Deel 2: Bekering, de enige weg tot waarachtig geloof

Bekeer u en geloof het Evangelie (Markus 1:15)
De komende zes weken zullen we zes fundamentele grondbeginselen van ons geloof behandelen. Deze zes grondbeginselen worden genoemd in Hebreeën 6:1-2:

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

Deze week beginnen we met bekering van dode werken.

In Handelingen 20:20-21 geeft de apostel Paulus zelf een samenvatting van de boodschap van het Evangelie die hij aan de mensen in Efeze gepredikt had. Hij zegt:

U weet hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.

De volgorde van Paulus’ boodschap is: eerst bekering; dan geloof.
Zonder uitzondering is door het hele Nieuwe Testament bekering het eerste antwoord op het Evangelie dat God van ons vraagt. Niets anders mag daar vóór komen en niets anders kan deze plaats innemen. Echte bekering moet altijd voorafgaan aan waarachtig geloof. Zonder zo’n bekering is geloof niet meer dan een lege belijdenis. Dat is een belangrijke reden waarom de geloofservaring van zovele christenen tegenwoordig zo labiel en onzeker is. Zij proberen te bouwen zonder dat eerste van de grote en fundamentele grondbeginselen: bekering. Zij belijden geloof, maar hebben nog nooit een waarachtige bekering in praktijk gebracht. Als gevolg daarvan bewerkt het geloof dat zij belijden voor hen noch de gunst van God, noch de achting van de wereld.

Op veel plaatsen is men tegenwoordig een stap te ver gegaan met het vereenvoudigen van de boodschap van het Evangelie. De boodschap die tegenwoordig vaak gepredikt wordt is: ‘Geloof alleen maar.,,’ Dat is echter niet de boodschap van Christus. Jezus en Zijn apostelen predikten: Bekeer je en geloof. Elke prediker die de oproep tot bekering weglaat, misleidt zondaren en vertegenwoordigt God op de verkeerde manier. Want in Handelingen 17:30 vertelt Paulus ons dat ‘God nu overal aan alle mensen verkondigt dat zij zich moeten bekeren.’ Dat is het algemene bevel van God aan het hele menselijke geslacht: Overal moeten alle mensen zich bekeren.

Vragen
Ken jij de betekenis van het woord bekering?
NT ‘‬metanoein‪’. ‘het veranderen van iemands denken’. Dus niet een emotie, boetedoening, rituelen, voorschriften, maar een beslissing.‬ innerlijke beslissing
OT ‘zich keren’, ‘terugkeren’, ‘omkeren’. uiterlijke handeling
Wat zou de eerste reactie van een zondaar op Gods openbaring moeten zijn?
Markus 1 vers 15 waar: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;  bekeer u en geloof het Evangelie. Eerst bekering!!!
Wat zijn dode werken?
‘Dode werken’ zijn alle daden en activiteiten die niet gebaseerd zijn op bekering en geloof. Ze slaan zelfs op de religieuze daden en activiteiten – zelfs van belijdende christenen – als die niet op deze basis berusten.
Jesaja 64:6 …Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed.‬
Wie heeft de eerste stap gezet? God of jij?
Waarachtige bekering begint bij God Komt voort uit de vrije, soevereine genade van God. Los van het werk van Gods genade en de werking van Gods Geest is de mens aan zichzelf overgelaten en niet in staat zich te bekeren.
Lees: Psalm 80:4, 8 en 20; Klaagliederen ‪5:21; Johannes ‪6:44
De eerste stap van de zondaar naar God begint bij God, die werkt en de zondaar door Zijn Heilige Geest trekt, opdat hij zich bekeert.

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en laat je hierin vooral leiden door de Heilige Geest.
Neem met elkaar meer tijd voor gebed als gebruikelijk.
Tip: plan voor werktijd in kleinere groepen gebed-samenkomsten. Kan een kwartiertje voor het werk zijn of desgewenst langer.
Bid specifiek en schrijf op waar je voor gebeden hebt. Ga Gods hand zien op jouw werkplek!

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten