Op eigen kracht of in Gods kracht – week 22

Pinksteren 2017

1. Heeft niet de mens een zware dienst op aarde, en zijn zijn dagen niet als die van een dagloner? Job 7

Door bovenstaande tekst werd ik afgelopen week getriggerd door een vriend. Deze vriend valt regelmatig terug in drankgebruik. Hij kent de Heere en tegelijkertijd is er dit spanningsveld van ‘welke Heer dien ik?’
Het intrigeert mij wat ten diepste is verborgen in een mens waar door hij steeds weer de geest loslaat en het vlees laat overwinnen.

In het boek Job lezen we over een man die zeer voorspoedig was. Het ging hem goed en tegelijkertijd deed hij ook zeer veel goed. Hij zat in de stadspoort en gaf aan de armen. Iedereen in de omgeving wist dat Job deelde van zijn rijkdom.
God wijst satan op zijn dienaar Job en zegt dat er op aarde niemand is als hij. Satan daagt God uit om hem alles af te nemen. God staat dit toe. Zelfs zijn kinderen moeten het ontgelden. Job1: 1-22

Op deze wereld zullen niet veel mensen zijn die meer hebben geleden als Job. Drie vrienden bezoeken hem terstond en rouwen zeven dagen met hem zonder maar een woord te spreken.
Na zeven dagen neemt Elifaz het woord en er komt niets dan oordeel over zijn lippen. Is dit een vriend? Hij lijkt wel afgunstig op het goede wat Job altijd heeft gedaan voor anderen die er toen minder slecht aan toe waren als hij. Waar is nu de hulp aan hem? Job 4:1-6
De andere twee, Bildad en Zofar, doen niet veel onder voor Elifaze. Sterker nog het lijkt wel of dat zij er nog een schepje boven op doen. Was Job niet compleet gebroken dan zal dit nu wel moeten gebeuren. Job 8:5-6-13 en Job 11:1-5
In plaats van te breken lijkt Job zich net als zijn vrienden te verharden en verdedigd hij zichzelf tegen alle aanklachten. In hoofdstuk 29,30 en 31 rechtvaardigt hij zichzelf wat vervolgens veel zelfmedelijden opwekt.

Als zijn drie ‘vrienden’ zijn uitgesproken blijkt er nog een vierde, jongere persoon, erbij te zitten. Zijn naam is Elihu. Jonge mensen hadden in die tijd en op die plaats totaal geen aanzien. De oudsten van een stam of stad werden wijs geacht en mochten spreken.
Toen er geen woorden meer waren, nam Elihu het woord. Wat opvalt, is dat hij spreekt vanuit een hele andere geest. Niet veroordelend maar met respect. Tegelijkertijd wel met autoriteit wat opmerkelijk is voor deze jongeling. Misschien kunnen we voorzichtig stellen dat Gods Geest hier aan het werk is door Elihu heen. Dit blijkt ook wel als Job en zijn drie vrienden hem de lengte geven voor een ellenlang betoog. Job 32:8-22
Uiteindelijk gaat God spreken. God spreekt direct tot Job en God verteld van Zijn werken.
We zien nu dat Jobs weerbarstigheid breekt, hij zich verootmoedigt en er een ommekeer komt in zijn leven.

Wat kunnen wij hier nu uit leren? Hoe kan er nu een daadwerkelijke ommekeer komen in jouw of mijn leven?
Eigenlijk zien we Job door verschillende fasen gaan en misschien herken je deze fasen ook in jouw leven?

 1. Een fase van voorspoed. Dit kan lichamelijk zijn of ordinaire welvaart.
 2. Een fase van lijdenwelke misschien wel gepaard gaat met gevoelens van onrechtvaardigheid
 3. Weerbarstigheid, verzetten, afzetten (tegen God) Job vervloekt de dag van zijn geboorte.
 4. Vervolgens een fase van zelfmedelijden
 5. Een aanraking van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt door een persoon(Elihu) tot jou (Job). Alleen de Heilige Geest overtuigt van zonde. Als wij (vrienden) dit proberen te doen zal dit enkel leiden tot veroordeling.
 6. Overtuiging van zonde brengt Job in een directe ontmoeting met God. Als jij en ik Gods offer aannemen welk hij gegeven heeft in Zijn zoon Jezus Christus, dan worden wij net als Job verzoend met God.
 7. Dit alles leidt tot Verootmoedigingen boete doening. Oftewel Nederig gedrag en vergeving.

God wil een permanente ommekeer in jouw leven bewerkstelligen!

Vragen:

 1. Herken je iets uit Jobs leven ten opzichte van jouw leven?
 2. Heb je al eens een aanraking van de Heilige Geest ervaren?
 3. Is jouw eigen IK gekruisigt?

Gebed week 23

Deze week wil ik vooral danken. Danken voor de wonderen die de Heer doet in het leven van Leon en zijn gezin. De bestralingen in zijn hoofd, de chemo’s en immuuntherapie zijn deze week gestart. Het gaat redelijk goed met Leon. Ondanks de vermoeidheid door de behandeling en elke dag naar Utrecht rijden, kan Leon nog regelmatig fietsen en wandelen.

Dank ook voor de gesprekken die Johan en ik afgelopen maandag in de Oranje kazerne mochten hebben. We mochten met diverse ‘luchtmobielers’ het evangelie delen. Helaas kwamen we met weinig gelovigen in contact. We konden merken dat er een bedekking ligt op het spreken over je geloof.

Dank- en gebedspunten (wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor de formatie.
  Onze leidinggevenden.
 • De uitgezonden collega’s en hun familie.
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.
 • Het werk van de geestelijk verzorgers.
 • Onze positie als Christen op de werkplek.
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en), onder andere in Stroe, GMaj Koot kazerne!
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maand.
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten.