Meewerken met Gods Masterplan

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere Efeze 2: 19-21

Vrijdagochtend vroeg had ik een droom:
Ik kreeg aan mijn wijsvinger een ring geschoven met daarop een klein klokje.
Even later kreeg ik een ring met klok aan mijn duim. Ik werd wakker en vroeg aan de Heer wat dit betekende?
Ik moest denken aan een uitleg van de 5 bedieningen: De leraar is de pink want deze vinger is de enige die in het oor past(gehoor). De herder is de ringvinger, trouw.  De evangelist is de middelvinger omdat hij het verst reikt(langste vinger). De duim de apostel omdat dit de enige vinger is alle vingers kan aanraken(heeft van allemaal wat). De wijsvinger is de profeet, hij wijst mensen de weg.
Is het tijd voor apostelen en profeten om op te staan, te spreken, de weg te wijzen, bijeen te brengen, toe te rusten en de gaven uit te leven in de kracht van de Heilige Geest?

Vorige week konden we uit de overdenking ‘building back better’ opmaken dat onze vijand een masterplan ontvouwt waarin zijn eindtijd-plan zich mogelijk al rond 1750 heeft ingezet met de start van de 1e industriële revolutie, de opkomst van grote bankiers en de oprichting van de vrijmetselarij. We weten ook van onze vijand dat hij zijn wijsheid in de hemel heeft ontvangen en dat zijn ultieme doel is dat de mensheid hem zal aanbidden. Hijzelf zittend op de troon. We zien hier kopieergedrag tot in de finesses, echter de liefde ontbreekt.
Wij zien ook dat God een masterplan heeft en door o.a. het boek Openbaring kennen wij de afloop al. We weten dat Jezus de hoofdrol heeft in dit masterplan van Zijn Vader.
Met militaire precisie ontvouwt de Heer dit plan. 

Als we praten over militaire precisie dan gaan mijn gedachten automatisch naar de Krijgsmacht.
Alle landen van de NAVO gebruiken in hun militaire bevelvoering-structuur de ‘5 paragraaf order’ om hun troepen nauwgezet aan te sturen op alle niveau’s.
Dit planningsproces bestaat uit de volgende paragrafen:
– Oriëntatie

  1. Situatie
  2. Opdracht
  3. Uitvoering
  4. Logistiek
  5. Bevelvoering en verbindingen

Door de overdenking ‘Rules of engagement’ werd ik bepaald om o.a. de lessen uit Nehemia specifiek uit te werken voor onze tijd en gefaseerd neer te zetten. De komende weken (overdenking op maandag) gaan we dit met elkaar bekijken.

Zelf zit ik nog vol met vragen waarvan de belangrijkste:
Is dit van U Heer? Wat staat ons nog te wachten, een Cyber-pandemie’ waar Klaus Schwab al over spreekt? Maar ook v.w.b. logistiek. Welke middelen staan ons ter beschikking? Bevelvoering krijgt in Gods Koninkrijk een heel andere lading, welke positie neem jij in onder Zijn leiding? 

Ik geloof dat Gods Masterplan al volbracht is door Jezus Christus op het kruis.
Daarom is mijn voorstel om in de komende weken met elkaar te bidden:

* Heer laat ons verkondigers zijn van het evangelie: ‘opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus´ Efeze 3: 9

* Heer geef ons inzichten in Uw plannen want u zegt: ‘opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere’. Efeze 3: 10-11

* Heer in ‘U hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem’. Efeze 3: 12

* Heer laat ons de moed niet verliezen vanwege de verdrukking.  vers 13

Proclameer Efeze 3: 14

‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,
Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’

BIJLAGEN:
1) Getuigenis:
https://www.revive.nl/gezin-start-geheime-huissamenkomsten-in-hartje-biblebelt-komen-samen-met-veertig-man-in-de-woonkamer/

2)Petitie:
https://www.petities.com/mijn_zelfbeschikking_is_onvoorwaardelijk_vaccinatiebewijs