Een Paasboodschap aan Nederland: Van corona naar Kroon…

Een Paasboodschap aan Nederland in coronatijd: Van corona naar Kroon… 

We leven in een aangrijpende tijd. De zeer ontwrichtende corona-storm houdt ons land flink in z´n greep. Niet alleen de regering en tal van zorgverlenende instanties zijn druk bezig om alle zeilen stevig bij te zetten. Ook voor ons als volk wordt vanuit de Bijbel een weg getoond waarop wij verantwoordelijkheid kunnen nemen, nu het heersende coronavirus mensenlevens eist en tal van andere schade berokkent. Daarom wordt uw aandacht gevraagd om stil te staan bij de Week van Bezinning rondom Pasen.

Nederland heeft als natie een christelijke grondslag. Dit klinkt ook door in ons vijftien coupletten tellend volkslied het Wilhelmus. Daarin deed Willem van Oranje een beroep op God voor uitredding uit een benauwde situatie. Met een week van nationale bezinning wordt ook nu het Nederlandse volk aangespoord om God om uitredding te vragen uit een situatie die onze gehele samenleving diep raakt. Want juist díe God laat via de Bijbel weten: “Wanneer het volk dat Mij toebehoort zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonden vergeven en het land genezen” (2 Kronieken 7:13-14). En net als tóen horen we ook nu op aarde over droogte, over sprinkhanenplagen, en over een ´pest´ als het coronavirus.

Juist het feit dat deze onzichtbare vijand ons tot in de huizen terugdringt, doet ons denken aan een verhaal in de Bijbel. Daarbij was eveneens sprake van een onzichtbare verderver die rondging onder het volk. Een gebeurtenis die staat opgetekend in het Bijbelboek Exodus, hoofdstukken 12 t/m 15: Een historische gebeurtenis waarbij een volk werd uitgeleid richting vrijheid. Een verlossingsverhaal dat juist ook de grondslag vormt onder het Paasfeest dat wij tot op de dag van vandaag als nationale feestdag kennen. Oók in dat verhaal was sprake van een situatie waarbij het volk ter zelfbescherming de opdracht kreeg om zich in de huizen terug te trekken. Daar in hun huizen moesten zij een geloofsdaad uitvoeren, zodat de verderver aan hun huizen voorbij zou gaan. Juist díe geloofsdaad zou vooruit wijzen naar het vernieuwde Pasen, waarbij herdacht wordt dat God de ´plaag van de zonde´ op zijn Zoon Jezus Christus deed neerkomen (Jesaja 53). Zíjn geofferde bloed zou plaatsvervangende vergeving schenken aan een ieder die dit in geloof wil aannemen.

We weten allemaal dat het moeilijk kan zijn om die liefhebbende God te zoeken en te vinden. Het Bijbelboek van de profeet Jesaja zegt hierover dat “het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons” (Jesaja 59:2). Echter, met Pasen wordt erbij stil gestaan dat God zélf tweeduizend jaar geleden die verbroken relatie heeft willen herstellen, door van Zijn kant ons Zijn hand toe te reiken. En nu nodigt Hij in deze crisistijd ons als volk uit om op onze beurt Zijn uitgestoken hand vast te grijpen en ons uit de situatie te laten uitleiden.

Met de Week van Nationale Bezinning wordt Nederland uitgenodigd om stil te staan bij de verlossing die God ons in deze tijd wil aanbieden. Met 2 Kronieken 7:14 als leidraad kunt u hier naar eigen inzicht invulling aan geven. Voor zover uw situatie het toelaat stellen wij voor om op woensdag 8 april een tijd van verootmoediging te houden. ´s Avonds kan de maaltijd gebruikt worden, waarbij men stil kan staan bij het verlossingsverhaal van een heel volk uit de verdrukking (Exodus 12). Zij die geloof hechten aan het plaatsvervangend offer van Jezus kunnen overwegen om daarbij het avondmaal te vieren (Lukas 22:15). In de zeven dagen daarna kan door persoonlijk (be)rouw over de zonde God gebeden worden om Zijn vergevende en genezende genade. Halverwege deze zeven dagen wordt op zondag 12 april Jezus´ opstanding gevierd, waarmee de dood en het coronavirus niet het laatste woord hebben. En de week kan op woensdag 15 april worden afgesloten met een viering ´Ik, de HEER ben Uw Heelmeester´, als dank voor Gods overwinnende genade (Exodus 15:26 ; Psalm 130:4).

Op deze website vindt u meer informatie over het programma van deze week.

https://www.nederlandviertpasen.nl/