Ik zal !! – week 26

Micha 7 : 5 – 7 (HSV)

5 Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt.

6 Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten.

7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.

 

Psalm 37 : 39 en 40 (HSV)

39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid.

40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.

 

Psalm 81 : 11b

11b Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

 

Heb je dat weleens? Dat je maar bidt en bidt en het antwoord blijft maar uit? Dat je je afvraagt of het wel ooit gaat gebeuren? In de Bijbel staat veel over het gebed geschreven. Jacobus zegt: “een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jacobus 5:16b).

 

De Heere Jezus zegt: “Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Johannes 14:14).

 

We mogen dus vragen om dingen waar het stempel van de Heere Jezus op kan. ‘In Mijn naam’ betekent dat we het vragen namens de Heere Jezus. Hij heeft geleden en is voor ons gestorven en Hij kan bij de Vader verschijnen in volle rechtvaardigheid. Als Zijn Naam, Zijn stempel op ons gebed staat, zal de Vader het verhoren.

 

Nu is het probleem vaak dat we zo gericht zijn op onszelf en de vervulling van onze behoeften, dat we de kant van God een beetje verwaarlozen. En die kant is juist zo belangrijk. Hij is de belovende God. Het oude en nieuwe testament staan vol met beloften die beginnen met ‘Ik zal’, ‘Hij zal’, en vergelijkbare beloften. Er staan zoveel concrete beloften in Gods Woord, dat we er voor elke dag minstens één hebben.

 

Natuurlijk zijn er soms beloften waarvan we denken: ‘dat is mooi, die belofte komt mij goed uit’. In de praktijk blijkt dan soms dat Gods invulling anders is dan wij gehoopt en verwacht hadden. Maar dit doet niets af aan Gods geloofwaardigheid!

 

Het is goed om bij de moeilijke situaties in ons leven gepaste beloften te zoeken. Pleitend op die beloften gebeuren er een aantal dingen:

  1. We krijgen meer inzicht in Gods geopenbaarde wil (de Bijbel).
  2. We geven ons over aan Zijn wil (“Uw wil geschiedde”).
  3. We krijgen de vaste zekerheid dat Hij op Zijn tijd en wijze hoort en verhoort (“Mijn God zal mij horen”).
  4. We hebben de troost dat Hij van mijn situatie weet, hoe die ook afloopt (“de Heere denkt aan mij”).

Die laatste is zo troostrijk. In psalm 40:18 zegt David: “Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij”.

 

Het leven kan soms tegenzitten. God gaat soms zulke onbegrepen wegen met ons. Hij laat soms dingen toe die wij niet begrijpen. Als we Jezus volgen zál het leven soms tegenzitten. Maar de God van hemel en aarde, de Koning der koningen, denkt aan ons. Dat is nog eens een belofte! Wat een troost.

 

Nog even terug naar dat stempel van de Heere Jezus; Als we een belofte lezen waarin God zegt: “Ik zal”, dan staat daarop Jezus’ stempel. Dan mogen we er vrijmoedig om vragen. “Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons” (2 Corinthe 1:20).

 

Als je één bent met Christus, als je Hem volgt en dient, heb je in Hem de vervulling van al Gods beloften.

 

Leef jij al uit de beloften?

 

Gebedspunten

We bidden deze week weer voor heel veel zaken. God is souverein in de wijze waarop Hij verhoort. Toch kan het, met het bovenstaande in gedachten, goed zijn om eens te bedenken op grond van welke beloften we God iets vragen. Als Hij het namelijk ergens beloofd heeft en wij vragen er om, zál Hij het op Zijn tijd en wijze doen.

 

We bidden voor:

De geestelijke strijd die altijd plaatsheeft waar Christus werkt. Ook bij Defensie. Maarten Luther zei: waar God Zijn Kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Reken erop dat als jij iemand over Jezus vertelt dat Satan al zijn minions inzet om dat tegen te gaan;

Eensgezindheid onder de christenen bij Defensie.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj Kootkazerne!

Een op te richten christelijke studentenvereniging aan de KMA.

De nieuwe kring in Ermelo en de doorstart van de kring in Hilversum.

Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden.

Interview in de krant Uitdaging

NCOK voorzitter Kapitein ter zee mr Niels Woudstra heeft recentelijk een interview gegeven aan de krant Uitdaging, gepubliceerd in het maartnummer.
In het gesprek met journalist Johan Bos komen werk, geloof, sociale betrokkenheid én de nuchtere instelling van onze voorzitter herkenbaar aan bod.

Gepubliceerde foto’s bij het betreffende artikel zijn genomen in Mali: MINUSMA.

Wie het volledige interview wil lezen kan dit vinden in de papieren versie van Uitdaging, verkrijgbaar via www.uitdaging.nl
Later volgt publicatie op de website van Uitdaging in de rubriek “Achter het nieuws“.

 

Aantal legerpredikanten blijft op peil

Op het aantal geestelijke verzorgers binnen de krijgsmacht hoeft niet verder te worden bezuinigd. Dat blijkt uit een brief die minister Hennis van Defensie dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister stelt in die brief de omvang van de geestelijke verzorging voor 2016 vast op 132 personen. De verdeling tussen de verschillende denominaties is dan als volgt: 45 protestantse, 43 rooms-katholieke en 38 humanistische geestelijke verzorgers. De bewindsvrouw moet nog een besluit nemen over het aantal joodse, Hindoestaanse en islamitische medewerkers. Nu werken er twee verzorgers voor elk van deze drie denominaties.

Irak,As Samawah, Camp Smitty, 16 november 2003. ©Jens Grijpstra, Koninklijke Marine Op zondag 16 november 09.00 uur vond er op Kamp Smitty een bijzondere kerkdienst plaats. Bijzonder omdat dit de laatste dienst van Pater Peelen van SFIR I en de eerste di

In 2011 waren er nog 150 geestelijke verzorgers in dienst. De dienst geestelijke verzorging hield echter al enkele jaren rekening met bezuinigingen, waardoor het aantal medewerkers is gedaald tot 125.

Het aantal geestelijke verzorgers moet naar beneden, vanwege de krimp van het aantal militairen. Het aantal soldaten nam vanwege bezuinigingen sinds 2011 af met circa 15 procent tot 43.216 in 2014. De prognose voor 2016 is dat dit verder terugloopt naar 41.194. Voor de geestelijke verzorging zou dit een verlies van 23 arbeidsplaatsen betekenen. De Tweede Kamer nam in 2012 echter een motie aan die werd ingediend door CU-Kamerlid Segers. Daarin stelde hij dat „geestelijke verzorging zo veel mogelijk moet worden ontzien bij bezuinigingen op Defensie.” De minister houdt zich aan die wens.

De bewindsvrouw baseert haar besluit op een advies uit 2014 van een stuurgroep onder leiding van dr. Ton Bernts van het onderzoekscentrum Kaski. De stuurgroep raadde aan om de primaire functie van de geestelijke verzorging, het beschikbaar zijn op de werkvloer, onverkort in stand te houden. En om het aantal geestelijke verzorgers gelijke tred te laten houden met de omvang van de krijgsmacht. De minister neemt dit advies over.

Hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas-Henk Ubels, verantwoordelijk voor de protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, kan zich vinden in het rapport van de commissie. „Er is op een zorgvuldige wijze gekeken in hoeverre de bezuinigingen binnen Defensie kunnen worden doorgevoerd naar de geestelijke verzorging. Door vacature­management is ons personeels­bestand de achterliggende jaren al drastisch afgenomen, zodat wij gelukkig geen mensen hoeven te ontslaan.”

Momenteel zijn er 42 protestantse geestelijke verzorgers in dienst, van wie er één dit jaar met pensioen hoopt te gaan. De minister heeft het aantal krijgsmachtpredikanten voor 2016 vastgesteld op 45. Ubels is daarom nog op zoek naar vier legerpredikanten. „De afgelopen tijd zijn wij een grote wervingscampagne gestart. We ontvingen wel 64 sollicitaties. Binnenkort hopen we een aantal benoemingen te kunnen melden.”

De deskundigen inventariseerden voor het eerst sinds 1991 de geestelijke behoeften en voorkeuren van de militairen. Bijna 60 procent van de militairen op de werkvloer heeft het afgelopen jaar weleens contact gehad met een geestelijk verzorger. Een kwart van hen voerden intensievere gesprekken.

Twee derde van de militairen vindt de geestelijke verzorging voldoende tot goed bereikbaar; een heel kleine groep vindt haar slecht bereikbaar.

Religie van militairen

Het onderzoek bracht voor het eerst de religieuze achtergrond van militairen in kaart. Bijna de helft zegt dat hij of zij zich niet verbonden voelt met een religie of levensbeschouwing. Het aandeel rooms-katholieken en protestanten is gelijk, beide 19 procent. Negen procent noemt zich humanistisch en 1 procent joods, islamitisch of Hindoestaans.

De helft (48 procent) van de soldaten zegt voorkeur te hebben voor een geestelijke verzorger van een bepaalde denominatie. Deze 48 procent is als volgt verdeeld: 16 procent voor een protestantse geestelijk verzorger, 15 procent voor een rooms-katholieke geestelijk verzorger, 13 procent voor een humanistische raadsman/-vrouw, 3 procent anders, en minder dan 1 procent voor een geestelijk verzorger uit een van de kleine denominaties; 52 procent geeft aan geen voorkeur te hebben.

Volgens de deskundigen geeft deze uitslag „aanleiding tot een bezinning op de vanzelfsprekende denominatieve nadruk in de organisatie van de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht.”

Bron: Reformatorisch Dagblad, 25 februari 2015

Beeld: NIMH

Toespraak CDS jubileumcongres Diensten Geestelijke Verzorging

100 jaar DGV 20141127Majesteit,  excellenties,  beste geestelijk verzorgers van de Nederlandse krijgsmacht, dames en heren,

Allereerst wil ik u allen van harte feliciteren met honderd jaar geestelijke verzorging.

100 jaar geleden, in 1914, was het Koningin Wilhelmina die bij Koninklijk Besluit de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht instelde. De Eerste Wereldoorlog was net uitgebroken en zogenaamde zielzorgers moesten zich ontfermen over gewonde en stervende militairen.

De 4 Nederlandse legerdivisies kregen elk 1 aalmoezenier en 2 veldpredikers. Een bescheiden begin van een indrukwekkend groeitraject. Veel veranderde in die 100 jaar, maar één ding bleef ongewijzigd;  de zorg voor de individuele militair stond en staat centraal.

Wat wel veranderde was de invulling van die zorg.

Voor de hele toespraak klik hier.

Bron tekst en fotografie: www.defensie.nl

Dwarsligger krijgsmachtbijbel voor militairen

Dwarsliggerbijbel 2Voor militairen is sinds vandaag een speciale uitgave van de Bijbel beschikbaar. Het is een compacte uitgave in dwarsliggerformaat waardoor het boekje in de linker bovenzak van een uniform past.

De nieuwe krijgsmachtbijbel is er in twee vertalingen: de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Daarmee worden alle kerken bereikt. Binnen Defensie is er regelmatig vraag naar bijbeltjes, vooral tijdens uitzendingen en bij intensieve militaire opleidingen hebben militairen steun aan hun geloof- en levensovertuiging.

Matroos der 1e klasse Paulette Westerbeek en korporaal 1 Jonathan Strijbis kregen de eerste exemplaren van hoofdkrijgsmachtpredikant dominee Klaas Henk Ubels. Dat gebeurde in Hilversum op landgoed De Zwaluwenberg in het bijzijn van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Ton van Ede.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Koninklijke PIT Pro Rege en door de Stichting Herziene Statenvertaling. De Bijbels zijn verkrijgbaar via de krijgsmachtpredikanten of het Bureau HKP (Hoofdkrijgsmachtpredikant).

Bron: www.defensie.nl, 16 april 2014 (actualisatie 17 april 2014)