Skip to content Skip to footer

Disclaimer

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van diegenen waarmee wij contact hebben. Dit geldt zowel voor deelnemers aan kringen als bijvoorbeeld voor leveranciers met wie wij samenwerken. Gezien de aard van onze activiteiten wordt met onze contacten regelmatig gesproken over persoonlijke onderwerpen. Als u zich bij ons betrokken toont, stelt u persoonlijke informatie beschikbaar die nodig is om het werk van de NCOK optimaal uit te kunnen voeren.

Relaties van de NCOK stellen een discreet omgaan met hun belangen op prijs. Wij gaan zorgvuldig en discreet om met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Wij verlenen geen toestemming aan derden om gebruik te maken van onze bestanden en sturen zelf ook geen aanbiedingen aan site-bezoekers op verzoek van derden. Wel willen wij graag op de hoogte blijven van het aantal bezoekers van onze website, welk deel van de site het meest wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Door middel van deze informatie kunnen wij deze website optimaliseren om onze bezoeker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Alle verstrekte informatie wordt door ons opgeslagen en bewaard. Relaties die zich via de website aanmelden ontvangen een bevestiging. Wij zullen uw gegevens nooit aanwenden voor andere activiteiten dan onze eigen.

Disclaimer

Wettelijke kennisgeving – Disclaimer

Voor alle pagina’s van de website van de Nederlandse Christen-militairen Ontmoetingskring “Cornelius” (verder: NCOK) geldt: © 1929-heden, NCOK. Alle rechten voorbehouden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U DEZE WEBSITE BEZOEKT EN GEBRUIKT

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze overeenkomst (“Overeenkomst”). Deze site is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door NCOK en/of zijn dochter- en/of zusterorganisaties (aangeduid met “NCOK”, “wij”, “ons” of “onze”).

Auteursrecht

Het auteursrecht op het materiaal dat zich op de website van NCOK bevindt berust, tenzij anders aangegeven, bij NCOK. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald of schriftelijk toegestaan is door NCOK, heeft niemand het recht welke informatie dan ook van de NCOK website op welke manier dan ook te kopiëren of openbaar te maken. Materiaal van en/of op deze website of welke andere website dan ook die eigendom is van, beheerd en onderhouden wordt door, of onder licentie staat van NCOK, mag op welke manier dan ook, maar niet gelimiteerd tot, worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgebracht, geüpload, gepost, verzonden of verspreid. Wel mag u één kopie van het materiaal downloaden op welke losstaande computer dan ook, mits dit materiaal uitsluitend bestemd is voor uw persoonlijke, niet-commerciële thuisgebruik en u alle vermeldingen omtrent auteursrecht en andere eigendomsrechten intact laat.

Vrijwaring

Deze website en alle informatie die hij bevat, wordt geleverd op een “as is“-basis, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, inclusief (onder andere) de geïmpliceerde garanties voor verkoopbaarheid en toepasselijkheid voor een bepaald doeleinde of niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden staan het uitsluiten van geïmpliceerde garanties niet toe, dus het is mogelijk dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie op deze website en de producten en diensten die beschreven worden, kunnen periodiek gewijzigd worden.

Beperking van de aansprakelijkheid

NCOK doet nadrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid met betrekking tot elke andere website die u via deze website opent. Besef goed dat, als u een website opent die niet beheerd en/of onderhouden wordt door NCOK, deze website los staat van NCOK en dat NCOK geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een website die niet beheerd en/of onderhouden wordt door NCOK niet dat NCOK enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen die ervoor zorgen dat alles wat u gebruikt vrij is van schadelijke zaken als virussen. In geen geval is NCOK in verband met deze website of enige aan deze website gehyperlinkte website ten opzichte van enige partij aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door (onder andere) mislukking van prestaties, fouten, weglating, directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade, inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving, bedrijfsbeëindiging, het verlies van programma’s of gegevens op uw computersysteem of anderszins, zelfs al zouden wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn van het risico van zulke schade.

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie

NCOK stelt het op prijs als u contact opneemt en wij horen graag uw mening over onze diensten. U begrijpt dat wij via onze website liever geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie van u ontvangen. Wij verzoeken u daarom er rekening mee te willen houden dat NCOK alle informatie die en materiaal dat u ons toestuurt zal beschouwen als niet-vertrouwelijk. Door NCOK informatie of materiaal toe te sturen, geeft u NCOK het onbeperkte en onherroepelijke recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, uit te voeren, aan te passen, te verzenden en te verspreiden en geeft u NCOK ook toestemming elk idee of concept dat, en elke kennis of techniek die u ons toestuurt voor elk doel te gebruiken.

Fotografie

Alle foto’s zijn rechten vrij, tenzij anders vermeld, afkomstig van www.unsplash.com of www.defensie.nl.