijd niet meer strijden, ik ben verloren en wanhopig”
Een smeekbede is niet ‘iets roepen naar God om te doen wat jij wilt’. Het is ook niet het smeken of pleiten bij Hem om jou te assisteren in je eigen plannen. In tegendeel, het is ‘het volkomen opgeven van uw eigen wil en uw eigen wegen’!
Als we kijken naar Daniël, dan vind ik het bijzonder hoe Daniël zich vernedert voor God. Hij zoekt God in gebed met smeekbeden, met vasten en in zak en as.
En Hij doet belijdenis van zonden en ongerechtigheid. Hij vereenzelvigt zich met de zonden van het volk. Daniel vernedert zich voor God.
Daniel is een rechtvaardig man die God wil dienen en trouw vast houdt aan Gods geboden, met gevaar voor zijn eigen leven. Toch kiest hij er hier voor zich te vereenzelvigen met de zonden van zijn volk en deze te belijden voor de troon van de Allerhoogste Koning. Ik zie hier een type van Christus. Jezus die nog verder ging als Daniël. Hij vereenzelvigde zich met onze zonden, en droeg ze allemaal op het kruis van Golgotha zodat wij vrij kunnen zijn. Zo is er dan voor wie in Christus Jezus is geen veroordeling meer, Rom 8:1.
Nu naar deze tijd. De wereld gaat gebukt onder zonden. Ons land ligt in zonden gehuld. De bloedschuld torent tot in de hemel. Denk aan abortus, euthanasie, humantraficking, kindermishandeling en kindermisbruik. Maar de Heer heeft ons net als Daniël geroepen om smeekbedes te doen. Om ons gezicht te richten tot de Heere God, om HEM te zoeken in gebed en met smeekbeden, om belijdenis te doen van de zonden van ons land. Om God te vragen Zijn oor te neigen en te horen (vers 18) want wij werpen onze smeekbeden ook niet meer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Gods grote barmhartigheid die Hij aan ons heeft betoond door het eenmalige offer van Jezus.
Ook wij bidden: ‘Heere, luister. Heere vergeef. Heere sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van Uzelf God, mijn God!’

En dan tot slot de bevestiging die Daniel krijgt. ‘Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om dat te vertellen, want u bent zeer gewenst.’
‘Zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven’, zegt Jezus in (Joh20:29)
Dus ook als wij misschien niet direct iets zien, heeft Jezus ons wel degelijk die bevestiging gegeven.

God is Jehovah Jireh. God die voorziet.

Dankpunten:
* Dank U voor het kruis,
* Dank U voor Uw genade.
* Dank U voor Uw liefde
* Dank U dat U Jehovah Jireh bent. God die voorziet.
* Dank U voor de mogelijkheid om met elkaar te bidden.

Gebedspunten:
* Heer we belijden de zonden die wij als Nederland hebben gedaan.
* Vergeef ons land voor alle abortussen en euthanasie die we hebben toegestaan en nog steeds toestaan. Grijp in dat hier een einde aan gaat komen.
* Vergeef ons land voor het vele kindermisbruik. Zegen deze kinderen en herstel hun diepe wonden en breng ze op veilige plekken.
* Vergeef ons land voor het exploiteren van porno/kinderporno. Grijp in, dat dit zal stoppen en dat er bekering zal zijn van deze vreselijke praktijken. Bescherm ook huwelijken die dreigen kapot te gaan.
Bevrijd pornoverslaafden.
* Vergeef ons land dat we U niet de hoogste plaats hebben gegeven die U toekomt. Bewerk een honger en dorst naar meer van Uw Woord en meer van Uw Geest.
* Vergeef ons dat we als land ons niet langer laten leiden door Uw Woord en Geest, maar door de mensen en media. We bidden voor waarheid in de media.
* Heere neig U oor, mijn God en hoor! Heer wij doen onze smeekbeden niet op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. Op grond van het offer van Jezus. HEER luister, Heere vergeef, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van Uzelf, mijn God in Jezus naam!

BIJLAGEN
Opmerking: met de (soms politieke) berichten die we doorsturen bedoelen we NIET dat we bepaalde politieke ideeen aanhangen, maar dat we ervoor bidden dat er waarheid gesproken wordt ook in de politiek, en dat we bidden voor degenen die de moed hebben om op te staan voor waarheid. Elke bijlage is altijd ter eigen toetsing.

1) Van der Staaij over verlenging avondklok
https://www.youtube.com/watch?v=FUDVmHnPBwY

2) Vanavond Workshop In Gesprek Graadje Dieper over vaccinatie, 19:30 – 21:45
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-12-feb-2021/

JEZUS GETUIGT VAN JOHANNES

‘7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.
10 Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. (Mal. 3:1; Mark. 1:2; Luk. 7:27)
11Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.
12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
14 En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.
15 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’

Johannes had vaak getuigenis afgelegd van Jezus; nu getuigt Jezus van Johannes.
Jezus herinnert hen eraan dat Johannes de door God gekozen heraut van de Messias is, niet iemand die mensen behaagt of zichzelf behaagt.  Hij is méér dan een profeet, omdat hij de bediening heeft als de Boodschapper van de Messias.  Daarom was hij de grootste van de profeten en van alle mannen uit het Oude Verbond. Mattheüs merkt op dat van deze ‘heraut van de Messias’ al wordt geprofeteerd in Jesaja 40:3 en Maleachi 3:1.

– Johannes was stabiel, niet zo gemakkelijk geschud als een riet.
– Johannes was nuchter, in die zin dat hij een gedisciplineerd leven leidde, hij liet zich niet afleiden door luxe of gemakken van deze wereld.
– Johannes was een dienstknecht, een profeet van God.
– Johannes werd gezonden als de speciale boodschapper van de Heer.
– Johannes was speciaal, omdat hij als de grootste onder het Oude Verbond kon worden beschouwd.
– Johannes was de tweede tot zelfs de minste in het Koninkrijk onder het Nieuwe Verbond.
– De minste is in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij: hoewel Johannes groot was, werd hij niet wedergeboren onder het Nieuwe Verbond.  Dit komt omdat hij leefde en stierf vóór de voltooiing van Jezus ‘werk aan het kruis en het lege graf’.  Daarom genoot hij niet van de voordelen van het Nieuwe Verbond (1 Korintiërs 11:25, 2 Korintiërs 3: 6, Hebreeën 8: 6-13).
Het koninkrijk der hemelen komt met geweld, en de gewelddadigen nemen het met geweld over: Jezus’ verwijzing naar geweld verwijst naar zowel de intensiteit van de geestelijke oorlogvoering rondom de bediening van Jezus en Zijn heraut, als naar de intensiteit die nodig is om te volharden in het volgen van God en Zijn  koninkrijk.
Het koninkrijk is gekomen met heilige kracht en prachtige energie die de grenzen van de duisternis heeft verlegd.  Dit komt vooral tot uiting in Jezus’ wonderen en sluit aan bij Jezus’ antwoord op de Doper … Het koninkrijk maakt grote vorderingen;  nu is het tijd voor moedige zielen, krachtige mensen, om het te grijpen.
Het koninkrijk zal nooit worden ontvangen door passiviteit. Het is altijd gebaseerd op Gods werk voor ons, maar Gods werk zal altijd een reactie in óns teweeg moeten brengen. Het zijn geen ‘luie wensen of koude inspanningen’ die mensen naar de hemel zullen brengen.

Een zondagsschoolleraar zei eens: ‘Ik heb nog nooit één van mijn meisjes of jongens tot bekering zien komen’. De reden zou kunnen zijn dat hij nooit ‘gewelddadig’ is geweest in gebed en verlangen. Werd hij ooit gedrongen door de goddelijke Geest om te zeggen dat ik ‘niet kan leven tenzij God mij zegene’?.  ‘Ik kan niet bestaan ​​tenzij ik een aantal van deze kinderen gered zie’?.  De geweldenaars grijpen ernaar ‘met (kinderlijk) geweld’.
Onder het Oude Verbond kondigde elke andere profeet aan: “De Messias komt.”
Alleen Johannes had het voorrecht te zeggen: “De Messias is HIER!.”
Johannes mag ook worden gezien als Elia, in een gedeeltelijke vervulling van Maleachi4:5.  Johannes diende in dezelfde Geest en kracht als Elia en vervulde zo zijn “ambt” (Lucas 1:17).  Omdat Johannes in deze symbolische zin Elia was, voegde Jezus eraan toe “als je het wilt ontvangen”.
Elia kwam inderdaad tijdens de bediening van Jezus, tijdens de transfiguratie op de berg (Mattheüs 17: 3).  Maar voor verdere vervulling van de belofte van Maleachi4:5, zal Elia terugkomen vóór de wederkomst van Jezus. Misschien zal hij één van de twee profeten zijn van Openbaring11: 3-12.
Wie oren heeft om te horen, laat hem horen! Een spreekwoordelijke uitdrukking die Jezus vaak gebruikt na belangrijke uitspraken. Hier gebruikt Hij die voor het eerst in Mattheüs.
Laten we doorgaan met bidden zonder ophouden, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Laten we de duisternis wegdrijven door ons gebed, en de Almachtige God vertrouwen voor de verlossing van onze geliefden.

Hemelse Vader, help ons om onze negatieve woorden te veranderen en ze om te zetten in woorden die ‘Leven’ brengen, ongeacht de problemen die voor ons liggen.  Woorden van geloof, kracht, moed, succes, vertrouwen, vertrouwen, vrede, geluk en vreugde zijn slechts enkele van de positieve eigenschappen die we in ons leven willen laten heersen. Leid ons om de kracht van onze woorden te erkennen, zodat ze U kunnen verheerlijken en ons ook kracht kunnen geven in tijden van nood. In Jezus naam bidden we.  Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
• Vader, we bidden dat dezelfde kracht en toewijding die in Johannes regeerde over ons zal komen.
* Geef ons meer begrip van het Koninkrijk, hoe we daarin mogen bidden en werken.

• Vader, we bidden voor een 24/7 gebedsleger, dat in eenheid voortdurend vóór U staat, ten behoeve van ons land. Wakker het gebed aan, zodat het Koninkrijk kan baanbreken met geweld!
• Vader wij bidden voor ons land, voor elke provincie: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, NoordBrabant, Limburg…. dat onze provincies vól zullen worden van Uw Licht, Uw Leven, Uw gerechtigheid.
• Vader, we bidden voor de scholen. Voor de kinderen, voor de leerkrachten en iedereen die bij de kinderen betrokken is. We bidden voor erkenning voor de belasting die de crisis brengt voor onze kinderen en verlossing daarvan! We bidden voor gezamenlijke moed om onze kinderen te beschermen tegen onnodige zware maatregelen. We bidden Uw wijsheid en begrenzing voor de regering om onze kinderen niet aan te raken in Uw Naam!

BIJLAGEN:
Lied: Jezus Overwinnaar!
https://youtu.be/j8jI00UyoKU

ANGST

Lezen Richteren 6 vers 1-40

Israël verkeerde in grote moeilijkheden. De Midianieten roofden namelijk elk jaar weer het land leeg. De hele oogst werd afgepakt. Daarom begon Israël in zijn nood tot God te roepen.
Gideon kreeg bezoek van de Engel des Heren. Wie weet was dat  eigenlijk wel Jezus. In Richt 6 vers 12 zei de Engel: ‘De Here is met U, gij dappere held’. Jezus herstelde eerst zijn identiteit.
Gideon was verbaasd, voelde zich absoluut geen held. Gideon was bang, en God begreep dat. Hij veroordeelde hem niet maar maar bemoedigde hem. Hij noemde hem ‘dappere held’. Dat kun je alleen maar zijn als je bang bent. Door je angst te overwinnen word je namelijk een held. God trainde hem in zijn geloof, zodat hij ten slotte werkelijk geloofde wat God zei.
Daarna kreeg Gideon een eerste opdracht: het afgodsbeeld van Baal neer te halen. Dat beeld was nota bene van zijn eigen vader.
Ook toen was Gideon bang (Richt.6:27). Daarom haalde hij het beeld ’s nachts omver. God had immers gezegd : ‘IK zendt u immers en IK ben met U’ ( 6:16).
Toen het volk de volgende dag woedend zijn vader ter verantwoording riep, gebeurde er een volgend wonder: de vader ging vierkant achter zijn zoon staan!! Gideon kreeg zelfs een nieuwe naam van zijn vader: ‘Jerub-baal’, wat betekent ‘Baal twistte’. Hij wilde daarmee zeggen: ‘Laat hij voor altijd Baal blijven tarten’.
Daarna kreeg Gideon een nieuwe opdracht. Hij moest de Midianieten verslaan.
Weer moest hij geloof verzamelen. Twee keer legde hij een vlies uit. Hij werd bevestigd en bekrachtigd met de Geest van God, die over hem kwam.
Hij verzamelde een leger. Wel 32.000 mannen wilden meedoen.
God wilde dat de eer naar Hém toe zou gaan en liet het leger uitdunnen. Diegenen die bang waren mochten weg. (7:3)
Hij hield 10.000 over van de 32.000.
Tienduizend was nog te veel voor God. Gideon moest ze water laten drinken. Degenen die slurpten mochten weg en diegenen die water met de hand opschepten, 300, mochten mee. Symbolisch voor het opscheppen van water met de hand is dat je dan de vijand kan zien aankomen.
Later moest hij ‘luistervinken’ van God en hoorde een droom waardoor hij wist dat Israël zou overwinnen.
Hij kreeg een strategie van God om de 300 mannen te verdelen in drie groepen zodat de vijand in verwarring zou raken. Uiteindelijk werden de Midianieten inderdaad totaal verslagen.
Uit deze geschiedenis mogen we leren dat ‘bang zijn’ niet erg is.
God begrijpt dat. God kent onze emoties, maar Hij is er niet door afgeleid, zodat Hij Zijn plan niet uitvoert. Hij wil dat we onze angst overwinnen door te geloven en te vertrouwen op Hem!
Als Hij zegt dat Hij bij ons is, helpt Hij ons met een strategie om de vijand te verslaan.
Hij is altijd met ons. Hij laat Gideon eerst de afgoden in zijn eigen leven en familie verslaan.
Je kan voor veel dingen bang zijn, voor virussen, mensen, controle, boetes, niet aardig gevonden worden, eenzaamheid, enz….
De uitdaging is om samen met God die angst in de ogen te kijken, en samen met Hem held(in) te worden.

In de Bijbel staat 365 x ‘Weest niet bevreesd’, voor elke dag een keer. Een van de sterkste angsten is misschien wel deze:
Spreuken 29:25
‘Vrees voor ménsen spant een strik, maar wie op de Hére vertrouwt, is onaantastbaar’.
Hij wil ons, ook als we een kleine groep zijn, inzetten om de vijanden te verslaan. In ons eigen leven en ook in Nederland.
Laten we helden worden en met God onze vijanden verslaan door Zijn strategie en zo dat Hij de eer ontvangt.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U wel dat U ons en onze emoties begrijpt. Dat U een remedie heeft tegen onze angst: geloof in Wie U bent en in wat U zegt!
* Dank dat U Gideon zo bemoedigde door tegen hem te zeggen: ‘De Here is met U, gij dappere held’, en dat U dat ook tegen ons zegt!
* Dank U wel dat U ons helpt om de afgoden in ons leven neer te halen. Wilt U ons helpen ze te ZIEN, zodat we ons daarvan bekeren kunnen.
* Wij bidden voor de ‘Midianieten’ in ons land. U heeft de strategieën om ze te verslaan en ons land in te nemen voor U. Wilt U Uw strategieën openbaren en ons helpen gehoorzaam te zijn.
* Maak Uw Kerk tot een Gideonsbende die door gebed en gehoorzaamheid de vijanden mag verslaan.
* We bidden voor de verkiezingen die eraan komen op 17 maart, dat er mannen en vrouwen in de regering komen die U dienen.

BIJLAGEN:
1) Een nuchtere Nederlandse ondernemer geeft helder inzicht in hoe The Great Reset zich op dit moment uitrolt…. (altijd zelf toetsen).
https://youtu.be/vhJrAuTyNoo
2) Vrijdagavond 12 febr. 19:30u workshop IN GESPREK ‘Graadje dieper’ over vaccin. Kom met al je vragen. Opgave: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

Een overgangsperiode

Lees 1 Samuel 16-31

‘In februari 2020 hadden we weinig besef hoe de wereld er nu voor staat. Hoe zou het zijn in februari 2022?’
Het wordt zwaarder, de weeën nemen toe en de ‘man-made world’ komt nu in een stroomversnelling tot zijn voltooiing in de Great reset geleid door o.a. het World Economic Forum. 

In de Bijbel zien we het fenomeen van een Great Reset door de mens regelmatig terugkomen. Voorbeelden van deze rebellie tegen God beginnen al bij Adam en Eva, de toren van Babel, de tijd van Noach, de tijd voor de Babylonische ballingschap, de tijd voor de geboorte van Jezus en onze tijd waarin alles tot een climax lijkt te komen.
Echter in al deze tijden zien we steeds weer dat God ingrijpt als de maat van de zonde vol is.
De wereld krijgt te maken met Gods oordelen.
Al tien jaar geleden zei de Bijbelleraar Jan van Barneveld: “Als Europa niet geoordeeld wordt, zou, met eerbied gezegd, God Zijn excuses moeten maken aan Sodom en Gomorra.”
https://weguitbabylon.nl/god-gaat-het-westen-oordelen/

In deze tijd komt 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 regelmatig voorbij. Toch kan dit Bijbelgedeelte valse hoop geven. Laten we niet vergeten dat Israël elke keer massaal de knieën boog en terugkeerde naar God. Laten we daarom realistisch zijn en accepteren dat Gods oordelen gaan komen. Gezien de tekenen van de tijd is dit zeer waarschijnlijk nabij.
Tegelijkertijd geloof ik dat Gods kinderen, Zijn gezalfden, zich beschermt mogen weten en zullen floreren in Zijn genade.
David was ook zo’n gezalfde man. Die tussen zijn zalving en het daadwerkelijk ontvangen van zijn koningschap vele jaren door de Geest geleid werd en tot machtige dingen in staat was.
Dit was een overgangsperiode waarin God al het besluit had genomen het koningschap van Saul af te nemen en de zalving aan David te geven. Echter duurde het nog vele jaren voordat David de koninklijke macht kreeg. Toch was zijn zalving al zichtbaar.
We zien dat David te maken heeft met 2 vijanden:

 1. De Filistijnen en andere volken rondom Israël. 
 2. Saul.

In mijn beleving kan ik de volken rondom Israël wegzetten als de wereld, de heidenen, de ongelovigen.
Saul is de gezalfde van God. Daarom kunnen we stellen dat hij ook geestelijke gezag had, terwijl hij ook de politiek leider was. Hier was sprake van een overgangsperiode. Dit was het moment dat het volk koos om van een theocratie naar een monarchie over te gaan.
We lezen dat David het meest werd aangevallen van ‘binnenuit’. De strijd met omliggende volken leek hij moeiteloos te winnen. Echter hij vreesde voor Saul. Deze was onberekenbaar.
Deze vrees dreef hem zelfs naar aartsvijand koning Achis in de stad Gath(Filistijnen). Door zich als een krankzinnige te gedragen kon David ontsnappen. 

Wat kunnen wij leren uit deze overgangsperiode van David?

 • God heeft Zijn oordelen al uitgesproken. Hij heeft het ‘koningschap’ van sommige politieke- en geestelijke leiders reeds afgenomen en David is (jij bent) gezalfd om samen met Hem te heersen.
 • Onder het aangestelde gezag kan David zijn positie innemen en zich zelfs in de nabijheid van de huidige leiders begeven. Hij blijft zelfs onder hun gezag werken. 
 • Hij is degene die rust en vrede brengt(de harp bespelen) en de boze geesten kan binden.
 • Op cruciale momenten (o.a. Goliath) behaalt hij overwinningen voor degene die initieel als gezalfde is aangesteld.
 • Hij wordt beschouwt als een slachtschaap. Hij kijkt de dood regelmatig in de ogen. Naarmate de verdrukking toeneemt floreert  hij op verschillende fronten. 
 • Het ontbreekt hem aan niets. Hij eet van de toonbroden in de tempel van God.
 • Uit de gelederen van de vijand staat iemand op waarmee hij een diepe verbondenheid krijgt (Jonathan).
 • God geeft hem de vijand in handen. Echter David is hem tot een zegen. (Grot van Adullam) David blijft vanuit Gods geest standvastig handelen.
 • Onder grote verdrukking wordt zijn koningschap bevestigd. 1 Sam.23: 17
 • De wereldse leider (koning Achis) ziet zijn oprechtheid en geeft hem erkenning. Hij ontvangt huisvesting en vertrouwen en kan zijn missie tijdelijk voortzetten met wereldse steun. 1 Sam. 27
 • David wordt uit eigen gelederen aangevallen als het gaat om de verdeling van de buit. 1 Sam.30:22
 • David blijft volharden in het luisteren naar Gods stem en in Gods rechtvaardigheid.
 • David blijft trouw aan Saul. Zijn hart raakt niet verbitterd jegens zijn koning.

Wij zijn Zijn gezalfden. De Heere zegt dat wij samen met Hem zullen regeren. In Hem hebben wij Zijn zalving ontvangen en zijn wij vrijgekocht door het bloed van Jezus van deze wereld. Wij zijn in Christus hemelburgers en Zijn vertegenwoordigers/ambassadeurs op deze aarde en zullen straks met Hem regeren.

Gebed: 

 • Dank U heer dat wij mogen leren uit uit andere overgangsperiodes. 
 • Heilige Geest geef ons bevestiging als er parallellen zijn vanuit de tijd van David en de huidige tijd.
 • Leer ons geestelijk te strijden zoals David dat deed. U gaat voor ons uit in de strijd zoals U voor hem uit ging in de strijd. U geeft overwinning op overwinning.
 • Geef ons onderscheiding om te zien waar de overheid tegen Uw orde ingaat.
 • Wij bidden U om de komende verkiezingen in Nederland. Geef ons een regering die in het door U gegeven mandaat gaat staan.
 • Wij bidden om een regering die geen compromissen met de duisternis sluit. 
 • Wij bidden voor hervormingen t.a.v. Uw orde met betrekking tot het leven, gender, en gezag.
 • Heer geef dat wij een lichaam zijn die Uw mandaat uitleven door:
 1. Onze overheid te zegenen. 1 Tim.2:1-2
 2. Door gehoorzaam te zijn waar U dat van ons verlangt.
 3. Door profetisch te bidden en te proclameren over de regering in Nederland die U gaat aanstellen.

Cees Vork spreekt over belang voor bidden voor de overheid en de komende verkiezingen. Terugblik van afgelopen 30 jaar en belang van bidden vanuit Rom. 13. Wat als overheid naast haar gegeven mandaat handelt? Wat voor taak heeft zij en welke krachten spelen er? Luister vanaf 37 min … en bid mee vanaf nu!

Spreekbeurt Cees Vork zaterdag 6 februari Shamar gemeente Den Haag:
https://youtu.be/LDotFpjkFmY

DE ARK ZICHTBAAR

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 25: Openbaring 11:15 – 12:12.

We lezen vandaag nog eens Op.11:15-19 en dan samen met Op.12:1-12.
In vroeger tijden bestond de hoofdstukindeling niet, daarom lezen we deze keer dit stuk alsof het één tekst is. Zodat we naar het verband kunnen zoeken.
Tirza legde vorige week zo prachtig uit hoe de zevende bazuin, (de láátste bazuin!), luide stemmen in de hemel vrijzette om te roepen dat dit het moment was van enorme ommekeer:
HET moment dat God ‘Zijn grote macht opneemt en het Koningschap aanvaardt’.

Dat God Zijn macht opneemt heeft te maken met de executie van Zijn oordeel die gaat plaatsvinden. De Dag van Gods oordeel breekt aan, zie vs.18:
‘… Uw toorn is gekomen
– en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden
– en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten
– en om te verderven wie de aarde verderven.
Gods oordeel houdt dus zowel Zijn beloning in als Zijn verderf.
De tijd van de zevende zegel is de vervulling van Gods geheimenis, Gods raadsbesluit. (Op.10:7)

Voordat dit gebeurt vindt er iets heel groots plaats:
de Tempel in de hemel gaat open en de Ark des verbonds wordt  zichtbaar!. Wat een oogverblindende glorie en almacht van God komt er tevoorschijn!
De aardse Tempels waren slechts schaduwen, afspiegelingen van deze échte hemelse Tempel. Mozes mocht wel 40 dagen in die hemelse Tempel verblijven en moest de aardse Tempel precies zó maken als hij gezien had (Ex.25:9). Ook David had een blik mogen slaan in de hemelse Tempel (1Kron.28:19).
Eenmaal per jaar ging de aardse Tempel open en werd de Ark zichtbaar. Maar niet voor iedereen, alleen voor de door het bloed gereinigde Hogepriester. De rest moest wachten tot de verzoening door Christus was voltooid en het Bloed van Jezus het hemelse Verzoendeksel had bereikt.
Je zou dit zichtbaar worden van de Ark kunnen zien als de grote Yom Kippoer, de Gróte Verzoendag, die zowel verzoent wie vrijmoedig nadert tot de Troon der genade (Hebr.10:19,20), als die oordeel brengt over wie Hem haten.
Wat betekende het in het OT als het volk hun vijanden tegemoet trok met de ARK voorop?
Dat betekende de zekerheid dat God hen de overwinning ging schenken. De heerschappij van God openbaarde zich in volle kracht. De vijanden wisten dat en ze vréésden de God van Israël!
Ook op dit glorieuze moment in Op.11 zien we de ARK zichtbaar worden; de heiligheid, kracht en glorie van God is oogverblindend.  Het geeft aan dat confrontatie op komst is, Gods kracht gaat geheel zichtbaar worden en Zijn overwinning manifest. Het oordeel wordt uitgevoerd.
En het bijzondere is: God doet dat niet in Zijn Eentje,  maar met de inzet van Zijn volk. De Ark voorop en Gods volk er achteraan.
Daarover gaan we meer ontdekken in Openb. 12.

Als de Ark zichtbaar is geworden in de hemel – dus de uitvoering van de overwinning op gang komt – zien we daar nóg iets groots, een GROOT teken:
Op.12:1 ‘En er werd een groot teken in de hemel gezien: een VROUW, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd’.
Uit hoofdstuk 12 blijkt dat het eerste gebied waar God Zijn macht gaat manifesteren de hemelse gewesten is. Want er kwam oorlog in de hemel. Met ‘de hemel’ wordt bedoeld de plek waar de strijd plaatsvindt, de plek dus waar satan óók is. En in Op.12:8 lezen we dan ook dat satan uit de hemel wordt gesmeten.
Aangezien het om een gróót teken gaat, is dit teken vast heel belangrijk.
Volgende week gaan we hier dieper op in.
Voor nu willen we je vragen op te schrijven welke kenmerken je ontdekt bij dat grote teken aan de hemel: de Vrouw.
Lees, overpeins en ‘over-bid’ deze hoofdstukken, dan worden ze je steeds meer eigen en groeit er meer begrip.

DANKEN EN BIDDEN:
* Beschrijf de eigenschappen van de vrouw die we als groot teken zien in de hemel.
* Dank U Heer, dat U tot ons wilt spreken door deze woorden van Openbaring. Geen enkel profetisch woord staat een eigenmachtige uitleg toe (2Petr.1:20), Heer wilt U ons met elkaar UW UITLEG geven? Wilt U ons deze woorden doen verstaan?
* Heer, we danken U dat U zoveel gezegd hebt over de tijd waarin we leven, dat U ons niet ‘als wezen’ hebt achtergelaten. Dank U dat we getroost mogen worden door Uw Aanwezigheid, door Uw woorden, Uw Geest, Uw liefde en waarheid. Dank U dat U waard bent om voor te leven en te sterven.
* Heer, bereid ons voor op alle dingen die gaan komen. Spreek tot ons over wat we moeten doen, maken, kopen, zeggen….. Leid ons door Uw Heilige Geest. Help ons om gehoorzaam te zijn aan wat U ons ingeeft, om Uw stem serieus te nemen, U te volgen waar U gaat.
* We bidden voor ons land, dat we wakker worden voor wat er gaande is en dat we in rust en geloof en eensgezindheid stelling zullen nemen voor U.
* We bidden voor onze kinderen, dat we als wakkere ouders om onze kinderen heen zullen staan om ze te beschermen, en onze grootouders en vrienden daar omheen; dat we kringen van verbondenheid en eenheid zullen vormen. Wilt U de harten van de kinderen brengen naar die van ouders en andersom, en elke kloof in gezinnen en gemeenschappen dichten door vastbesloten overgave aan U.

BIJLAGEN:
‘2021. Terug naar normaal?´ (Anne Borkent, Pastor C3 Rivers Church in Arnhem en Nijmegen)
Een helder boek dat mensen helpt om dieper te graven, vragen te stellen en antwoorden te vinden over deze tijd.
https://2021terugnaarnormaal.nl/bestel-boek
(Of bij je eigen evangelische boekhandel)

IK HEB DE WERELD OVERWONNEN

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 HSV

Deze week las ik het boek: In handen van IS. Het beschrijft het verhaal van Petr Jasek die in 2015 gevangen werd genomen in Sudan nadat hij daar voor de Voice of Martyrs naar toe was gegaan, om geheime gelovigen te bemoedigen en ondersteunen. Hij wordt gevangen genomen en komt in allerlei gevangenissen terecht waar hij wordt afgeranseld en gemarteld o.a. door IS strijders. Hij vraagt zich in het begin af waarom? Maar al snel wordt het duidelijk dat God dit toelaat omwille van het evangelie. In de bijna twee jaar dat Petr vastzit krijgt hij de mogelijkheid om Zijn grote voorbeeld (Jezus) te volgen in woorden en daden. Er komen ook mensen tot geloof, maar hij betaalt een hoge prijs. Door dit alles heen, zien we ook de kracht van het gebed. In de twee jaar wordt er onophoudelijk gebeden en gevast. Uiteindelijk krijgt Petr levenslang, maar op een wonderlijke manier gaan de gevangenisdeuren open. Dat brengt mij bij het verhaal van deze dag uit Handelingen 12.

Handelingen 12:1‭-‬19 HSV
Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen.  En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard.  En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden);  en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. 
Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.
Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis.
En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af.  En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. 
En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag.  En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open.
En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg.  En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. 
En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 
Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was.  En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond.  En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 
Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf.  En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats.
Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn.  En nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar.’

We beginnen de lezing met het verdrietige verhaal dat Jakobus omwille van Christus wordt vermoord, vervolgens lezen we het verhaal van Petrus in de gevangenis en de biddende gemeente die voortdurend bid tot God en wat een ingrijpen van onze Vader die een Engel stuurt om Petrus te bevrijden. Als Petrus dan uiteindelijk naar het huis van de bidders gaat, verklaren de bidders Rode voor gek en denken ze dat het zijn engel is. Durven wij wonderen te verwachten? Blijven wij volharden bidden voor vrijlating van gevangene. Dat kan in het natuurlijke zijn, onze broers en zussen in landen waar er vervolging is, maar dit kunnen ook geestelijke gevangenissen zijn. Mensen die gebonden zijn en bevrijding nodig hebben. Deze vrijlating bracht een immense vreugde te weeg. Dat is wat er gebeurt als God een wonder doet. Misschien dat je daar zelf ook wel voorbeelden van hebt. Het is goed, God groot te blijven maken voor de wonderen die Hij verricht. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

DANKEN:
* Dank U Heer voor het grootste wonder dat U ons hebt bevrijd uit de duisternis en ons in het Licht hebt gebracht.
* Dank U Jezus voor het kruis.
* Dank U Heer dat U alle controle hebt. Niemand wordt boven zijn kunnen beproefd zegt U in Uw Woord.
* Dank U voor het getuigenis van Peter Jasek, hoe U op de kracht van gebed de gevangenisdeuren uiteindelijk toch opende. Bid en werk. Dank voor Citizen Go die zich zo heeft in gezet  om dit in de openbaarheid te brengen. En ook nu bezig is om dingen aan de kaak te stellen in de huidige Corona situatie.

BIDDEN:
* We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, dat U ze krachtig zal bijstaan om stand te houden en te volharden in het geloof. Dat U ze overlaad met Uw vrede en liefde en dat ze ondanks alles velen bij U mogen brengen.
* We bidden voor vervolgers en zegenen ze. Als God Paulus kon bekeren dan kan Hij dat ook vandaag de dag doen met bijvoorbeeld een Kim Jung Un en anderen bijvoorbeeld Boko Haran strijders, Al Shabaab, Isis etc. We bidden dat kopstukken uit deze terroristengroepen tot bekering zullen komen.
* We bidden voor Open Doors en SDOK die zich inzetten voor deze vervolgde broers en zussen.
* We bidden voor groei bij onszelf, dat we ook bereid zullen zijn om te lijden omwille van Christus.
* We bidden voor een honger en dorst bij de gelovigen naar meer van Uw Woord en intimiteit met U.

DE NOODZAAK VAN HERINNERD WORDEN

We lezen 2Petr.1:12-21.
‘Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.’
Waar Petrus naar verwijst is naar wat erboven staat:
2Petr.1:3 ‘Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.’
Wat een geweldige belofte is dit:  ‘…. opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur… ‘
We hebben uiterst kostbare en zeer grote beloften gekregen om deel te kunnen krijgen aan het karakter van Jezus!
Wat een doel, wat een perspectief om met alles in ons voor te gaan!
Geen wonder dat hij ook zegt:
‘Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus’. 2Petr.1:10-11
Dit is zo belangrijk dat Petrus hier steeds naar wil verwijzen.
Hij wil zijn discipelen, waar ter wereld ook, wakker houden voor dit doel en voor deze waarheid.
vers 13-15: ‘Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden……..Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.’

Hij schreef over de beloften om het Koninkrijk van God binnen te gaan, door ons te oefenen in het praktiseren van de beloften.
Wanneer een sportteam voor een kampioenschap gaat, zullen ze dezelfde basisprincipes keer op keer oefenen.  Ze doen dit, ook al kennen ze de technieken, omdat ze de overwinning willen.  Om deze reden zouden wij als christenen nooit moe moeten worden om de basisprincipes van het christelijk leven te horen en te beoefenen.  We moeten ons elke keer verheugen als Jezus Christus en zijn evangelie en het plan voor ons leven wordt gepredikt. Steeds horen we het weer nieuw, en horen we weer nieuwe dieptes in de beloften. Petrus vervulde dat gebod van Jezus. Hij zou ons vestigen en versterken door ons te herinneren aan de grondbeginselen van het christelijke leven.
Er was een urgentie in het hart van Petrus. Ja, hij vond het juist, zolang hij in deze tent was, om ons op te wekken door ons te herinneren aan Gods doel voor ons. Hij wist dat hijzelf binnenkort zijn tent moest afleggen, zoals onze Heer Jezus Christus hem had laten zien.  En hij kón met een gerust hart zijn tent afleggen, want hij had zich geoefend, en bleef dat doen tot het einde.
Ook wij moeten natuurlijk voor onze aardse tent zorgen, maar we zouden geen grote middelen moeten investeren in het opknappen van deze tent.  Onze meer permanente plek om te wonen is de hemel, en we zouden meer in de hemel moeten investeren dan in onze tent – ons fysieke lichaam.
Petrus was zich aan het voorbereiden op de toekomst.  Zijn wij klaar voor onze toekomst met Jezus?
De aanmoediging die de apostel ons geeft, is om de Schriften te onderzoeken.  Hij zegt ons: jullie doen er goed aan om daar acht op te slaan. Dat wil zeggen: onze geest te gebruiken om de bedoeling te begrijpen, en ons hart om de waarheid van het woord te geloven, ja, ons voor Uw Woord te buigen, opdat we erdoor gevormd worden.

Het is in deze gevaarlijke tijden nodig om terug te komen op deze elementaire waarheid.  De waarheden die ons in Gods Woord worden geleerd, zijn geen fabels, mythen of louter gelijkenissen, maar het zijn de werkelijke feiten.
Petrus wees daarbij op de transfiguratie die hij zelf had meegemaakt. Hij had zelf Jezus verheerlijkt gezien en de stem uit de hemel gehoord. Gods Woord is geschiedenis … in het Engels klinkt het zo perfect history = His story.

Vader, we danken u voor uw Woord en herinneren ons er elke keer aan, vooral wanneer we de neiging hebben om te vergeten hoe Groot en Machtig u bent, in Jezus naam

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader, versterk ons dieper en dieper in Uw waarheid en in Uw liefde. Help ons om onszelf voortdurend te bepalen bij Uw Woord, Uw waarheid en Uw bedoeling.
* Vader help ons om een ​​licht te blijven in deze donkere wereld door Uw waarheid door te geven waar we kunnen. Geef ieder van uw bidders situaties waarin we kunnen getuigen, Heer!
* Vader, we brengen de situatie rondom vaccin bij U. We bidden voor de mensen die een oproep hebben gehad – we bidden om helderheid en inzicht in het hoe en waarom van het vaccin. We bidden om duidelijke beslissingen en sterke motivaties waarin mensen zullen volhouden, ook als de druk toeneemt. We bidden dat berichten over gevolgen gaan toenemen.
* Vader herinner Uw kinderen voortdurend aan Uw Woord en Uw waarheid. We bidden, Vader, voor de kerken om herinnerd te worden aan de Waarheid
* We bidden voor de gezinnen. Voor wijsheid en rust in alle vragen en problemen. We bidden dat ouders elkaar vinden en elkaar versterken om samen stevige standpunten in te nemen.
* We bidden voor scholen die zich klaarmaken op herstart. We bidden om wijsheid en eensgezindheid om eerlijke en vrije keuzes te geven aan elkaar, aan ouders en kinderen.
* We bidden, Vader, voor alle beslissingen die de regering neemt. We bidden voor recht en gerechtigheid. Voor het naar boven komen van waarheid, en ontmaskerd worden van wat niet waar is.

WWJD – WHAT WOULD JESUS DO?

Next level up

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Handelingen 2: 18; Joël 2: 28

Droom:
“Ik bevond mij in een oud leger gebouw met grote holklinkende gangen. Ik was daar weer sinds lange tijd. Het was al laat en donker. Ik kon mijn weg niet vinden, was mijn uitrusting kwijt en wist ook niet waar ik moest slapen.
Ineens was daar een officier waar ik het aan kon vragen. Hij zorgde voor een oude landrover en een chauffeur. Niet veel later was ik op pad met een klein team van ‘oud-gedienden’. Ver buiten de legerplaats, op het platteland, verdween de chauffeur ineens terwijl wij reden en een gevaarlijk kruispunt naderden. We konden de landrover tot stilstand brengen vlak voor het kruispunt.
Even later zagen we een kleine kapschuur vol met stro. We haalden het stro weg en troffen een oude Astin Martin aan. Een soort ‘James Bond auto’. In de kofferruimte lag onze uitrusting.”

Uitleg droom:
Het oude, ooit zo vertrouwde, legergebouw was als een vijandige plaats geworden. Mijn nachtrust werd mij ontnomen en overdag had ik moeite om mijn geestelijke wapens en uitrusting goed te hanteren. Sterker nog, vaak trok ik de wapenrusting niet aan. God brengt mensen (engelen) op je pad die je helpen (officier). Ik moest het wel zelf vragen. Dit kunnen wereldse mensen zijn die je op weg helpen naar een plek buiten de legerplaats waar je rust vindt, waar je geestelijk gevuld wordt en je wapenrusting (weer) leert hanteren.
Seculiere personen (chauffeur) worden mogelijk ingeschakeld om je verder te helpen. Maak daar gebruik van en blijf tegelijkertijd waakzaam. Zij kunnen je op de plaats van bestemming brengen, maar ze kunnen je ook plotsklaps in gevaarlijke omstandigheden brengen. Jij bent aangesteld voor deze missie. Dus hou de controle.
Buiten de legerplaats is een plek van rust en vrede waar je opdrachten ontvangt. Waar je soms moet zoeken naar je uitrusting. Echter arbeid beloond in dit geval, want God heeft veel meer dan alleen je wapenrusting. Echter je zal het vinden onder het stro. 

Onze steden zijn bolwerken geworden van de duisternis. De geestelijke sluier is zo dicht geworden en de bedwelming zo groot dat je zelfs als kind van God soms geen rust meer ervaart. Onze huizen staan onder deze invloed. Kijk alleen maar naar TV en computer gebruik. Bolwerken van afgoderij, tovenarij, waarzeggerij en dodenbezwering hebben ons soms onbewust in hun macht. Het is goed om regelmatig Gods aangezicht te zoeken op de berg, aan de rivier, in het bos, op de hei of een plaats die Hij je wijst.
Vakanties in het buitenland waren voor mij vaak een inspiratiebron. Waardoor ik soms weer een ‘Next level up’ werd getild. Komend weekend hebben wij een B&B besproken in een mooi wandelgebied. Ik ben benieuwd met wat voor een auto ik straks thuis kom 🙂

Deze droom is persoonlijk, maar vanwege bovenstaande tekst uit Joël 2 (Uw dienaren ZULLEN profeteren) heb ik besloten om deze toch te vertellen.

Hieronder nog wat ondersteunende Bijbelteksten:

 • Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petr.5:8
 • Want Ik zal u rondom belegeren, Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. Jesaja 29:3
 • De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 2 Kor.10:4
 • Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand…………………….. en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
 • terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:13-18
 • Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Joh.4:23
 • Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. Zefanja 1 vers 7.
 • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9

Dankgebed:

*Dank U Heer dat wij van kracht tot kracht mogen gaan en van heerlijkheid tot heerlijkheid.

*Dank U dat U de Leeuw van Juda bent.

*Dank U dat de brullende leeuw een imitatie is en tandeloos is gemaakt.

Gebed:

*Heer als wij lezen: ’Ik zal u rondom belegeren’, zijn er dan momenten dat wij tegen U vechten? Momenten waarin wij wapenloos zijn? ‘Jabbok-momenten’ waarin wij net als Jakob tegen U vechten?

*Vergeef ons dat wij ons land hebben laten innemen. Maak ons daadkrachtig in gebed en leer ons het zwaard hanteren.  

*Breng ons buiten de legerplaats in Uw nabijheid en Uw rust. Breng ons op die plaatsen die nog niet zijn ingenomen. Of als deze niet te vinden zijn laat ons weer plaatsen innemen.

*Leer ons bolwerken te lokaliseren en hoe deze af te breken.

*Maak van ons een Jozua. ‘Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven’

*Laat ons broeders en zusters zijn die de deugden verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft getrokken.

*Heer laat ons daders zijn van het Woord door te doen dat wat U ons opdraagt.  

 

Toon ons Uw macht o God
https://youtu.be/fWaomyZTm_Y

 

HET KONINGSCHAP VAN JEZUS

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 24: Openbaring 11:15-19

Als de zevende bazuin klinkt, gebeuren er hele bijzondere dingen. Het is een radicale ommekeer in de wereldgeschiedenis… Dit is het moment dat alle koninkrijken van de wereld worden overgedragen aan Jezus, de doden worden geoordeeld, de heiligen worden beloond en zij die verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de aarde worden vernietigd. Laat deze dingen eens inzinken…

De vierentwintig ouderlingen aanbidden God, omdat Hij Zijn grote kracht ter hand genomen heeft en Koning geworden is. Alle koninkrijken van de wereld zijn van Hem geworden. Hij heeft alle corrupte overheden op aarde vervangen en is nu Zelf Koning tot in alle eeuwigheid.
Wauw… dat is een heftige ommekeer in de wereldgeschiedenis. We zien dan ook in vers 18 dat de volken kwaad zijn; alle machtsposities van leiders die samenwerkten met de antichrist gaan over naar Jezus, de Enige rechtmatige Eigenaar en Koning van de wereld. Hier zien we heel duidelijk Psalm 2 in vervulling gaan.
Met alle onrust die in de wereld gaande is, mag dit onze hoop en focus zijn; wat er ook geprobeerd wordt, God heeft de wereld en de tijden van de wereld in Zijn hand en precies op het juiste moment, bij het klinken van de zevende bazuin, zal Jezus de macht overnemen en Zijn koningschap over de hele wereld gaan uitoefenen. Er is geen paniek in de hemel, er is een volmaakt plan waar de vijand niets aan veranderen kan.
In vers 19, nadat Jezus het koningschap van de wereld op Zich genomen heeft, lezen we:
En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.’
Ik geloof dat de ark van Gods verbond in de hemel hier zichtbaar wordt, omdat het een teken is dat God trouw is gebleven aan Zijn verbond met ons dat Hij de wereld zou redden en Jezus Koning zou maken en alles nieuw zou maken. En het verbond is onwankelbaar, omdat het gebaseerd is op het volbrachte werk aan het kruis; Jezus heeft de volken gekocht met Zijn eigen bloed. Toen Hij riep: “Het is volbracht!” betekende dat o.a. dat Hij de prijs had betaald om de wereld vrij te kopen en daardoor rechtmatig Koning te worden over de hele wereld. Dit geeft een enorme rust voor ons, omdat Gods eindtijdplan dus niet gestopt kan worden door mensen die zich laten inspireren door de antichrist, en niet gestopt kan worden als wij als kerk tekort zouden schieten. We mogen in de eindtijd volledig rusten in het volbrachte werk van Jezus en weten dat niets en niemand Hem kan stoppen om de macht in de wereld op het perfecte moment over te nemen en de wereld te redden van de ondergang. We hoeven ons niet te laten intimideren door dingen die in de wereld gebeuren; de uitkomst staat al vast door het bloed van Jezus. Laten we onze ogen gericht houden op Hem alleen en Hem ons vertrouwen en onze aanbidding geven.
Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
(Openb. 5:13b)
Er is nog iets dat lijkt te gebeuren bij de zevende bazuin. De zevende bazuin is de laatste bazuin in het boek Openbaring. De zeven bazuinen in Openbaring zijn ook de enige serie genummerde bazuinen die in de Bijbel worden genoemd. In 1 Kor. 15:51-52 staat:
‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’
In 1 Thess. 4:16-17 lezen we:
‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’
Zou het klinken van de laatste bazuin hier in Openbaring dan het moment zijn van de opname van de gemeente? Ik geloof dat dat heel goed mogelijk is.
Paulus heeft het in 1 Kor. 15:51 over ‘een geheimenis’ als hij het erover heeft dat we in een oogwenk veranderd worden bij de laatste bazuin. In Openbaring 10:7 staat:
‘Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’

Wanneer de zevende engel op de bazuin blaast, zou dan het geheimenis van God, dat we in een oogwenk veranderd worden en opgenomen, volbracht worden? Iets om over na te denken.
Wat we in ieder geval zeker weten, is dat onze toekomst veilig is met het vooruitzicht dat Jezus het koningschap over de wereld op het juiste moment op Zich zal nemen en dat dat voor eeuwig zal duren, en dat er een moment komt dat we opgenomen worden en met Hem in Zijn heerlijkheid mogen delen. Wat een hoopvolle toekomst!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank God voor de hoopvolle toekomst die Hij voor jou en voor de wereld heeft, en dat deze toekomst verzekerd is door het vergoten bloed van Jezus aan het kruis.
* Vraag Hem je te vullen met Zijn hoop en Zijn vrede die alle verstand te boven gaat.
* We bidden voor groei in ons aller ontdekken en beleven van de hemelse dimensie en onze heerlijke toekomst.

BIJLAGE:
Lied: Verwonderd – Kees en Reni Kraaijenoord
https://youtu.be/PQmWKuUAjuk