Deel 10: Jezus’ doop is een voorbeeld om na te volgen

Deze week wellicht een riskant onderwerp. In de kringen vraag ik de Heer altijd om wijsheid als dit onderwerp ter sprake komt en vooral leiding door Zijn Geest.
Toch moeten we dit onderwerp niet mijden meen ik. We zitten nu eenmaal in een serie over de fundamenten van ons geloof naar aanleiding van de tekst in:

Hebreeën 6:1-2:
Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

Voordat u de tekst gaat lezen met u kring wil ik benadrukken dat wij alleen uit geloof behouden zijn en de doop in die hoedanigheid niet zaligmakend is. Ik wens u heel veel zegen deze week met het behandelen van dit thema in Gods Geest

Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries

Jezus’ doop is een voorbeeld om na te volgen
Het Schriftgedeelte waarmee we de christelijke doop het best kunnen introduceren, beschrijft de doop van Jezus Christus zelf.
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Mattheüs 3:13-17)

Jezus onderging niet dezelfde soort doop als alle andere mensen die door Johannes gedoopt werden. Johannes stelde twee belangrijke eisen: bekering en het belijden van zonden. Jezus Christus had echter nooit enige zonde begaan die Hij moest belijden, of waarvan Hij zich moest bekeren.
Dit is in overeenstemming met de woorden van 1 Petrus 2:21-22:
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is…
Johannes zelf erkende dit duidelijk, want in de passage die we zojuist gelezen hebben zegt hij: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? (Mattheüs 3:14). Jezus antwoordt echter: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. In dit antwoord van Jezus vinden we de reden waarom Jezus gedoopt werd, en de eigenlijke betekenis van de christelijke doop, in tegenstelling tot het tijdelijke karakter van de doop van Johannes. Jezus werd niet door Johannes gedoopt als een uiterlijk getuigenis dat Hij zich bekeerd had van Zijn zonden – want er waren geen zonden waarvan Hij zich moest bekeren. Volgens Jezus’ eigen uitleg werd Hij gedoopt opdat Hij alle gerechtigheid zou vervullen (of ‘voltooien’!).

Hiermee – evenals in veel andere facetten van Zijn leven en bediening – gaf Jezus bewust een voorbeeld om na te volgen. Door zich door Johannes te laten dopen, gaf Hij heel bewust een voorbeeld en een model van de doop waarin Hij wilde dat christenen Hem zouden volgen. Jezus werd niet door Johannes gedoopt omdat Hij zich van Zijn zonden had bekeerd. Petrus verklaart dat Jezus geen zonde gedaan heeft en dat er in Zijn mond geen bedrog is gevonden. Maar door zich zo te laten dopen, liet Hij een voorbeeld na voor alle christenen, opdat zij in Zijn voetstappen zouden treden.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten