Verantwoording

En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.
Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.
Openbaring 16: 13-14

Alle koningen van de aarde lijken nu nog niet verzameld. Echter, ik constateer dat zij ten aanzien van de ‘P(l)andemie’ hetzelfde standpunt hebben ingenomen. Verzameld rond een Agenda 21?
De mens die zich verheft tegen God is corrupt. Ook de engelen die zich verheffen boven God zijn corrupt.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (DNA) en haar zaad (DNA); Gen.3:15

We leven in een tijd als in Genesis 6. Toen vond er een ‘genetische manipulatie’ plaats. De mens werd veranderd doordat engelen van satan gemeenschap hadden met de vrouwen van de mensen. Deze vermenging bracht hybriden voort, reuzen, met een ander DNA dan God bedoeld had voor de mens. Zo werd het zuivere, menselijke DNA bijna vernietigd.
God maakte de keus opnieuw te beginnen.
Noach werd zorgvuldig uitgekozen. Hij wordt ‘rechtvaardig’ genoemd, kennelijk was zijn DNA zuiver. Zijn vrouw, 3 zonen en hun vrouwen mochten mee.
Drie geslachten later, met zijn achterkleinkind Nimrod, keerde de mens zich wéér openlijk tegen God. Nimrod was de stichter van Babylon. In deze stad werd de Toren van Babel gebouwd, die de kracht van de mens tot volheid moest brengen.
Vandaag de dag hebben we nog steeds met de geest van Babylon te maken. Dat is de geest van de antichrist.
Binnenkort wordt het hele volk ingeënt en het ziet ernaar uit dat er wederom een verandering plaats gaat vinden op DNA niveau. Echter deze keer wereldwijd.

Het merkteken van het beest?
Een ieder die niet gemerkt is en dit niet kan aantonen in zijn digitale ID zal vanaf medio 2021 niet meer kunnen vliegen. De vliegtuigmaatschappijen eisen nu al een recente negatieve PCR test.
Al het openbaar vervoer zal dit voorbeeld volgen. Over het bezoek van evenementen werd door minister de Jonge in april j.l. al gesproken. Oftewel uitsluiting van het maatschappelijk leven zonder digitale bewijsvoering van vaccinatie.
Waarom? Voor de wereld ben je een potentieel levensgevaar.
Ik denk dat iedereen wel beseft dat dit balletje door rolt. Dat winkels zullen volgen, bioscopen, zelfs kerken.
… en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Openbaring 13: 17
Stel dat er géén nano-chip of geen DNA-mutatie in de vaccinatie aanwezig zou zijn, dan nog zou de vaccinatie het merkteken van het beest kunnen zijn, omdat alle genoemde kenmerken kloppen.

Welkom bij de Great-Reset in 2021. Aangekondigd door de elite van deze wereld.
Uitgevoerd door het World Economic Forum. Deze reset wordt o.a. zichtbaar door:
– De 4e industriële revolutie
– Een digitale pas. Op termijn mogelijk geïmplanteerd.
– Een nieuwe digitale munteenheid.
– Een wereldreligie
– Een nieuwe wereldorde
Kijk hier voor filmpjes over bovenstaande onderwerpen:
https://genees-ons-land.webnode.nl/een-ander-geluid/

De tijd is nabij dat wij onszelf moeten verantwoorden aan de wereld waarom wij onszelf promoveren tot ‘levensgevaarlijke creaturen voor de samenleving’ omdat wij tot een minderheidsgroepering behoren: zij die niet vaccineren!
Mijn verantwoording:
Ik constateer dat corona bestaat.
– Duizenden artsen wereldwijd bevestigen dat er goed werkende medicijnen bestaan. O.a. hydroxychloroquine met zinc.
– Deze artsen bevestigen dat hen verboden werd dit middel te verstrekken. (Inmiddels veranderd?)
– Ik constateer dat de mainstream-media een standpunt heeft ingenomen en in die hoedanigheid niet onderzoekt, niet onafhankelijk is, maar partij heeft gekozen over de gehele breedte.
– Ik constateer dat onze democratie onder vuur ligt doordat de vrijheid van meningsuiting grof wordt geschonden door alles en iedereen met afwijkende gedachten complotdenkers en complottheorieën te noemen.
– Media met een afwijkend geluid worden verwijderd van Youtube, Twitter en Facebook.
– Ik constateer dat de wereldwijde invoering van mondkapjes als doel heeft om ons gedrag te beïnvloeden: In mijn beleving onderdanigheid aan het systeem van de wereld, oftewel buigen voor de satan i.p.v. onze almachtige God.
Immunoloog Dr. Ir. Carla Peeters over mondkapjes.
https://youtu.be/jJr6-qzE920 

Kunstmatige intelligentie en 5e generatie internet wordt ingezet om ons naar een nieuw Babylon te leiden met als doel om de biologische grenzen van de mens te doorbreken met wetenschap en technologie. Voorbeelden hiervan zijn het uitbreiden van de fysieke en cognitieve vermogens, alsook het streven naar onsterfelijkheid, (Transhumanisme).
Ken je vijand!!!
De mens die letterlijk op Gods troon gaat zitten.
Hij doet zich voor als ‘de Christus’.
Echter ónze Christus heeft de overwinning reeds behaald op het kruis. Wij worden juist nu in deze tijd geroepen in Zijn overwinningskracht te gaan staan.
Daar horen geen drugs bij. Geen geest-bedwelmende middelen, maar Geest-versterkende middelen: Gebed, de Bijbel en gemeenschap met God en Zijn kinderen. Die zetten ons vrij. Wij worden op missie gestuurd ‘to set captives free’.

Psalm 102: 26-29
Heer wij danken U , want U hebt de aarde gegrondvest; de hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.
De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.

Gebed:
* Heer laat ons getuigenis echt zijn en onze verantwoording ten aanzien van vaccinatie krachtig zodat velen U zullen volgen en vrij blijven van dit merkteken.
* Heer wij zien dat de leugen regeert. U roept ons op om de werken van de duisternis in het licht te brengen. Laat waarheid ons merkteken zijn.
* Dank U Heer voor artsen en wetenschappers met open ogen. Dank U dat er nog steeds media is die hen een platform geven om uit te spreken wat er werkelijk aan de hand is.
* Heer geef hen die valstrikken zetten nieuwe inzichten. Heer laat hen die niet willen luisteren en zien, zelf in hun strikken verstrikt raken.
* Heer geef ons bescherming tegen alle kwalijke gevolgen bij het dragen van mondkapjes.
* Heer maak ons vol van Uw Geest en laat ons Geestvervulde christenen zijn, want:
hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Markus 16: 17-18
* Dank U wel voor de missie om gebondenen vrij te zetten.

De eerste vier bazuinen

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING (Tirza)
Deel 20: Openbaring 8:7-13
Tirza’s eerdere Openbaring-studies zijn te vinden op:
https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

Zoals de plagen van Egypte bedoeld waren voor de farao, geloof ik dat de oordelen van de bazuinen bedoeld zijn voor het rijk van de antichrist, en ook opdat mensen die nog niet voor Jezus hebben gekozen, Gods macht zien en zich nog kunnen bekeren.
De eerste vier bazuinen zijn erop gericht de natuurlijke bronnen van het rijk van de antichrist te schaden. Ze treffen elementen in de natuur (bomen, gras, zee, rivieren, lucht), voedselvoorziening (gewassen, vlees, vis), zeehandel, watervoorziening, licht en warmte (zon, maan, sterren). Het doel van deze bazuinen is om de bronnen te schaden die het leven mogelijk maken, zonder direct mensen te doden.

Laten we kijken naar de eerste bazuin (lees Openb. 8:7):
Er wordt hagel en vuur, vermengd met bloed op de aarde geworpen. Dit valt niet zomaar op aarde; het wordt geworpen. Het verbrandt een derde deel van de bomen en al het groene gras. Het lijkt een soort bovennatuurlijke meteorenstorm met vuur en bloed die alle bomen verbrandt. (Denk ook aan de zevende plaag in Exodus met hagel en vuur.)

De tweede bazuin (lees Openb. 8:8-9):
De tweede bazuin schaadt de voedselvoorziening en de zeehandel die invloed heeft op de economie. Bij het klinken van de tweede bazuin wordt er iets wat op een berg lijkt in de zee geworpen. Sommigen zeggen dat het hier kan gaan om de Middellandse Zee. Hierbij wordt gewezen op Jesaja 2:12-18 waar de ‘schepen van Tarsis’ genoemd worden (stad aan de Middellandse Zee). Bij de eerste bazuin is het hagel, nu bij de tweede bazuin is het iets als een berg. Het wordt dus intenser. In plaats van in de bossen van bomen waar de hagel werd geworpen, wordt dit, wat op een berg lijkt, in de zee geworpen. Een derde van de zee verandert in bloed. Een derde deel van de schepselen in de zee sterft. Dat schaadt de zeehandel, de voedselvoorziening en andere dingen aanzienlijk. Dat een derde van de schepen vergaat, zou te maken kunnen hebben met dat ze brokstukken van de berg op zich krijgen, of door de hoge golven die het vallen van de berg in zee teweegbrengt. Het zou ook te maken kunnen hebben met het bloed in de zee dat de schepen en hun motoren binnendringt en zo vernielt.

De derde bazuin (lees Openb. 8:10-11):
Bij de eerste bazuin was het hagel, bij de tweede iets van een vallende berg. Bij de derde bazuin is het een grote ster die uit de hemel valt. Steeds worden er dingen vanuit de hemel op aarde geworpen en steeds is het met vuur. Zou dit te maken kunnen hebben met wat we bij het zevende zegel lazen?
‘En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.’ (Openb. 8:4-5)
Al deze elementen gemengd met vuur worden bij het klinken van de bazuinen op aarde geworpen vanuit de hemel bij de troon van God waar het reukwerk gemengd is met de gebeden van de heiligen. Zou het kunnen zijn dat de elementen branden met het gebedsvuur van de heiligen dat afkomstig is van het altaar voor de troon van God? Het zou in ieder geval in lijn zijn met dat de oordelen op aarde komen vanuit de samenwerking tussen de biddende heiligen en Jezus.
De grote ster valt op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen – de watervoorziening – en zo raakt een derde deel van de watervoorziening op aarde vergiftigd.

De vierde bazuin (lees Openb. 8:12):
Bij de vierde bazuin valt er niet iets uit de lucht, maar de lucht zelf wordt getroffen; de zon, de maan en de sterren. We weten niet hoe ze getroffen worden, alleen dat ze worden getroffen. Het is iets bovennatuurlijks; een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren wordt verduisterd. Deze bovennatuurlijke gebeurtenis zal de warmte en het licht op aarde beïnvloeden, maar nog meer dan dat. Denk eens aan landbouw, navigatie, criminaliteit… Een ding weten we, dat er in Egypte ook zo’n soort plaag voorkwam. De negende plaag waar drie dagen lang duisternis over het land kwam. Het interessante is dat toen die plaag kwam, het in het gebied Gosen bij de Israëlieten wel gewoon licht was. De plagen waren niet voor de Israëlieten bedoeld, maar voor farao en Egypte. Heb je er ooit over nagedacht dat dit misschien in Openbaring ook zo kan gebeuren? Dat het zou kunnen zijn dat de heiligen in de eindtijd op aarde niet door die duisternis geraakt worden? De bazuinen zijn immers bedoeld om het rijk van de antichrist te schaden en waarschuwingen te uiten voor ongelovigen, en niet om de heiligen te schaden. Ik geloof dat door het verhaal van Israël in Egypte en de plagen te bestuderen, we ook een steeds dieper inzicht kunnen krijgen in Gods hart en plannen met de oordelen in het boek Openbaring.

Gebed:
– Vraag God je inzicht te geven in Zijn hart en plannen m.b.t. de bazuinen in het boek Openbaring, zodat je Zijn wil kunt bidden vanuit Zijn hartsgesteldheid.
– Vraag de Heilige Geest je overeenkomsten te laten zien tussen de plagen in Egypte en de bazuinen in Openbaring.
– Bid voor de mensen om ons heen die Jezus nog niet kennen, dat hun ogen open zullen gaan voor de ware aard van de antichrist en dat ze zullen zien Wie Jezus werkelijk is. Uiteindelijk hebben we te maken met een strijd tussen goed en kwaad om de zielen van mensen.

 

Verleiding

Lezen Numeri 22 t/m 24

In het kort: Balak de koning van Moab, was bang dat de Israëlieten die door de woestijn trokken, zijn land zouden innemen, net zoals bij de Amorieten.
Hij stuurde oversten naar Bileam, waarvan gezegd werd dat wie hij zegende, gezegend was en wie hij vervloekte, vervloekt was. (22 vs. 6b) Balak maakte hierdoor Bileam tot zijn god.
Bileam was een profeet van God, (2Petr. 2:16) maar door trots (dat hij voor iemand tot god kon zijn) en zijn liefde voor geld, (wat zijn god geworden was) stond hij nu als waarzegger bekend, omdat God door deze dingen van hem geweken was.
Bileam die het volk Israël kende, wist dat het gevaarlijk was om Israël te vervloeken, omdat God tegen Abraham had gezegd dat wie hem zou vervloeken zelf vervloekt zou worden. (Gen.12:3)
Hij wist dat hij onmiddellijk had moeten zeggen dat het een gezegend volk was waarvan God niet wilde dat het vervloekt zou worden.
Door zijn liefde voor het waarzeggersloon – het loon der ongerechtigheid – sliep hij er een nachtje over, en probeerde hij God in feite van gedachten te laten veranderen.
Num. 22 vs 12 Toen zeide God tot Bileam: Gij zult met hen NIET medegaan, gij zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.
Uiteindelijk ging hij toch mee. Hij liet zich verleiden door eer en geld, en een verlangen om Israël te vervloeken. Maar hij zou niets anders kúnnen zeggen dan wat God hem zou ingeven.
Balak ontmoette Bileam aan de uiterste grensstreek, offerde runderen en schapen en liet Bileam een berg beklimmen vanwaar hij het uiterste deel van het volk zag. Bileam kwam terug bij Balak met een woord van God en zegende Israël.
Balak werd boos en nam Bileam mee naar een andere berg vanwaar hij beter zicht had. Vervolgens kwam Bileam wéér terug met een zegen over Israël.
De derde keer nam Balak Bileam mee naar een plek waar geheel Israël zichtbaar was en dan lezen we iets bijzonders.
Bileam is nu niet op bezwering uit, maar de Geest van God komt over hem en hij spreekt een prachtige zegen uit.
Num 24 vers 1-3 Daar Bileam zag, dat het in de ogen des Heren goed was Israël te zegenen, ging hij niet, zoals één en andermaal op bezwering uit, maar richtte zijn gelaat naar de woestijn. Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israël naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods kwam over hem.

