Kan een mens zichzelf bekeren? – week 39

Kan u nu een beslissing maken om u voortaan aan de snelheidslimiet te houden? Of om niet meer te stelen? Of om niet meer te liegen?
Mensen kunnen zich afkeren van slechte gewoonten. Is dit geen vorm van bekering? Als ik een fietsendief ben dan kan ik toch vandaag besluiten om geen fietsen meer te stelen?

Als ik evangeliseer onder Christenen vraag ik meestal of betreffende persoon wederom geboren is. Als dan het antwoord ‘nee’ is, dan vraag ik hem of haar of er bekering in zijn of haar leven heeft plaats gevonden? Vaak krijg ik dan het antwoord dat dat niet aan hen is. Sommigen verwijzen mij dan naar Jeremia 31:18
Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen: Gij hebt mij getuchtigd, als een ongetemd kalf werd ik getuchtigd; bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, Here, zijt mijn God.
Anderen verwijzen mij naar Klaagliederen 5:21 HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds.
Het is jammer dat deze verzen op de persoon worden betrokken terwijl Jeremia het heeft over de stam Efraim. Efraim  staat hier het 10 stammenrijk. In Klaagliederen is het zelfs als een voorbede bedoeld voor Israel. Het is ondenkbaar dat Jeremia dit voor zichzelf bidt. Hij begrijpt als geen ander dat hijzelf niet in staat is om mensen te bekeren, maar dat God mensenharten kan neigen tot Hem. 

Jammer dat bovenstaande teksten zo vaak worden gebruikt terwijl God 134 keer in Zijn woord eist ‘Bekeert u!’
Dezelfde Jeremia zegt 2 hoofdstukken verder (33:3): Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. In Ezechiel 18: vers 30 lezen we: Daarom zal Ik u richten, huis Israëls, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Here Here. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.

In 1 Johannes 3 lezen we: 21Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, 22en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 23En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft. 24En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Het is vaak ons hart wat ons veroordeelt waardoor we niet de vrijmoedigheid hebben om tot God te naderen. Maar dit is toch precies datgene waarom Hij Zijn Zoon heeft gegeven opdat als jij in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebt.

Vragen:

  1. Heeft er bekering in je leven plaats gevonden?
  2. Word jij veroordeelt in je hart en mis je de vrijmoedigheid om tot God te naderen?
  3. Wie is het die jou veroordeelt, wie wordt ook wel de aanklager genoemd?

Gebed deze week:

Er komt mogelijk een project vanuit Marines for Christ om met wat vrijwilligers naar Sint Maarten af te reizen om daar te ondersteunen in wederopbouw.
Er zijn inmiddels contacten gelegd met CZSK en KLM. Er zijn al vrijwilligers die bereid zijn om zelfs een eigen ticket te betalen.
Bid dat de Heer deuren gaat openen en dat o.a. (oud)militairen bereid zijn om deze stap te zetten.

Wil je mee? Meld je dan aan

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten