Skip to content Skip to footer

Giften en beleidsplan Stichting NCOK

Beleidsplan van de Stichting NCOK, Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring ‘Cornelius’ 2023-2028, Verantwoording 2022

Naam, fiscaal nummer, contactgegevens

De Stichting Nederlandse Christen Militairen Ontmoetingskring, hierna te noemen: de Stichting, is opgericht op 1 december 1930.

De Stichting is statutair gevestigd in Den Helder, Timorlaan 31, 1782 DJ Den Helder.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41179446 en is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN: 816755309.
Het bankrekeningnummer is NL08 INGB 0008 9857 62
De stichting ‘NCOK’ heeft de (kleine) ANBI-status.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u deze zaken verder nalezen.Graag vermelden als U een specifiek NCOK-doel wilt steunen, zoals bijv.: Leiderschapstraining discipelschap

Doelstelling volgens de regelgeving

Dit beleidsplan is bedoeld om duidelijkheid te scheppen in het fundament, de visie, en doelstellingen van de NCOK.
Het fundament van de NCOK is het geloof in Jezus Christus. Het NCOK bestuur wil functioneren als een organisme. Iedereen binnen haar of zijn specifieke talenten.
De visie van de NCOK rust op drie pijlers t.w. Gemeenschap, Discipelschap en Getuigenis. De NCOK richt zich zowel op militairen als burgers bij Defensie en heeft een interkerkelijk karakter.
Omdat wij voor Defensie werken, willen we graag een bestuur zijn vanuit alle geledingen, zowel v.w.b. krijgsmachtdelen, als generaties, als denominaties. Binnen die veelkleurigheid zoeken we naar de diverse gaven en talenten die God ons heeft gegeven met als hoofddoel:
broeders en zusters bemoedigen en inspireren. Anderen /collega’s bij Jezus brengen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

 1. Het oprichten en onderhouden van lokale christelijke kringen bij defensieonderdelen in samenwerking met de Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht .
 2. Het onderhouden van een website: ncok.nl
 3. Het organiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag.
 4. Regelmatig contact met elkaar onderhouden als kringleiders.
 5. Ons geloof uitleven naar onze omgeving.
 6. Kringen promoten op de werkplek.
 7. Kringleiders ondersteunen en toerusten.
 8. Onderhouden van contacten met Christelijke organisaties waarmee we gemeenschappelijke doelen hebben.
 9. Onderhouden van internationale contacten.
 10. Elkaar aanmoedigen deel te nemen aan militaire christelijke evenementen in binnen- en buitenland.

Toekomstvisie

 1. Functioneren als een organisme waarbij voortzetting een vanzelfsprekendheid wordt.
 2. Meer vrijmoedigheid onder gelovigen bij defensie, waardoor meer draagvlak ontstaat onder ongelovigen en bij de organisatie.
 3. Een evangelisatieteam dat samen met de kringleiders kringpromotie doet op kazernes. Kringleiders leren om buiten hun kring draagvlak te krijgen voor hetgeen zij doen en uitleven.
 4. Kringleiders die zijn toegerust om op een Bijbelse wijze de principes van Gemeenschap, Discipelschap en Getuigenis toe te passen.
 5. Iedereen voelt zich verbonden met onze buitenlandse broeders en zusters onder het motto: ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’.
 6. Andere organisaties weten ons te vinden en andersom. We versterken elkaar.
 7. De onderlinge band versterken, maar ook weer nieuwe contacten leggen door samen te reizen of aan een evenement deel te nemen.
 8. Het organiseren van praktische hulp, zoals de hulp na de orkaan op St Maarten.

De wijze waarop inkomsten worden verkregen

De NCOK is geheel afhankelijk van giften en donaties.

Wijze waarop het vermogen wordt beheerd en besteed

De Stichting houdt een rekening courant aan met een daaraan gekoppelde spaarrekening. Er zijn geen beleggingen en de Stichting heeft geen vermogen anders dan liquide middelen. De gelden worden aangewend voor de doelstellingen. Onkostenvergoedingen worden in beginsel niet verstrekt.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit 4 gezamenlijk bevoegde bestuurders waaronder een voorzitter, een secretaris en 2 bestuurders:
Voorzitter: Woudstra, N.A.
Secretaris: van Ginkel, G.H.
Bestuurder: Dannenberg, J.
Coordinator Kringen: De Puyt, L.

Voorzitter
Algemeen verantwoordelijke, Voorzitter vergaderingen
Contactpersoon externe organisaties, Contactpersoon buitenland, waaronder buitenlandse Military Christian Fellowships.
Secretaris
Verslaglegging en beheer (archief), Beheer site en email, public relations (nieuwsbrief)
Organiseren/aansturen van ontmoetingsdagen en evenementen.
Penningmeester
Verantwoordelijke financiën, Contactpersoon ANBI-stichting, Steun aan derden.
Coördinator kringen
De taak van de Coördinator kringen is onder te verdelen in 5 deeltaken:
Contactpersoon met kringleiders van betreffend krijgsmachtdeel, Contactpersoon met geestelijk Verzorgers, Opzetten van kringen, Ondersteunen van kringen, Toerusten van kringleiders.

Beloningsbeleid en wijze waarop de instelling het vermogen beheert, besteedt en uitkeert

De Stichting NCOK kan toe met betrekkelijk weinig financiële middelen en functioneert met vrijwilligers. Kosten zijn gering. Hierbij valt te denken aan cursusgeld Navigators, een aanvulling op de kosten van de ontmoetingsdag, de Alpha cursus, het Kick Start programma, de lunches van de toerustingsdagen en drukwerk. Wij hebben de ANBI status.
Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting kunnen wel aanspraak maken op een (fiscaal vrijgestelde) onkostenvergoeding, maar alleen als zij tenminste ditzelfde bedrag aan de Stichting schenken. Deze onkostenvergoedingen komen dus niet ten laste van derden.

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL08 INGB 0008  9857 62 t.n.v. Stichting NCOK. Door de ANBI status zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Beknopt verslag van de activiteiten in 2022

De volgende activiteiten vonden plaats. Deelname aan: de nationale Veteranendag, de nationale Taptoe. De volgende activiteiten werden door de NCOK georganiseerd: kringen in het hele land, de jaarlijkse ontmoetingsdag, kringleidersbijeenkomsten, relatiedagen, Kickstart programma’s voor mensen met PTSS. Relaties wereden onderhouden dooor de website en een periodieke nieuwsbrief. Op individiele basis namen velen uit het newtwerk van de NCOK aan internationale toerustingsactiviteiten.

De NCOK zet sterk in op discipelschap.

Tot slot

Met deze beleidsvisie hopen wij te bereiken dat we binnen Defensie als één lichaam aan het werk kunnen onder één gemeenschappelijk hoofd, Jezus Christus.

Motto NCOK: IN IJVER ONVERDROTEN EN VURIG VAN GEEST DIENT DE HEERE (Romeinen 12:11)

Vastgesteld in Den Helder, 23 januari 2023,

Mr. N.A. Woudstra                                                          G. H. van Ginkel

Voorzitter                                                                         Secretaris

Zie in PDF de staat van inkomsten en uitgaven 2022 en de balans per 31/12/22. Met toelichting.