Wat ziet Bileam dan?
Daarvoor moeten we naar Num. 2, dat gaat over de opstelling van het tentenkamp van Israël in rust.
Wel eens afgevraagd waarom daar zelfs de getallen van de stammen bij genoemd worden?
Ik vond dat altijd heel saai. Maar dat is het niet.
God geeft hier precies aan hoe de stammen zich moesten opstellen, en dat is met een speciaal doel.
In het midden staat de tabernakel, het symbool van de Here Jezus.
Daar omheen staan opgesteld:
– Oostzijde Juda, Issachar, en Zebulon, samen 186.400 mensen Num 2 vs 9
– Zuidzijde, Ruben, Simeon en Gad, samen 151.450 mensen Num 2 vs16
– Westzijde, Efraim , Manasse en Benjamin, samen 108.100 mensen Num 2 vs 24
– Noordzijde, Dan, Aser, Naftali, samen 157.600 mensen Num 2 vs.31
De Levieten werden niet geteld.
Als we ons hier een plaatje van maken weten we wat Bileam zag:
Het kleinste getal aan de westkant, daar tegenover de oostkant met het grootste getal.
Noord en zuid hebben ongeveer hetzelfde getal en staan haaks op de oost-west-lijn, in verhouding iets korter.
Bileam zag het volk Israël gelegerd in een enorm KRUIS! :
Daardoor kwam de Geest van God over hem en profeteerde hij over de komende Messias, over de leeuw van Juda, (Num. 24 vs 9) en het koninkrijk (24vs 7) Hij kon het kruis niet vervloeken. Hij zag als het ware iets in de toekomst, de komende Messias die aan het kruis genageld werd. Hoe bijzonder dat God in het hele oude testament steeds naar Jezus verwijst.

We kunnen leren van deze geschiedenis om onze leugens, trots en hoogmoed af te leggen, om geen liefde voor de mammon te hebben, onszelf niet te laten verheffen door anderen, geen mensen te aanbidden, maar alleen God.
Jezelf niet te laten verleiden door geld of andere mooie dingen en altijd de waarheid te spreken.
Allemaal karaktertrekken van Jezus.
Als we naar het kruis blijven kijken zal God, Jezus en de Heilige Geest ons helpen, om helemaal op Hem te gaan lijken.

Danken:
* Dank U dat Uw gehele Woord vol is van het KRUIS – de GEKRUISIGDE – Jezus Christus, onze Heer en God. Wij aanbidden U!
* Dank U Jezus, dat U het geheimenis Gods bent, in Wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn! (Kol.2:3)
* Dank U dat U aan het kruis de weg naar God voor Israel maar ook voor de hele aarde geopend heeft.
* Dank U voor het kruis in óns leven. Dat we met Jezus gekruisigd mogen zijn en Zijn karakter aan mogen doen.
* Dank U dat U ons daar bij gaat helpen. Dat Uw Geest ons aanvuurt.

Bidden:
* Help ons Heer om Uw karakter te kunnen onderscheiden, wat bij U hoort en wat niet bij U hoort. Dat we steeds zuiverder worden in ons onderscheiden.
* Wij bidden voor ons land, dat de ware profeten op mogen staan, die de waarheid over het Kruis vertellen.
* Wij bidden dat de waarheid ruimte gaat krijgen en dat wat de waarheid belemmert weggebroken zal worden.
* Wij bidden voor onderscheidingsvermogen in Uw Kerk en in ons volk. Dat we waarheid van leugen kunnen onderscheiden, ook als de woorden bijna hetzelfde klinken.
* Wij bidden voor onze regering, dat regeerders opstaan voor Gods waarden en karakter en waarheid.
* We zegenen ons land met Uw zegen! Met Uw Kruis, Uw waarheid, Uw waarden en Uw karakter! Dat een sterke Godvrezendheid geboren wordt in deze tijd. Dat ons Nederlandse volk U erkent als onze God en Leider!

The Mainstream

Wist u dat ‘Agenda 21’ een officiële agenda is van de VN die door 178 landen en het vaticaan in 1992 is ondertekend? ‘Agenda 21’ presenteert zichzelf als de globale agenda voor de 21e eeuw. Vooral op het gebied van duurzaamheid leidt een zeer brede weg naar een betere, gecontroleerde wereld.
Agenda 2030 is zomaar een momentopname met tussenliggende doelen in ‘Agenda 21’.
Interessant is het om de plannen in een soort definitief stadium te bekijken in ‘America2050’:
https://rpa.org/work/reports/america-2050-prospectus
Met welk doel wil de mens de wereld veranderen/resetten?
Uiteindelijk wil de mens zelf in staat zijn leven te beheersen en creëren. Dit laatste kwam ik tegen op de site van de Cornell University in New York:
https://www.cornell.edu/video/engineers-create-material-three-key-traits-of-life
Als je dit ziet besef je dat er in feite geen ethische grenzen meer zijn. Er wordt gesproken over ‘transformatief leren’. Vergis je niet: Dit houdt het einde in van de mens zoals Gód de mens geschapen heeft. Mind Control programma’s hebben de wereld al jaren overspoeld. 2020 was de mijlpaal om alles in gereedheid te brengen voor de ‘Great Reset’ in 2021.

En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Lukas 17: 26-27 (Lees t/m vers 37)

Vrijdagnacht werd ik wakker met een droom:
Ik bevond mij in een sterke diepe stroom in het midden van een grote rivier. Een stroom waar ik geen weerstand aan kon bieden. De rivier waar ik door gegrepen was ging nietsontziend door alles heen en nam alles op zijn weg mee.
Ik had een stok in beide handen. De stokken had ik nodig om monsters van mij af te houden. Ze zagen eruit als grote slangen en krokodillen. Ik bevond mij in de hoofdstroom (mainstream) en wist dat ik naar de zijstroom moest. In de zijstroom aangekomen constateerde ik dat er geen monsters meer waren. Echter kwam ik hier twee drenkelingen tegen die zich aan mij vast klampten. Ik liet dit toe. De stroom was minder hard en ik was in staat met deze twee personen aan de hoge oever te komen. Daar werd mij een hand toegestoken die ik pakte.
Ik werd door meerdere personen op de kant getrokken. Op het moment dat zij mij uit het water tilden namen de twee drenkelingen een monsterlijke gedaante aan. Het leken wel twee grote bloedzuigers. Mijn lichaam was hierdoor voor een gedeelte aangetast, echter op het droge herstelde dit op een wonderlijke wijze.

Ik moest denken aan de tijd vlak na mijn bekering. Ik was sergeant van de mariniers en was na 25 jaar dienst als een vis in het water. Echter het was een goddeloze omgeving. En ik was tot bekering gekomen. Ik beschreef het toen als zwemmen tegen de stroom in. Dit kon ik op eigen kracht niet lang volhouden zoals een zalm of een forel. Op een dag deelde ik dit gevoel met een collega. Hij zei: ‘jij moet niet meer tegen de stroom inzwemmen, maar je moet gewoon standvastig gaan staan in de stroom.’ Dit deed ik, maar na verloop van tijd ging het klotsen van het water en het botsen met allerlei troep en het kleven van het vieze water mij zo tegenstaan dat ik wist dat er een andere weg was.
Ik leerde gebruik te maken van keerstromen achter rotsen.
Echter ik was nog steeds in het vieze water en ook in de keerstroom kwam het afval terecht.
Toen ik dit weer eens deelde, dit keer met een geestelijk verzorger, kreeg ik het antwoord: ‘Je moet op de rots zien te komen’.
Dit was de ultieme oplossing tot vandaag de dag.

Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een ROTS bouwt. Matt.7: 24
Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de ROTSHOLTE zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Ex.33:22

Nu is het water van deze wereld is weer verder gestegen, de afvalligheid van het geloof neemt in grote mate toe en zelfs de rots komt onder water te staan. Hij is nauwelijks meer zichtbaar op deze aarde en de droom van vrijdagnacht is waarheid geworden. Tegen de stroom inzwemmen lukt niet meer. Blijven staan in de mainstream lijkt onmogelijk. Er zijn nauwelijks veilige havens te vinden. Zeemonsters zoals de Leviathan lijken de controle te hebben.
Toch is er een onderstroom naar een Safe Harbour’(Veilige haven).
In verdrukking mogen we leren standhouden en volharden. Breng jezelf in positie waar de Geest jou wil hebben. Die uitgestoken hand vanaf de oever komt zeer binnenkort. Tot die tijd zal jij de krachten en machten van de Leviathan en Izebel weerstaan en ze zullen van je weggaan.
Tegelijkertijd kunnen wij die veilige haven zijn voor een ander. De Rots woont in ons. Wij kunnen die persoon zijn die het tij keert en die stand houdt in een wereld die niet eerder zo onveilig is geweest.

Psalm 27:1-6
1 De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
2 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.
3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.
4 Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
6 En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.

Dankgebed:
* Dank U Heer, dat U onze ROTS bent! Dat we in U mogen schuilen en veilig zijn.
* Dank U Heer dat U ons hebt voorbestemd om veilige havens te zijn voor onze omgeving.
* Dank U Jezus dat wij in Uw kracht het tij mogen keren en stand mogen houden in een wereld die onveilig is.
* Dank U Heer dat U ons standvastigheid en volharding geeft om de satan en zijn demonische machten te weerstaan.

Gebed:
* Help ons om ook vandaag ‘één ding’ te zoeken: voortdurend in Uw Tegenwoordigheid te zijn, die is als een ROTS, waar U mij bovenop plaatst!
* Heer bescherm ons tegen al het afval van deze wereld.
* Heer veranker ons op een plek waar U ons wilt hebben.
* Heer maak van mensen die schuilen in de keerstroom achter ons nieuwe bakens van hoop zodat ook zij uitstappen om veilige havens te zijn in Uw machtige naam.
* Heer leer ons te lopen op het water!

Lied: Opwekking 789 Lopen op het water
https://youtu.be/tnmJsp7Okhw

De bazuinen

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 19: Openbaring 8-9 (Tirza)

Voordat we specifiek kijken naar wat elk van de bazuinen inhoudt (dit komt de volgende keer), geloof ik dat het goed is een basis te leggen voor wat de bazuinen in hun geheel inhouden, een context te geven. Als we, om het plat te zeggen, alleen naar het rijtje ellende kijken dat gebeurt bij het klinken van de bazuinen, kunnen we bang worden en onwetend blijven over wat onze plek in het geheel is. Maar onthoud dat de bazuinen en schalen geen oordelen over Gods mensen zijn, maar over het rijk van de antichrist. Het boek Openbaring gaat over hoe de grootste onderdrukker in de menselijke geschiedenis, de antichrist, op wereldniveau verslagen en vernietigd wordt doordat Jezus Zichzelf openbaart als de rechtmatige eigenaar van de wereld.

De eerste vijf bazuinen hebben veel weg van de plagen die Mozes onder Gods leiding over de farao en Egypte uitriep. Dit is geen toeval… Laten we er eens naar kijken:
De eerste bazuin (Openb. 8:7) lijkt op de zevende plaag van hagel met vuur (Ex. 9:22-25).
De tweede en de derde bazuin (Openb. 8:8-11) lijken op de eerste plaag van het water van de Nijl dat in bloed verandert (Ex. 7:19-21).
De vierde bazuin (Openb. 8:12) lijkt op de negende plaag van duisternis die over het land valt (Ex. 10:21-23).
De vijfde bazuin (Openb. 9:1-11) lijkt op de achtste plaag van de sprinkhanen (Ex. 10:12-20).

Kijk nu eens naar Micha 7:15-16:
 ‘Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien. De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden.’
Hier staat dat als in de dagen toen het volk Israël uit Egypte trok, God opnieuw wonderen zal laten zien. Dat zou heel goed kunnen duiden op een soort herhaling van de plagen, omdat we die dus terug zien komen bij de bazuinen in de eindtijd.
Zoals de plagen in het OT waren bedoeld voor de farao in Egypte, omdat hij Gods volk en Gods plannen wilde dwarsbomen, zo zijn de bazuinen en schalen bedoeld voor de antichrist, omdat hij Gods volk en Gods plannen in de eindtijd wil dwarsbomen. Het boek Openbaring is eigenlijk het verhaal van Mozes opnieuw verteld, maar dan op wereldschaal. Nu zijn het niet de Israëlieten onder leiding van Mozes, maar de heiligen in de eindtijd onder leiding van Jezus, die de oordelen vrijzetten over de eindtijd farao; de antichrist.

Zoals in de eindtijd de plagen van Exodus weer gezien zullen worden, maar dan op grotere schaal, zo is het ook goed mogelijk dat hetzelfde geldt voor de wonderen die in Handelingen gebeurden. In Handelingen 2:16-20 zegt Petrus:
‘Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’

In Handelingen begon deze uitstorting van Gods Geest, maar dit was het begin. Deze tekst spreekt ook over de grote en ontzagwekkende dag van de Heere, over de eindtijd. God zal Zijn Geest meer en meer uitstorten in de eindtijd. Zoals Mozes onder leiding van God de plagen over Egypte vrijzette en de apostelen in Handelingen de kracht van God vrijzetten (wonderen, tekenen, genezingen) onder leiding van de Heilige Geest, zo zal de biddende gemeente in de eindtijd de kracht van God vrijzetten onder leiding van Jezus. Denk je eens in, de wonderen in Exodus door Mozes en de wonderen in Handelingen door de apostelen, gecombineerd en vermenigvuldigd door de gemeente in de eindtijd…

Een ander bijbelgedeelte dat ik wil noemen is Jozua 6; bij de zeven bazuinen in Openbaring zien we op een bepaalde manier een gelijkenis met de zeven bazuinen in Jozua 6. Hier trekt Jozua met het volk Israël het beloofde land in en wat is het eerste wat ze doen? Ze gaan naar Jericho, trekken om de stad heen, blazen op zeven bazuinen en verslaan de stad. Het is de eerste grote overwinning in het beloofde land door het blazen op zeven bazuinen. Het bolwerk van de vijand wordt op bovennatuurlijke manier vernietigd en ontmanteld. Een profetisch beeld hier zou kunnen zijn dat de zeven bazuinen in de eindtijd zullen klinken voordat de heiligen van God het eeuwige Beloofde Land zullen binnengaan. Het doel van de bazuinen is het bolwerk van de vijand, van satan te raken.

De bazuinen hebben niet alleen als doel om vernietiging te brengen aan het rijk van de antichrist door elementen te raken die hij als natuurlijke bronnen gebruikt (hierover volgende keer meer), maar het schallen van de bazuinen is ook een geluid van waarschuwing. De bazuinen waarschuwen de mensen die Jezus nog niet kennen voor de oordelen van God en het tekeer gaan van satan. Het is een oproep voor mensen om gered te worden.

Het derde doel is dat het bazuingeschal een krijgsgeschal is voor de heiligen om samen in eenheid Gods wil uit te bidden.

Bij de bazuinen wordt steeds aangegeven dat het om ‘een derde’ gaat dat geraakt wordt. Zou het kunnen zijn dat daar een waarschuwing in ligt dat er nog heftigere dingen zullen komen bij de schalen? De beperking tot een derde deel dat steeds getroffen wordt, geeft de mensen in ieder geval nog mogelijkheden om zich te bekeren. Dit is in lijn met Gods doel; dat Hij de minst hevige middelen gebruikt om het grootste aantal mensen te bereiken.

Gebed:
* Vraag God dat Hij Zijn Geest uitstort in deze tijd als nooit tevoren, dat veel mensen gered zullen worden, zoals Hij verlangt.
* Vraag God Zijn kerk samen te brengen in gebed, dat in deze tijd een krachtige wereldwijde gebedsbeweging zal groeien, die meer en meer in eenheid zal staan in gebed.
* Vraag God Zijn geest van voorbede over de kerk uit te storten en voor openbaring van Zijn wil en plannen, zodat we samen in eenheid Zijn wil zullen uitbidden over de aarde.

De kerk onder leiding van de Heilige Geest is de krachtigste stem op aarde!

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen grijpen.

Deze overdenking en gebed is van ’24/7-gebed’. Vandaag door Mirjam

Afgelopen dinsdagavond kreeg ik een beeld.
Ik zag een putdeksel van een riool afvliegen met een rotgang, toen verscheen er een hele grote felle lichtstraal en kreeg ik tegelijk bovenstaande tekst in mijn hoofd.

Johannes 1: 1-18  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Ik vind het zo bemoedigend te mogen lezen en te weten dat het Licht in de duisternis schijnt en dat de duisternis het niet heeft kunnen grijpen. Juist in donkere tijden zal het Licht steeds meer zichtbaar worden. Gods Waarheid zal al het verborgene aan het Licht brengen. Smerige plekken (een riool in mijn beeld, in het geestelijke plekken waar mensen, kinderen misbruikt worden, abortusklinieken, onwaarheden die verstrekkende gevolgen hebben etc.) Als Jezus’ Licht erop komt, dan vliegen de putdeksels eraf. Dan kunnen deze plekken veranderen in plekken waar niet langer duisternis heerst, maar waar het Licht van Jezus alles aan het Licht zal brengen, mensen tot bekering komen, zich omkeren naar HEM.

Vandaag las ik in Handelingen hoe Paulus door een fel licht en de stem van Jezus compleet tot ommekeer kwam, toen Jezus hem vroeg waarom hij Hem aan het vervolgen was. Deze man werd letterlijk blind, om van zijn geestelijke blindheid af te komen. Jezus kwam met Zijn Licht, Hij is de stralende blinkende morgenster, en een moordlustige, bloeddorstige vervolger van de volgelingen van De Weg, werd omgekeerd en ging voortaan mensen over de Weg, Jezus Christus de Waarheid en het Leven, vertellen en velen kwamen tot bekeringen en werden volgelingen van de Weg.
Zo zijn wij ook opgeroepen om de blijde boodschap te verkondigen en mensen d.m.v. het Licht van Christus dat door ons heen schijnt te bereiken.

Dankgebed:
* Dank U Heer dat U het Licht van de wereld bent, in U is geen schaduw van ommekeer.
* Dank U dat U meer dan Overwinnaar bent en dat U de duisternis op Golgotha hebt overwonnen!
* Dank U Heer voor getuigenissen van mensen die onlangs nog in het duister rondtastten en U kwam en hebt hen door Jezus in het Licht gebracht.

Gebedspunten:
* Wij bidden voor onze ministers, overheden, rechters dat putdeksels van riolen worden afgerukt omdat Uw licht gaat schijnen en Uw waarheid aan het Licht gaat komen.
* Wij bidden voor abortusklinieken…. dat niet langer duisternis daar heerst, maar dat Uw Licht gaat komen zodat abortusklinieken gesloten gaan worden.
* Wij bidden voor putdeksels die eraf worden geschoten bij kindermisbruik, ritueel misbruik, dat Uw Licht in deze duisternis gaat komen, en dat dit mensen zal omkeren, en doen bekeren van hun heilloze wegen,
* Bovenal bidden we voor de slachtoffers dat U zelf hun wonden zult verzorgen en helen en dat ze naar een veilige herberg gebracht zullen worden.
* Wij bidden voor Uw Licht en Waarheid in de kerken, bij oudsten en voorgangers. Niet langer vrees voor mensen – dat is een valstrik – maar een vrees voor U Heer, dat is het begin van alle wijsheid.
* Wij bidden voor honger en dorst voor de gelovigen naar meer van U en Uw Woord en Geest.

Zie toe dat gij u niet laat verleiden!

Dit is het allereerste dat Jezus zegt als Hem in Mattheus 24:4 door de discipelen gevraagd wordt naar de tijd van het einde. In dat éne hoofdstuk herhaalt Jezus dat zelfs nog verschillende keren. Misleiding is dus hét gevaar in de eindtijd!!
Dit wordt bevestigd doordat in bijna alle NT-Bijbelboeken wordt gewaarschuwd voor dwaalleringen, afglijden, zondige praktijken (wat in feite ook misleiding is). Ik citeer er een paar, maar er zijn er veel meer:
2Kor.5:13
Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.
Gal.1:6
Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Efeze5:6
Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods ….
2Petr.3:17
Geliefden, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen; geef uw standpunt niet prijs. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.
2Tim.4:3
Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.
Jud.1:4
Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.
Jud.1:18
Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.
2Joh.vs7
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.
Kol.2:4,8
Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide.
Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus
Gal.5:7
Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt?

Ook in Zijn brieven in Openbaring 2 en 3 spreekt Jezus de zeven gemeenten aan op misleidingen.
Jezus hecht er groot belang aan dat we WAARHEID denken, geloven en leren. En dat we misleidende denkbeelden doorzien en ons daarvan bekeren.
Om misleiding te kunnen doorzien hebben we een open denkhouding nodig, ahw ons denken ‘in beweging houden’.
Moeten we onszelf en elkaar vragen durven stellen. Durven reflecteren. Klopt het wat ik geloof? Klopt het werkelijk met de Bijbel, of geloof ik eenvoudig wat ik met de paplepel heb meegekregen of wat ik van een prediker gehoord heb zonder dat ik dat zelf heb onderzocht en nagetrokken?
Zo was het jarenlang voor mijzelf. Echter de laatste jaren hebben we door schade en schande geleerd om veel kritischer te denken. Niet alles wat we horen maar meteen aan te nemen. Eerst de Bijbel zelf te raadplegen of het wel echt klopt. Onze ogen gaan ervoor open hoe essentieel dit is. Ook dat we niet Gods woorden zelf uitleggen, maar aan Gód vragen om door Zijn Woord en Geest de betekenis en bedoeling van de woorden uit te leggen. Schrift legt Schrift uit. (2Petr.1:20,21)
Als we NIET in de waarheid wandelen gaan we vanzelf verkeerde afslagen nemen. Want onze keuzes komen altijd voort uit wat we geloven. Het ene geloofsstapje volgt altijd op het andere geloofsstapje, de ene keuze is een logisch gevolg van de vorige… en zo ontstaat er een geloofslijn, een denklijn.
Belangrijk om als je een misleiding vindt, die niet meteen een persoon aan te rekenen. Ons aller denken is nog gemengd. Wel is het Gods bedoeling om ons samen vol ijver uit te strekken naar groei in waarheid.2Thess.2:9-12 omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
Alleen door liefde voor de waarheid, gaan we de waarheid vinden!!
Zijn we daarin gemakzuchtig dan is het gevolg niet best:
2Thess.2:12
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

We ZIEN de dingen niet juist als we niet naar Gods norm waarachtig denken. Daaruit volgt ongoddelijk redeneren en ongoddelijk kiezen.
Daarom is het juist in deze tijd – waarin we heftige beslissingen moeten maken ten aanzien van onze opstelling in deze crisis – van groot belang dat we ons denken durven uitdagen……. de Bijbel durven lezen op een nieuwe manier…… durven vragen aan God: ‘toon mij mijn blinde vlekken!’ Want geheid dat we die hebben!
Joh.8:32
Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Gebed:
* Heer, we bidden voor honger naar waarheid in onze harten!!
* Help ons om onze onverschilligheid los te laten en vurig te worden over de waarheid. Dat we grote prioriteit geven aan het zoeken van waarheid. Download een LIEFDE VOOR DE WAARHEID in onze harten.
* We bidden voor Uw Gemeente in ons land diezelfde ijver voor Uw waarheid.
* We bidden dat we elkaar niet zullen afrekenen op het ontdekken van onwaarheden, maar dat we met vereende vreugde elke onwaarheid ontmaskeren en ons daarvan bekeren!
* Ontmasker ook de onwaarheden in ons land! Laat het naar boven komen en berecht worden.
* We bidden voor recht en gerechtigheid in ons land.
* We bidden voor rechters, juristen, alle processen, we bidden het ware recht daarover..
* We bidden voor de regering: het kabinet, de beide Kamers, de politieke partijen – dat steeds meer duidelijk wordt en naar buiten komt wat binnen gebeurt. Dat niets geheim kan blijven.
* We bidden voor een brede beweging van waarheidsliefde in ons hele land… en dat die de koers van ons land gaat bepalen!

Wachter zijn

Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen.
Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Jes. 62:6-7

In het natuurlijke waren de wachters op de muur aangesteld om in de gaten te houden wanneer er een vijand aan kwam om de stad in te nemen. De ene wachter keek naar de velden rondom de stad of er vijanden waren, en de andere wachter keek richting de stad zelf, om daar in de gaten te houden of er ongeregeldheden waren.
Dus het verdedigen van de stad en zorgen dat er geen vijanden binnen kwamen.
Zo is het ook in het geestelijke. We zien het gevaar, wat van buiten de kerk komt of van binnenuit. We gaan ervoor bidden en sturen die vijanden weg.

Jes. 21 vers 4-9, Want aldus heeft de Here tot mij gezegd: Ga heen, zet een wachter uit; laat hij melden wat hij ziet. Ziet hij een stoet ruiters, twee aan twee, een troep ezels, een troep kamelen, laat hij dan goed acht geven met grote opmerkzaamheid. Toen riep hij; Zie Here, ik sta bestendig des daags op de wachttoren en op mijn wachtpost stel ik mij alle nachten; zie, daar komt een troep mannen, en stoet ruiters, twee aan twee. Toen hief hij aan en zeide; Gevallen, gevallen is Babel en alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld.

Hier zien we o.a. dat gehoorzaamheid een belangrijk onderdeel is om de vijand te verslaan.
Sommige mensen hebben een roeping om (veel) voorbede te doen, zoals een ander weer een roeping kan hebben om te evangeliseren.
Het doel van de voorbede heb ik in een andere app uitgelegd, (nl. Bidden/voorbede doen totdat Gods wil op aarde vervuld is)
We hebben allemaal andere gaven en roepingen, maar wachter zijn gaat een stapje dieper.
Als je wachter bent kun je ervaren dat je moet bidden totdat de last op je hart weg is, en je Gods vrede ervaart.
Je hebt een directe link naar het hart van God, en het heeft discipline nodig om Gods gebeden te bidden en niet de punten die je zelf hebt opgeschreven.
Wachter zijn, is een beetje vergelijkbaar met een dokter die een beeper heeft. Als hij opgeroepen wordt, komt hij onmiddellijk in actie totdat het probleem opgelost is.
Dus doorgaan totdat er een doorbraak is. De Heilige Geest werkt dan door ons heen om Gods wil te bewerken.
In elke situatie mag je aan God vragen hoe je ervoor mag bidden.
Het werkt bij iedereen op verschillende manieren omdat we allemaal uniek en anders zijn.
De één hoort een naam en ervaart onmiddellijk dat hij ervoor moet gaan bidden omdat er iets is met die persoon.
Soms zie je een beeld, en mag je vragen wat God daar mee bedoelt.
En soms hoor of lees je een naam die op een andere naam lijkt, en ervaar je dat je voor die persoon mag bidden.
Soms geeft God ons dromen en als je wakker wordt dan bid je in die situatie.
Als voorbeeld noem ik Aaron en Hur die de armen van Mozes omhooghielden in de strijd tegen de Amelekieten, totdat de
overwinning daar was (Ex. 17:12). Dat was een zaak van volhouden totdat de overwinning doorbrak.
Of als we aan Anna denken, die dag en nacht met vasten en bidden God diende in de tempel. (Lukas 2:37)
Of Abraham die bleef voorbede doen voor Sodom en Gomorra, waar zijn neef Lot woonde. ( gen.18 :22-33)

Als je wachter bent kun je het ook ervaren dat je geestelijke zwanger bent van iets nieuws dat God wil doen.
Jes. 21 vers 3 Daarom zijn mijn heupen een en al siddering, weeën grijpen mij aan als de weeën ener barende, (Ook mannen kunnen geestelijk weeën ervaren) Zie ook Jeremia 30:6
En als je die gebedslast een poos gedragen hebt geeft dat uiteindelijk (soms na 9 maanden 🙂) een soort bevalling naar dat wat God tot stand wil brengen.
Samen met de Heilige Geest, die ook voorbede doet, zuchten wij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Net zoals we bij een natuurlijke bevalling ‘kreunen en verzuchtingen’ kennen, kan dat ook deel zijn van een geestelijke geboorte, a.h.w. om het geboortekanaal te openen. We gaan dan door barensnood heen totdat Christus gestalte heeft gekregen in ons en in de situatie.

Als de kerk met elkaar zou schreeuwen in barensnood zou er een opwekking komen.
Wachter-zijn is hard werken, en vaak ziet niemand het. Maar weet dan dat God alles ziet en de wachters lief heeft, en wéét wat ze zonder morren doen. En Hij is geweldig trots op Zijn wachters.

Danken:
* Dank U Heer dat U ons waardig acht om voorbede te doen.
* Dank U dat U ons wilt leren om hierin Uw stem te verstaan.
* Dank U voor de situaties die U ons geeft om samen met Uw Geest te bidden dat Jezus gestalte krijgt in bepaalde situaties.
* Dank U voor Uw leiding in deze tijd, waarin het soms ingewikkeld is om op Uw manier te bidden.

Bidden:
* Vader, help ons om steeds gehoorzaam Uw wil te doen.
* Wij bidden voor ons land, dat wij met elkaar geestelijk zwanger mogen zijn van een opwekking.
* Wij bidden dat er velen tot U mogen komen en Uw waarheid mogen vinden.
* Wij bidden dat onze dierbaren de waarheid mogen gaan omarmen.

De 3e wereldoorlog?

CBRN is een militaire doctrine en staat voor: Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair. Militairen worden getraind in CBRN-oorlogsvoering.
In de eerste wereldoorlog werden chemische middelen ingezet op het slagveld. Het gifgas werd verspreid door de loopgraven waardoor tienduizenden soldaten stierven.
De tweede wereldoorlog eindigde met de capitulatie van Japan nadat op de steden Nagasaki en Hiroshima een atoombom was neergekomen.
In de eerste en tweede golfoorlog was Saddam Hoessein in het bezit van grote hoeveelheden zenuwgas. Voldoende om de wereldbevolking te elimineren.
In 1995 Laat de Japanse sekteleider Shoko Asahara Sarin verspreiden in de metro van Tokyo. Dezelfde sekteleider liet bewust sekteleden besmetten met ebola in Afrika om dit vervolgens te verspreiden over de continenten.
Nog maar kort geleden gebruikte President Assad van Syrië chemische strijdmiddelen tegen zijn eigen bevolking.

Gedurende de koude oorlog hebben wij veelal gedacht dat een nucleaire oorlog de grootste dreiging was.
Inmiddels zijn militaire deskundigen zich bewust van het gevaar van andere middelen die, mits goed ingezet, geen ‘collateral damage’ (bijkomende schade) hebben.
Waar nucleaire wapens een groot vernietigend effect hebben en oncontroleerbaar, kunnen biologische wapens beheersbaar zijn. Ik zal dit uitleggen.

Wij zien dat het wapen wat nu gebruikt wordt Biologisch is en Corona heet. Het is zeer goed mogelijk dat dit virus ontwikkeld is in een militair biologisch laboratorium. Het virus heeft in ieder geval een eigenaar want in 2015 is er namelijk een octrooiaanvraag gedaan voor Covid-19. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/covid-19-op-octrooiaanvraag-uit-2015-hoe-kan-dat
Met deze wetenschap is het aannemelijk dat er al lange tijd een vaccin bestaat en verklaarbaar dat vaccins in korte tijd wereldwijd beschikbaar zijn.
Waar Saddam Hoessein en Shoko Asahara worstelden met het vraagstuk hoe te verspreiden, is dit virus viraal gegaan door de tijdgeest te gebruiken.
Een tijd die wordt gekenmerkt door o.a. mediamagnaten die gezamenlijk één geluid brengen. Elk ander geluid wordt in de kiem gesmoord en zorgvuldig van Facebook, Youtube en Twitter verwijderd.
Het virus is niet de vijand, maar een aantal mensen aan de top die middels ‘mind control’ op wereldniveau controle hebben over de wereldpopulatie.
De eeuwenoude ‘verdeel en heers tactiek’ wordt hier gebruikt en is op dit moment in het  stadium van ‘the point of no return’. Het kan nu jouw buurman zijn die jou aangeeft. Mind control heeft van jou een potentieel gevaar gemaakt als je de maatregelen niet stipt opvolgt.

In de tijd van Jesaja kwam er ook overheersing over de bevolking vanuit Babylon.
Wee hun die de ongerechtigheid naar zich toe trekken met koorden van valsheid, en de zonde als met dikke wagentouwen, die zeggen: Laat Hij haast maken, vaart zetten achter Zijn werk, zodat we het zien. Laat het naderen, laat het komen, het raadsbesluit van de Heilige van Israël, zodat wij er kennis mee maken.
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Jesaja 5: 18-20

Dezelfde geest van Babylon heerst nog steeds in de huidige wereldsystemen en zien we steeds opnieuw de kop op steken.
Jezus had in Zijn tijd te maken met de krachten en machten van het Romeinse rijk.
Hij zag deze geestelijke macht als geen ander en constateerde dat juist Zijn komst verdeeldheid brengt:
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.’
‭‭Mattheüs‬ ‭10:34-37‬ ‭HSV‬‬
Wees daarom niet ongerust als jouw mening in deze tijd niet wordt geaccepteerd of dat er gelijk spanning ontstaat als jij je mengt in een gesprek. Jij bent namelijk degene die spiegelt. De persoon die het goede goed noemt en het kwade kwaad.
Jij bent namelijk die persoon die ziet en gelooft wat er geschreven staat.

Welkom in de 3e wereldoorlog. De grootste misdaad tegen de mensheid ooit.

Ter bemoediging wil ik graag nog een paar woorden uit de overdenking van afgelopen zaterdag herhalen. Tirza sprak over het verbreken van het 7e zegel:
Wist je dat van de ongeveer 400 verzen in het boek Openbaring, minder dan 20 direct over vervolging van de heiligen gaan? Dat is minder dan 5%… Dit noem ik niet omdat de vervolging niet erg zou zijn, maar het is om aan te geven dat dit niet het hoofdthema van het boek Openbaring is. Het hoofdthema is dat Jezus Zijn plan uitvoert om het kwaad te vernietigen en alles te herstellen, samen met Zijn bruid. De eerste woorden van het boek zijn immers: ‘Openbaring van Jezus Christus’. Niet: openbaring van de antichrist.

Wat een bemoediging dat de werkelijke strijd in de handen van onze Heer is en dat deze dingen moeten gebeuren: Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het einde eraan komt. Het is dan bijna tijd. Matt.24: 33

Dankgebed:

 • Dank U Heer voor Uw trouw en goedheid.
 • Dank U voor Uw Woord.
 • Dank U dat de werkelijke strijd aan U is.
 • Dat wij Uw Woord mogen gebruiken als een tweesnijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest.
 • Dank U Heer dat U in de eerste plaats scheiding wilt brengen tussen onze ziel en geest.

Gebed:

 • Leer ons om dagelijks ons vlees te kruisigen en onze ziel onder de autoriteit te brengen van de geest.
 • Heer leer ons het kwade van het goede te onderscheiden en leer ons dat te zien en te benoemen hoe het daadwerkelijk is.
 • Heer leer ons met Uw wapens te strijden. 
 • Dank U wel Jezus dat U zich openbaart in deze tijd.
 • Dank U wel dat in deze tijd Michaël zal opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.
 • Dank U wel dat Uw volk zal ontkomen (Daniël 12: 1)
 • Dank U wel dat wij met U zullen blinken als de glans van het hemelgewelf.
 • Dank U wel voor Uw ongeëvenaarde genade.

Toon ons Uw macht O God
https://youtu.be/fWaomyZTm_Y

 

Het zevende zegel

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 18: Openbaring 8:1-5
Het zevende zegel

Bij de opening van het zevende zegel is er ongeveer een half uur stilte in de hemel. Ik denk dat het een moment is waarop de hemel vol verwachting is op de aankondiging van de zeven bazuinen, maar ook een stilte over de heftigheid van wat komen gaat. Ik vraag me ook af of het zo zou kunnen zijn dat de dingen die vervolgens in vers 2-5 worden beschreven, gebeuren tijdens deze half uur stilte. Het is interessant te bedenken dat er wel wordt geschat dat het een priester in de Bijbel ongeveer een half uur kostte om een wierook offer te brengen in de tempel.

Het wierook offer in de hemel in vers 3 bestaat uit reukwerk in combinatie met de gebeden van alle heiligen. De engel die het offer voorbereidt, wordt reukwerk gegeven. Wat zou dat reukwerk kunnen zijn dat gemengd wordt met de gebeden van alle heiligen? Het wordt er niet bijgezegd, maar in Romeinen 8:26 staat:
‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’
En in Romeinen 8:34:
‘… Christus is het … Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’

Hier zien we dat wanneer we als mensen bidden, we nog zwakheden hebben, omdat onze gebeden nog niet volmaakt zijn en dat daarom de Geest van God ook voor ons pleit om onze gebeden bij te staan. Zijn voorbede is volmaakt. Zo pleit ook Jezus op een volmaakte manier voor ons. Zou het dan zo kunnen zijn dat het reukwerk dat vermengd wordt met de onvolmaakte gebeden van alle heiligen, de volmaakte voorbede van de Geest van God en van Christus Zelf is, Die aan de rechterhand van God pleit?

Er staat dat dit reukwerk gevoegd wordt bij de gebeden van alle heiligen. Denk je eens in, de gebeden van alle heiligen uit alle generaties samen, tot en met de heiligen die in de eindtijd op aarde leven toe, en dat samengevoegd met de gebeden van Gods Geest en Jezus Zelf… Hoe krachtig is dat! De gebedsbeweging in de eindtijd zal van ongekende kracht zijn. Lees wat het effect van deze gebeden is in vers 4 en 5:
En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.’
Het is krachtig en bovennatuurlijk dat er vanuit de hemel vuur op aarde geworpen wordt en dat er stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving komen. Dit is de reactie op een krachtige gebedsbeweging in de eindtijd, gecombineerd met de gebeden van alle heiligen uit voorgaande generaties en de voorbede van de Heilige Geest en Jezus. De gebedsbeweging zal zo krachtig zijn in de eindtijd en zo eenparig. Heiligen wereldwijd zullen een eenparige gebedsfocus hebben, omdat ze allemaal het boek van Openbaring als gebedshandboek hebben en daardoor weten wat het eerstvolgende is wat te gebeuren staat. Deze wereldwijde gebedsbeweging zal door eenparige gebeden in overeenstemming met het plan van Jezus, de oordelen over de antichrist, de grootste onderdrukker in de hele menselijke geschiedenis, vrijzetten.

Het is dus niet de bedoeling dat we als christenen bang zijn voor de eindtijd en in een hoekje wegkruipen, hoewel de gebeurtenissen heftig en overweldigend kunnen lijken. Bedenk je dat het boek Openbaring niet gaat over een overwinnende antichrist en een verslagen kerk. Het gaat juist over een verslagen antichrist en een overwinnende kerk. De bazuinoordelen zijn ook niet gericht op de kerk, maar het zijn oordelen over het rijk van de antichrist (daarover de volgende keer meer). Wist je dat van de ongeveer 400 verzen in het boek Openbaring, minder dan 20 direct over vervolging van de heiligen gaan? Dat is minder dan 5%… Dit noem ik niet omdat de vervolging niet erg zou zijn, maar het is om aan te geven dat dit niet het hoofdthema van het boek Openbaring is. Het hoofdthema is dat Jezus Zijn plan uitvoert om het kwaad te vernietigen en alles te herstellen, samen met Zijn bruid. De eerste woorden van het boek zijn immers: ‘Openbaring van Jezus Christus’. Niet: openbaring van de antichrist. Dat zou hij wel willen, maar die eer krijgt hij niet. Het gaat om Jezus en alleen om Jezus. Hém komt alle eer en glorie toe en Hij heeft overwonnen! Dat de ware aard van de antichrist openbaar zal worden, is alleen maar omdat Jezus openbaar zal worden. De vijand aapt altijd Gods originele plan na. Geef hem dus niet de eer dat het boek Openbaring om zijn verschrikkingen zou gaan, maar geef je aanbidding aan Jezus. Je kunt twee dingen doen in deze tijd: je laat angst voor de vijand en zijn werken toe in je hart en dat zal zijn als voeding, als aanbidding voor hem, of je vult je hart met liefde en bewondering voor Jezus, en dat zal aanbidding voor Jezus zijn.

Ik zeg het heel zwart-wit, maar weet dat dit een proces is waarin we allemaal groeien. Het gaat erom: waar zet jij je hart op? Voor wie is jouw aanbidding? Ik denk dat het belangrijk is om daar bewust een keuze in te maken en jezelf toe te wijden om daarin te groeien. Als je bijvoorbeeld angst voelt opkomen, kies dan om het meteen bij Jezus te brengen, zodat Hij het weg kan nemen en je kan vullen met Zijn liefde. En kies er vervolgens bewust voor een moment te nemen om Jezus te aanbidden voor Wie Hij is. Zo kun je groeien in aanbidding voor Jezus en zal angst voor de vijand steeds minder worden.
In de eindtijd zal de gebedsbeweging die Jezus aanbidt eentje zijn die gebaseerd is op liefde en bewondering. De vijand, de antichrist, zal ook een gebedsbeweging willen, en die zal dus gebaseerd zijn op angst. Daarom is het goed nu al een keuze te maken om steeds minder ruimte aan angst voor de vijand te geven en te groeien in liefde en aanbidding voor Jezus.

‘…choose for yourselves this day whom you will serve… But as for me and my household, we will serve the Lord.’
Jozua 24:15 (NIV)
(..kiest dan heden, wie gij dienen zult…… Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!)

Wij mogen samenwerken met Jezus in Zijn eindtijdplan om Gods Koninkrijk baan te doen breken en het kwaad voor eens en voor altijd te verdrijven. Jezus wil Zijn plannen op aarde vrijzetten in diepe relatie met ons, Zijn geliefde bruid. Sta op en schitter, dit is de tijd om krachtig in je bestemming te staan! ❤️🔥

Gebed:
* Maak een bewuste keuze om jezelf eraan toe te wijden Jezus te aanbidden en angst voor de vijand te weerstaan. Denk aan de twee gebedsbewegingen in de eindtijd. Vraag de Heilige Geest je hierin te helpen; vraag Hem hoe en wanneer je bewust tijd kunt maken om Jezus te aanbidden. Vertel Hem ook heel eerlijk je angsten en vraag Hem wat Hij daarover tot jou wil spreken en hoe Hij jou wil helpen. Vraag Hem je te vullen met Zijn bovennatuurlijke vrede. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen, je mag op Jezus leunen:

Who is this coming up from the wilderness leaning on her Beloved?’
Hooglied 8:5 (NIV)
(Wie trekt daar op uit de woestijn, leunend op haar geliefde?)