De Geest der Waarheid

Haggai2:7,8 en Hebr.12:25-28
Nog eenmaal zegt de Here zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.
Ernstige woorden, maar wel met een duidelijk doel en een belofte.

Op een avond half juli, al weer een aantal jaren geleden, waren we als regiogebed bij elkaar.
Het werd een avond, die we niet snel zullen vergeten.
De Here bepaalde ons die avond bij Sefanja 2: 1-4
Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.

Het werd laat die avond en toen we buiten kwamen, stormde het met een soort draaiende wind.
De volgende ochtend waren de gevolgen duidelijk zichtbaar.
Het graan dat al begon te rijpen, (we hebben een boerderij), lag door elkaar gewaaid en op meerdere plaatsen helemaal platgeslagen.
Dit was het geval in heel ons land.
Enkele weken later, begin augustus, was tot ons aller verbazing het graan ineens rijp en klaar om te oogsten.
Binnen een week was de oogst binnen, het ging heel snel en zonder problemen.
Maar wat schetst onze verbazing, het graan dat het diepst gebogen lag, gaf de grootste oogst.. !!
Heel tegenstrijdig .
Wie het diepst buigt voor Gods Geest, zal het meest vrucht dragen.
Ik moest daarbij denken aan Opwekkingslied 391 ‘Zoals koren op het veld, wordt bewogen door de wind, buigen wij ons voor Uw kracht, opdat Uw Geest het werk begint’.…en lied 552 ‘Als Mijn volk zich vernedert voor Mij, vernedert voor Mij en bidt’.
Ook in Sefanja 3 : 9 e.v. wordt daarover gesproken: Maar dan zal Ik de volkeren reine lippen verstrekken, opdat allen de Naam van Jahweh aanroepen, en Hem dienen, schouder aan schouder.

Deze gebeurtenis kwam de laatste week steeds in mijn gedachten.
Heeft dit te maken met de tijd waarin we nu leven?
De hele verwarring rond covid-19 heeft ook soortgelijke gevolgen.
Gaat het natuurlijke niet vooraf aan het geestelijke zoals staat in 1Cor.15:46?
Herkennen we hierin Gods hand, die ons tot de orde roept, die ons wakker schudt?
In Joh.16:5-15 lezen we over de Heilige Geest, die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
De Geest der Waarheid (vrs.13) zal de weg wijzen tot de volle waarheid.

Wat hebben we dit nodig in deze tijd, waarin zoveel verwarring is, zoveel verschillende meningen. Alles moet kunnen en mogen onder het mom van de liefde die alles bedekt.
Kreeg zojuist een berichtje dat hier in onze stad een christelijke yogaschool is gestart. Degene die hier de leiding over heeft, leidt ook regelmatig de aanbidding in een evangelische gemeente. Het schokte me. Wat een verblinding, ook in het lichaam van Christus!

Daarom steeds weer ons gebed:
Here, zend Uw Geest, de Geest der Waarheid!
Ef.1:17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen..

Danken:
* Dank U Vader voor Uw Heilige Geest, die ons overtuigt en die ons de juiste weg zal wijzen.
* Dank U, dat U belooft dat U alles aan het licht zal brengen wat nog in het duister verborgen is.
* Dank U dat U bezig bent met alles los te schudden, zodat blijft wat niet wankelen kan.
* Dank U dat U de verblinding weg gaat nemen.
* Dank U dat U elke vermenging met de afgoden aan het licht wilt brengen.

Gebed:
* We bidden dat de Gemeente gezuiverd zal worden, van vreemde smetten vrij. We bidden voor bekering van afgoden.
* We bidden dat de aanbidding zuiver zal zijn en los gemaakt van elke inmenging vanuit het heidendom.
* We bidden dat Uw Woord weer meer gelezen, begrepen en gehoorzaamd zal worden. Dat daardoor Uw Woord en Geest weer samen kunnen werken.
* We bidden dat de vreze des Heren weer terug zal keren in Uw lichaam en dat U de eer krijgt, die U alleen toekomt.
* We bidden dat er een grote oogst binnen gehaald gaat worden uit ons land. tot eer van Uw naam

Onze gedachten

Lees Rom.12:1-2
Ik vermaan u dan, broeders en zusters, door de barmhartigheden van Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer – dit is uw redelijke ere-dienst. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

De bijbel spreekt vaak over de kracht van ons verstand en van onze gedachten. Ons verstand is krachtig en onze gedachten vormen wie we zijn en wie we zullen worden.

Dit achtervolgde me jarenlang. Ik geloofde niet in echte liefde, in echte vreugde, en dacht altijd dat vooral de omstandigheden een rol speelden. Het kiezen om liefdevol en vreugdevol te kunnen zijn klinkt te mooi om waar te zijn, ‘too good to be true’.

Terwijl we nu weten dat we met ons denken de fysieke aard van onze hersenen veranderen. Als we ons denken bewust sturen, kunnen we giftige denkpatronen herkennen en vervangen door gezonde gedachten.

Als we de manier waarop we denken veranderen, verandert ons perspectief, waardoor ons gedrag in de wereld verandert. Paulus’ woorden zijn niet nieuw.
Luister naar het verhaal van Jacobine Geel. Survivor van Auschwitz.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2701312276795648&id=1524289797831241

In deze tijd raken velen ontmoedigd en vervallen in wanhoop, depressie vanwege de onzekerheid in de wereld. Dit is niet alleen hier maar over de hele wereld.
Niemand kon zich ooit voorstellen dat een catastrofaal plan zoals waar we nu mee te maken hebben, ooit zou kunnen plaatsvinden, behalve in films. Wanneer we ervoor kiezen om angst toe te laten in onze gedachten, lijdt ons leven en onze omgeving daaronder.

Dus het is van belang juist in deze tijd om onze gedachten te beheersen.
Onze gedachten uitfilteren vereist stilte, iets waar misschien moeilijk tijd voor te vinden is. Zolang we geen tijd hebben voor stilte (gebed), zullen onze gedachten, emoties en gevoelens ons de baas blijven. Gods tijdloze woorden die we in ons verstand toelaten zou onze realiteit en uiteindelijk onze toekomst moeten bepalen. Laten we beginnen om die vast te leggen in onze gedachten. Hier komen we uit bij Filippenzen4:8:
…al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!

2Cor.10: 5 zou ons dagelijks herhaalde vers moeten zijn:
De wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus
1Petr.1:13
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestig uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Om onze gedachten zuiver te kunnen houden is het nodig om ons hart te bewaren. Want het is uit ons hart dat onze gedachten komen.
Markus 7:21-22
Want van binnenuit, uit het hart van der mensen, komen kwade overleggingen, hoererijen, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand,
Ons hart is als een tuintje, dat bijgehouden moet worden. Alle onkruidsprietjes (verkeerde verlangens en gedachten) moeten we eruit trekken (belijden, afleggen, brengen onder het Bloed en gehoorzaamheid) en alle mooie plantjes (gedachten) moeten verzorgd en versterkt.
Spr.4:23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Kolossenzen3:2
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op aarde zijn..

Ik sluit af met dit Bijbelvers, dat mijn verstand heeft veroverd: Genesis 6:5 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was….
Toen al zag God dat de gedachten van vele mensen door-en-door slecht waren. Dit zijn dezelfde gedachten als die in onze tijd de mensheid proberen te vernietigen. Laten we ons verheugen omdat dezelfde God die díe tijd doorzag, dezelfde God is als die nu onze tijd doorziet.
Hij is erbij en gaat de uitkomst bepalen!

Gebed:
* Bedankt Vader voor Uw geweldige liefde, we zijn perfect gemaakt met een prachtige capaciteit om te denken en te creeren.
* Hemelse Vader, helpt U ons om over ons hart en over onze gedachten te waken. Dat we elke negatieve gedachte en elk zondige neiging onder gehoorzaamheid aan U brengen.
* Hemelse Vader, ontmasker en ontkracht de onrechtvaardige plannen tegen Uw schepping!
* Vader, we bidden voor de regering, dat Uw machtige handen de controle overnemen. Dank U, U hééft de controle!
* Vader, we bidden voor onze gezinsleden, echtgenoot/ echtgenote, kinderen, kleinkinderen, buren, dorps/stadsgenoten… we bidden voor bewustwording en opwekking in vele levens!
* We bidden voor ons land Nederland voor honger en dorst naar U,
* We bidden voor de mensen in depressie en wanhoop, help hen zich op U te richten, en op te bloeien in Uw waarheid, hoop en hulp.
* Vader, we bidden voor de oogst, en ook voor degenen die het veld in gaan.
* Last but not least voor Uw wijsheid in alle overwegingen en beslissingen in deze bijzondere tijd. Help mensen voor U te kiezen en voor Uw waarden op te staan!

De kracht van samen bidden

Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde eenparig (eensgezind) zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van Mijn Vader, die in de hemelen is, Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.
Matth. 18:19-20

Wat is nu precies gemeenschappelijk gebed?

Het gaat om het lichaam van Christus, de leden van Zijn lichaam staan bij het bidden in verbinding met het hoofd, de Heer Jezus Christus, onder leiding van de Geest van God.
Er zijn tenminste 2 personen nodig.

Het woord “eensgezind” (vers 19) komt van het Griekse ‘sumphoneo’, en betekent letterlijk ‘samen klinken, samen verwoorden, samen spreken, samen eens zijn’. (symfonie)
Dit woord kun je uitleggen als de afspraak dat je het met elkaar eens zult zijn. We zijn dan niet door de Heilige Geest op een lijn gebracht, maar besluiten dat we het eens zullen zijn met elkáár, met de achterliggende gedachte, dat men in staat is om God iets te laten doen wat Hij eigenlijk niet van plan was. Eigenlijk wil God het niet, maar als jij en ik het eens zijn, moet Hij Zich bij onze plannen neerleggen. Het klinkt wat cru, maar dat is wel wat we onbewust nogal eens denken bij dit vers. Iets wat je samen besluit dan moet God het wel doen.

De sleutel ligt in vers 20, als Jezus in ons midden is, “het hoofd van het lichaam” geeft Hij uiting aan Zijn wil en gedachten, en worden wij met Hem op één lijn gebracht. Dan worden we door de Heilige Geest eensgezind met Hem, en bidden we Zijn wil.

Als we samen bidden, dan is het goed te luisteren wat de vorige bidder gebeden heeft, en in één lijn te blijven, want Hij geeft uiting aan Zijn gedachten en wil, en dat heeft als gevolg dat we eensgezind zijn en bidden.
Soms is een gebedspunt met één gebed klaar, en soms blijft de zalving van Gods Geest bij een bepaalde kwestie, en bidden er 20 mensen voor.

Samen bidden in de Naam van Jezus, want in die naam zijn we bij elkaar, als leden van het lichaam spreken we in de naam van ons Hoofd, en dan ontdekken we iets heel fijns, Jezus zelf is in ons midden, en de Geest van God geeft leiding en richting, vuurt ons aan. Zo is onze gebedstijd een uitdrukking van ons één zijn met Jezus en onze eenheid met Hem.

Gezamenlijk gebed heeft wel een beetje orde nodig.

– We hoeven geen lange gebeden te bidden maar we mogen ruimte en tijd en ook gebedsonderwerpen overlaten voor elkaar. Te lange gebeden haalt ook gauw de concentratie van anderen weg. Niemand hoeft in zijn eentje alles te bidden. De kracht van ‘samen’ is ‘je te laten aanvullen’.

– We mogen ‘verticaal’ blijven bidden, dus gericht op God, en niet ‘horizontaal’ door het geven van informatie aan andere mensen via gebed. Of kleine preekjes houden in onze gebeden.

– Samen Gods Woord lezen en uitbidden is vaak heel verrassend. Omdat ieder weer iets anders ontvangt uit een Bijbelstukje. Gods Woord brengt meestal verrassende openbaring van God en maakt het gebed zeer levend.

– Jezus zelf leerde bij het Onze Vader, dat we bij het bidden niet eindeloos veel woorden hoeven te gebruiken.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. (Matth. 6 vers 7)
Natuurlijk kun je thuis een uur bidden of langer, maar in gezamenlijk gebed kan het gebruik van veel woorden de flow van het gezamenlijk gebed neerhalen omdat niemand kan aanhaken bij een bepaald punt, of zijn eigen punt alweer kwijt is.

– Als we kort bidden dan kan de ander sneller aanhaken met wat God in zijn of haar hart gelegd heeft over dit onderwerp.
Ook het “wereldtournee-gebed” – dus als je van een zendeling in Afrika, naar een gebedsgroep in Londen, via de genezing van je oma’s allergie, naar een zuster die van de Heer is afgedwaald in Australië – kan het gebed nogal onsamenhangend maken. Als de koers niet helder is, kunnen de anderen het niet volgen en raken we gemakkelijk onze focus en ons enthousiasme kwijt.
Dan zijn het veel verschillende onderwerpen waar een ander niet zo makkelijk op kan reageren met gebed.

Er is kracht in gezamenlijk gebed, God hoort onze gebeden en zal ze op Zijn tijd verhoren.
Zou Hij die het oor plantte, niet horen? Die het oog vormde, niet zien? (Psalm 94 vers 9)
Wie oren heeft om de Heer en Herder te horen, luistert naar Zijn hartenkreet.

Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden (Ezech. 22;30)
Zo roept de Heer ons op, Zo daagt Hij ons uit, wie springt er in de bres?
Kan ons gezamenlijk gebed gevonden worden door Hem?

Danken:
* Vader, dank U dat we sámen mogen bidden.
* Vader, dank U wel dat U in ons midden bent bij onze gebedstijd, Uw Tegenwoordigheid is ons zo kostbaar.
* Dank U dat we in Uw Naam mogen bidden onder de leiding van Uw Geest.
* Dank U Here Jezus dat U ons hoofd bent, en wij Uw Lichaam, Uw Bruid.

Bidden:
* We bidden dat we leiding van Uw Geest mogen ontvangen bij ons gebed.
* Vader we bidden voor ons land, dat mensen wakker mogen worden en Uw waarheid mogen gaan zien
* We bidden voor onze jeugd en kinderen, die in deze tijd gevormd worden. Wij bidden dat ze mensen om zich heen mogen hebben die U kennen, dat ze beschermd mogen worden.
* We bidden voor onze regering, dat ze U gaan zoeken en vinden. We bidden voor Mark Rutte dat hij zijn verantwoording gaat beseffen tegenover U.
* We bidden voor de christelijke partijen, en hun vertegenwoordigers.

Het Jona-spektakel

Op 2 november j.l. faalden alle systemen in metrostation de Akkers in Spijkenisse. Daardoor was het mogelijk dat een metro door de stootblokken reed, een korte vlucht maakte en op een walvisstaart belandde. Hiermee werd voorkomen dat de bestuurder van deze ‘ondergrondse’ 10 meter met zijn voertuig naar beneden stortte.
Foto’s en berichtgeving van dit ‘Jona-spektakel’ gingen de wereld rond.
https://www.rijnmond.nl/nieuws/200693/Metro-rijdt-door-stootblok-en-bungelt-meters-boven-de-grond-in-Spijkenisse

Op dezelfde dag gingen de Amerikanen naar de stembus.

Faalden de systemen in de VS ook? Wil God de wereld iets laten zien? Walst de wereld over het stootblok (steen des aanstoots) heen? Flirt de wereld momenteel met de machten van de natuur en de scheppingsorde?
Is dit een vooruitwijzing waarin God wil zeggen dat alles wat ondergronds is wereldwijd aan het licht zal komen? Wie wordt door God gebruikt om het huidige Nineve te redden?
Nineve was mogelijk de grootste opwekking aller tijden. Nineve zal verbleken bij de oogst die God gaat binnenhalen na deze late regen.

Kort na het Jona-spektakel ontving ik van Michelle onderstaand bericht (toets het zelf):
‘Ik deel het zoals ik het op mijn hart kreeg. We ontvangen allemaal ten dele en elk woord moet worden getoetst.
Velen denken dat het einde van de wereld, de wederkomst, elk moment kan plaatsvinden. Dat is niet het geval. Er moet nog veel gebeuren eer het zover is. Mijn volk moet er klaar voor zijn en dit is niet het geval. Zoals het er nu voor staat zullen er maar weinig gered zijn. Elia zal eerst nog moeten komen en hij is er nog niet opgestaan. Het lichaam van Christus zal worden toegerust en haar licht laten schijnen. Het Evangelie zal wereldwijd worden verspreid op een wijze die tot nog toe nog niet is gezien. Religie zal struikelen en verdwijnen. Na dit alles zal het beest opstaan.
Er zullen tijden zijn van grote overwinning en tijden van absolute chaos. Maar ik zal Mijn volk voorbereiden en er zullen veilige havens zijn. Jullie natie, Nederland, zal een belangrijke rol spelen in het laatste van alle dingen. Jullie land zal niet in de schaduw blijven.
Wat er zal voortkomen uit een land zal niet langer alleen van de overheid afhangen, maar van het volk……. Het zal duidelijk worden of een volk rechtvaardig of onrechtvaardig is, licht of duisternis, met liefde voor de waarheid of voor de leugen.
Als alles op zijn plaats staat, wat nu nog niet het geval is, zal het eindspel worden gespeeld. Het zal vreselijk en geweldig zijn. Dit hangt af van jouw blik op de situatie. Zij, die liefde hebben voor de waarheid zullen zich verheugen wanneer alles in het licht komt. Anderen zullen sidderen van angst en verwarring.
Dus, wees er klaar voor en bereid een leger voor. Groei in wijsheid en in de liefde. Vul je dagen met Mij en zorg dat je je prioriteiten op orde hebt.’

De metro was ondergronds. Alles wat in duisternis was is aan het licht gekomen. De trein is tot stilstand gedwongen. Het middelpunt van de trein staat exact ter hoogte van het stootblok.
De trein is de wereld. Alles wat in deze wereld in duisternis is zal aan het licht komen als deze wereld wordt stilgezet. Jezus is de steen des aanstoots en zal in het middelpunt van deze wereld, in Jeruzalem, terugkeren.
Lees Fil.2:5-16
Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

Gebed:
* Lieve Heer we danken, we loven en we prijzen U voor Uw geduld met ons.
* U bent een God van wonderen en een God die redt. Dank U voor het wonder in Spijkenisse. Waarin U een machinist mogelijk redde van de dood en tegelijkertijd de wereld een knipoog gaf met een verwijzing naar Jona.
* Heer dank U dat U alles gaat openbaren wat in de geestelijke onderwereld van de ondergrondse (Metro) is.
* Dank U wel dat wij geestelijk onderscheid mogen ontwikkelen voor de tactieken van de Leviathan. Job 3:8; 40:20; 41:1; 41:10; Jes.27:1; Ps.74:14; Ps.104:26. Dank U wel dat we deze krachten en machten Leviathan onder Uw voeten mogen brengen.
* Heer, wij danken U dat U ons land zult gebruiken als een Poort naar Europa.
* Heer, er is veel profetie omtrent Rotterdam en omgeving (Spijkenisse), Europoort. Heer, laat dit de geestelijke poort worden naar Europa. Geef wijsheid aan christenen met een zalving voor Rotterdam. In het bijzonder aan Johan, Pieter, Michelle, Mies, Jonathan en Jered.
* Heer, wij belijden de misdaden uit het verleden begaan door onze voorouders. Wij vragen vergeving en reiniging door het Bloed van Jezus van zonden die te maken hebben met hebzucht en slavernij.
* Heer geef de juiste strategieën aan hen voor dat gebied.
* Heer geef de juiste strategieën aan ons voor ons gebied van verantwoordelijkheid.
* Heer genees ons land.

Lied: Laat het huis (land) gevuld zijn
https://youtu.be/9A-okSzti3M

Nicodemus en de wedergeboorte

Lezen: Joh 3: 1-10

Nicodemus was een Farizeeër, een leider van de Joden. Hij kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: “Rabbi, we weten dat U een leraar bent die van God komt; want niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is. ” Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Nicodemus, was geen gewone man maar een leider.
Toen hij het gesprek begon, erkende hij onmiddellijk de autoriteit van Jezus … We weten dat U een leraar bent die van God komt.

Jezus gaf onmiddellijk antwoord: Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien! Jezus’ antwoord verbrijzelde de Joodse veronderstelling dat hun raciale identiteit – hun oude geboorte – hen een plaats verzekerde in Gods koninkrijk. Jezus maakte duidelijk dat iemands eerste geboorte hem niet verzekert van het koninkrijk; alleen wedergeboren-worden geeft deze verzekering. Er werd in die tijd onder de Joden wijdverbreid onderwezen dat ze, aangezien ze van Abraham afstamden, automatisch verzekerd waren van de hemel. In feite leerden sommige rabbijnen dat Abraham op wacht stond bij de poort van de hel, alleen om er zeker van te zijn dat geen van zijn nakomelingen daar per ongeluk naar binnen zou dwalen.

Maar wat betekent het precies om wedergeboren te worden?
Het oude Griekse woord dat met ‘opnieuw’ wordt vertaald, kan ook worden vertaald met ‘van bovenaf’.
Jezus zei duidelijk dat zonder dit – dat iemand van bovenaf (uit de hemel) geboren wordt – hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan of er deel van kan uitmaken. Morele of religieuze hervorming is niet genoeg. Men moet wederom geboren worden en dit is niet iets dat we zelf kunnen doen.

Nicodemus zei tegen Hem: ‘Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder binnengaan en geboren worden? Het antwoord van Nicodemus was misschien niet uit onwetendheid, maar omdat hij dacht dat Jezus een morele hervorming bedoelde. Zijn vraag kan zijn: “Hoe kun je een oude hond nieuwe trucjes leren?” Nicodemus begreep Jezus niet.

Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder je niet dat ik tegen je zei: ‘Je moet wederom geboren worden’. De wind waait waarheen hij wil en je hoort het geluid ervan, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat geldt ook voor iedereen die uit de Geest is geboren. “

Jezus zei nadrukkelijk dat de mens geen hervorming nodig heeft, maar een radicale bekering door de Geest van God. We moeten geboren zijn uit water en de Geest. Tenzij iemand geboren is uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. ‘

Een hoofdstuk verder zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: .…. het water, dat Ik je zal geven, zal in je worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh.4:13,14
Ook in Joh.7:38 spreekt Jezus over dit water.. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest…

Dat wat uit het vlees is geboren, is vlees: zonder leven uit de Geest bezoedelt het vlees alle werken van gerechtigheid. Rom.8:8 zegt ‘…zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

In dit vlees is elk deel inbegrepen van wat geboren is volgens de gewone methode van voortbrengen. Zelfs de geest van de mens, hoe ontvankelijk ook voor de Geest van God, is in de natuurlijke geboorte nog dood, verzonken in overtredingen en zonden. We moeten niet vergeten tegen wie Jezus dit zei. Nicodemus was een religieus leider, een Farizeeër, een ontwikkeld man. Uiterlijk was hij al veranderd in God – maar van binnen nog niet.
De natuur van de mens is zo in de greep van de zonde dat een activiteit van de Geest van God noodzakelijk is om hem te associeren met het Koninkrijk van God.

Toch kan alles wat de door de Geest geleide mens doet, God wél behagen.
Rom.8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Ons wéten brengt ons niet bij God, ook onze voorbeeldige moraal niet, we hebben de Geest nodig die lévend maakt! Here God, openbaar ons deze diepe geheimen van U!

Gebed:
* Dank U Vader voor onze wedergeboorte! Dank U dat dit niet door onszelf komt, maar dat U ons hart hebt vernieuwd. Dank U dat ons zicht opeens verandert als we wedergeboren worden, dat we in de Geest kunnen gaan zien en denken. Dat Uw Koninkrijk opeens voor onze ogen zichtbaar wordt!
* We bidden voor degenen die in een positie zijn, dat ze als Nicodemus ’s nachts naar U toe zullen gaan. Vooral in deze tijd, dat ze door wedergeboorte de waarheid van Uw koninkrijk gaan zien en de waarden ervan beschermen.
* We bidden voor de kerk, om werkelijk wedergeboren harten, die leven vanuit de Geest i.p.v. het vlees.
* We bidden voor rechtvaardigheid in de overheid. We bidden voor moed om op te staan voor waarheid, ootmoed en recht,
* We bidden voor kinderen en gezinnen. Gezondheid, zorg en liefde voor elk kind en elke ouder, ook voor elke alleengaande.
* We bidden voor DIS en SRA slachtoffers. Was hen schoon van de misdaad die tegen hen gepleegd is, genees en herstel hen. Herstel hen in ere en waardigheid!
* We bidden voor tieners. Geef hen hoop en toekomstverwachting, geboren uit U. Doe hen geboren worden uit water en Geest, en doe hen Uw Koninkrijk zien, zodat ze een hoopvolle toekomst hebben waarop ze zich kunnen richten.

Geestelijke oorlogsvoering

Oorlog is een gewapend conflict tussen natiën of tegenstrijdige machten.
Al eerder heb ik genoemd dat we, zodra we christen worden, ons in het gebied bevinden waar de geestelijke conflicten zich afspelen.
Efeze 2 vers 6 En Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in hemelse gewesten.

Ook op dit moment bevinden we ons in zo’n heftige geestelijke oorlog, een strijd van waarheid tegen leugen, die niet meteen te doorzien is. We hebben bovennatuurlijke vijanden en kunnen deze alleen verslaan met bovennatuurlijke wapens.
Efeze 6 vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Iedereen die wedergeboren is, zal op een zeker moment ervaren dat er geestelijke tegenstand is.
Dat ervaar je bijvoorbeeld doordat je plotseling gedwarsboomd wordt juist op het moment dat God je vraagt iets voor Hem te doen. Of dat je als christen ergens woont of werkt waar mensen ‘tégen je’ zijn en je dan gaan negeren of pesten. Of dat er plotseling, net als je tijd met God wilt doorbrengen, iemand komt of aanbelt. Of door ziekte of andere tegenslagen.
Zo zijn er tal van voorbeelden van geestelijke tegenstand en strijd, waar je jezelf in gebed doorheen moet worstelen, en soms keuzes moet maken.

Hoe wordt zo’n oorlog gewonnen?
Het beste wapen is aanbidding en gebed.
2 Kron. 20 vers 15 zegt Luister geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de Here tot U, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God! Lofprijs, aanbidding en dankzegging reinigt de lucht rondom je.
Psalm 18 vers 40 zegt:
Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd,
Gij deed onder mij bukken wie tegen mij opstonden.

Wij zijn Gods leger en dus soldaten.
Joel 2:7 Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur, en zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen: zij lopen niet door elkander heen, en de een verdringt de ander niet, iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort, zij laten geen bres in hun rijen ontstaan.
Als we dit vertalen naar de geestelijke strijd, zien we hier een goed georganiseerd leger, dat geen bressen laat ontstaan in gebed of in andere strategie. Zij blijven dus samen staan in bidden, zingen, lofprijzen, strijden. Samenwerken is dus van groot belang.

In het boek Nehemia lezen we dat Nehemia een opdracht van God ontvangt om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Ook hij loopt aan tegen een enorme geestelijke tegenstand. We kunnen veel leren van de manier waarop hij weerstand biedt en overwinning behaalt. Veel van deze punten kunnen we misschien herkennen uit ons eigen leven.

de aanval – Neh. 4 vers 1-3
een lichamelijke aanval – Neh.4:10
woede en verwarring – Neh.4:7,8
ontmoediging – Neh.4:10-12
uitputting – Neh.4:10
angst – Neh.4:10
verdeeldheid – Neh.5:15
compromis, redenering, verleiding – Neh.6:1-9
roddel en heulen met de vijand – Neh.6:6
de valse profeet – Neh.6:10

Dit zijn allemaal dingen die we mogen gaan herkennen als van de vijand, die ons wil dwarsbomen om ons doel te bereiken.

Efeze 6 vers 13,14 Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om, uw taak geheel vervult hebbende, stand te houden.
Deze geestelijke wapenrusting is een karaktervormend onderdeel. Het is niet iets wat je elke dag alleen maar uitspreekt of bidt, maar het is een actieve geloofshouding waar je jezelf elke dag in mag trainen, door geloof te beoefenen, door bereidvaardig het evangelie te vertellen, door het woord van God te lezen en toe te passen.
Elk onderdeel is een deel van Jezus Zijn karakter, en daardoor een wapen tegen de vijand.
We mogen ons grondgebied verdedigen en stand houden
met de bovennatuurlijke wapens van waarheid, bereidheid, het Woord kennen, geloof, lofprijzing, danken en gebed.

Efeze 6 vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Sommige bidders hebben een roeping om te bidden en oorlog te voeren om autoriteit te nemen over een bepaalde stad, bepaald gebied of land.
Zo’n roeping begint altijd bij je eigen leven.
Als je geen autoriteit hebt over b.v. stoppen met roken, dan heb je meestal ook geen autoriteit over je straat of stad. Het begint altijd klein, eerst je eigen leven, dan je huis, gezin, straat, wijk, stad, dorp, enz…
Het is belangrijk dat je geen autoriteit neemt over een gebied, als God het niet duidelijk gezegd heeft. Dus wacht altijd op God, Hij zal je vrijzetten voor zijn mandaat op het juiste moment.
Nogmaals lofprijs en aanbidding en gebed kun je altijd als geestelijk wapen gebruiken.

Lied: I will follow You
https://www.youtube.com/watch?v=OezS0Gzml10

Gebed:
* Dank U Heer, dat we door Uw Bloed veilig zijn onder alle omstandigheden. We pleiten Uw Bloed over onze levens, en die van onze gezinnen, gemeentes, plaatsen, land.
* Dank U wel, dat U ons waardig acht deel van Uw gebedsleger te zijn.
* Dank U wel, dat U ons leert op een goede manier oorlog te voeren, tegen het kwaad, tegen de leugens.
* Dank U wel, dat Uw waarheid zal overwinnen en dat U ons gebruikt om Uw doel te bereiken, met gebed lofprijs en aanbidding.
* We bidden dat onze ogen open gaan voor de leugen die probeert te regeren in ons land. Leer ons gericht te strijden in alle plaatsen van Nederland, in waarheid, gebed en aanbidding. Leer ons weerstand bieden zoals Nehemia deed, leer ons de aanvallen te doorzien, leer ons opstaan voor waarheid op alle fronten.

Inzet en toewijding

Commitment and dedication. 2 woorden die in het engels zoveel meer zeggen als alleen inzet en toewijding. Commitment zegt ook iets over verbinden. Dedication gaat richting devotion als het om God en Zijn Koninkrijk gaat.
Twee woorden die een grote Bijbelse fundering hebben. Jakobus zegt: En wees dader van het Woord en niet alleen hoorders. Jak.1: 22
In Romeinen 2 vers 13 lezen we: Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.
De weeën van de aarde nemen in hevigheid toe. De wereld wordt geschud. De verdrukking op Gods gemeente neemt toe en elk lid wordt nu individueel voor keuzes gesteld waarin hij of zij een standpunt dient in te nemen.

Afgelopen week heb ik een zieke broeder bezocht. Althans hij was ziek, viel terug in zonde en had geen energie meer. Tot de dag dat hij een intrinsieke wil kreeg buiten de ‘mainstream-media’ om onderzoek te gaan doen naar wat er werkelijk speelt in deze wereld.
Deze broeder heeft een analytisch vermogen. Door vele bronnen te onderzoeken gaan puzzelstukjes op zijn plaats vallen. Dit onderzoek maakte hem initieel niet beter. Sterker nog hij ging a.h.w. een rouwproces in toen hij werkelijk ging beseffen hoe verdorven deze wereld echt is en hoe groot het complot tegen de mensheid is.
Gedurende dit rouwproces besefte hij als nooit tevoren hoe ver de geschiedenis is gevorderd. Dat wij leven aan het eind van de 6e dag. Dat de 7e dag aanstaande is. Een dag van 1000 jaar waarin de Here Jezus zal regeren en wij met Hem.
Door zijn onderzoek en het rouwproces komt er nieuwe verwachting en hoop. Hij is in staat om de Bijbelse profetie als nooit tevoren te duiden. Gods Woord gaat overvloedig spreken tot zijn hart. Zijn beker stroomt over. Zijn lichaam begint te genezen. Zijn zonden worden beleden en vergeven. Zijn energie komt volledig terug. Een nieuw seizoen breekt aan in zijn leven. Hij krijgt ineens zicht op zijn gaven. Hij wordt vrijgezet van onreine geesten en opnieuw gevuld met de Heilige Geest. Dit alles geeft grote bewogenheid in zijn hart naar zijn directe omgeving. Hij ziet nu een taak en gaat  zich inzetten voor Gods Koninkrijk met een toewijding als nooit tevoren.

Afgelopen week mocht ik de rijkdom zien, horen en proeven die God deze tijd wil geven door openbaring van Zijn Geest.
De leden die deze verdrukking ontkennen en Jezus niet verwachten op korte termijn doen zichzelf tekort. Hij zegt: De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Mattheüs 16: 3.
Het lichaam wordt ziek, zwak en misselijk. Het is slapend en niet voorbereid op de komst van de bruidegom. Zowel de fysieke- als de geestelijke weerstand gaat achteruit. Je maakt de kans om niet alleen terug te vallen naar een droog geestelijk leven (woestijn), maar ook naar slavernij! (Egypte)

Ik en velen met mij willen je bemoedigen en vooral aanvuren. Zodat wij samen als kooltjes in het vuur gaan vlammen voor Koning Jezus.
Michelle is ook zo’n vurig christen. Zij heeft een boodschap ontvangen die zij graag met je deelt: https://genees-ons-land.webnode.nl/eindtijd-profetie/
Bekijk ook het filmpje van Michelle op deze pagina.

Lieve broer of zus. Laat het rouwproces toe in je hart en laat de gedachte toe in jouw denken dat deze wereld niet goed is. Ga het onderzoeken kom tot de conclusie die je maar 1 keuze laat. Je zal vanuit een diepe devotie een ‘commitment’ aangaan wat levensveranderend is voor jou en je omgeving.

De generatie na de vaccinatie, een onomkeerbare waarheid:
https://www.youtube.com/watch?v=8nCD3G4GvAo&t=2163

Dankgebed:

 • Dank U Vader voor de zegeningen zaterdag tijdens de ontmoetingsdag met christenen bij Defensie.
 • Dank U dat we binnenkort mogen starten met Alpha voor de Krijgsmacht
 • Dank U voor 6 jonge mensen die de komende 2 jaar toegerust gaan worden bij LEF-Navigators.
 • Dank U voor het ‘Kickstart Programma’ voor (oud) militairen met PTSS. Dank U Jezus dat U genezing en heling geeft.
 • Dank U voor inzet en toewijding.

Gebed

 • Heer wij bidden tot U als Heer van de oogst, om arbeiders in de oogst te geven.
 • Heer geef arbeiders bij Alpha voor de Krijgsmacht, geef arbeiders voor evangelisatie en discipelschap op kazernes in het hele land.
 • Heer bewerk een passievolle inzet en toewijding in harten van broers en zussen.
 • Heer geef geopende deuren in deze corona-tijd.
 • Heer geef een oogst uit diegenen die lijden onder de gevolgen van hun missies.
 • Geef een oogst onder al het personeel bij Defensie die U niet kennen.

 • Heer kom opnieuw met Uw vuur. Wij verlangen naar echtheid. Bewerk het diep in ons hart. 
 • Heer wees welkom met Uw geest. Maak het tot een tempel waar U woont.
 • Heer laat het levend water stromen door ons heen
 • Heer laat ons huis gevuld zijn met wierook van aanbidding 
 • Heer laat ons huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven

https://youtu.be/9Bnc5yYDtkQ

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING: Het vierde en vijfde zegel

Bij de opening van het vierde zegel zagen we dat een vierde deel van de aarde gedood werd met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. We zagen dat dit deed denken aan Gods vier ergste oordelen in Ezechiël 4:21. Iets anders wat opvalt bij het vierde zegel, is dat er niet alleen iemand op het paard zit (de dood), maar dat het rijk van de dood hem volgt. In Engelse vertalingen staat hier ook wel ‘Hades’. Hades is de plek waar de geest van een overleden ongelovige heengaat, voordat die uiteindelijk in de poel van het vuur komt. (De geest van een overleden gelovige gaat naar het paradijs, naar de aanwezigheid van God.) Als je hierover nadenkt, lijkt het erop dat als er een vierde deel van de aarde gedood wordt door deze oordelen, dit vooral betrekking heeft op ongelovigen. Om een beeld te krijgen van hoeveel een vierde van de aarde zou kunnen zijn; in 2018 telde de wereldbevolking ongeveer 7,6 miljard mensen. Een kwart hiervan is 1,9 miljard. Dit komt neer op ongeveer 35 keer meer doden dan in de Tweede Wereldoorlog (naar schatting 55 miljoen)…Houd hierbij in gedachten dat het niet Gods hart is dat mensen verloren gaan, maar dat Hij de vrije wil van mensen niet overschrijdt; elk mens heeft de keuze om op elk moment zijn/haar leven aan Jezus te geven en gered te worden. Laten we bidden voor de mensen die God nog niet kennen, dat elke bedekking weg zal gaan en dat velen gered zullen worden. In Hand. 2:17-21staat dat God de mogelijkheid geeft tot bekering en dat Hij Zijn Geest machtig zal uitstorten:
‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’

Hieronder een link naar een recent filmpje van een jonge vrouw met wie God Zijn hart deelde over de mensen die Hem nog niet kennen:
https://www.youtube.com/watch?v=LGBtuA3PBwM

