DE ARK ZICHTBAAR

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 25: Openbaring 11:15 – 12:12.

We lezen vandaag nog eens Op.11:15-19 en dan samen met Op.12:1-12.
In vroeger tijden bestond de hoofdstukindeling niet, daarom lezen we deze keer dit stuk alsof het één tekst is. Zodat we naar het verband kunnen zoeken.
Tirza legde vorige week zo prachtig uit hoe de zevende bazuin, (de láátste bazuin!), luide stemmen in de hemel vrijzette om te roepen dat dit het moment was van enorme ommekeer:
HET moment dat God ‘Zijn grote macht opneemt en het Koningschap aanvaardt’.

Dat God Zijn macht opneemt heeft te maken met de executie van Zijn oordeel die gaat plaatsvinden. De Dag van Gods oordeel breekt aan, zie vs.18:
‘… Uw toorn is gekomen
– en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden
– en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten
– en om te verderven wie de aarde verderven.
Gods oordeel houdt dus zowel Zijn beloning in als Zijn verderf.
De tijd van de zevende zegel is de vervulling van Gods geheimenis, Gods raadsbesluit. (Op.10:7)

Voordat dit gebeurt vindt er iets heel groots plaats:
de Tempel in de hemel gaat open en de Ark des verbonds wordt  zichtbaar!. Wat een oogverblindende glorie en almacht van God komt er tevoorschijn!
De aardse Tempels waren slechts schaduwen, afspiegelingen van deze échte hemelse Tempel. Mozes mocht wel 40 dagen in die hemelse Tempel verblijven en moest de aardse Tempel precies zó maken als hij gezien had (Ex.25:9). Ook David had een blik mogen slaan in de hemelse Tempel (1Kron.28:19).
Eenmaal per jaar ging de aardse Tempel open en werd de Ark zichtbaar. Maar niet voor iedereen, alleen voor de door het bloed gereinigde Hogepriester. De rest moest wachten tot de verzoening door Christus was voltooid en het Bloed van Jezus het hemelse Verzoendeksel had bereikt.
Je zou dit zichtbaar worden van de Ark kunnen zien als de grote Yom Kippoer, de Gróte Verzoendag, die zowel verzoent wie vrijmoedig nadert tot de Troon der genade (Hebr.10:19,20), als die oordeel brengt over wie Hem haten.
Wat betekende het in het OT als het volk hun vijanden tegemoet trok met de ARK voorop?
Dat betekende de zekerheid dat God hen de overwinning ging schenken. De heerschappij van God openbaarde zich in volle kracht. De vijanden wisten dat en ze vréésden de God van Israël!
Ook op dit glorieuze moment in Op.11 zien we de ARK zichtbaar worden; de heiligheid, kracht en glorie van God is oogverblindend.  Het geeft aan dat confrontatie op komst is, Gods kracht gaat geheel zichtbaar worden en Zijn overwinning manifest. Het oordeel wordt uitgevoerd.
En het bijzondere is: God doet dat niet in Zijn Eentje,  maar met de inzet van Zijn volk. De Ark voorop en Gods volk er achteraan.
Daarover gaan we meer ontdekken in Openb. 12.

Als de Ark zichtbaar is geworden in de hemel – dus de uitvoering van de overwinning op gang komt – zien we daar nóg iets groots, een GROOT teken:
Op.12:1 ‘En er werd een groot teken in de hemel gezien: een VROUW, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd’.
Uit hoofdstuk 12 blijkt dat het eerste gebied waar God Zijn macht gaat manifesteren de hemelse gewesten is. Want er kwam oorlog in de hemel. Met ‘de hemel’ wordt bedoeld de plek waar de strijd plaatsvindt, de plek dus waar satan óók is. En in Op.12:8 lezen we dan ook dat satan uit de hemel wordt gesmeten.
Aangezien het om een gróót teken gaat, is dit teken vast heel belangrijk.
Volgende week gaan we hier dieper op in.
Voor nu willen we je vragen op te schrijven welke kenmerken je ontdekt bij dat grote teken aan de hemel: de Vrouw.
Lees, overpeins en ‘over-bid’ deze hoofdstukken, dan worden ze je steeds meer eigen en groeit er meer begrip.

DANKEN EN BIDDEN:
* Beschrijf de eigenschappen van de vrouw die we als groot teken zien in de hemel.
* Dank U Heer, dat U tot ons wilt spreken door deze woorden van Openbaring. Geen enkel profetisch woord staat een eigenmachtige uitleg toe (2Petr.1:20), Heer wilt U ons met elkaar UW UITLEG geven? Wilt U ons deze woorden doen verstaan?
* Heer, we danken U dat U zoveel gezegd hebt over de tijd waarin we leven, dat U ons niet ‘als wezen’ hebt achtergelaten. Dank U dat we getroost mogen worden door Uw Aanwezigheid, door Uw woorden, Uw Geest, Uw liefde en waarheid. Dank U dat U waard bent om voor te leven en te sterven.
* Heer, bereid ons voor op alle dingen die gaan komen. Spreek tot ons over wat we moeten doen, maken, kopen, zeggen….. Leid ons door Uw Heilige Geest. Help ons om gehoorzaam te zijn aan wat U ons ingeeft, om Uw stem serieus te nemen, U te volgen waar U gaat.
* We bidden voor ons land, dat we wakker worden voor wat er gaande is en dat we in rust en geloof en eensgezindheid stelling zullen nemen voor U.
* We bidden voor onze kinderen, dat we als wakkere ouders om onze kinderen heen zullen staan om ze te beschermen, en onze grootouders en vrienden daar omheen; dat we kringen van verbondenheid en eenheid zullen vormen. Wilt U de harten van de kinderen brengen naar die van ouders en andersom, en elke kloof in gezinnen en gemeenschappen dichten door vastbesloten overgave aan U.

BIJLAGEN:
‘2021. Terug naar normaal?´ (Anne Borkent, Pastor C3 Rivers Church in Arnhem en Nijmegen)
Een helder boek dat mensen helpt om dieper te graven, vragen te stellen en antwoorden te vinden over deze tijd.
https://2021terugnaarnormaal.nl/bestel-boek
(Of bij je eigen evangelische boekhandel)