JEZUS GETUIGT VAN JOHANNES

‘7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.
9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.
10 Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. (Mal. 3:1; Mark. 1:2; Luk. 7:27)
11Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.
12 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
14 En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.
15 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’

Johannes had vaak getuigenis afgelegd van Jezus; nu getuigt Jezus van Johannes.
Jezus herinnert hen eraan dat Johannes de door God gekozen heraut van de Messias is, niet iemand die mensen behaagt of zichzelf behaagt.  Hij is méér dan een profeet, omdat hij de bediening heeft als de Boodschapper van de Messias.  Daarom was hij de grootste van de profeten en van alle mannen uit het Oude Verbond. Mattheüs merkt op dat van deze ‘heraut van de Messias’ al wordt geprofeteerd in Jesaja 40:3 en Maleachi 3:1.

– Johannes was stabiel, niet zo gemakkelijk geschud als een riet.
– Johannes was nuchter, in die zin dat hij een gedisciplineerd leven leidde, hij liet zich niet afleiden door luxe of gemakken van deze wereld.
– Johannes was een dienstknecht, een profeet van God.
– Johannes werd gezonden als de speciale boodschapper van de Heer.
– Johannes was speciaal, omdat hij als de grootste onder het Oude Verbond kon worden beschouwd.
– Johannes was de tweede tot zelfs de minste in het Koninkrijk onder het Nieuwe Verbond.
– De minste is in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij: hoewel Johannes groot was, werd hij niet wedergeboren onder het Nieuwe Verbond.  Dit komt omdat hij leefde en stierf vóór de voltooiing van Jezus ‘werk aan het kruis en het lege graf’.  Daarom genoot hij niet van de voordelen van het Nieuwe Verbond (1 Korintiërs 11:25, 2 Korintiërs 3: 6, Hebreeën 8: 6-13).
Het koninkrijk der hemelen komt met geweld, en de gewelddadigen nemen het met geweld over: Jezus’ verwijzing naar geweld verwijst naar zowel de intensiteit van de geestelijke oorlogvoering rondom de bediening van Jezus en Zijn heraut, als naar de intensiteit die nodig is om te volharden in het volgen van God en Zijn  koninkrijk.
Het koninkrijk is gekomen met heilige kracht en prachtige energie die de grenzen van de duisternis heeft verlegd.  Dit komt vooral tot uiting in Jezus’ wonderen en sluit aan bij Jezus’ antwoord op de Doper … Het koninkrijk maakt grote vorderingen;  nu is het tijd voor moedige zielen, krachtige mensen, om het te grijpen.
Het koninkrijk zal nooit worden ontvangen door passiviteit. Het is altijd gebaseerd op Gods werk voor ons, maar Gods werk zal altijd een reactie in óns teweeg moeten brengen. Het zijn geen ‘luie wensen of koude inspanningen’ die mensen naar de hemel zullen brengen.

Een zondagsschoolleraar zei eens: ‘Ik heb nog nooit één van mijn meisjes of jongens tot bekering zien komen’. De reden zou kunnen zijn dat hij nooit ‘gewelddadig’ is geweest in gebed en verlangen. Werd hij ooit gedrongen door de goddelijke Geest om te zeggen dat ik ‘niet kan leven tenzij God mij zegene’?.  ‘Ik kan niet bestaan ​​tenzij ik een aantal van deze kinderen gered zie’?.  De geweldenaars grijpen ernaar ‘met (kinderlijk) geweld’.
Onder het Oude Verbond kondigde elke andere profeet aan: “De Messias komt.”
Alleen Johannes had het voorrecht te zeggen: “De Messias is HIER!.”
Johannes mag ook worden gezien als Elia, in een gedeeltelijke vervulling van Maleachi4:5.  Johannes diende in dezelfde Geest en kracht als Elia en vervulde zo zijn “ambt” (Lucas 1:17).  Omdat Johannes in deze symbolische zin Elia was, voegde Jezus eraan toe “als je het wilt ontvangen”.
Elia kwam inderdaad tijdens de bediening van Jezus, tijdens de transfiguratie op de berg (Mattheüs 17: 3).  Maar voor verdere vervulling van de belofte van Maleachi4:5, zal Elia terugkomen vóór de wederkomst van Jezus. Misschien zal hij één van de twee profeten zijn van Openbaring11: 3-12.
Wie oren heeft om te horen, laat hem horen! Een spreekwoordelijke uitdrukking die Jezus vaak gebruikt na belangrijke uitspraken. Hier gebruikt Hij die voor het eerst in Mattheüs.
Laten we doorgaan met bidden zonder ophouden, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Laten we de duisternis wegdrijven door ons gebed, en de Almachtige God vertrouwen voor de verlossing van onze geliefden.

Hemelse Vader, help ons om onze negatieve woorden te veranderen en ze om te zetten in woorden die ‘Leven’ brengen, ongeacht de problemen die voor ons liggen.  Woorden van geloof, kracht, moed, succes, vertrouwen, vertrouwen, vrede, geluk en vreugde zijn slechts enkele van de positieve eigenschappen die we in ons leven willen laten heersen. Leid ons om de kracht van onze woorden te erkennen, zodat ze U kunnen verheerlijken en ons ook kracht kunnen geven in tijden van nood. In Jezus naam bidden we.  Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
• Vader, we bidden dat dezelfde kracht en toewijding die in Johannes regeerde over ons zal komen.
* Geef ons meer begrip van het Koninkrijk, hoe we daarin mogen bidden en werken.

• Vader, we bidden voor een 24/7 gebedsleger, dat in eenheid voortdurend vóór U staat, ten behoeve van ons land. Wakker het gebed aan, zodat het Koninkrijk kan baanbreken met geweld!
• Vader wij bidden voor ons land, voor elke provincie: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, NoordBrabant, Limburg…. dat onze provincies vól zullen worden van Uw Licht, Uw Leven, Uw gerechtigheid.
• Vader, we bidden voor de scholen. Voor de kinderen, voor de leerkrachten en iedereen die bij de kinderen betrokken is. We bidden voor erkenning voor de belasting die de crisis brengt voor onze kinderen en verlossing daarvan! We bidden voor gezamenlijke moed om onze kinderen te beschermen tegen onnodige zware maatregelen. We bidden Uw wijsheid en begrenzing voor de regering om onze kinderen niet aan te raken in Uw Naam!

BIJLAGEN:
Lied: Jezus Overwinnaar!
https://youtu.be/j8jI00UyoKU