HET IS VOLBRACHT!

Vandaag wil ik starten met het vieren van het avondmaal.
‘Doe dit zo vaak ter nagedachtenis aan Mij’.
Zijn lichaam gebroken voor onze ongerechtigheid, Zijn bloed heeft ons bevrijd. Het volmaakte offerlam (Pesachlam) is geslacht, het bloed van Jezus is nu aan onze deurposten gesmeerd, zodat de dood voorbij móet gaan.
Het Pesachfeest is door Christus vervuld. Pesach = voorbij gaan, sloeg over – door Jezus Christus móet de dood ons voorbij gaan.
‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Johannes 11:25Na de viering lezen we Johannes 19:17-30

‘En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn.
De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet: De Koning van de Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning van de Joden.
Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.
Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.
En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.  Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.  Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.’
Opnieuw gingen er schriftwoorden uit het oude testament in vervulling. Zelfs vlak voor Jezus’ uitspraak: “Het is volbracht”

Ps 69:22
‘Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken.’
Alles moest gebeuren zodat God Woord in vervulling zou gaan.
HET IS VOLBRACHT.
Wat een uitspraak van Jezus.
Die ook voor ons geldt.
Ook al gaan wij door lijden en verdrukking heen: het lijden is volbracht. Gods offer Jezus was het volmaakte offer. Een eenmalig offer.
‘Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Joh 1:29
Jezus de perfecte Adam, die door Zijn offer de zonde van de wereld heeft weggenomen. Die de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Het voorhangsel is gescheurd, wij mogen nu het Heiligen der Heiligen binnengaan om zelf voor Abba te verschijnen. Dank U Jezus, door U sterven is het volbracht!

DANKEN:
* Dank U Jezus dat U alles hebt volbracht!
* Dank U Vader dat U ons zo hebt liefgehad, dat U Jezus naar de aarde hebt willen sturen, opdat een ieder die in HEM gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven.
* Dank U voor het kruis!
* Dank U voor vervulling van Uw Woord. U doet wat U hebt belooft.
* Dank U dat we ook mogen uitzien naar Uw tweede komst. MARANATHA!

BIDDEN:
* Heer we bidden voor de mensen die U nog niet kennen. Zielen die op dit moment nog niet hebben gezien dat het is volbracht.
* We bidden voor honger en dorst naar Uw Woord, Uw waarheid en gerechtigheid onder de gelovigen én ongelovigen.
* We bidden voor eenheid onder de gelovigen. (We zijn allemaal verschillende onderdelen van het Lichaam,  maar U bent ons Hoofd)
* We bidden voor bekering onder de gelovigen, dat we ons verootmoedigen voor U en ons vernederen, ook voor elkaar. Een ieder die zich zelf vernedert zal verhoogd worden. In ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden te Zijner tijd.
* Jezus U bent ons grote voorbeeld, U waste de voeten van de discipelen, zelfs van Judas die U ging verraden. Help ons navolgers van U te zijn en voeten te wassen ook van degene waar het echt heel moeilijk is, kom ons tegemoet met Uw Heilige Geest en laat ons vanmiddag zien bij wie we geestelijk de voeten mogen wassen in onze gebeden.

BIJLAGEN:
1) De Brug (Het hart van Pasen)
https://youtu.be/R1k6DV8LWUU

2) Before – Mul – Shilo Ben Hod
https://youtu.be/lneADttxAHE

Voorbeeld van YouTube-video Before | Mul – Shilo Ben Hod(Official Passover Video)[SUBTITLES] weergeven

Stappenplan starten nieuwe kring

Regelmatig wordt bij NCOK ondersteuning gevraagd bij het starten van een nieuwe kring. Vanuit onze ervaring met diverse functionarissen en organisaties bij defensie hebben we een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan nieuwe
kring is een richtlijn/advies.

Algemeen:
Bid voor deze kring en vraag wijsheid. Bid voor een broeder of zuster om dit samen aan te lopen.
Protestantse en Katholieke geestelijk verzorger informeren dat er een behoefte is onder christenen om elkaar te ontmoeten.
Vraag aan de Protestantse en Katholieke geestelijk verzorger of hij/zij de kring wil leiden? Zo ja, samen afspraken maken hoe jullie dit gaan aanlopen.
Zo niet, vraag aan de Protestantse en katholieke geestelijk verzorger of hij/zij het wil ondersteunen / faciliteren?
De facilitair commandant toestemming vragen. Geef aan dat het al ondersteund wordt door de GV.
Indien mogelijk elke week op een vast tijdstip
Bijvoorbeeld op maandag als weekopening of als weekafsluiting op vrijdag (nadeel: zijn niet veel mensen binnen op vrijdag). Er zijn verscheidene goedlopende kringen tijdens de lunchpauze.
Maak een flyer (NCOK kan hierin ondersteunen) en plaats deze op strategische plekken (eetzaal, lift).
Geef bekendheid op de intranetpagina van je eenheid/kazerne/basis.
Extra motivatie naar een ongelovige commandant:
De ontmoetingskring vindt plaats in lunchtijd.
We zijn levensbeschouwelijk bezig.
Een kring is in die hoedanigheid een moraal en moreel verhogend instrument in de kazerne
Onderwerpen zoals de gedragscode defensie komen aan bod. Vanuit Bijbels perspectief worden die bekeken.
Een doelstelling is dat christenen hun geloof gaan uitleven op de werkvloer
Stelling: elke christen zou een meerwaarde moeten zijn voor zijn of haar omgeving
De kring wordt gefaciliteerd/ondersteund door de geestelijke verzorging.
Overigens geldt er in Nederland een grondwettelijk recht van vrijheid van vergadering en van vrijheid van godsdienst. Hoewel je dit niet als argument hoeft te gebruiken, is het wel goed je hiervan bewust te zijn.

Hoe geef ik een ontmoetingskring vorm?
Welkom & ontmoeting
Gebed
Bijbeltekst (b.v. NBG leesrooster) of een overdenking (zie NCOK-site)
Bespreken van de tekst. Zorg dat je 2 of 3 vragen hebt die de tekst persoonlijk maken
Bidden: Specifieke gebedspunten (evt. Vragen aan de groep)
Vaste gebedspunten: Koninklijk huis, regering, commandanten, uitgezonden personeel en hun familie, zieke collega’s, GV en actuele zaken. Afsluiting, evt. gezamenlijk ‘onze Vader.

Tips Kringgebed:
We hoeven niet het rijtje af
Hardop kan, maar in stilte meebidden is ook goed
Stilte is zendtijd van de Heilige Geest
Spontane gebedspunten zijn prima
Beperk herhaling van gebedspunten en voorkom omhaal van woorden
Respecteer verschillen in woorden en geloofsbeleving
Houd leerstellingen buiten de deur, bidden is geen preken
Focus op eenheid, niet op verschillen
Wees oprecht en respectvol
Later binnen of eerder weg maakt niet uit, wel zachtjes graag
Hou je aan de tijd (eigen tijd).

Door een Focus op Jezus door gebed en het Woord vallen verschillen weg en zal de Heilige Geest alle ruimte krijgen. Dit is hetgeen ons verbindt.

Mail of bel ons voor advies of andere hulp bij het opstarten.
We draaien graag een poosje met je mee.

Heel veel zegen,

Kernteam NCOK

Samen bidden, maar dan online

Wie het belang van gebed kent, en sterker nog, de kracht van het samen eenparig ergens voor bidden, laat zich niet ontmoedigen door de onmogelijkheid om in één ruimte samen te zijn. Samen bidden kan tegenwoordig immers ook prima online!

Hierbij wat tips:
1. Bedenk met wie je samen wilt bidden en wanneer dat zou kunnen. Dat kan met de mensen met wie je normaal ook samen bidt en wellicht zelfs op dezelfde normale tijd. Maar misschien bid je normaliter nooit met anderen samen. Deze tijd is mooi om het wel te gaan doen.
2. Leg contact met degenen uit punt 1 en overleg of ze alleen met geluid willen bidden (als conference call) of ook met beeld (video bellen). Je kunt je hierop vooraf oriënteren via allerlei internet sites – samen bidden is immers net zoiets als samen vergaderen – maar dan met onze geweldige God erbij. Ik vond o.a. deze behulpzaam www.ikwilmobielwerken.nl/flexwerker/samenwerken.
3. Maak vooraf afspraken met de deelnemers over de gebedsonderwerpen, vertrouwelijkheid en veiligheid
4. Leg achteraf contact met de deelnemers en evalueer samen hoe het ging. Accepteer elkaars verschillen en maak dingen bespreekbaar. Breng naar aanleiding daarvan verbeteringen aan en maak vervolgafspraken.
5. Deel ervaringen onderling en met anderen: wellicht dat anderen hierdoor ook worden aangestoken om samen te gaan bidden.
6. Besef dat je hiermee bouwt aan Gods Koninkrijk! Laat je dus niet ontmoedigen en hou vol!
7. Besef dat onze tegenstander maar één ding wil: gebed stoppen! Waak dus voor hete hoofden en koude harten.

Het zicht op Jezus overwinning verliezen

Deze week voor Pasen staat het kruis centraal. De vraag in onderstaande overdenking is: Staat het kruis centraal in jouw leven?
Woensdag a.s. is de Paasviering van Defensie. In de aankondiging is het kruis prominent aanwezig. Laten wij deze week bidden voor al die militairen en burgers bij defensie die met een last lopen en niet weten van dat kruis. Laten wij hen in stilte bij het kruis brengen.

Het Kruis is de basis van Gods totale voorziening en ook de basis van satans ultieme nederlaag. Wanneer wij als christenen het zicht verliezen op de overwinning die Jezus voor ons behaalde aan het Kruis op Golgotha, dan kunnen we niet langer aanspraak maken op alle voordelen en voorzieningen waarin het Kruis voor ons voorziet. Ook kunnen we dan Jezus’ overwinning op satan niet langer toepassen waar het – overal om ons heen en in ons persoonlijke leven – nodig is.

Satan weet dat zijn enige optie is te proberen de werking en de kracht van het Kruis te verdoezelen. Zijn strategie verwoordt Paulus helder en compact in zijn brief aan de Galaten:

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? (Galaten 3:1)

Paulus vervolgt: Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? (Galaten 3:2-3)

De Galaten waren gered en gedoopt in de Heilige Geest, en God deed wonderen in hun midden. Toch waren ze betoverd. De Galaten waren in de val gelokt door satan, want hij was erin geslaagd om de waarheid van wat er bewerkt was aan het Kruis, voor hen te verdoezelen. Als gevolg daarvan waren deze gelovigen teruggevallen tot vleselijke pogingen om God te behagen door zich aan regels te houden, wat in hun geval de Joodse wetten waren.
Het gevolg van het verliezen van ons zicht op wat Jezus voor ons volbracht aan het Kruis, is dat we het geestelijke inruilen voor het zielse (of ‘vleselijke’). De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, en de ziel heeft zeker haar belangrijke functies. Maar de ziel kan niet de plaats van de geest innemen.
Ik wil je uitdagen om goed na te denken wat het probleem was van de Galaten, zoals ik het beschreven heb. Kan het misschien zijn dat jij een vergelijkbaar probleem in je leven hebt? Zou het kunnen dat dit probleem – dat mensen het zielse verruilen voor het geestelijke – ook speelt in jouw kerk of gemeente? Kan het misschien zelfs zo zijn dat dit één van de belangrijkste problemen is waar de hele christelijke kerk – in al haar facetten en denominaties, mee te maken heeft?

Gebed:

Hemelse Vader, dank U wel voor de voorziening in het offer van Uw Zoon Jezus, die zichzelf voor ons heeft overgegeven, waardoor wij geestelijk hersteld konden worden en nu mogen wandelen in Uw heerlijke plan! Help ons Heer, om in de kracht van Jezus staande te blijven en niet te vallen voor de verleiding om vanuit onze ziel te gaan leven, maar door Uw Heilige Geest steeds met U verbonden te blijven en zo getuigen te zijn van Uw redding en Uw kracht in ons leven! Amen

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Deze overdenking is gepubliceerd met toestemming van Derek Prince Ministries

De tweede bouwsteen: kennis

In de loop der jaren heb ik heel wat mensen ontmoet met een basishouding hadden dat ze recht hebben op van alles, en die eigenlijk zeiden: “Dit werk is voor mij te onbelangrijk om aandacht aan te geven. Geef mij maar een gewichtiger taak, dan zal ik je eens laten zien wat ik waard ben!”
Wat mij betreft zal ik zo’n baan nooit aan die persoon geven, omdat dit tegengesteld is aan de principes van de Bijbel. Jezus zei: “Beproef hem in de kleinste dingen. Degene die trouw is in de kleine dingen, kun je ook vertrouwen voor de grote dingen” (zie Lukas 16:10) We zien dus dat uitmuntendheid iets is wat binnen het bereik ligt van iedereen die gelooft en oprecht is – en die bereid is tot een nederige houding. Opnieuw kijkend naar onze tekst in 2 Petrus 1:5 lezen we:
…(voeg) aan de deugd kennis (toe).
De bouwsteen die volgt op deugd (uitmuntendheid) is kennis. Ik wees er al op dat het geen wetenschappelijke kennis is die we nodig hebben, hoewel die zeker bruikbaar en nuttig kan zijn. Het is in de eerste plaats door het kennen van God – Zijn Woord en Zijn wil – dat je op een doeltreffende en geslaagde manier christen kunt zijn.
Daarna bekeken we enkele voorbeelden van onwetendheid waar de apostelen voortdurend mee te worstelen hadden, en die nog steeds bestaan in de huidige kerk. We zagen toen vijf voorbeelden van terreinen van onwetendheid.
In de eerste plaats dient iedere christen het geheimenis van Gods plan voor Israël te begrijpen. Iedere christen moet weten dat we als Kerk uit de heidenen (niet-Joden) niet helemaal onafhankelijk zijn van Israël. Gods doelen kunnen niet volledig in vervulling gaan totdat de volheid (het volle aantal) van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden (Romeinen 11:25-26).
Ten tweede, we moeten niet onwetend zijn van de verschillende waarschuwingen aan de Kerk, ontleend aan de ervaringen van Israël onderweg van Egypte naar het land Kanaän.
Bedenk dat een hele generatie is omgekomen in de woestijn, vanwege hun ongeloof. Paulus maakt duidelijk dat dit een waarschuwing voor ons is.
Vervolgens wijst Paulus op nog twee gebieden van onwetendheid binnen de Kerk: dat van de geestelijke gaven en dat van Gods plan voor de gelovigen die overleden zijn. Wat is de uiteindelijke bestemming van die gelovigen? Veel christenen denken dat de hemel het doel is – maar dat is niet zo. De hemel is een gezegende, wonderbare plaats. Maar het doel is de opstanding. Paulus zegt: …om hoe dan ook te komen (niet ‘in de hemel’, maar) tot de opstanding van de doden (Filippenzen 3:11). Ook op dit terrein hebben christenen vaak weinig kennis.
Tenslotte hebben we nog een laatste gebied van onwetendheid besproken – dat van Gods maat van de tijd: … dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2 Petrus 3:8). Voor God is de tijd anders dan voor ons, en het is belangrijk dat we die waarheid kennen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw eeuwige Woord, de Bijbel, zo rijk is en nooit uitgeput raakt als het gaat om de openbaring van Uzelf en Uw wil. Heer, help mij om voortdurend te blijven groeien in de kennis van Uw Woord en Uw wil. Amen.

 

Deze overdenking komt uit het boek van Derik Prince: ‘Wees volmaakt, maar hoe?’.

Klik hier voor meer info

Stand houden – week 37

Efeze 6: 14-18 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Afgelopen weekend ben ik met 12 broeders uit verschillende kerken op Tholen wezen wandelen in de Noord Eiffel.
Tweemaal per jaar organiseren wij een zgn. zomerhike en een winterhike. Dit was de ‘zomerhike’, maar ik geloof niet dat we ooit met zoveel regen hebben gelopen.
Vrijdagavond zijn we gestart vanuit het gehucht Zweifall. Toen we uit de auto stapten stopte het met zachtjes regenen en werden de sluisdeuren van de Hemel open gezet. Na 2 uur navigeren in het donker en in de regen hebben we rond middernacht een bivakplaats betrokken.

Soms vraag je jezelf wel eens af waar je mee bezig bent? Waar is dit goed voor? Wat is het doel?
Als Nederlanders zijn wij misschien wel het meest efficiënte  volkje ter wereld. We laten overal rendementscriteria op los en bepalen vervolgens hoe we zo efficiënte mogelijk onze tijd en energie inzetten. Als militairen koppelen we daar ook nog onze ‘effect based planning’ aan vast. Wat is het effect van een actie?
Wat is het effect van onze hike in de Eiffel? Voor mij persoonlijk een rug die goed zeer doet en de lering dat ik met een zojuist opgelopen rugblessure deze dingen niet moet doen. Toch was er iets in mij dat bevestigde dat ik dit wel moest doen. Was het mijn trots?

In het Koninkrijk der Hemelen wordt er niet meer gesproken in bovenstaande termen, maar gelden hele andere normen. De norm van gehoorzaamheid aan de Vader zet in één keer alle wereldse wijsheid op gebied van efficiëntie opzij. Hier gelden termen als liefde, zaaien, oogsten en standhouden. Maar moeten we dan altijd maar blind gehoorzamen? Soms wel. Of kan het zijn dat we Gods motiverende stem in alle drukte niet verstaan omdat we te efficiënt bezig zijn?

Afgelopen weekend werden we door de omstandigheden misschien wel wat kleiner dan we willen toegeven. De regen bracht ons dicht bij onszelf, maar ook dicht bij de Heer. Eigenlijk was dit de perfecte start die Hij al had voorbereid voor ons. Slechter kon het niet worden. ‘Waar ben ik mee bezig?’
Zaterdagochtend opstaan in een prachtig bos, ver van de bewoonde wereld. Alle zorgen van thuis en het werk even weg. Letterlijk afgespoeld! Nu is de zorg: voeten verzorgen, afbreken en inpakken, om vervolgens met de groep te bidden, Bijbel lezen en ontbijten. Ons thema is ‘de Geestelijke wapenuitrusting’.
We gaan lopen. Elke 2 uur moeten we met onze buddy een ander uitrustingstuk bespreken. V.w.b. de navigatie wordt er ook elke 2 uur gewisseld. Af en toe hebben we nog een bui, maar we genieten ten volle.

12 mannen die stand houden door niet alleen over geestelijke wapens te spreken, maar deze geestelijke uitrustingstukken ook echt aandoen.
12 mannen die bereid zijn om diepgang met elkaar te hebben. Die zich er niet voor schamen als er af en toe een traan vloeit.
12 mannen die begrijpen dat God aan hun zijde is en voor hen strijdt.
12 mannen die vrijdagnacht de beproeving van de regen niet begrepen, maar zondagavond Gods norm op waarde konden schatten.

Lucas 15: 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Gebed deze week:

Voor Reina Koetsier (Sgt BD  AMV). Zij is als zendeling momenteel in Armenie.
Reina: ‘Dit land willen we vanuit Nederland, vanuit De Kruiskerk in Diever, bemoedigen, versterken en helpen opbouwen.
We bidden voor hen en geloven dat God dit werk wil zegenen, zodat de mensen die we ontmoeten nieuwe hoop en een nieuwe toekomst leren zien.
Voor meer informatie bezoek onze Facebook pagina. Wilt u meebidden voor dit project en voor de Armeense bevolking?
https://www.facebook.com/Psychiatrisch-ziekenhuis-van-Kasakh-Stichting-Mensenkinderen-792697834270310/

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Een gebedsruimte / kapel in Doorn (van Braam Houckgeest kazerne)

Persoonlijke dank- en gebedspunten

Autonoom mensbeeld zit apologetiek in de weg – Thema ‘Verdedigingsleer’

Jos de Keijzer.

Hoe komt het dat apologetische argumenten meestal niet werken?

Voor ons christenen voorzien apologetische argumenten in een behoefte: ze verschaffen ons geloof een redelijke basis. Maar helpen de argumenten wanneer u over het tuinhek hangend met de buurman in gesprek gaat of wanneer u met een vriendin ergens koffie gaat drinken? Nauwelijks. Ik probeer in deze bijdrage uit te leggen waarom dat zo is, aan de hand van een blik op mensbeelden in de geschiedenis.

Scheidsrechter

De wortel van de beperkte effectiviteit van apologetiek ligt in het feit dat de eigen rede het uitgangspunt van de mens is geworden. De Canadese filosoof Charles Taylor laat zien hoe veranderingen in het mensbeeld er in de verlichting voor zorgden dat de menselijke rede ineens zo heel erg belangrijk werd. Het was niet zomaar een kwestie van hoogmoed, maar bittere noodzaak om het verstand een centrale plaats te bieden.

René Descartes walgde aan het begin van de verlichting, in de 17e eeuw, namelijk van de religieuze oorlogen van zijn tijd (hij vocht zelf in het leger). De elkaar bevechtende kerken claimden allemaal de waarheid te bezitten. Descartes ging toen op zoek naar een nieuwe basis op grond waarvan een normale dialoog mogelijk was. Hij vond die in de rede. Die alleen zou scheidsrechter over de waarheid moeten zijn.

Zo kwam de rede in het middelpunt te staan. Descartes begon bij zichzelf. Hij maakte de mens tot het beginpunt van denken over God en wereld: „Ik denk, dus ik ben.” Al denkend meende Descartes te kunnen bewijzen dat God bestond en dat de wereld er echt was. Een nieuw mensbeeld was ontstaan: een geïsoleerde mens die los van de wereld en los van God zichzelf als ijkpunt neemt.

Dit nieuwe mensbeeld verschilde aanzienlijk van het klassieke en het christelijke mensbeeld. De Griekse wijsgeer Plato zag de mens niet geïsoleerd, maar als onderdeel van een groter geheel. Alles wat je in de wereld tegenkomt, ontleent volgens hem betekenis aan ideeën die zich boven deze wereld bevinden. De mens vindt zijn betekenis door buiten zichzelf te kijken, naar zijn verbondenheid met deze ideeën. Je bent mens door je verbondenheid met het rationele principe waarvan de kosmos doortrokken is.

Bij het klassieke christelijke mensbeeld van kerkvader Augustinus is die verbondenheid met een betekenisvolle buitenwereld er nog steeds. De platonische ideeën hebben bij hem plaatsgemaakt voor God en de goddelijke scheppingsgedachten. Maar hij wijst de weg naar God al wel via de menselijke ziel. Er is dus bij hem al sprake van een zekere verinnerlijking. Bij Descartes werd die verinnerlijking eeuwen later geradicaliseerd.

Maar het atomistische mensbeeld van Descartes leidde tot allerlei problemen. Waar hij zelf nog vol zelfvertrouwen zichzelf, God en de wereld meende te kunnen bewijzen, bleek algauw dat dit optimisme niet vol te houden was. David Hume begon te twijfelen aan zijn zintuigelijke waarnemingen en even later stelde Immanuel Kant dat we vanuit ons eigen denken eigenlijk niets over God kunnen weten.

Het probleem van de elkaar bevechtende christelijke kerken werd dus opgelost door een nog veel groter probleem. Van een mensbeeld waarin de mens zichzelf als onderdeel van een groter geheel, een groter iets, verbonden met God beschouwde, was de mens nu alleen, geïsoleerd en op zichzelf geworpen. De mens was voortaan alleen, zonder God in de buitenwereld.

Brug

Terug naar de apologetiek. Je kunt je voorstellen dat die in de periode van de verlichting en erna probeerde in te spelen op de verandering die Descartes had aangebracht door de rede zo centraal te stellen. Als je nu met het verstand kunt bewijzen dat God bestaat, dan hebben we door middel van het denken de weg tussen mens en God weer hersteld en de verlichting met haar eigen wapen verslagen. Als iedereen de onweerlegbaarheid van de argumenten ziet, gaat men weer geloven in God. Dan komt alles goed.

Maar dat gebeurde niet. Waarom niet? Omdat kennis eenvoudig niet voldoet als middel om de brug tussen mens en God te slaan. Het begint met geloof. Het begint met een mens die reeds verbonden is met God. Je zou zelfs kunnen zeggen dat waar mensen zichzelf zien als onderdeel van een groter geheel en verbonden met God, het kenprobleem (van Hume en Kant) gewoon niet aan de orde komt. Pas zodra je begint met een mensbeeld van een autonome, geïsoleerde mens die zelf basis en beginpunt is, wordt het kennen een probleem. Ons vermogen te kennen is ons niet geschonken om autonoom, los van God, te functioneren. Je zou kunnen zeggen dat bij een gezond mensbeeld het kennen goed functioneert, maar dat bij een ongezond mensbeeld het kennen ook ziek blijkt te worden.

Een voorbeeld van een mens die zichzelf zag als onderdeel van een groter geheel en verbonden met God, en pas van daaruit denkend tot argumenten voor het bestaan van God probeerde te komen, is de middeleeuwse theoloog Anselmus. Zijn argument voor Gods bestaan was geen poging om eerst God te bewijzen om dan in God te gaan geloven. Zijn motto was juist: „Ik geloof opdat ik mag begrijpen.”

Aanklacht

Hierom werken apologetische argumenten dus meestal alleen voor mensen die reeds in God geloven: het begint met geloof en verbondenheid met het grotere geheel, pas daarna komt het kennen. Vanaf het moment dat Descartes het kennen geïsoleerd vooropstelde, ging het daarom bergafwaarts met het geloof.

Apologetiek kan hiervoor geen echte oplossing bieden, omdat het probleem te diep zit. Apologetiek is in zekere zin zelf onderdeel van het probleem van de moderne mens, voor zover het los van geloof God probeert te bewijzen. Een echte oplossing zou zijn om met een mensbeeld te beginnen dat weer verbonden is met het geheel (en met God). Maar we kunnen niet zomaar terug in de tijd, en het werkt ook niet wanneer de doelgroep wel het kennen en het kenprobleem vooropstelt.

Toch lijkt het erop dat met de komt van het postmoderne denken er zich nieuwe mogelijkheden voordoen. Je kunt het postmodernisme zien als één grote aanklacht tegen de gedachte dat het autonome denken de oplossing is. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor een apologetisch gesprek. Hoe precies, is moeilijk te zeggen. Het zal moeten blijken bij de schutting of aan de koffie.

Jos de Keijzer, promovendus aan Luther Seminary in Minnesota (VS). Heeft u een vraag voor deze rubriek of wilt u reageren? weerwoord@refdag.nl

 

Bron: www.refdag.nl, 7 januari 2014

Twee leden bestuur Protestantse Kerk bezoeken luchtmachtbasis in Turkije

IncirlikDr. A. J. Plaisier en mr. Marjoleine Engelbert-Clarenbeek, lid van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland, hebben recent een bezoek gebracht aan de luchtmachtbasis Incirlik in Turkije.

Zij waren daar op uitnodiging van hoofdkrijgsmachtpredikant ds. K. H. Ubels, meldde de Protestantse Kerk vrijdag. De moderamenleden woonden een kerkdienst bij en voerden gesprekken met de aanwezige militairen. Er zijn 250 Nederlanders op de basis gestationeerd. Ze verdedigen de inwoners van Adana en het Turkse luchtruim en grondgebied tegen aanvallen met raketten uit Syrië.

Het krijgsmachtpastoraat wordt als „heel waardevol en buitengewoon nuttig” beschouwd, constateerde Engelbert. „Er is veel waardering voor onder de militairen.”

Foto’s Martijn Bronkhorst

Redactie Kerk

Bron: www.refdag, 22 november 2013

Incirlik