Opdracht:

Deel 2 naar aanleiding van ‘meewerken in Gods masterplan https://www.ncok.nl/meewerken-met-gods-masterplan/

In een militair planningsproces staat de opdracht centraal. Deze wordt voorafgegaan door een oriëntatie en een schets van de situatie, https://www.ncok.nl/orientatie-en-situatie/, zodat iedereen hetzelfde beeld heeft.
De opdracht zelf is kort en bondig, stellig en duidelijk. Begint met een werkwoord en eindigt met een toelichting ter motivatie. Zie Matteüs 28 vers 19 en 20.
De opdracht stelt een eenheid in staat door gedelegeerd gezag een taak uit te voeren tegen een gemeenschappelijke vijand.

Opdracht:
Sta op, ga door het water en neem het land in bezit, want ‘Iedere plek, die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven.’ Jozua 1:3

Elke keer als God opnieuw begint zien we een besluit om op te staan, in actie te komen, een nieuwe keuze te maken.
We zien de invloed van water wat zuiverend werkt in o.a. de zondvloed, de Rode zee, de Jordaan, het vruchtwater van een vrouw, het water uit Jezus lichaam nadat Hij doorstoken werd.
Na een opstanding en een waterbad is God steeds weer opnieuw bereid om Zijn erfelijk bezit aan ons te schenken als wij Hem vrezend met diep berouw weer tot Hem naderen.

Alles begint weer met jouw keuze om op te staan
In handelingen 9 en 10 zien we opmerkelijk veel de zinsnede ‘Sta Op’.

Steeds staat het in verband met een grote levensverandering. We zien o.a. dat Saulus wordt aangespoord tot een nieuw leven met de opdracht ‘Sta op’, Handelingen 9 vers 6: En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen.
Ook Ananias wordt met dezelfde woorden aangespoord in vers 11:
En de Heere zei tegen hem: STA OP en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is.
Voor beiden was dit een situatie die hun leven veranderde in de zin van een geestelijke geboorte voor Paulus en voor Ananias een ‘next level up’. We zien ook dat er wonderen geschieden direct na de gehoorzaamheid van Ananias en Saulus om op te staan:
vers 18: ‘En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.’
vers 20: ‘En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.’

Nog wat teksten waarin de opdracht ‘sta op’ levensveranderend is:
Hand.9: 34: En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; STA OP en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.

vers 40: Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, STA OP! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.
Hand.10:13: En er kwam een stem tot hem: STA OP, Petrus, slacht en eet!
vers 20: STA DAAROM OP, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.
vers 25 en 26: En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: STA OP, ik ben zelf ook maar een mens.
Laten wij ook, net zoals Petrus, anderen aanmoedigen om op te staan, want even later viel de Heilige geest op Cornelius en heel zijn huis en allen kwamen tot geloof en lieten zich dopen.

In bovenstaande verhalen zien we dat de opdracht aan Abraham blijft doorwerken en tot vandaag de dag geldt.
STA OP, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. Gen.13:17
Ook Abraham mocht na gevallen te zijn weer opstaan. Zo wil God ons nu weer laten opstaan, zuiveren door het waterbad en ons het land geven.

Volgende week gaan we door met de uitvoering.
In het boek Nehemia onderscheiden we de 3 fases in de uitvoering:

  1. Opstaan
  2. Reiniging, door het water gaan
  3. Land in bezit nemen

 

Gebed: 

* Dank U Vader dat U in zware perioden ons bemoedigd of terug roept met de woorden: ‘Sta Op’.

* Dank U wel voor de bovennatuurlijke kracht die door ons heen stroomt, het levende water, als wij opstaan.

* Dank U wel dat Uw levenswater doden laat opstaan, zieken geneest en belasten bevrijdt.

* Dank U wel dat wij mogen beseffen dat ons opstaan verbonden is aan Uw opstanding. Elke keer als wij opstaan op Uw bevel is deze kracht direct beschikbaar.

* O Heer laat ons vaker opstaan in Uw opstandingskracht zodat wij dit meer en meer gaan beseffen. Onszelf reinigend in het waterbad van de doop tot eeuwig leven, vul ons opnieuw met Uw Geest, doop ons in de Geest, kom met het vuur van Uw Geest.

* Heer laat ons het land in bezit nemen waar U ons zendt, want zoals de Vader U zendt zo zendt U ook ons.

* Maak ons een leger bereidt voor goede werken.

* Heer laat ons het land doorgaan in zijn lengte en in zijn breedte want U zal het ons geven.

* Heer laat ons zien hoe wij het land door moeten gaan. Want ik geloof dat er nog land is wat wij zelf aan U terug moeten geven. Heer zolang wij zelf nog land in bezit hebben wat U toebehoort, hoe moeten wij dan uitgaan om land van anderen op te eisen?

* Heer laat ons mensen zijn van volledige overgave. 

* We bidden dat een eerlijke en rechtvaardige regering OPSTAAT.

Touch the Flame

https://youtu.be/qK7AVRMDeuQ

 

 

DE TIJD VAN HET BEEST

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 30: Openbaring 13

Lezen Op.13We zagen in Op.12 dat de grote draak, de satan, uit de hemel werd gegooid en in grote grimmigheid op aarde de vrouw en haar nageslacht vervolgt, allen ‘die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus hebben’.
Hieraan herken je dus de heiligen – dat ze de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Kan dat ook van óns gezegd worden?
Goede check!
Dan komt uit de zee – de mensenmassa van de volkeren – een groot beest omhoog. Het heeft zeven koppen en tien horens met kronen erop.

Voordat we verdergaan eerst iets over het tijdspad van de eindtijd.
We kunnen Openbaring lezen alsof alles in de volgorde gebeurt waarop het beschreven is. Maar er zijn ook meer mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn goed om te onderzoeken om een zo breed mogelijk denken te ontwikkelen. Om niet te star te zijn in ons denken van ‘zo moet het en zo zal het zijn’, waardoor we het gevaar lopen de tekenen van de tijd te missen en de tijd niet goed te kunnen duiden. Jezus zei: ‘Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie ze zullen herkennen!’
Lees Joh.14:29

Gisteren lazen we in de overdenking de vraag of wij onze handtekening willen zetten onder Góds Plan, en niet dat Hij Zijn handtekening zet onder óns plan. Onder ónze theologie. God gaat Zijn Plan niet vervullen naar ónze theologie. Dus laten we open zijn, en alle theologie en overtuiging in Zijn handen geven.

Ik vraag me af of het zo zou kunnen zijn dat Op.13, het openbaar worden van het systeem van het beest, ofwel de misleiding van het beest, in feite al samenvalt met Op.6, de opening van de zegels.
Bij de opening van het eerste zegel verschijnt een wit paard, met een ruiter die een boog heeft (geen pijl of zwaard) en een kroon op zijn hoofd. Hij trekt uit ‘overwinnende om te overwinnen’.
Dat geeft de indruk dat hij de hele wereld overtrekt en overwint, zonder pijl, dus zonder bloedvergieten.
De kleur wit zou erop kunnen slaan dat hij de aard heeft van de engel des lichts. Dan zou dat dus heel goed de misleider kunnen zijn, die zonder bloedvergieten de hele wereld in de ban van zijn leugen brengt. De kroon (corona) op zijn hoofd.
Zou deze misleider die het paard berijdt het systeem van het beest kunnen zijn? Dat het in Op.13 nog eens uitgelegd wordt, nu met meer details voor meer herkenning?
Uiteindelijk zal er uit dat beest een antichrist tevoorschijn komen en/of iemand als een ‘valse profeet’, maar die kunnen zich alleen maar voluit manifesteren als de wereld al naar hun hand gezet is. Voordat de antichrist zich kan openbaren moet zijn systeem zijn geïnstalleerd.

In Op.10:7 worden de twee getuigen door ‘het beest, dat uit de afgrond opkomt’ gedood. En dat terwijl we Op.13 nog niet gehad hebben. Dus ik krijg de indruk dat dat beestsysteem de grote manifestatie van de tegenstander is in de eindtijd, en dat zich dat al in een vroeg stadium in Openbaring gevestigd heeft.
En uiteindelijk zal het een lichamelijke manifestatie krijgen. Zoals Jezus vlees en bloed werd, zal satan ook vlees en bloed worden. Hij zal werkelijk in zijn volle kracht en slechtheid zichtbaar worden.

Ik vraag me af of we nu leven in de tijd dat dat systeem zich aan het settelen is.
Dat in deze tijd het beestsysteem in opstelling wordt gebracht. Dat deze crisis dient om de mensheid door angst en ziekte in een soort misleidende trance of hypnose te brengen om ondertussen ongestoord hun waardensysteem – The Great Reset – in te kunnen voeren.

Onderzoek zelf de waarden die bij dit systeem horen. Passen die bij het beest dat opkomt uit de zee?  Zijn het kenmerken, of merktekens van het beest?

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U Uw Plan met de aarde aan het uitwerken bent. Maak ons daar meer en meer bewust van Heer, dat we niet zomaar leven, maar dat U ergens naar toe werkt! Dat U vanaf het begin het einde beschreef, en dat alles uitkomt wat U hebt gezegd. Geen woord van wat U zei gaat verloren.
* Heer, U vraagt ons in te stemmen met Uw Plan. Dat is niet gemakkelijk als het er heftig uitziet. Help ons om innerlijk ‘ja’ te zeggen tegen deze tijd waarin we leven.
* Dank U dat Uw Plan ons tegelijkertijd een geweldig uitzicht geeft: Uw Komst, onze priestertaak, wij als bruid en een grote oogst die binnen gaat komen. Heer train ons om onszelf elke dag te voeden met Uw Plan en Uw Woord.
* Heer, we bidden om de Geest van genade en smeekbede over ons land. Nu we vasten voor de verkiezingen en bidden voor ons land, voor vrijheid, voor rechtvaardigheid, voor waarheid, voor meer van God in ons land – HEER LEER ONS VOLK BIDDEN!!
* Help ons om Uw Woord te lezen en serieus te nemen. Dat Uw Woord ons leven wordt. We leven niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit Úw Mond uitgaat!
* Bewerk in ons land een aardverschuiving naar waarheid en recht!
* Maak ons land WAKKER voor U en voor de schrijnende werkelijkheid, en vul ons met Uw Heilige Geest!

 

WIL JE MIJN PLAN TEKENEN?

Afgelopen week bad een lieve zuster: ‘Heer help ons om onze handtekening onder Uw plan te zetten in plaats van Uw handtekening onder ons plan’. Zij had net het boek van Corry ten Boom gelezen en dit was een van haar uitspraken.
En als we dan kijken naar haar leven, dan zien we dat Corry door het proces van haar leven heen dat ook heeft gedaan. De handtekening zetten onder Gods plan i.p.v. haar eigen plan met Gods handtekening. Zij maakte een hele moeilijke tijd mee en soms liep het heel anders als dat zij had gedacht, maar ondanks alles zette zij haar handtekening onder Gods plan en gaf God haar bediening enorm veel vrucht, tot op de dag van vandaag.

We lezen 2 Kronieken 5:1-14
In vers 13-14 staat: ‘Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: “De HEER is goed, eeuwig duurt Zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel’.
Wow, ik dacht hier over na.
Wat als wij in onze tijd bij elkaar zouden komen in bijvoorbeeld een kerk/gemeente. De instrumenten en zangers vangen de lofzang aan met ‘De HEER is goed, eeuwig duurt Zijn trouw’, en dan daalt de heerlijkheid van de HEER neer en de dominee, voorganger spreker kan zijn werk niet meer verrichten omdat de majesteit van de HEER de hele ruimte vult.
Hoe zouden we daar mee omgaan?
Zijn wij bereid om onze eigen plannen, routines, tradities te laten doorbreken door God? God had eerder opgedragen de tabernakeldienst zo te vullen, maar nu kwam Hij zelf met Zijn heerlijkheid waardoor de dienst niet meer verder kon gaan.
Het deed me denken aan Openbaring4 waar we lezen dat de oudsten neervallen en vervuld worden door Gods aanwezigheid en niets anders kunnen zeggen dan ‘Heilig, Heilig, Heilig bent U Heer!’.
Ik moest ook denken aan de Heilige Geest. Jezus zei tegen Nikodemus:’ De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar Hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Johannes 3:8)

Zijn wij bereid onze handtekening onder Gods plan te zetten? Ook als wij het niet helemaal snappen? Kunnen we ook dan vertrouwen dat Gods plannen goed zijn en dat Zijn trouw tot in eeuwigheid duurt?

DANKEN:
*Dank U Vader dat U de gehele wereld in Uw hand houdt en dat het U niet uit de hand loopt.
*Dank U Vader dat U goed bent, dat we dat terug zien aan Uw buitensporige liefde die U aan ons getoond hebt door Jezus naar deze aarde te sturen en ons door Zijn dood aan het kruishout naar U toe te trekken.
*Dank U Vader dat Uw trouw duurt tot in alle  eeuwigheid.

BIDDEN:
* Vader help ons om onze handtekening onder Uw plan voor ons leven te zetten en niet andersom. Dat we ons eigen plan los willen/kunnen laten en in Uw Hand willen/kunnen geven.
* Vader laat ons zien waar wij in ons hart nog plekken niet aan U over hebben gegeven. Waar we zelf nog op de troon zitten in plaats van Koning Jezus.
* Vader wij bidden voor een uitstorting van Uw Heilige Geest op de kerken en de gelovigen, in de politiek en in ons land. Opdat velen zielen mogen worden gered en ingezet gaan worden om Uw plan te vervullen.
* Wij bidden voor Israël, voor onze broers en zussen die op dit moment het heel moeilijk hebben met alle buitenproportionele maatregelen.
* Wij bidden voor schellen die van de ogen vallen, niet alleen in Israël maar wereldwijd. Israel is als de kanarie in de kolenmijn.
Mijnwerkers namen kanaries mee in de mijnen omdat kanaries zouden sterven van de gassen die uit de kolen ontsnapten nog vooraleer het niveau van de gassen dermate zou toenemen dat het de mannen zou doden of de gassen zou exploderen. Wanneer de kanarie stopt met zingen was het een waarschuwing voor de mannen om snel de mijn te verlaten. Hoe is dit een gepaste metafoor voor de Joden geworden? Aan de basis van de metafoor ligt het besef dat wat er met de Joden gebeurt weldra iedereen overkomen zal.
* Wij bidden voor allen die gebukt gaan onder de maatregelen. (MKB, horeca, scholieren, studenten, kinderen, bejaarden)
* We bidden voor de verkiezingen. Dat de Heilige Geest ons zal leiden in wat te doen. En hoe te stemmen.

BIJLAGEN:
1) Doe je mee met drie dagen ‘Esther vasten’ vrijdag/zaterdag/zondag voor de verkiezingen? Om ons te verootmoedigen voor God en Zijn ingrijpen in ons land binnen te roepen.
Doe het op jouw manier, zoals God tegen jou zegt. Evt kun je je opgeven bij https://biddenenvasten.nl/

2) Vanavond weer ‘IN GESPREK’- avond over vaccin, per zoom.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-12-maart-2021/

NEDERLAND, IK VERGEET JE NIET!

Henny ontving een profetisch woord, dat we hierbij delen. Maar toets het ook zelf.

‘Ja, zegt de Heer, nu is het tijd om te handelen, tijd om af te breken en nieuwe dingen op te bouwen.
Mijn kerk slaapt en zit gevangen onder religieuze machten.
Daarom is er geen kracht en bijna geen reactie op Mijn schudden.
Maar daar gaat verandering in komen.
Want de tijd is rijp, dat Ik mijn kerk (gemeente ) weer ga vullen met  Mijn Geest.
Dat Mijn kinderen zullen ontwaken en levend en krachtig zullen worden, op gaan staan en Mijn woorden spreken, zodat wonderen en tekenen zullen volgen.
De vijand heeft nooit het laatste woord.
Hij is een overwonnen vijand en hij zal moeten erkennen dat Ik degene ben waarvoor hij moet buigen.
Schapen en bokken, kaf en koren, licht en duisternis zullen gescheiden worden.
Daarom houdt moed Mijn kinderen, trouwe bidders en iedereen die het in deze tijd van Mij verwacht.
Ik ben jullie niet vergeten.
Ik ben een rechtvaardig God en Ik zal Mijn beloften waarmaken.
Dat is Mijn karakter, Ik ben betrouwbaar.
De jongeren worden klaargemaakt om Mijn glorie te verspreiden.
Ze zijn Mijn pijlen.
Al Mijn kinderen zullen ervaren dat Ik hen niet vergeten ben.
Ik ben de God van Abraham, Izaak en Jacob, Ik ben jullie God, de Heilige Israëls.
Dwars door deze verwarring heen zal Ik handelen en zullen jullie ervaren, dat Ik ben, die Ik ben en Mijn beloften waar maak.
Roep Mijn beloften tot leven!
Koperen deuren zullen opengaan en schatten zullen tevoorschijn komen.
Wie Mijn naam vreest zal ervaren, dat Ik een God ben die boven bidden en denken wil en kan handelen.
Proclameer in geloof Mijn Woord en roep het tot aanzijn.
Nog eenmaal zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.
Ga staan op jullie wachttoren en zie uit.
Wees niet bevreesd voor sterfelijke mensen, maar vrees Mij, jullie Hemelse Vader.
Ik ben jullie niet vergeten.’

Bijbehorende teksten:
Efez. 5: 14
Jes. 60:1,2
Matth. 25: 32,33,
Matth. 3: 7-12
Jes. 45:2-4
Efez. 3: 14-21
Hebr. 12: 25-29
Habakuk 2:1-4
Jes. 51: 12-13
Jes. 49:15.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U ons niet vergeet!
* Heer, we bidden dat we als Uw héle Kerk wakker worden voor de geestelijke wereld. En dat we krachtig worden in de Heilige Geest.
* Stort Uw Heilige Geest uit over Nederland, Heer! Leer ons leven door Uw Geest! We hebben Uw Geest meer dan ooit nodig!
* Help ons om ons te verdiepen in Uw woorden, en te leven uit Uw woorden!
* We bidden voor een gezamenlijk roepen naar U, nu de situatie in ons land steeds benauwender wordt.
* Dat bidden we ook voor Israel, waar de bevolking zo intens onderdrukt wordt door vaccinatieterreur. Wilt U uitkomst geven aan ieder die het naar U uitroept!
* We bidden voor de verkiezingen – we bidden voor het behoud van vrijheid in dit land. Voor waarheid en rechtvaardiheid. Voor een onverwachte positieve aardverschuiving in ons land!
* Help ons vrijdag, zaterdag, zondag te vasten en te bidden hiervoor.

BIJLAGEN:
1) Opwekking 681
https://www.youtube.com/watch?v=fEkjlX4GVlY

2) Jef schrijft: Het beste boek dat ik ooit over de werking en de bediening van de Heilige Geest heb gelezen is The Walk of the Spirit – The Walk of Power van Dave Roberson.
https://daveroberson.org/books.aspx
Gratis te downloaden. (Wel Engels)

Wel bladeren, geen vruchten

Markus 11:12-14 (SV)
En des anderen daags, als zij uit Bethanie gingen, hongerde Hem.
En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niets dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.
En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.
Markus 11:20-26 (SV)
En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af.
En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi, zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.
Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.Ik denk dat we veel kunnen leren over de les van Jezus over de vijgenboom. Deze twee zijn uit één hoofdstuk samengebracht zodat we kunnen begrijpen wat Jezus precies bedoelde.  We hebben thuis een vijgenboom en het is al een tijdje geleden dat deze prachtige boom geen vruchten heeft voortgebracht, alleen bladeren, maar we bidden dat er dit jaar veel vrucht uit zal komen.
Jezus zag van verre een vijgenboom met bladeren en ging kijken of Hij er misschien iets aan zou vinden: deze boom was een beeld van “valse reclame”, wél bladeren, maar geen vijgen. Normaal gesproken is dit niet het geval bij vijgenbomen, die normaal gesproken geen blad hebben zonder ook vijgen te hebben. De bladeren zeiden als het ware: “Er zijn hier vijgen”, maar toch waren de de vijgen er niet.
Als antwoord zei Jezus ertegen: “Niemand mag ooit nog vrucht van u eten”.
De boom is vervloekt vanwege het voorwendsel van de bladeren – niet vanwege het gebrek aan fruit!  Net zoals Israël wel de uiterlijke vorm had maar geen vrucht.  Door deze geschiedenis waarschuwde Jezus Israël – en ons – voor Gods ongenoegen als we de schijn van vrucht hebben, maar niet de vrucht zelf.

Bij alle werken in de bediening van Jezus is dit het enige “vernietigende” wonder.
Als dit het enige wonder in zijn soort was, moeten we zien dat er een grote en belangrijke les in zit.  God keurt het niet goed als er belijdenis is zonder realiteit, praten zonder te lopen.
Ons persoonlijke leven kan eruit zien als “een blad”.  Onze bladeren kunnen eruit zien als die van een superhelden, een winnaar, een volmaakt gezin, een christen uit het A-team met een overvol schema van bedieningsactiviteiten.  Maar de wortel kan verdord zijn. Er is misschien geen vrucht van heiligheid en geen intimiteit met God.  Wat erger is: onze bladeren kunnen ons zelfs voor de gek houden, onze kerken kunnen hetzelfde doen.  De bladeren van een kerk kunnen er indrukwekkend uitzien: explosieve opkomst, geweldige acties, slimme predikanten, indrukwekkende muziek.  Maar wat zal de Heer bij nauwkeurige inspectie vinden?  Zal hij alleen bladeren vinden?  Of vindt hij ook vijgen?

Laten we bidden:
Hemelse Vader U heeft ons uitgekozen en ons aangesteld om uit te gaan en vrucht te dragen. Vader, we willen we onszelf onderzoeken waar we bladeren voortbrengen en geen vruchten.
Vader, U bent de tuinman, U snoeit elke tak die vrucht draagt. Vader, we danken U dat we goede grond zijn, dat we Uw Woord horen en begrijpen, en dat het Woord vrucht zal dragen ​​in ons leven, in Jezus ‘naam, Amen.

Gebedsverzoek:
* Vader, we bidden voor Uw Ekklesia, dat we vrucht dragen naar Uw hart en niet slechts bladeren voortbrengen.
* Vader, we bidden voor ons land, en we roepen Uw Licht in alle duisternis, Vader genees ons land!
* Vader, we bidden voor de regeringsverkiezingen, we bidden waarheid, licht en gerechtigheid over de verkiezingen uit!
* We bidden om moedige stellingname in ons land. Dat we niet buigen voor de druk van de manipulatie en intimidatie van het nieuwe systeem.
* We bidden voor gezinnen, voor vaders en moeders, wijsheid en moed om de werkelijkheid onder ogen te zien en naar U uit te roepen. Om wijze beslissingen te nemen en hun kinderen te beschermen.
* We bidden om een gezamenlijk landelijk initiatief om onze kinderen te beschermen tegen de onveiligheid van de coronamaatregelen.
* We bidden geestelijk inzicht om te begrijpen welke processen gaande zijn en hoe we mogen reageren.
* We bidden om bescherming voor geboren en ongeboren babies, voor kinderen, tieners en jongeren.

BIJLAGE:
Reportage over ‘bladeren zonder vruchten’, manipulatie en misleiding in een secte.
https://www.youtube.com/watch?v=XfkLm1IsjwE

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Hannelore werd als kind (11) seksueel misbruikt in sekte | RTV Oost weergeven

DE ERFENIS

Lezen: Titus 3: 4-7
‘Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij gerechtvaardigd door Zijn genade, ERFGENAMEN zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens’.

