Giften en beleidsplan Stichting NCOK

Herc unload

Giften: NL08 INGB 0008 9857 62, t.n.v. Sichting NCOK. Door de ANBI status zijn giften aftrekbaar voor de belasting.
Om activiteiten mogelijk te maken worden er kosten gemaakt. Denk aan de jaarlijkse ontmoetingsdag, kringleidersbijeenkomsten, relatiedagen, Kickstart programma’s voor mensen met PTSS, Alpha voor de Krijgsmacht enz. De NCOK zet momenteel sterk in op discipelschap. In 2021 en 2022 zijn er mensen in training bij de Navigators om het ‘DNA’ van discipelschap door te geven. Deze training wordt door hen zelf betaald. Om kosten te dekken worden giften zeer op prijs gesteld.


Beleidsplan van de Stichting NCOK, Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring ‘Cornelius

Naam, fiscaal nummer, contactgegevens

De Stichting Nederlandse Christen Militairen Ontmoetingskring, hierna te noemen: de Stichting, is opgericht op 1 december 1930.
De Stichting is statutair gevestigd in Den Helder, Timorlaan 31, 1782 DJ Den Helder.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41179446 en is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN: 816755309.
Het bankrekeningnummer is NL08 INGB 0008 9857 62
De stichting ‘NCOK’ heeft de ANBI-status.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl kunt u deze zaken verder nalezen. Graag vermelden als U een specifiek NCOK-doel wilt steunen.

Doelstelling volgens de regelgeving

Dit beleidsplan is bedoeld om duidelijkheid te scheppen in het fundament, de visie, en doelstellingen van de NCOK.
Het fundament van de NCOK is het geloof in Jezus Christus. Het NCOK bestuur wil functioneren als een organisme. Iedereen binnen haar of zijn specifieke talenten.
De visie van de NCOK rust op drie pijlers t.w. Gemeenschap, Discipelschap en Evangelisatie. De NCOK richt zich zowel op militairen als burgers bij Defensie en heeft een interkerkelijk
karakter. Omdat wij voor Defensie werken, willen we graag een bestuur zijn vanuit alle geledingen, zowel v.w.b. krijgsmachtdelen, als generaties, als denominaties. Binnen die veelkleurigheid
zoeken we naar de diverse gaven en talenten die God ons heeft gegeven met als hoofddoel: broeders en zusters bemoedigen en inspireren. Anderen /collega’s bij Jezus brengen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

 1. Het oprichten en onderhouden van lokale christelijke kringen bij defensieonderdelen in samenwerking met de Geestelijke Verzorging.
 2. Het onderhouden van een website: ncok.nl
 3. Het organiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag.
 4. Regelmatig contact met elkaar onderhouden als kringleiders.
 5. Ons geloof uitleven naar onze omgeving. Discipelschap.
 6. Kringen promoten op de werkplek.
 7. Kringleiders ondersteunen en toerusten.
 8. Onderhouden van contacten met Christelijke organisaties waarmee we gemeenschappelijke doelen hebben.
 9. Onderhouden van internationale contacten.
 10. Elkaar aanmoedigen deel te nemen aan militaire christelijke evenementen in binnen- en buitenland.

Toekomstvisie

 1. Functioneren als een organisme waarbij voortzetting een vanzelfsprekendheid wordt.
 2. Meer vrijmoedigheid onder gelovigen bij defensie, waardoor meer draagvlak ontstaat onder ongelovigen en bij de organisatie.
 3. Een evangelisatieteam dat samen met de kringleiders kringpromotie doet op een drukke plaats in de kazerne. Kringleiders leren om buiten hun kring draagvlak te krijgen voor hetgeen zij doen en uitleven.
 4. Kringleiders die zijn toegerust om op een Bijbelse wijze de principes van Gemeenschap, Discipelschap en Evangelisatie toe te passen.
 5. Iedereen voelt zich verbonden met onze buitenlandse broeders en zusters onder het motto: ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’.
 6. Andere organisaties weten ons te vinden en andersom. We versterken elkaar.
 7. De onderlinge band versterken, maar ook weer nieuwe contacten leggen door samen te reizen of aan een evenement deel te nemen.
 8. Het organiseren van praktische hulp, zoals de hulp na de orkaan op St Maarten.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit 5 gezamenlijk bevoegde bestuurders waaronder een voorzitter, een secretaris en drie bestuurders:
Voorzitter: Woudstra, N.A.
Secretaris: Ginkel, G.H.
Bestuurder: Dannenberg, J

Taak:
Voorzitter
Algemeen verantwoordelijke, Voorzitter vergaderingen
Contactpersoon externe organisaties, Contactpersoon buitenland, waaronder buitenlandse Military Christian Fellowships.
Secretaris
Verslaglegging en beheer (archief), Beheer site en email, public relations (nieuwsbrief)
Organiseren/aansturen van ontmoetingsdagen en evenementen.
Penningmeester
Verantwoordelijke financiën, Contactpersoon ANBI-stichting, Steun aan derden.
Coördinator kringen KM
Coördinator kringen KL
Coördinator kringen KLU
Coördinator kringen KMAR

De taak van de Coördinator kringen is onder te verdelen in 5 deeltaken:
Contactpersoon met kringleiders van betreffend krijgsmachtdeel, Contactpersoon met geestelijk Verzorgers, Opzetten van kringen, Ondersteunen van kringen, Toerusten van kringleiders.

Beloningsbeleid en wijze waarop de instelling het vermogen beheert, besteedt en uitkeert

De Stichting NCOK kan toe met betrekkelijk weinig financiële middelen en functioneert met vrijwilligers. Kosten zijn gering. Hierbij valt te denken aan cursusgeld Navigators, een aanvulling op de kosten van de ontmoetingsdag, de Alpha cursus, het Kick Start programma, de lunches van de toerustingsdagen en drukwerk. Wij hebben de ANBI status. Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting kunnen wel aanspraak maken op een (fiscaal vrijgestelde) onkostenvergoeding, maar alleen als zij tenminste ditzelfde bedrag aan de Stichting schenken. Deze onkostenvergoedingen komen dus niet ten laste van derden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Inkomsten Uitgaven Stichting NCOK 2021

Inkomsten Uitgaven Stichting NCOK 2020

Inkomsten Uitgaven NCOK 2019

Inkomsten Uitgaven NCOK 2018

Inkomsten en uitgaven NCOK 2013-2017

Toelichting bij financieel jaarverslag

Sinds 7 februari 2019 beheert de Stichting NCOK zelf de financiële middelen. Daarvoor was dat de Stichting Giftenbeheer.

Tot slot
Met deze beleidsvisie hopen wij te bereiken dat we binnen Defensie als één lichaam aan het werk kunnen onder één gemeenschappelijk hoofd, Jezus Christus.

Motto NCOK: IN IJVER ONVERDROTEN EN VURIG VAN GEEST DIENT DE HEERE (Romeinen 12:11)

Vastgesteld in Den Helder, 21 februari 2022

 

Mr. N.A. Woudstra                                                          G.H. van Ginkel

Voorzitter                                                                         Secretaris

ANBI NCOK