God zond Zijn woord en bevrijdde hen uit hun grafkuilen,

Deze overdenking is van Derek Prince Ministries

We kunnen drie uitwerkingen van Gods Woord ontdekken:

1. Gods Woord brengt geloof voort: En geloof staat weer in direct verband met Gods Woord, want geloof bestaat in geloven en handelen naar wat God heeft gezegd in Zijn Woord.
2. Gods Woord, dat als onvergankelijk zaad ontvangen is in het hart van de gelovige, brengt de wedergeboorte voort; dat wil zeggen dat er een totaal nieuwe geestelijke natuur geschapen wordt in de gelovige. Hij of zij wordt in de Schrift ‘de nieuwe mens’ genoemd.
3. Gods Woord is het geestelijk voedsel dat God aangewezen heeft voor de gelovige en waarmee deze regelmatig de nieuwe natuur in zich moet voeden, als hij tenminste wil uitgroeien tot een gezonde, sterke en volwassen christen.

Nu zullen we gaan zien dat Gods Woord zo gevarieerd en wonderbaar is in Zijn uitwerking, dat het niet alleen voorziet in geestelijke gezondheid en kracht voor onze ziel, maar ook in gezondheid en kracht voor het lichaam.

Eerst lezen we Psalm 107:17-20: Er waren dwazen die om hun weg vol ​overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, zij waren tot aan de ​poorten​ van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

De psalmist schetst ons hier een beeld van mensen die zo vreselijk ziek waren dat zij alle trek in voedsel verloren hadden; ze lagen op het randje van de dood. In hun uiterste nood schreeuwden zij tot de Heer en Hij zond hen datgene waar ze om riepen – genezing en uitredding. Hoe zond Hij die? Door niets anders dan door Zijn eigen Woord, want de psalmist zegt: Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

Vlak naast deze passage in Psalm 107 mogen we de tekst uit Jesaja 55:11 plaatsen, waar God zegt:

…zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

In Psalm 107:20 lezen we dat God Zijn Woord zond om te genezen en te bevrijden; en in Jesaja 55:11 zegt God dat Zijn Woord datgene doet en volbrengt waartoe Hij het gezonden heeft. We hebben dus Gods absolute verzekering dat Hij voorziet in genezing door Zijn Woord.

 

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank U wel Heer, dat de Bijbel – Uw levende, altijd sprankelende en vernieuwende Woord – in mij is komen wonen door Uw Heilige Geest. Daardoor is Uw Woord een krachtbron die voortdurend in mij woont, bij mij is en met mij meegaat op mijn levensreis. Dank U dat ik Uw woorden steeds mag koesteren. Amen.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten