Ik zal !! – week 26

Micha 7 : 5 – 7 (HSV)

5 Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt.

6 Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder: iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten.

7 Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.

 

Psalm 37 : 39 en 40 (HSV)

39 Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid.

40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.

 

Psalm 81 : 11b

11b Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

 

Heb je dat weleens? Dat je maar bidt en bidt en het antwoord blijft maar uit? Dat je je afvraagt of het wel ooit gaat gebeuren? In de Bijbel staat veel over het gebed geschreven. Jacobus zegt: “een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand” (Jacobus 5:16b).

 

De Heere Jezus zegt: “Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Johannes 14:14).

 

We mogen dus vragen om dingen waar het stempel van de Heere Jezus op kan. ‘In Mijn naam’ betekent dat we het vragen namens de Heere Jezus. Hij heeft geleden en is voor ons gestorven en Hij kan bij de Vader verschijnen in volle rechtvaardigheid. Als Zijn Naam, Zijn stempel op ons gebed staat, zal de Vader het verhoren.

 

Nu is het probleem vaak dat we zo gericht zijn op onszelf en de vervulling van onze behoeften, dat we de kant van God een beetje verwaarlozen. En die kant is juist zo belangrijk. Hij is de belovende God. Het oude en nieuwe testament staan vol met beloften die beginnen met ‘Ik zal’, ‘Hij zal’, en vergelijkbare beloften. Er staan zoveel concrete beloften in Gods Woord, dat we er voor elke dag minstens één hebben.

 

Natuurlijk zijn er soms beloften waarvan we denken: ‘dat is mooi, die belofte komt mij goed uit’. In de praktijk blijkt dan soms dat Gods invulling anders is dan wij gehoopt en verwacht hadden. Maar dit doet niets af aan Gods geloofwaardigheid!

 

Het is goed om bij de moeilijke situaties in ons leven gepaste beloften te zoeken. Pleitend op die beloften gebeuren er een aantal dingen:

  1. We krijgen meer inzicht in Gods geopenbaarde wil (de Bijbel).
  2. We geven ons over aan Zijn wil (“Uw wil geschiedde”).
  3. We krijgen de vaste zekerheid dat Hij op Zijn tijd en wijze hoort en verhoort (“Mijn God zal mij horen”).
  4. We hebben de troost dat Hij van mijn situatie weet, hoe die ook afloopt (“de Heere denkt aan mij”).

Die laatste is zo troostrijk. In psalm 40:18 zegt David: “Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij”.

 

Het leven kan soms tegenzitten. God gaat soms zulke onbegrepen wegen met ons. Hij laat soms dingen toe die wij niet begrijpen. Als we Jezus volgen zál het leven soms tegenzitten. Maar de God van hemel en aarde, de Koning der koningen, denkt aan ons. Dat is nog eens een belofte! Wat een troost.

 

Nog even terug naar dat stempel van de Heere Jezus; Als we een belofte lezen waarin God zegt: “Ik zal”, dan staat daarop Jezus’ stempel. Dan mogen we er vrijmoedig om vragen. “Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons” (2 Corinthe 1:20).

 

Als je één bent met Christus, als je Hem volgt en dient, heb je in Hem de vervulling van al Gods beloften.

 

Leef jij al uit de beloften?

 

Gebedspunten

We bidden deze week weer voor heel veel zaken. God is souverein in de wijze waarop Hij verhoort. Toch kan het, met het bovenstaande in gedachten, goed zijn om eens te bedenken op grond van welke beloften we God iets vragen. Als Hij het namelijk ergens beloofd heeft en wij vragen er om, zál Hij het op Zijn tijd en wijze doen.

 

We bidden voor:

De geestelijke strijd die altijd plaatsheeft waar Christus werkt. Ook bij Defensie. Maarten Luther zei: waar God Zijn Kerk bouwt, bouwt de duivel zijn kapel. Reken erop dat als jij iemand over Jezus vertelt dat Satan al zijn minions inzet om dat tegen te gaan;

Eensgezindheid onder de christenen bij Defensie.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Uitbreiding ontmoetingskring(en), o.a. in Stroe, GMaj Kootkazerne!

Een op te richten christelijke studentenvereniging aan de KMA.

De nieuwe kring in Ermelo en de doorstart van de kring in Hilversum.

Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden.