De eerste vier zegels

Vandaag kijken we naar de eerste vier zegels in Openbaring 6.
Om goed te begrijpen wat deze zegels betekenen is het vooral belangrijk te weten Wie de zegels opent. Als we kijken naar Openbaring 6 kunnen we makkelijk bang en onrustig worden van alle heftige dingen die daar staan. Maar vergeet niet dat het Jezus is Die de zegels opent. Het is niet zo dat de duivel in Openbaring op eigen houtje een chaos creëert. Het is Jezus Die de zegels opent en de regie heeft over wat er vervolgens gebeurt. Hij opent de zegels, omdat Hij een atmosfeer wil creëren waarin de oogst binnenkomt, de kerk gereinigd wordt en de duisternis geoordeeld wordt. Hij zal alles verwijderen wat liefde in de weg staat. Ik moet vaak denken aan deze woorden van Mike Bickle:

“Wanneer Jezus de aarde reinigt van al het kwaad, zal Hij de minst hevige middelen gebruiken om het grootste aantal mensen te bereiken op het diepste niveau van liefde zonder ook maar iemand van zijn vrije wil te beroven.”

Het eerste wat er in hoofdstuk 6:1 staat, is dat het Lam het eerste zegel opent. Dit getuigt ervan hoe Jezus Zijn plan uitvoert met de karaktertrekken van het Lam dat Zijn eigen leven voor de mensen gaf. Met die zelfopofferende liefde voert Hij dit plan uit en opent Hij de zegels.

Daarna lezen we in hetzelfde vers dat een van de vier dieren zegt: “Kom en zie!” Bij de volgende drie zegels wordt dit ook gezegd. Het is een aanmoediging voor ons om in Gods aanwezigheid te komen om goed te kunnen begrijpen wat de zegels inhouden. Het is belangrijk om dichtbij God te leven, Zijn hart te kennen en vanuit die plek van intimiteit met Hem deze dingen te bestuderen. Dan zullen we openbaring krijgen en kunnen begrijpen waar het op aan komt (Psalm 36:10).

Wat we bij de eerste drie zegels zien, is eigenlijk wat er gebeurt als God Zijn beschermende hand terugtrekt van de rebellerende mensheid om hen over te geven aan wat ze echt willen. Dit, zodat duidelijk wordt wat de vrucht is van wat de mensheid zonder God teweeg brengt. Als we kijken naar de zegels, zien we dat het openen van het ene zegel logischerwijs het openen van het volgende zegel als gevolg heeft.

(Ik ben me ervan bewust dat er verschillende theorieën zijn om het boek Openbaring te interpreteren. Ik hoop dat hoe je ook tegen Openbaring aankijkt, deze studie een verrijking voor je mag zijn terwijl je het boek biddend met God bestudeert. Neem het mee in Zijn aanwezigheid en vraag Hem Zelf je openbaring te geven.)

Openbaring 6:1-2:
‘En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.’

Ik geloof dat bij het openen van het eerste zegel, de antichrist openbaar wordt, die rondtrekt als een man van vrede en recht, zich voordoend alsof hij een soort messias is. Hij komt op een wit paard en heeft een boog en een kroon. Hij heeft een boog, maar hij gebruikt hem niet. Hij trekt uit zonder oorlog te voeren, maar overwint met misleidende diplomatie. Hitler deed dit ook in het begin; hij overtuigde mensen met mooie woorden en kreeg een grote meerderheid achter zich aan. Dat hij zo kan rondtrekken is omdat hij geeft wat de meerderheid van de mensen graag wil en God Zijn hand terugtrekt om de mensen te geven wat zij willen.

Openbaring 6:3-4:
‘En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.’

Het tweede zegel zou te maken kunnen hebben met een laatste wereldoorlog. De context waarin deze oorlog uitbreekt, is de valse wereldvrede die bij het eerste zegel door de antichrist is bewerkstelligd.
In 1 Thess. 5:3 staat dat zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid. Er zal een valse wereldvrede zijn. Het terrorisme zal onder controle lijken te zijn. Het conflict in het Midden Oosten zal opgelost lijken te zijn. En de mensen zullen denken: eindelijk vrede en veiligheid! Maar 1 Thess. 5:3 gaat verder:

‘Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’

Het zal een valse vrede geweest blijken te zijn en dat is de context waarin het verderf zich openbaart, de wereldoorlog waardoor vrede van de aarde wordt weggenomen en mensen elkaar afslachten.

Openbaring 6:5-6:
En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.’

Bij het derde zegel zien we een zwart paard met een ruiter met een weegschaal. Een weegschaal staat voor de economie. Er wordt gezegd een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. Een penning kun je vergelijken met wat in die tijd een dagloon was.  Dus alleen al om wat tarwe, een basisbehoefte, te kopen, zullen mensen al een dagloon kwijt zijn. Dit spreekt dus van economische crisis en vervolgens hongersnood, wat beide ook een gevolg is van het vorige zegel: wereldoorlog. De olie en wijn zouden kunnen staan voor de rijkere klasse. De elite zou dan niet door deze crisis en hongersnood geraakt worden. Het verschil tussen arm en rijk zal dan steeds groter worden.

Openbaring 6:7-8:
En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.’

Door het vierde zegel worden de dood en het rijk van de dood vrij gezet. Dood is een gevolg van hongersnood en economische crisis (derde zegel), maar ik geloof dat het vierde zegel ook te maken heeft met wat God spreekt in Ezechiël 4:21:

Want zo zegt de Heere HEERE: Ook al zend Ik Mijn vier ergste oordelen – zwaard, honger, wilde dieren en pest – naar Jeruzalem om daar mens en dier uit te roeien…’

De manier waarop een vierde deel van de aarde gedood wordt, komt heel erg overeen met de manieren die God gebruikt als Hij Zijn vier ergste oordelen zendt. Het zou kunnen zijn dat na de eerste drie zegels, waarin God Zijn beschermende hand terugtrok en de rebellerende mensheid zijn gang liet gaan, Hij bij het vierde zegel zegt: genoeg! en Zijn vier ergste oordelen zendt. Vanaf het vijfde zegel zien we namelijk ook geen ruiters op paarden meer, maar bovennatuurlijke interventie vanuit de hemel. Daarover de volgende keer meer…

Gebed:
* Vraag God om je dieper in Zijn aanwezigheid te brengen, je aan Zijn hart te trekken en je vanuit die plek meer openbaring te geven over Zijn plan in de eindtijd.

* Breng de dingen die je in Openbaring 6 bent tegengekomen en wat onrust of angst in je hart heeft gebracht, bij God en vraag Hem je op die plekken te vullen met Zijn liefde en kracht.

* Vraag God om je duidelijk te maken in hoeverre de crisis waarin we nu zitten al een (stukje) vervulling zouden kunnen zijn van deze gerichten. Vraag God om ons hart alert te maken om de woorden van Openbaring op de juiste tijd te herkennen in de actuele situatie.

* Dank Jezus dat Hij alles in de hand heeft en precies weet wat Hij doet en dat Hij jou nooit uit Zijn hand zal laten roven.