De kracht van gebed – week 28

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. (Jac. 4: 2-3)

Jezus leert ons bidden:
Hij zeide tot hen: ‘Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.’(Lucas 11)

Geeft Jezus ons hier een standaard of een format hoe wij moeten bidden?
Ik geloof het niet, want even verderop in vers 9 zegt Hij: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.’

Dit lijkt meer op een persoonlijke band die Hij met ons wil aangaan.
Jezus is vooral op zoek naar relatie. Als wij Hem vinden dan komen wij door Hem bij het vaderhart van God: 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. (Efeze 2)

Bij dit vaderhart is een gigantische rijkdom voor ons weggelegd. Een rijkdom die niet in geld is uit te drukken:
16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.’ (Joh.15)

We lezen hier dat aan gebed een voorwaarde verbonden is en dat is vragen in de naam van Jezus. Hoe kunnen wij dan vragen in de naam van Jezus? Dat kunnen wij alleen maar als we vol zijn van Zijn geest? Wanneer zijn we vol van Zijn geest? ‘Indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.’ (Rom 10:9)
Je bent dan opnieuw geboren. Geboren uit water en geest.

26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Rom.8)
Hier staat dat wij niet eens kunnen bidden uit onszelf naar Gods wil. Wat geweldig dat Gods Geest onze Geest in staat stelt om naar Zijn wil te bidden.

21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, 22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 23 En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. 24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. (1 Joh.3)

Vragen:

  1. Wat betekent gebed voor jou?
  2. Heb je na een gebed al eens ontvangen? ‘Wie bidt ontvangt’ (Lucas 11)
  3. Heb je vrijmoedigheid tegenover God?

 

 

Gebed week 28

 • Deze week danken wij de Heer voor het krachtige werk wat Hij begonnen is bij de Krijgsmacht. Hij zal niet laten varen dat wat Zijn hand begonnen is.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Gerrit Zalm gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden.
 • De uitgezonden collega’s en hun familie.
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.
 • Het werk van de geestelijk verzorgers.
 • Onze positie als Christen op de werkplek.
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj Koot kazerne en op Camp New Amsterdam in Soesterberg.
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten