Overdenking en Gebed

Overdenkingen

 • KNOPEN ONTWARREN
  Mijn kat Fluffy lag van de week op schoot en de Heilige Geest leerde mij een boodschap. Fluffy was volledig in de rust. Pootjes alle vier slap. Volledige overgave en ze slaapt. Ik verwijder een […]
 • RELIGIE OF GEEST
  Lezen Joh.3:1-19 Het verhaal van Nicodemus toont ons het verschil tussen de leer van de Schriftgeleerden en Farizeeërs en wat Jezus leerde. ‘Je moet wederom geboren worden’, zei Jezus […]
 • REPENT – RESET – REFOCUS
  REPENT – RESET – REFOCUS (Bekeer u, reset en focus opnieuw)Lukas9:1-6 (SV) ‘En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om […]
 • Meewerken met Gods Masterplan
  Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de […]
 • GODS PIJL BEN JIJ!
  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik had eigenlijk een heel ander onderwerp bedacht, totdat vanavond een lieve zus voor mij bad en een beeld kreeg van een pijlkoker en pijlen. Ze zei, je bent een […]
 • DE GEEST DER WAARHEID
  Lezen: Joh.14:15-28 ‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem […]
 • ONTMOEDIGING IN HET LICHT VAN HET VOLMAAKTE OFFER
  lezen Hebr.10:19-39 ‘Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door […]
 • WIE BEN IK IN CHRISTUS?
  Misschien kun je eerst deze korte clip bekijken over Wie Jezus is. https://youtu.be/TCepMvkuReE Daarna gaan we lezen over wie WIJ mogen zijn! Lezen Rom.8:1-17 Heel veel van ons herkennen wel de […]
 • Building Back Better
  In Numeri 21 vers 4 staat: onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Letterlijk staat er: ‘de ziel van het volk werd verkort’. Alsof zij de omstandigheden niet meer aan konden en […]
 • DE VROUW IN BARENSNOOD
  STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING Deel 27: Openbaring 12:2 Lees Openbaring 12 en Romeinen 8 Vorige keren zagen we hoe bij de laatste bazuin Jezus het Koningschap opneemt, en dat vervolgens de Ark […]