Skip to content Skip to footer

Giften en beleidsplan Stichting Giftenbeheer

Beleidsplan, activiteiten- en financieel verslag 2022 van de Stichting Giftenbeheer

Naam, fiscaal nummer, contactgegevens
De Stichting Giftenbeheer, hierna te noemen: de Stichting, is opgericht op 23 november 2007. De Stichting is statutair gevestigd in Den Helder, Timorlaan 31, 1782 DJ Den Helder. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Noordwest-Holland (Alkmaar) onder nummer 37137249 en is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer (RSIN) 8187.08.086. De Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bankrekeningnummer is NL54 INGB 0003 8388 90.

Doelstelling volgens de regelgeving
De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel: het toegankelijk maken van giften in de vorm van termijnen van lijfrenten voor een breed publiek, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het aanvaarden en ten behoeve van de hierna te noemen begiftigde houden van giften in de vorm van termijnen van lijfrenten, teneinde de termijnen integraal over te maken aan charitatieve, culturele of het algemeen nut dienende instellingen, ter keuze van de schenker.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2023-2028
De Stichting sluit aan bij het Nederlandse belastingstelsel dat voor particulieren twee soorten giften kent. Giften in de vorm van termijnen van lijfrenten en overige giften. Voor de particulier is het nadeel van de overige giften, dat deze slechts beperkt aftrekbaar zijn van het inkomen. Er geldt zowel en onder- als bovengrens. Voor de giften in de vorm van termijnen van lijfrenten geldt deze beperking niet, maar deze hebben het nadeel dat de gever zich voor een vast jaarlijks bedrag moet vastleggen voor een periode van tenminste vijf jaren. Vanaf 1 januari 2014 geldt overigens, dat dit niet meer notarieel hoeft te worden vastgelegd, maar dat een overeenkomst met de Stichting volstaat. De Stichting combineert de gunstige aftrekmogelijkheden van de giften in de vorm van termijnen van lijfrenten met de flexibiliteit van de overige giften.

Een particuliere gever die gebruik wil maken van de diensten van de Stichting bepaalt welk jaarlijks bedrag hij wenst te besteden aan charitatieve, culturele of het algemeen nut dienende instellingen, hierna te noemen: begunstigde instellingen. Dit jaarlijks bedrag wordt in een overeenkomst vervat als een periodieke gift aan de Stichting in de vorm van termijnen van lijfrenten voor een periode van tenminste vijf jaren. Door middel van dezelfde overeenkomst leggen de gever en de Stichting vervolgens vast welke instellingen welk deel van het jaarlijks bedrag als gift ontvangt. Dit deel van de overeenkomst kan jaarlijks herzien worden. De gever heeft het voordeel dat tegenover een eenmalige overeenkomst het belastingvoordeel staat van de giften van in de vorm van termijnen van lijfrenten, terwijl de gever binnen het jaarlijks bedrag de giften aan de begunstigde instellingen kan variëren.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Per 1 januari 2023 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter: mr N.A. Woudstra
Secretaris: C.J.M. Kimenai
Penningmeester: I.O.M Boscher

Beloningsbeleid en wijze waarop de instelling het vermogen beheert, besteedt en uitkeert
De Stichting heeft weinig kosten en functioneert met vrijwilligers, zodat er geen salariskosten zijn.
Er zijn geen kosten voor de gever. Hierin onderscheidt de Stichting zich van reeds bestaande stichtingen, die administratiekosten in rekening brengen, waardoor het belastingvoordeel voor de gever grotendeels teniet kan gaan. Voor een gever blijft er bij de Stichting dus niets “aan de strijkstok hangen”. Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting kunnen wel aanspraak maken op een (fiscaal vrijgestelde) onkostenvergoeding, maar alleen als zij tenminste ditzelfde bedrag aan de Stichting schenken. Deze onkostenvergoedingen komen dus niet ten laste van derden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting zag in 2022 geen noemenswaardige toename in activiteiten. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de naweeën van de coronacrisis. Aan de inkomstenzijde werd zowel gebruik gemaakt van giften in termijnen van lijfrenten als “gewone” giften. De Stichting Gemeenschappelijk Christelijk Centrum in Den Helder kon wederom op een gift van 3000 Euro rekenen ten behoeve van het werk in de stad, onder andere opvang van thuis- en daklozen. De Stichting heeft ook weer bijgedragen aan de financiën van de NCOK. Zoals in voorgaande jaren konden Coalition for Defense, Cordaid, Open Doors, Operatie Mobilisatie, Het Havenlicht etc. weer op een bijdrage rekenen.

De Stichting voldoet aan haar doelstellingen doordat zij op een flexibele wijze giften, in het bijzonder in termijnen van lijfrenten, kan aanwenden voor diverse goede doelen.

Toelichting bij financieel jaarverslag
Aan de inkomstenzijde overtroffen giften in termijnen van lijfrenten naar verwachting de overige giften.

Stichting NCOK, GCC en Coalition for Defense konden in 2022 weer rekenen op de steun van de Stichting. Overige giften waren onder andere bestemd voor Cordaid, Open Doors, Operatie Mobilisatie, Het Havenlicht etc., alle genoemde doelen zijn ANBI’s.

De vrijwilligersvergoedingen voor de bestuurders zijn cf. het beleidsplan betaald door de bestuurders zelf.

Het jaar is afgesloten met een eigen vermogen van Euro, geheel toe te rekenen aan het positieve saldo op de rekening courant. Het beleid van 2023 zal zijn gericht op het in toenemende mate steunen van ANBI’s.

Vastgesteld in Nijmegen, 7 februari 2023,

Mr. N.A. Woudstra                                                             C.J.M Kimenai

Voorzitter                                                                            Secretaris

De staat van inkomsten en uitgaven over 2022 is beschikbaar in PDF