In voorlopige hechtenis – week 44

Lezen: Hosea 5: 13-15
Tekst: ”Ik zal heengaan en wederkeren tot Mijn plaats, totdat zij zich schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bang zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken” (Hosea 5:15).

In voorlopige hechtenis

Een manager van flinke onderneming genoot groot aanzien en leidde een aangenaam en zorgeloos leven. Hij dacht, dat hij God niet nodig had.
Toen kwam het moment waarop hij werd gearresteerd. De beschuldiging was nogal fors: Hij werd verdacht de leider van een bende te zijn, die de transporteurs van zijn bedrijf overviel en beroofde. Dat kwam heftig binnen en de manager voelde zich de ellendigste van alle mensen, hoewel hij totaal onschuldig was. Zijn vertrouwde advocaat was juist nu op reis. Zijn vrienden bleven op veilige afstand, want het zou toch eens waar kunnen zijn? Het zal je maar overkomen, net een nachtmerrie.

Hij werd in voorlopige hechtenis genomen en daar kreeg hij een christelijk dagboek. Omdat hij toch verder niets te doen had, begon hij erin te lezen uit afleiding. Al snel boeide het boek hem meer dan gewoon, want God begon in zijn hart te werken. Hij kreeg de ene na de andere vraag waar hij geen antwoord op had. Toen een ambtenaar van het gerechtshof bij hem kwam, vertelde de manager openhartig over zijn geestelijke vragen. Daar was hij meer mee bezet, dan met zijn zaak. De ambtenaar die aan zijn zaak werkte, was zelf een gelovig christen. Op alle vragen gaf hij een Bijbels antwoord. Hij wees de manager op de blijde boodschap van de verzoenende dood van Jezus Christus, Zijn begrafenis en Zijn zegenrijke opstanding.

Toen zag de onschuldige manager in de cel, dat hij voor God schuldig was, als overtreder van Gods wet. Als totale zondaar nam hij door het geloof de Heere Jezus aan als zijn Verlosser. Al was hij nog in de cel, hij voelde zich vrij. Enkele dagen later kwam zijn zaak voor het gerecht. Hij werd vrijgesproken. Toen hij de cel verliet, was hij dubbel vrij: vrijgelaten uit voorlopige hechtenis en vrij van elke aanklacht van zijn geweten. God heeft de manager dus gevangen laten nemen, om hem tot bekering te brengen.

De boodschap is duidelijk. Zo lang je God niet nodig hebt, dan is Hij tegen je. Hij lijkt ver weg in de hemel, totdat je in de tegenheden je schuld voor God erkent. Dan bewijst Hij in Zijn lieve Zoon Zijn barmhartigheid en genade. Wanhoop dus nooit! Al kom je zelfs ver weg in voorlopige hechtenis, luister dan: “Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarheen Ik u gedreven heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren”. Kortom: “Als Mijn volk zich zal schuldig kennen, dan zal Ik aan Mijn verbond gedenken.”

 

Naar: Volg Mij, tijdschrift voor geloofsopbouw, oktober 2017