VOLHARDING

Lezen Jac. 1 vers 1-18:

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zó zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken.
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.’

Verzoekingen kunnen divers van aard zijn.
Verdriet, zorgen, moeiten horen bij dit leven en wij ervaren die als beproevingen.
De vijand van God probeert ons verkeerde ideeën over moeilijkheden te geven, zodat ze ons van God afhouden. Hij fluistert ons dingen in het oor die tegen het Woord van God in gaan en ons misleiden.
God wil dat wij door beproevingen heen sterk worden. Hij verlangt dat we in de beproevingen volkomen op Hem vertrouwen zodat ons karakter er sterker van wordt. Dit zullen we nodig gaan hebben.
Je oefent, hoe raar het ook klinkt, vreugde i.p.v. moedeloosheid of troosteloosheid.
De wereld leert ons kalm en rustig te blijven onder moeilijke omstandigheden maar de Bijbel leert ons om vréugde te vinden, puur door het feit dat wij ook in die momenten mogen leven in de liefde van God.
Omdat we kiezen om de waarheid van Gods woord lief te hebben boven alle andere dingen, werkt dat volharding uit. We blijven in Gods waarheid.
Als je het één doet werkt dat het ander uit.
In tijden van verdrukking of lijden is het belangrijk niet lijdzaam te zijn, maar in Gods liefde te leven zodat je dat vanzelf gaat uitstralen.
Dus moeten wij die liefde laten wérken, zodat wij overwinning behalen. Het is dus een vorming van ons karakter.
Jacobus zegt hier dat als wij de volharding volledig laten doorwerken, we volmaakt zijn en nergens in te kort schieten. En als we in wijsheid te kort schieten dan mogen wij aan God om meer wijsheid vragen, en Hij zal het ons geven.
Paulus schrijft in de Romeinenbrief:
‘… wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop, en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is…’  Romeinen 5:3-‬5
Paulus die veel heeft meegemaakt, zegt dat het begint bij verdrukking. Dat is misschien nog een graadje erger dan beproeving.

Nog een bemoediging,
Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen’. 2Tim.2 :11,12
Laten wij ons oefenen om in verdrukking en beproevingen, op onze Vader in de hemel te zien, Zijn liefde te ontvangen en te laten zien en ons niet te laten misleiden. Dan zullen wij volharden, en uiteindelijk zullen wij niet beschaamd staan, maar met Hem als koningen heersen.
Er zullen tijden van verdrukking zijn, maar houd voortdurend Gods woorden en beloften in je gedachten.
In Openbaring 14:11,12 lezen we dat de heiligen moeten volharden, om het merkteken te weerstaan.
‘.. en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.’
Dit is nogal wat, dus daar hebben we zeker volharding voor nodig.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U wel Vader dat U onze geestelijke gezondheid voor ogen heeft, en dat wij ons mogen oefenen in Uw goddelijke karakter.
* Dank U wel dat U ons als zonen en dochteren behandelt en leert hoe we dat in de praktijk mogen brengen.
* Help ons elke misleiding te onderkennen door Uw Heilige Geest
* Help ons om Uw woord in ons binnenste te bergen, te eten en te kauwen totdat wij het kennen.
* Leidt ons in het leren te volharden, en de tekenen der tijden te herkennen.
* Leidt ons om te volharden juist als we gedwongen worden keuzes te maken. Dat we alleen Uw keuzes maken.
* Wij bidden voor onze medebroeders en zusters, dat zij ook verlangen naar deze karaktervorming.
* Wij bidden voor de kinderen van dit land, dat ze beschermd mogen zijn, dat ze mogen herstellen van de trauma s die deze crisis veroorzaakt heeft bij hen. Maak ook de harten van onze kinderen sterk en leer hen zich te oefenen in volharding. Help ouders hun kinderen hierin te leiden.
* Wij bidden voor onze regering, voor de verkiezingen, dat er Goddelijk gekozen mensen mogen opstaan.

TREKT UIT BABEL

Terwijl we elke dag zoekend naar Gods gedachten bidden voor Nederland in deze merkwaardige crisis, geeft God ons stukjes inzicht.
Een inzicht van de laatste weken is het verhaal van Lot.
We lezen daarom Gen.19.

De maat van het kwaad in Sodom en Gomorra was voor God vol. En dat klopt, want we lezen hoe mét de mannen van Sodom onreinheid en intimidatie het huis van Lot bijna binnenstórmde. Tot voorbij de voordeur. Gelukkig voorkwamen de engelen dat.
God kon al dit kwaad niet langer aanzien. Hij móest wel komen met Zijn vuur om het in te perken.
Maar Hij wilde niet de rechtvaardigen met de goddelozen ten onder doen gaan. Hij wilde Lot redden. Abraham had niet voor niets voorbede gedaan.
De twee engelen maanden Lot om snel zijn tas te pakken en alles achter te laten en mee te gaan. De bergen in te vluchten.
Maar Lot talmde, weifelde, zat zo vast aan zijn huisje, boompje beestje…. kón het niet haast niet loslaten…. kon de werkelijkheid haast niet bevatten!
Toch was dit de enige weg om te ontkomen.

Trekt uit Babel, opdat je niet deel hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen.’
Dit komt uit Openbaring 18:4 en dit zegt God tegen óns!!
God maant ook óns, net als Lot, om UIT TE TREKKEN!
Hij dringt ons, net als Lot!!
Waar moeten we uittrekken?
Wat is Babel?
Babel was de stad die door Nimrod gesticht werd in Gen.11.
Hij bouwde daar de geweldige toren van Babel die de hemel moest bereiken, waardoor de mens op eigen kracht goddelijk en áls god kon zijn.
Door de hele Bijbel én door de menselijke geschiedenis heen staat deze stad symbool voor geloof in de menselijke kracht, ingegeven door de draak die de mens daartoe (nog steeds) opzet en verleidt.
In de eindtijd komt het Babylon-systeem tot zijn volheid.
En WIJ moeten er zo snel mogelijk UIT trekken.
Dat betekent:
Uittrekken uit instemmen met haar…
Uittrekken uit meedoen met haar….
Uittrekken uit buigen voor haar….
Uittrekken uit deel hebben aan haar waarden en normen..
Uittrekken uit het leunen op goedkeuring van mensen…
Uittrekken uit VERTROUWEN OP háár oplossingen voor bijvoorbeeld de ziekte, op haar maatregelen, op haar persberichten….
Zoals Lot met drang moest uitrekken uit Sodom, Israel uit Egypte, ROEPT GOD ZIJN KINDEREN VANDAAG OP OM ZICH MET SPOED AF TE ZONDEREN VAN HET WERELDSYSTEEM BABYLON.

Stel je vertrouwen op Gód in plaats van op de mens!
Het middelste vers in de Bijbel, Ps.118:8,9 zegt:
‘Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen;
het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.
De volgende tekst trof mijzelf behoorlijk heftig, maar maakte me opeens wakker. Het zijn niet míjn woorden, maar Góds woorden.
Jer.17:5-10

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een méns vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; (ook voor de oplossing van de crisis)
6 hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land.
7 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt (ook voor onze immuniteit, gezondheid, genezing, tijd van leven), wiens betrouwen de Here is;
8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
9 Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?
10 Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

DANKEN:
* Dank U Heer, dat U boven deze ziekte en boven deze crisis staat. U alleen bent God, en er is geen andere God! Wij prijzen U met heel ons hart! (Jes.46:9)
* Dank U dat U ons een prachtig immuunsysteem heeft gegeven dat ruimsschoots capabel is om weerstand te kunnen bieden aan virussen en bacterien.
* Dank U dat U in Uw natuur middelen hebt gegeven die onze gezondheid helpen te versterken en dat we daar steeds meer over mogen leren.
* Dank U voor doktoren die ons met verstandige middelen helpen.
* Dank U dat U onze levenslengte bepaalt. Dat onze dagen in Uw hand zijn.
* Dank U dat als we sterven we onze geest in gerustheid in Uw Hand mogen geven, dankbaar voor het leven dat U gaf.

BIDDEN:
* Vader, U bent het die ons hart kent en doorgrondt – we bidden U, doorzoek ons hart, en laat ons zien, waar we nog vertrouwen op mensen en menselijke systemen.
* Help ons om UIT TE TREKKEN uit het wereldsysteem, uit het vertrouwen op menselijke oplossingen.
* Help ons om ons vertrouwen werkelijk in U te stellen. U te vertrouwen als Voorziener, voor onze voeding, het dak boven ons hoofd, onze baan, onze kinderen, onze toekomst, onze gezondheid…
* Help ons om al onze wensen door gebed en smeking mét dankzegging bekend te maken aan U! (Filip.4:10). Help ons om te leven vanuit gebed.
* Maak ons bereid om lijden te omarmen.
* Maak ons bereid om te volharden in Uw waarden en in Uw waarheid, hoe mensen om ons heen ook over ons praten.
* We bidden voor ons land, dat velen opstaan in herkenning en openlijke erkenning van wat gaande is. We bidden voor alle klokkenluiders, in welke maatschappelijke sector ook. Geef moed, geef kracht, geef overtuiging, geef volharding. Doe mensen elkaar vinden en bemoedigen.

Voor meer informatie, bekijk deze website:
https://genees-ons-land.webnode.nl/

ONDERSCHEID EN INZICHT IN DE WAARHEID

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 22: Openbaring 10

Het eerste waar Jezus voor waarschuwt met betrekking tot de eindtijd, is misleiding. In Lukas 8:21a zegt Hij: “Pas op dat u niet misleid wordt.” Misleiding zal de grootste uitdaging zijn in de eindtijd. Het heeft consequenties voor de eeuwigheid. Als we nu al zoveel verwarring zien in de wereld, denk je eens in hoe het dan zal zijn na alle heftige gebeurtenissen in Openbaring 9 waar we het de vorige keer over hadden. Als mensen in paniek raken, vertrouwen en rust kwijtraken en getraumatiseerd zijn, gaan hun gedachten alle kanten op en zullen dingen op vele manieren geïnterpreteerd worden, zoals we nu al in een bepaalde mate zien gebeuren.
Het is alsof na de heftige gebeurtenissen in Openbaring 9, God Johannes –en de gelovigen in de eindtijd- tegemoet komt met nieuwe openbaring en inzicht in de waarheid en Zijn plannen. Om Zijn mensen te sterken in de waarheid te blijven staan. Zeven donderslagen zetten nieuwe openbaringen vrij die specifiek voor die tijd verzegeld blijven. Daarna krijgt Johannes een boekje van een engel. De engel die de donderslagen vrijzet en het boekje in handen heeft, wordt specifiek beschreven. Het zou heel goed kunnen zijn dat de manier waarop hij beschreven wordt, verband houdt met op welke manieren Gods heerlijkheid in die periode op aarde zichtbaar zal worden. Laten we er eens naar kijken:
En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje, dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.’ (Openbaring 10:1-3)
Hoe de engel eruit ziet, zou te maken kunnen hebben met deze aspecten van Gods heerlijkheid:
1. Sterke engel: vrijzetting van kracht van de Heilige Geest.
2. Bekleed met een wolk: vrijzetting van Gods zichtbare heerlijkheid.
3. Regenboog boven zijn hoofd: vrijzetting van Gods beloften en genade.
4. Gezicht als de zon: vrijzetting van Gods licht en kracht.
5. Voeten als zuilen van vuur: vrijzetting van Gods heilige oordeel om liefde en recht te vestigen op aarde.
6. Rechtervoet op de zee en linker op de aarde: vrijzetting van Gods erfdeel voor Zijn mensen.
7. Roept met luide stem, zoals een leeuw brult: vrijzetting van profetisch gebed met vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw.
Wij mogen overeenstemmen en uitbidden dat God die dingen in de eindtijd vrijzet: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht. Hoe mooi is dat om uit te bidden!

En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: Geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.’ (Openbaring 10:8-11)
Het boekje dat Johannes moet nemen, ligt geopend in de hand van de engel. Wat de donderslagen zeiden, moest verzegeld blijven tot een bepaalde tijd, maar het boekje ligt open in de hand van de engel. De engel zegt tegen Johannes, dat als hij het neemt, hij het ook moet eten. Het zal in zijn mond zoet zijn als honing, maar bitter in zijn buik. Daarna moet hij opnieuw profeteren. Verschillende mensen zeggen dat dit boekje de openbaringen bevat die in de rest van het boek Openbaring staan beschreven en dat Johannes dat vervolgens profeteert (Openbaring 11-22). Hoewel we dit niet zeker weten, zou het heel goed mogelijk kunnen zijn. Het feit dat het eten van het boekje zoet is in Johannes’ mond, zou te maken kunnen hebben met de ‘zoete’ kant van de openbaring: de overwinnende kerk, de verspreiding van het evangelie in de wereld, de waardigheid van Jezus en Zijn terugkomst; Hij maakt alle dingen nieuw. Het feit dat het bitter is in zijn maag, zou te maken kunnen hebben met de ‘bittere’ dingen die gebeuren voordat Jezus terugkomt; het tekeergaan van de antichrist, de opkomst van zijn rijk en de vervolging van de heiligen.
In ieder geval kunnen we eruit opmaken dat God het belangrijk vindt dat Johannes als hij profeteert, niet zomaar informatie doorgeeft, maar dat hij het zelf eerst echt verwerkt en zich eigen maakt. Op die manier kan hij profeteren met de juiste hartsgesteldheid; hij is dan op één lijn met Gods hart! Dat is minstens zo belangrijk als het doorgeven van een boodschap van God. Ook in ons leven in deze tijd is het belangrijk dit al toe te passen.

BIDDEN:
* Vraag de Heilige Geest je te helpen dingen die Hij je laat zien je eerst eigen te maken en Hem te vragen wat Zijn hart is, zodat je het daarna met de juiste hartsgesteldheid kunt doorgeven aan anderen.
* Bid voor de openbaring van Gods heerlijkheid in de eindtijd, denk daarbij aan deze aspecten: de kracht van de Heilige Geest, Gods zichtbare heerlijkheid, Gods beloften en genade, Gods licht en kracht, Gods heilige oordeel om liefde en recht op aarde te vestigen, Gods erfdeel voor ons en profetisch gebed met grote vrijmoedigheid en kracht als van een leeuw.

WEBSITE TIRZA:
Voor alle voorgaande delen van deze studie uit Openbaring, kijk op: https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

IN RUST EN INKEER LIGT JULLIE REDDING

IN RUST EN INKEER LIGT JULLIE REDDING,
IN GEDULD EN VERTROUWEN LIGT JULLIE KRACHT.
Jes30:15

Wij lezen vandaag Genesis 15.
Dit is een bijzonder verhaal, dat erover gaat dat God een verbond sluit met Abraham.
Op het moment dat het gesloten wordt, ligt Abraham in een diepe slaap.
Normaliter was het zo dat tijdens het verbond sluiten beide partijen tussen de twee dierenhelften doorliepen.
Daarmee drukten ze uit: als één van de twee zich niet houdt aan dit verbond, dan mag er met je gebeuren wat er met deze dieren is gebeurd. Een doodsvonnis dus.
De Heer wist bij voorbaat al dat de mens zich nooit zou houden aan alle wetten. Nog voordat de wet überhaupt bestond, liet God in deze verbondsluiting een voorafspiegeling zien van wat Jezus ooit zou gaan doen. Dit ultieme verbond zou ook van één kant afkomen. Namelijk JEZUS Christus die bereid was om Zijn leven te geven uit liefde voor ons mensen. Door Zijn offer, redde Hij eenzijdig de wereld en de mensen als ze Hem zouden aanvaarden als Redder en Verlosser. Dat geeft hoop, rust en vrede ook in tijden als deze.
De Heer heeft alles in Zijn hand. Hij zorgt voor de zijnen. Hij heeft ons door Zijn Woord beloftes gedaan, voor een eeuwig leven. Hoe weten wij dat dit ons ten deel zal vallen? Door het verbond dat Hij heeft gesloten. Niet door onze werken, niet door ons roemen maar door genade alleen. Daarop mogen wij reageren met dankbaarheid en gehoorzaamheid.
Net als Abraham die sliep, mogen ook wij in Zijn rust verblijven.

DANKEN:
*Dank U Heer voor Uw offer aan het kruis. Uw naam zij geprezen.
* Dank U Jezus, dat U een verbond met ons heeft willen sluiten, waar ik zelf niets aan kan doen dan alleen het te aanvaarden en in te gaan op Uw aanbod. Dank U dat we nu mogen uitzien naar een eeuwig leven samen met U.
* Dank U Jezus voor een geweldige toekomst!

BIDDEN:
* We bidden voor alle mensen die wel naar de kerk gaan, maar nog geen zekerheid hebben van hun redding, dat zij de werkelijke betekenis van Golgotha mogen doorzien en verheugd zullen worden dat het enkel en alleen door Uw grote genade is dat de mens kan worden gered. Niet door werken, niet door eigen kunnen, JEZUS alleen!
*We bidden voor een uitstorting van Uw Heilige Geest in alle kerken.
* We bidden dat schellen van ogen zullen vallen, dat religie en traditie zal wijken en dat relatie er voor in de plaats gaat komen.
* We bidden voor een honger en dorst naar meer van Uw Woord en Waarheid onder de gelovigen.
* We bidden voor meer aan Jezus voeten momenten, dan al maar door te gaan met werken. In rust en inkeer ligt immers onze redding, in geduld en vertrouwen ligt onze kracht.
* We bidden voor groei van ons vertrouwen in U, dat we werkelijk onze eigen zekerheden los kunnen laten en alleen op U leren vertrouwen.

1e studie GALATEN

Vandaag beginnen we met een studie van Galaten, waarvan we regelmatig stukjes voorbij laten komen.
Deze eerste keer lezen we Gal. 1: 1-10

vs.1-5
…… genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,
Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader’.

Hier lezen we het doel waarom Jezus Zichzelf gaf…… opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld.
We worden dus ergens UITGELEID. We moeten dus echt ergens UIT!
Dat doet denken aan Openb.18:4 ‘Trekt uit Babel, Mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar plagen’.
Ook Lot moest uit Sodom trekken. Zijn huis en haard lóslaten om gered te kunnen worden.
In Hebr.11:13-15 lezen we dat de geloofshelden zich ‘vreemdelingen en bijwoners’ wisten op aarde, en dat ze een ánder, een hemels vaderland zochten. Zo mooi dat onze gebedsapp van dinsdag ging over ons hemelse thuis. Dat betekent: onze zekerheid stellen in het hemelse, in plaats van onze zekerheid vinden in het aardse. Uittrekken heeft dus te maken met waar je je vertrouwen op stelt, waar je je geld, tijd, aandacht in investeert.
vs.6-10
Hier lezen we dat de Galaten zich af lieten afbrengen van het zuivere evangelie.
vs.7 ‘Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien’.
Dit gedeelte is heel herkenbaar voor deze tijd.
In de bijbel worden we heel vaak gewaarschuwd dat er in de eindtijd valse leraars en profeten zullen opstaan. Sommigen zijn er op uit (bewust of onbewust) om ons in verwarring te brengen.
In Matt.24:4,5 o.a. waarschuwt de Here Jezus ons ook al voor deze verleiders.
Het is het begin der weeën, staat in vers 14.
In vs8 is Paulus heel duidelijk over lieden, die het evangelie verdraaien.
‘Diegene is vervloekt’, zegt hij. Dat is heftige taal. Het staat er zelfs twee maal, als een voldongen feit.
We moeten ons dus realiseren hoe serieus Jezus is over de zuiverheid van wat wij geloven. Wij zullen dus steeds weer onze geloofsstellingen moeten onderzoeken en uitlijnen met Gods Woord. En naarmate we meer begrip ontvangen zal dat inzicht af en toe bijgeschaafd moeten worden.
We zullen dus ook wat gepreekt wordt heel serieus moeten toetsen. Hebr.5:14 zegt dat we ‘onze zinnen moeten oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad’. Wat niet klopt moeten we echt afwijzen, hoe aardig we de spreker ook vinden (dat laatste vooral blijven doen).
vs10
‘Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik géén dienstknecht van Christus zijn’.
Dit is ook een diepe…. het komt erop aan, wie we willen behagen, mensen of de Here God.
We hebben het over ‘vrees voor mensen’.
Voor velen een heftig iets om van lós te komen. Dit kost vaak veel, zeker als het familie en goede vrienden betreft.
Maar toch hoort dit bij ‘uittrekken uit de tegenwoordige wereld’, en Jezus volgen. We leven ‘for the audience of ONE’!
Marcus 8: 38 zegt dat als we voor Jezus uitkomen, Hij ook voor ons zal uitkomen. Wat een heerlijk weten!
Het zal er niet gemakkelijker op worden, maar we weten dat de Heer ons beloofd heeft, dat Hij ons nooit zal begeven of verlaten.

DANKEN:
* Dank U Heer voor Uw beloften, voor Uw waarheid, dat U ons doet ontrukt worden aan de tegenwoordige wereld en ons VRIJ maakt!
* Dank Heer, dat Uw woord krachtig is en er geen tittel of jota van zal afvallen.
* Dank U Heer dat U ons belijdt voor de Vader als wij U op de eerste plaats zetten!

GEBEDEN:
* Heer, geef ons dat we steeds meer leren onderscheiden wat vals en echt is. Dat waarheid en leugen gescheiden zullen worden. Dat we valse leer kunnen doorzien en ontmaskeren.
* Help ons ‘de tegenwoordige wereld’ los te laten, zodat we er helemaal aan ontrukt kunnen worden. Help ons om onze zekerheid in U te vinden, in plaats van in de tegenwoordige wereld. Vooral nu we moeten kiezen om de prik wel of niet te nemen.
* We bidden U om wijsheid en doorzicht in de motivaties van ons eigen hart. U doorgrondt het hart en toetst de nieren (Jer.17:10). Heer, doorgrond en ken ons en zie of bij ons een heilloze weg is…. en leid ons op de eeuwige weg (Ps.139:23,24), in de weg van Uw zuivere evangelie.

* Gebed voor Amerika, dat daar de waarheid boven tafel komt, en Uw wil daar zal geschieden.
* Gebed voor ons land, dat steeds meer mensen zullen zien wat er gaande is.
* Gebed om moed, kracht en volharding om U te blijven volgen, ook als het moeilijk wordt.
* Gebed om onze onderdrukkers te kunnen zegenen, zodat ze zich zullen bekeren.

BIJLAGE:
Opmerkelijk getuigenis van een RIVM medewerkster, al van een paar jaar geleden.
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/binnenland/rivm/rivm-medewerkster-neemt-ontslag-vaccins-passen-niet-meer-in-mijn-beeld-van-het-bevorderen-van-gezondheid/

GODS PLAN

Lezen Mattheus 2:1-23 .
Afgelopen tijd werd ik geraakt door dit hoofdstuk, waarin de geboorte van Jezus en de vlucht naar Egypte wordt beschreven. Vooral omdat ik overeenkomsten zie met de tijd waarin we nu leven.
Jesaja schrijft in hoofdstuk 9 over een volk dat in duisternis wandelt. Zo was de tijd waarin Jezus geboren werd. Herodes was de heerser in die tijd.

En tegelijkertijd lezen we in dit hoofdstuk over sterrenkundigen, die een bijzondere ster volgden. Door onderzoek hadden ze ontdekt dat er in Betlehem een Koning geboren zou worden.
Ze hadden er een reis van duizenden kilometers voor over om die Koning hulde te bewijzen.

Herodes voelde zich bedreigd. Concurrentie. Angst ging regeren in zijn hart en in zijn denken. Hij wilde daarom controle. Dan maar alle jongetjes onder de twee jaar doden. Herodes heeft een plan om zijn rijk te vergróten en duldt geen concurrentie.
Het werd zeer duidelijk vanuit welke bron hij reageerde.
In Romeinen 8:6 lezen we over de gezindheid van het vlees. Die gezindheid betekent de dood.

Gelukkig heeft God ook een plan.
In dit hoofdstuk zien we hoe God gróter is, en machtiger en dat Zijn plan niet faalt! Door dromen en gehoorzaamheid daaraan leidt Hij Jozef en zijn gezin feilloos door alle door mensen opgezette strikken heen.

Denk aan het mooie oude kerklied : ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’.
Of het slot van een couplet van ‘Samen in de naam van Jezus’: ‘En Hij doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’.

God heeft een plan voor jou en mij, en voor ons land.
Hij geeft leiding en dromen, om te waarschuwen en richting te geven in dat plan. Gehoorzaamheid is wel een vereiste om Zijn plan door te laten gaan.

BIDDEN:
* Heer, we bidden dat we Uw stem net zo duidelijk mogen verstaan, als Jozef die verstond. We leven nu wéér in een bedreigende tijd, de tijd van Jezus’ twééde komst.
* Stort Uw Geest uit in deze laatste tijd, zoals U belooft in Handelingen 2:17-19, zodat wij meer dromen, visioenen, profetieën kunnen ontvangen en preciezere leiding van Uw Geest ontvangen! Laat Uw Woord en Geest samen dieper groeien in onze harten.
* Stort ook Uw Geest uit over de kinderen in onze families, kerken en in ons land. Maak ze sterk in het kennen van U!
* Geef honger en dorst naar U, honger naar echtheid, ijver om U te zoeken, en te volharden daarin. Een voortdurende en ijverige liefde voor waarheid bidden we over ons eigen hart en over ons land.
* We bidden voor de gezindheid van de Geest (leven en vrede), voor een levensstijl van aanbidding van God, voor onszelf en onze geloofsgenoten.
* We bidden voor inzicht en volharding voor een juiste beslissing t.o de vaccinatie.
* We bidden voor zichtbaarwording van de ware toedracht achter de hele crisis. Verbreking van schellen voor de ogen.
* We bidden moed en dapperheid om op te staan voor waarheid.
* We bidden voor regeerders, rechters voor rechtvaardigheid.
* We bidden voor ondernemers en kostwinners om uitkomst en creativiteit. Voor gezinnen om bijzondere voorzieningen van Uwentwege.
* We bidden om een roepen tot U, het ontstaan van vele, vele gebedsgroepjes en huiskerken.

Gods Strategie

We zien op dit moment een duidelijke tweedeling ontstaan in de maatschappij. Het is opvallend hoe groot de weerstand vaak is voor argumenten tegen vaccinatie of gerelateerde onderwerpen zoals de Great Reset.
Zelfs bij familieaangelegenheden mag je hier niet over praten. Zelfs sommige broeders en zusters worden onrustig van deze gespreksstof.
Je wordt letterlijk de mond gesnoerd! Wat een onmacht! Of toch niet?

Efeze 6 vers 12-13 zegt: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

De geestelijke wapenrusting bestaat uit 5 verdedigingswapens en 2 aanvalswapen. Ik ben mijn leven lang marinier geweest en spreek liever over de Krijgsmacht als over Defensie.
Na de 2e wereldoorlog werd ons ministerie van oorlog het ministerie van Defensie. De oorlog was afgelopen en wij namen een defensieve houding aan. Deze defensieve houding zien wij terug in de hele Nederlandse samenleving. In het leger, in de politiek, maar ook in de kerk.
Misschien vraag jij je af of je moet vechten en hoe je moet vechten.

Jesaja zegt daar het volgende over: Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. Jes.28: 5-6

Wij zullen de vijand terug dringen tot aan de poort van de hel.
Tegen ons wordt gezegd: op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Matt.16:18

Weleens gehoord van dit spreekwoord: ‘De beste verdediging is de aanval’. Weet je waarom? Als je tot aan de poort gaat dan heb je de ingang en uitgang van de vijand, oftewel je hebt het hele bolwerk. In de poort zitten de machthebbers van de stad, van het bolwerk. Dus je pakt direct het commandocentrum van de vijand aan.
God wil van ons offensieve strijders maken. Doe daarom elke ochtend je wapenrusting aan.

De aanvalswapens zijn:

 1. Gods woord
 2. Bidden in de Geest

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:17-18

De tijd is aangebroken om terug te nemen wat van onze God is.
En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Esther 4: 14

Strategie:

Elke eerste zaterdag van de maand proclameren en claimen wij de overwinning die Jezus heeft behaalt op strategische punten over onze steden, dorpen en bestuurders. Wij vragen vergeving voor alle onrecht in ons land. Het lichaam van Christus wat opstaat tegen ongerechtigheid in ons land, in jouw omgeving! Zie het als een open opdracht met een vastgestelde datum en tijd. Laat de Heilige Geest op Zijn specifieke manier in elke stad en in elk dorp van Nederland werken. Verdiep je in de geschiedenis. Wat heeft hier plaatsgevonden? Waar is nooit vergeving voor gevraagd? Welke machten kan ik binden en ontbinden op grond van vergeving en het bloed van Jezus.

Kenmerken van dit Gideons leger: Minimale organisatie, organisch proces, strategische inzet van gebed om zodoende bezet gebied weer in te nemen door de overwinning van Christus te proclameren, maximale invloed in de hemelse gewesten, dit netwerk is makkelijk te bereiken voor vervolgacties, er ontstaat een  beweging die straks noodzakelijk is als de verdrukking groter wordt.

Een simpel plan voor jouw stad/dorp/regio
Wie: Jij met een groep broeders en zusters (i.d.m. uit diverse kerken). Indien mogelijk samenwerking met evangelisten uit jouw regio.
Wat: Kom samen om God alle eer te geven, hem te danken, hem te loven en te prijzen en proclameer over ons land, jouw stad, jouw dorp. Evt. gelijktijdig een evangelisatie-actie.
Waar: Een plaats in jouw stad of dorp die de Heilige Geest jou wijst.
Wanneer: Elke eerste zaterdag van de maand.
Waarom: God roept ons om op te staan als eenheid en gezamenlijk te strijden met hemelse wapens voor herstel van ons land. Dat Zijn wil zal geschieden in de landelijke politiek, in de lokale politiek, in de kerk en in onze huizen.  2 Kr.7: 13-14
Hoe: Start met elkaar om af te stemmen op de Heilige Geest.  Daarna kan je in kleinere groepen naar strategische plaatsen waar gebed/evangelisatie noodzakelijk is. Je kan ook biddend rond jouw dorp lopen of het rondje verdelen in meerdere trajecten als het een stad betreft.
– In de week vooraf vind je actuele gebedspunten van ‘24-7 gebed’ op deze site
– verzamel zelf actuele gebedspunten voor jouw regio. Verdiep je vooral in de geschiedenis van jouw plaats.

Laten wij offensief bidden opdat God de strijd voert: Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE. Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers. Jer.15:21

Gebed:

 • Vader wij danken U voor Uw Woord en Uw Geest
 • Dank U wel Heer Jezus dat U het levend Woord bent.
 • Dank U wel voor Uw 2-snijdend zwaard wat doordringt tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt.
 • Wij danken U dat U als een schaap ter slachting bent geleidt. 
 • Wij danken U dat wij ons kruis mogen opnemen doordat de wereld tegen ons opstaat en ons als slachtschapen beschouwt.
 • Maar wij danken U ook dat wij in dit alles meer dan overwinnaars zijn.
 • Heer wij binden de geest van verdeeldheid die heerst over ons land.
 • Wij bidden dat een leger op staat met wapenrusting aan wat weerstand biedt en stand zal houden.
 • Een leger wat bereid is om tot aan de poorten van de hel te gaan opdat deze poorten van de hel haar niet zal overweldigen.
 • Wij danken U voor de offensieve houding van dit leger.
 • Dank U wel dat wij de commandocentra van de vijand zullen lokaliseren met behulp van Uw geest.
 • Dank U wel dat wij bolwerken in bezit zullen nemen. Dat wij ze zullen afbreken in Uw autoriteit. Dat krachten en machten zullen wijken in Uw naam.
 • Dank U wel dat U ons gebruikt uit Uw genade tegen vorsten en heersers van het koninkrijk van de duisternis die gezeten zijn in de poorten van de hel.
 • Dank U wel dat U ons roept voor een tijd als deze.
 • U staat op tegen ongerechtigheid, dus wij staan op tegen ongerechtigheid met Hemelse wapens.
 • Heer spaar onze families, buren, broeders en zusters voor dit merkteken van het beest.

Met Hemelse wapens: https://www.youtube.com/watch?v=Cg8dg7s2AuI&feature=youtu.be

PREEK
van Esther Noordermeer van 2 jan. in Shamar Den Haag.
Zij geeft heel kundig woorden aan de verdrietige verdeeldheid die in korte tijd gegroeid is in de maatschappij maar ook binnen het Lichaam van Christus en probeert begrip te bewerken voor elkaar.
https://youtu.be/1QI_sJelJqA

De vijfde en zesde bazuin

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 21: Openbaring 9

Bij de vijfde en zesde bazuin zal de diepe haat die satan voor de mensheid heeft, openlijk gezien worden. Velen zullen denken dat satan hen een gunst zal bewijzen vanwege hun loyaliteit aan hem. Maar bij de vijfde en zesde bazuin, waar God satan de ruimte geeft, zal hij hen alleen maar diep pijnigen. Zo wreed is hij. Dit is heel heftig, maar doordat de ware aard van satan op deze manier aan het licht komt, hebben de mensen op aarde de mogelijkheid om de waarheid over hem te zien en is het genade van God en een kans voor de mensen om zich alsnog te bekeren en gered te worden.

Bij de vijfde bazuin zal de put van de afgrond geopend worden waaruit rook en sprinkhanen tevoorschijn komen. De sprinkhanen zijn geen natuurlijke sprinkhanen, maar demonische wezens; ze zien eruit als oorlogspaarden met menselijke gezichten, haar als van vrouwen, tanden als van leeuwen en borstharnassen van ijzer. Er wordt hen gezegd alleen schade toe te brengen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Ze krijgen geen macht om te doden, maar wel om vijf maanden lang mensen te pijnigen. Je ziet hier duidelijk dat God Degene is Die bepaalt wat wel en niet mag en dat Hij dus de controle over alles heeft. Dit geeft ons vertrouwen dat niets buiten Jezus’ leiderschap en macht om gaat. Alles gaat volgens Zijn plan. Wat ook opnieuw duidelijk wordt, is dat de bazuinen niet gericht zijn op de heiligen – die zijn beschermd. De demonische wezens kunnen alleen de mensen pijnigen die het zegel van God niet hebben.
De bazuinen zijn gericht op het dwarsbomen van het rijk van de antichrist (denk aan de sprinkhanenplaag in Egypte en hoe die farao en zijn rijk raakte) en een oproep en mogelijkheid tot bekering voor de mensen die God nog niet kennen. Mensen zullen gepijnigd worden, maar zullen de dood niet kunnen vinden. Hierin zie je dat het een oordeel met een beperking is en dat God nog steeds genadig is; mensen zullen niet sterven. Als God niet genadig was, zou Hij de hele mensheid al hebben kunnen laten sterven en verloren kunnen laten gaan. Maar denk opnieuw aan deze uitspraak: dat God de minst heftige middelen gebruikt om het grootste aantal mensen te bereiken op het diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te beroven. Zijn verlangen is nog steeds redding voor zielen van mensen. Helaas zal de meerderheid in plaats van zich tot God te keren, ernaar verlangen zichzelf te doden. Maar laten we toch blijven bidden voor redding van mensen, in overeenstemming met Gods verlangen.

Bij de zesde bazuin wordt het nog intenser; nu sterven er wel mensen zonder God. Alleen nog steeds blijft Gods genadige hart zichtbaar, zelfs nu nog. Hij had kunnen zeggen: niemand luistert naar Mij, mensen willen liever zichzelf doden dan zich bekeren, laat iedereen dan maar sterven tot de laatste persoon toe! Maar zelfs nu, wanneer Hij toch de ruimte geeft aan de gevallen engelen* om mensen te doden, legt Hij de beperking op dat het alleen een derde van de mensen zal zijn en niet een groter getal.
(*In Openbaring staat niet of het om ‘goede’ engelen of gevallen engelen gaat, maar als je Openb. 9:15 en dan 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6 leest, zou het heel goed om gevallen engelen kunnen gaan:
‘En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.’ Openb. 9:15
‘Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden…’ 2 Petrus 2:4
 ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’ Judas 1:6

Achter deze engelen aan komen troepen demonische ruiters op paarden; 200 miljoen demonische ruiters met vuurrode, blauwe en zwavelkleurige borstharnassen op 200 miljoen demonische paarden met hoofden als leeuwenkoppen, en vuur, rook en zwavel uit hun mond. Met macht in hun monden en staarten die zijn als slangen met koppen eraan waarmee ze schade toe brengen. Hier zou je wel kunnen zeggen dat de hel letterlijk is losgebroken, ware het niet dat God nog steeds de controle over alles heeft. Het is een heftig scenario, maar in werkelijkheid is de realiteit van hemel en hel vandaag de dag al zo heftig, alleen is het vandaag de dag nog gedeeltelijk in het verborgene waardoor we als mensen vaak niet stilstaan bij de heftigheid van de geestelijke realiteit waarin we leven. In de eindtijd in Openbaring zal alleen maar openlijk zichtbaar worden wat zich al die tijd al in het verborgene heeft afgespeeld en zal het tot een climax komen. Zodat het voor heel de wereld duidelijk zal worden hoe intens slecht satan is en hoe intens goed en genadig God is. En dat alleen Hij het laatste woord heeft. Er wordt ook zichtbaar hoe hard de harten van mensen kunnen worden als ze voor satan kiezen (Openb. 9:20-21) en hoe zuiver de harten van mensen kunnen worden als ze zich volledig over hebben gegeven aan het volgen van Jezus; beide groepen zal het alles kosten… Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Jezus, die zal het behouden (Lukas 9:24b) en mag voor eeuwig bij Hem zijn.

Gebed:
* Ook al lijken deze dingen heftig en denk je misschien: wie ben ik om dit te begrijpen en hier iets mee te moeten?, het is voor ons als Gods kinderen opgeschreven. Herinner je Openbaring 1:3:
‘Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’
Het is Gods verlangen dat wij ook in deze heftige dingen Zijn hart leren kennen. Vraag Hem om je inzicht en openbaring te geven om Zijn hart te kennen in deze dingen, zodat je erin kunt groeien om op één lijn met Zijn verlangens en plannen te bidden.
* Vraag God je openbaring te geven over wat het betekent dat Hij met de minst hevige middelen het grootste aantal mensen wil bereiken op het diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te beroven.
* Blijf bidden dat veel mensen gered zullen worden nu er nog tijd is en bid voor standvastigheid voor de bruid van Jezus.

Openbaring-studies:
Voor alle voorgaande delen van deze studie uit Openbaring, kijk op:
https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

De Zaligsprekingen

Lezen: Matth. 5: 1-12
Deze week werd ik regelmatig bepaald bij de Zaligsprekingen.
Als we lezen in Matth. 5 en ook in Lucas 6 kan de moed je in de schoenen zakken.
In deze rede van de Here Jezus gaat het over Gods heiligheid en kunnen we uitroepen met Paulus : wie kan dan nog gered worden?
Maar prijst God voor het offer van Jezus!
Het doet mij (ons) ook weer extra beseffen, hoe noodzakelijk het was dat de Here Jezus naar deze wereld kwam, niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden.
Joh.3:17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Genade – Zijn offer – kocht ons vrij.
Na onze redding begint het dagelijks leven met Hem – leven door de Geest, gestorven aan ons vlees.
Hij was door Zijn leven hier op aarde ons tot voorbeeld en navolging. En wij mogen veranderen naar hetzelfde beeld. Dat betekent dat we hetzelfde karakter ontwikkelen als Hij.
2Petr.1:4 ‘door Deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur….’
2Kor.3:18 ‘En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is’.

In de zaligsprekingen gaat het over de groei van ons karakter. Het beschrijft de eigenschappen van een Goddelijk karakter zoals in Gal. 5: 22,23: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’
Deze vrucht is onze karaktervorming.

Matt. 5: 3 Zalig (gelukkig, HB) de nederigen, het Koninkrijk is voor hen bestemd (Jes.57:15, Jes.66:2).
vers 4: Gelukkig de treurenden, God zal al hun tranen drogen (Psalm 126: 5,6 – beloning).
vers 5: Gelukkig de zachtmoedigen, zij beërven het land (Ps.37: 11).
vers 6 : Gelukkig als je naar gerechtigheid zoekt (Matt.6:33).
vers 7 : Gelukkig als je barmhartig bent, want wat je zaait zul je oogsten (2Kor.9:6, Gal.6:7).
vers 8 : Gelukkig als je eerlijk en oprecht van hart bent, zij zullen God zien (Ps.24:4).
vers 9 : Gelukkig de vredestichters, zij zullen kinderen van God genoemd worden (Rom.12:18-21).
vers 10 : Gelukkig de vervolgden (1Petr.3:14).
vers 11 : Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten (heel actueel, 1Petr. 4:14-16).
vers 12 : Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel
Ons loon wacht dus in de Hemel.

Ook op aarde wacht al een stukje loon.
Hebr.12:14 14 Jaagt naar … de heiliging, zonder welke niemand DE HERE ZAL ZIEN!.

Dank:
* Dank U Here voor Uw komst naar deze wereld om te redden wat verloren was.
* Dank dat U een geweldig Plan voor ons heeft, dat wij gaan veranderen naar het beeld van Uw Zoon!
* Dank U Jezus, dat U voor ons bidt en pleit bij de Vader voor onze heiliging.

Gebed:
* We bidden, help ons om onze heiliging serieus te nemen.
* Spreek tot ons Heer door Uw Woord, laat het zijn als een spiegel waarin we Jezus zien waardoor wij kunnen veranderen naar Zijn beeld.
* We bidden dat de Bijbel weer gelezen zal worden, en dat ontdekt wordt hoe actueel Uw Woord is. Dat U doet wat U zegt en en zegt wat U gaat doen.
* We bidden dat de tijd verstaan gaat worden naar Uw Woord.
* We bidden, dat door alles wat er nu gebeurt veel mensen U zullen gaan zoeken en vinden.
* We bidden dat een groot gebedsleger gaat opstaan in ons land.
* We bidden om troost voor de gedupeerden in deze moeilijke tijd. We bidden voor bereidheid om met elkaar mee te leven en elkaar te helpen. We bidden om creatieve manieren van hulp en oplossing, ingegeven door Uw Geest.
* We bidden dat door deze omstandigheden Uw kinderen groeien in het karakter van Jezus. Werk het uit in onze harten.
* We bidden voor waarheid en gerechtigheid voor hen die gevangen zitten in leugens en verblinding.
* We bidden: Kom Heilige Geest en leidt ons in de Waarheid, Uw Woord is de Waarheid.

Ons Godsbeeld

Eens hoorde ik een geestelijk leider zeggen ‘Het allerbelangrijkste van jou is hoe je over God denkt’.
Een uitspraak die tot nadenken stemt.
Waarom doet mijn Godsbeeld er zoveel toe?

Door de tijd heen ben ik gaan begrijpen dat uit ons Godsbeeld ons wereldbeeld en ons zelfbeeld voortkomt en uit wat we geloven daarover vloeien alle verdere beslissingen over de invulling van ons leven voort.

Maar klopt ons Godsbeeld altijd met wie God werkelijk is?
Voor mijzelf heb ik ontdekt dat dit het punt is wat mij het diepste beweegt en bezig houdt: Klopt wat IK DENK met hoe GOD DENKT? Zit ik op Zijn lijn? Als ik straks voor Hem kom te staan, zal dan blijken dat ik de juiste koers gevaren heb, de juiste beslissingen genomen heb, of ga ik spijt hebben van hoe ik mijn tijd en leven heb ingericht?
Het is mijn diepe verlangen om NU zo te leven dat ik er LATER geen spijt van heb.

Zo ben ik zelf terecht gekomen in een leven van altijd maar zoeken. Zoeken naar wat wáár is, naar wat blijvend is, naar wat van God is. Ik ben mijzelf maar een ‘God-zoeker’ gaan noemen en gelukkig heb ik vele gelijkgezinden ontdekt!
In de Bijbel vinden we deze zoekende levenshouding op vele plaatsen terug.
Hos.6:3 zegt: ‘Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jágen Hem te kennen,’

Of Spreuken2:1-5
1 ‘Mijn zoon/dochter, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart,
2 zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid,
3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;
4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,
5 dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.
6 Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid’

Philip.3:7,8
‘Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis (het KENNEN van) van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat’.

Door Hem te kennen gaat ons Godsbeeld steeds zuiverder worden. En gaat ons hart steeds vrijer worden van wanbeelden en verkeerde verwachtingen.
Als we denken/geloven dat God een God is die alleen maar lief en aardig is en alles comfortabel voor ons maakt, verwáchten we ook dat ons nooit iets zal overkomen.
Als dan in een tijd zoals deze alles omver wordt gegooid en ons leven helemaal overhoop wordt gehaald, kunnen we gemakkelijk denken ‘Waar is God?’ Je kunt zelfs gaan denken: “Hij IS er niet, want Hij helpt niet zoals ik verwachtte’. En dan zou je zomaar je geloof in God kunnen verliezen.
Ook kan het dan moeilijk zijn om te geloven dat er samenzweringen bestaan zoals die nu gaande zijn. Het past gewoon niet bij je Godsbeeld, dat er zoveel diepgaand bedrog kan bestaan, omdat God zoiets naar jouw idee niet zou toestaan.
Als je daarentegen in de Bijbel en in gebed bestudeert Wie God is dan ga je begrijpen wat het betekent dat Hij een heilig God is en dat Hij Rechter is. Dan krijg je begrip voor Zijn eindtijdplannen, waarin Hij de geheime samenzweringen op aarde tevoorschijn roept. En dat Hij daarmee elk mens tot een keuze dringt om óf mee te doen met het kwaad óf tegen de stroom in voor Hém en Zijn waarheid te kiezen. Je snapt ook dat Hij gaat afrekenen met het kwaad door Zijn beker van gramschap daarover uit te gieten. Niet een populair verhaal, maar wel iets dat ons vervult met veel vreze voor Hem. Het is echt Góds Plan dat uitgewerkt wordt. Hij staat aan het roer, ook in deze gekke tijd. Hij werkt met snelheid naar een ontknoping om de aarde vrij te maken van zonde en onrecht, hoe turbulent het ook op ons overkomt. Maar Hij heeft vanaf het begin het einde vertelt. We kunnen nooit zeggen dat Hij ons niet gewaarschuwd heeft.
2Thess.2:10 zegt dat de ‘liefde tot de waarheid’ ons kan behouden.
‘…omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven….’
Laten we liefde voor de waarheid ontwikkelen en ijver om te bestuderen Wie God is.
Immers ons Godsbeeld is waar de rest van ons denken en leven uit voortvloeit. Ons Godsbeeld bepaalt ons eeuwig succes!

Gebed:
* Heer, dank U dat U Zich wilt láten kennen. Wat een enorm voorrecht, wat een geheim, wat een SCHAT dat we God, de Schepper van hemel en aarde persoonlijk mogen kénnen! Lees Joh.14:21,23, Ps.27:4
* Heer, laat ons zien waar ons beeld van wie U bent niet klopt met de werkelijkheid. Bewerk in ons hart een ijver om U te willen leren kennen… U te kennen is de basis van het leven, ja Joh.17:3 zegt dat dát het Leven IS!
* Vader, help ons om vrede te krijgen met de situatie waarin we in verkeren. Help ons onze boosheid over de misdaad tegen de mensheid die gaande is aan U te geven, en ons hart vrij te houden van wrok.
* Vader, we bidden voor de winkeliers en ondernemers die gedupeerd zijn door de huidige stand van zaken. We bidden dat ieder in zijn benauwdheid gaat roepen tot U, en dat U ieder persoonlijk uitkomst geeft.
* We bidden voor gezinnen die onder druk staan, en voor alleengaanden die weer met meer eenzaamheid geconfronteerd worden. We bidden dat ze hun rust en volheid in U zullen zoeken en vinden.