Openbaring 6:9-11:
‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’
 In Openbaring 6:9-11 wordt het vijfde zegel geopend en zien we de zielen van hen die geslacht zijn omwille van het Woord van God en hun getuigenis. Ze vragen God hun bloed te wreken aan hen die op de aarde wonen. Dit betekent dat zij zijn vermoord door mensen die op dat moment nog op de aarde leven. De zielen van hen die geslacht zijn, zouden dan dus zielen van mensen zijn die in de eindtijd vermoord worden vanwege hun geloof in God. We zagen bij de eerste drie zegels dat God Zijn hand terugtrekt en de rebellerende mens zijn gang laat gaan. Gods mensen ondervinden hierdoor verdrukking, want de rebellerende mensen en de antichrist willen hen niet. Bij het vijfde zegel zien we dus de zielen van hen die door deze rebelse mensen om het leven zijn gebracht. Zij roepen uit tot God, zij bidden tot God om hun bloed te wreken. Het gebed rond Gods troon in de hemel neemt toe. Zou de Heilige Geest op dat moment op dezelfde manier zo’n gebedslast geven aan de gelovigen op aarde? Er is grote kans dat de gebedsbeweging op aarde ook intens toe zal nemen…
Ze roepen uit: “Tot hoelang…?” Het is het gebed dat het meest voorkomt in de Bijbel (Zach. 1:12, Ps. 6:4, 13:2-3, Ps. 74:10, Ps. 79:5, Ps. 80:5, Ps. 89:47, Ps. 90:13, Ps. 94:3, Dan. 8:13, Dan. 12:6-13). Het is een roep voor een einde aan onderdrukking en wreedheid, een roep dat Gods Naam niet langer belasterd wordt, maar eer aangedaan wordt, en een roep om verlossing voor Gods mensen. De roep dat God hun bloed zal wreken, is een roep dat God de rebellerende mensen van de aarde zal verwijderen die Zijn mensen onderdrukken en Zijn Koninkrijk haten. De zielen van hen die uitroepen voor de troon van God verlangen ernaar dat de wreedheden van de antichrist stoppen.

‘…heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet…’ (vs. 10)
Heilig en waarachtig
zijn twee aspecten die hier benadrukt worden in de context van Gods oordelen. De heiligen beroemen zich op Gods soevereiniteit en vertrouwen op Jezus’ goedheid, ze zijn zich ervan bewust dat Gods oordelen heilig en waarachtig zijn; ze zijn niet te zwaar, niet te licht, niet te vroeg, niet te laat, maar gevuld met heiligheid en waarheid. Hun gebeden zijn volledig in overeenstemming met Jezus’ hart.
Ik geloof dat dit ook een kenmerk is van de gebedsbeweging op aarde in de eindtijd; volledig in lijn met Gods hart, vertrouwend op Zijn goedheid en soevereiniteit en de dingen uitroepen die in overeenstemming zijn met Zijn wil en plannen.

De eerste reactie op deze roep van de heiligen, lezen we in vers 11:
 ‘En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’

Ik geloof dat na deze korte tijd van rusten en na het volledig worden van het aantal martelaren, Jezus reageert op de roep van de martelaren, de gebedsbeweging in de hemel, en dat deze roep die zo in lijn is met Zijn hart, als het ware de trigger voor Jezus is om het zesde zegel te openen. Hierover schrijf ik de volgende keer meer.
Het geeft wel aan hoe de heiligen door gebed met Jezus samenwerken om Zijn plannen werkelijkheid te doen worden. Laten we niet moe worden en nooit ophouden te bidden!

Gebed:
* Bid Handelingen 2:17-21 uit, bid voor een uitstorting van Gods Geest. We zien nu al dat steeds meer mensen God zoeken in deze tijd. Bid dat dit toe zal nemen en dat velen gered zullen worden.

* Vraag God je te geven dat je hart steeds meer op één lijn komt met Zijn hart en plannen, en dat Hij je zal helpen en openbaring zal geven om steeds meer in overeenstemming met de hemel te bidden. Vraag Hem je te geven dat je vertrouwen zal groeien in Zijn goedheid en soevereiniteit.

* Bid voor de gebedsbeweging op aarde in deze tijd. Dat we als gebedsbeweging als geheel ook steeds meer op één lijn zullen komen met Gods hart en plannen en in overeenstemming met de hemel zullen bidden. Dat ons vertrouwen zal zijn op Gods goedheid en soevereiniteit en dat we in dat vertrouwen zullen groeien

Als wij ons kleine beetje aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.

Afgelopen zondag was ik gevraagd om aanbidding te leiden bij een huisgemeente. Nou is zingen voor mij geen probleem, daarin heeft de Heer me vrijmoedigheid gegeven, maar gitaar spelen? Ik kan wel wat akkoorden en prima om mezelf te begeleiden maar een groep mensen… Heer, hoe moet ik dit doen? De Heer zei me tijdens mijn gebed, die paar akkoorden zijn als de 5 broodjes en 2 visjes, maar toen ze dat bij mij brachten, werd het vermenigvuldigd. Ik brak het, deelde het uit aan de discipelen die het vervolgens ook weer uitdeelden en een hele menigte werd voorzien van een maaltijd. Wat bent U toch een liefdevolle papa!
’s Avonds hoorde ik hetzelfde verhaal van Delise die bij de Opendoors-conferentie zong. Ik was er zo door bemoedigd. Zij maakte Als wij het kleine beetje wat we hebben aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.er zelfs een eigen liedje van. Ik deel een klein stukje wat de hele week al in mijn hoofd zit om jullie te bemoedigen.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen.
Met mijn talent en een handje vol tijd.
Het wonder zit hem niet in wat ik U kom brengen.
Het wonder zit hem in wat U er mee bereikt!

Ik mocht op Hem vertrouwen en Hij voorzag, we mochten met de groep mensen God aanbidden en lofprijzen wat een zegen en wat wordt je er ook zelf weer door bemoedigd en opgebouwd.

Zo geloof ik dat dit ook voor jullie geldt. Het béétje wat jij hebt, wordt een grote zegen en een wonder als je het bij Jezus brengt en Hij het breekt en uitdeelt. Hij wil gráág dat we naar Hem toe gaan. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.

We lezen vandaag uit Johannes 6:
Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe kwam, zei Hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van Zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen Hem: Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uit gedeeld , zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.
Johannes 6:1‭-‬15 HSV

Danken:
* Dank U papa dat U een God bent van meer dan genoeg.
* Dank U papa dat U met het beetje dat wij U brengen grote dingen kan en wil doen.
* Dank U Vader voor het allergrootste wonder dat Jezus Zijn leven gaf, om iedereen die in Hem gelooft te redden en eeuwig leven te geven.

Gebed:
* We bidden voor vrijmoedigheid voor alle gelovigen om uit te stappen en het beetje dat ze hebben aan Jezus te geven, zodat Hij er grote dingen mee kan doen.
* We bidden voor de gelovigen dat ze bewogenheid krijgen om voedsel te zullen uitdelen in het natuurlijke maar ook in het geestelijke aan hen die het nodig hebben.
* We bidden voor mensen die depressief zijn en lopen met suïcide gedachten, dat ze naar Jezus zullen gaan. En we bidden ook voor de gelovigen dat ze zullen uitreiken naar deze groep mensen.
* We bidden voor onze overheid. Voor Arie Slob die onder druk zijn standpunt heeft teruggedraaid en in het bijzonder voor Kees van der Staaij die zo op Gods Woord wil blijven staan dat de Heer hem wil gebruiken om een Daniel te zijn.
* We bidden voor eenheid en Jezus liefde in christelijke gezinnen en kerken

Hannah’s gebed

Lezen: 1 Samuël 2: 1-10
Hannah’s verhaal in de Bijbel:

Hannah’s verhaal is een van de bekendste verhalen van met geloof vervulde vrouwen die in de Bijbel worden genoemd. Haar verlangen naar een kind en het donkere seizoen van wachten heeft ertoe geleid dat talloze vrouwen (en mannen) zich hebben verdiept in deze pagina’s van 1 Samuël, hoofdstukken 1-2. In die tijd bracht onvruchtbaarheid in de Bijbel een gezin tot grote schaamte. Omdat kinderen werden geteld als Gods zegen, was het voor elk paar een moeilijke last om met onvruchtbaarheid te worden geconfronteerd.

Hierbij de vijf manieren waarop Hanna’s geloof ons in deze tijd kan helpen versterken:

1. Hannah wist waar ze met haar problemen naartoe moest – rechtstreeks tot God in gebed.
“In elke situatie is de timing van God perfect.”
Een sleutelvers in dit hoofdstuk zegt dat_’ de Heer haar schoot had gesloten_’ (vs. 5,6). Dat lijkt misschien wreed van God om te doen. Misschien begrijpen we niet wat er achter zijn doeleinden schuilt, net zoals we zijn plannen niet altijd volledig kunnen zien in onze problemen. Maar we kunnen er zeker van zijn dat Gods beslissing een plan had. Hij deed het toen, en hij doet het nu. In elke situatie is zijn timing perfect.

2. In haar gebrokenheid en pijn vertrouwde Hannah op Gods macht en bekwaamheid om voor haar te werken.
Ze vertrouwde erop dat God in staat was om dit wonder te doen waar ze om vroeg. Ze wist dat Hij de enige was die haar gebed kon horen en een antwoord op haar verlangen kon geven. Hannah was een vrouw van groot gebed.

3. Ze geloofde dat God zou doen wat Hij zei dat Hij zou doen.
Zodra Hannah onderweg was, was ze niet langer bedrukt. Ze wist in haar hart dat God aan het werk was. Ze had geloof in haar God die altijd trouw is. Ze twijfelde niet, ze maakte zich geen zorgen.

4. Hannah was trouw en sterk om haar einde van het gebed hoog te houden als een toewijding aan Gods plan en soevereiniteit.
God zal nooit toestaan ​​dat onze pijn en gebrokenheid het laatste woord hebben. Hij zal altijd meer geven en overvloedig zegenen, zelfs midden in onze moeilijkste seizoenen. De zegeningen zien er misschien anders uit dan we aanvankelijk hadden gedacht, maar wees gerust, er is een grote diepte van geloof, doorzettingsvermogen en karakter die voortkomen uit die donkere seizoenen. En God zal Zijn Geest van barmhartigheid en genade uitstorten in onze tijden van grootste nood.

5. Zij prees God voor de manier waarop Hij had gewerkt.
“… vertrouw Hem, net zoals Hannah deed.”
Hoewel het soms moeilijk is om te zien en te begrijpen wat God doet en waarom het antwoord op onze diepste verlangens zo lang duurt, kunnen we erop vertrouwen dat Hij onze gebeden hoort en aan het werk is. Zijn timing lijkt ons misschien niet goed, maar we weten niet alles wat Hij weet. Hij vraagt ​​ons gewoon om Hem te vertrouwen, net zoals Hannah deed. Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen en onze hartenkreten, onze pijn, onze verlangens en onze gebrokenheid te brengen. Hij zal ons nooit wegsturen of doof zijn voor onze strijd. Hij is volledig te vertrouwen, volledig liefdevol en volledig vriendelijk.
Net zoals Hanna God prees omdat hij een “Rots” was, kunnen ook wij volledig op Hem steunen. In onze steeds veranderende, hectische wereld kan het moeilijk zijn om te weten wat, of wie, we echt kunnen vertrouwen. Maar God is zeker, Hij is ons vaste fundament, onze vaste Rots. We kunnen op Hem vertrouwen, die nooit verandert, om ons in elke tumultueuze tijd stabiel te houden. Onze God is voor altijd trouw.
Wat ons vandaag ook tegenkomt, onze hoop is op Hem. Hij zal nooit falen. En Hij is altijd bij ons.

Lied: Hannah’s song
https://youtu.be/re5EIUIXbhc

Gebedpunten:
* We danken U voor Uw trouw! Voor Uw betrouwbaarheid! Voor Uw timing!
* Heer, we geven onszelf, ons vraagstuk, over aan U. Spreek ook tot ons Uw persoonlijk woord dat ons geloof geeft! Help ons om U standvastig te vertrouwen zoals Hannah deed.
* We bidden voor onze eigen gezinnen maar ook de gezinnen in ons land, de vaders, moeders, kleine kinderen, grote kinderen, oma’s en opa’s……. we bidden voor relaties, voor wijsheid en inzicht, voor oplossingen en vooral dat ze naar U toe gaan als Bron van hun leven! Kom elke zoekende tegemoet, Heer!
* We bidden speciaal voor de kinderen die in misbruik situaties leven. Verlos hun leven Heer, en beng hen op veilige liefdevolle plaatsen
* We bidden Voor Het Leven, pro-Life. Dat vele kinderen bewaard blijven en het levenslicht mogen zien.
* We bidden voor de online Mars voor het Leven die zaterdag wordt gehouden!
https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/
* We bidden voor diepgaande verontwaardiging over abortus in ons land, en dat dit gaat stoppen!
* We bidden voor wijsheid om het Goede Nieuws te brengen naar een wereld die zo gebroken is.