Als er iemand overlijdt en een erfenis nalaat, gebeuren er verschillende dingen.
Er zal ten eerste verdriet zijn omdat je iemand mist.
Maar als er nalatenschap is en je bent de erfgenaam dan weet je vaak niet wat het allemaal in houdt,
Je krijgt een document waarop staat wat je krijgt.
Dat document is het bewijs totdat je het daadwerkelijk ontvangt.

Hebr. 9:15-17
‘En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige ERFENIS ontvangen zouden.
Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.’
In het testament staat wat we gaan ontvangen.
Jezus is gestorven en daardoor ontvangen wij de erfenis.
Efez. 1:13,14  ‘In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord, in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze ERFENIS, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof Zijner heerlijkheid.
Jezus zegt hier van de Heilige Geest dat Hij een onderpand is. Want Hij, Jezus, wilde ons niet als wezen achterlaten.
Als je wees bent, heb je niemand die bij je hoort om iets te vragen, te overleggen, troost, raad en advies te krijgen.
In wezen is de Heilige Geest een “bewijs” dat we ons ERFDEEL gaan ontvangen. Ook de verlossing van dit leven hier.
Daarom is het zo belangrijk dat we zeker weten dat we de Heilige Geest hebben ontvangen.
Juist in deze tijd. Dat we door alle rumoer en drukte, informatie, Zijn leiding en troost kunnen ontvangen. Anders zouden we daadwerkelijk wezen zijn.

Deze ERFENIS is dat wij eeuwig leven hebben bij de Vader, dat we als Bruid van Jezus bewaard blijven tot dat Hij komt.
En voor altijd bij Hem mogen zijn. Als Bruid rein en onbevlekt. In een nieuw huwelijksverbond.
In de Bijbel staat dat het een onvergankelijke erfenis is, een onbevlekte erfenis, die gereed ligt. Dus het is voor altijd, voor eeuwig.
1Petr.1:3-5 ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke ERFENIS, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Het ligt klaar, onze erfenis in de hemel, bewaard door God Zelf. De voorwaarde is dat we in Jezus geloven, dat Hij gestorven is en opgestaan. Het zal ook geopenbaard worden in de laatste tijd,
Zou daar deze tijd mee bedoeld worden?

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U dat U voor ons gestorven bent
* Dank U dat U ons als Uw Bruid en Erfenis wilt. (Wij zijn ook Zijn erfenis, Mozes bad in Ex.34:  ‘Neem ons als UW erfenis in bezit!’
* Dank U wel dat we Uw Heilige Geest ontvangen hebben totdat we voor eeuwig bij U mogen zijn als Bruid van Jezus
* Wij bidden voor onze broers en zussen die de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben, dat ze een diepe honger daarnaar mogen ontvangen.

* We bidden voor de verkiezingen – Heer geef doorzicht in hoe te bidden en hoe te stemmen. We bidden dat alle geheime agenda’s zichtbaar worden en gebarricadeerd worden.
* Help Uw Kerk om op te staan in gebed, ook voor de verkiezingen. Help ons ons te realiseren dat gebed de motor van Uw bemoeienis in ons land. U wacht op ons gebed. Richt een enorm gebedsleger op, Heer, in ons land!
* Help ons om onze vasthoudendheid in gebed te trainen door te vasten. Doe ons groeien in diepte in gebed.
* We bidden voor ons land, dat we een regering krijgen die U dient en volgt.
* We bidden voor het wakker worden van mensen, die nog niet weten wat er aan de hand is.
* We bidden voor de kinderen, die lijden, gedood of misbruikt worden
* We bidden voor onze jongeren , dat ze U mogen leren kennen.

ORIENTATIE EN SITUATIE

Oriëntatie:
Deel 1 naar aanleiding van ‘meewerken in Gods masterplan https://www.ncok.nl/meewerken-met-gods-masterplan/

Johannes16:13
‘Maar wanneer HIJ komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen’.
De Heilige Geest wijst ons de weg in heel de waarheid. Hij laat zelfs zien wat er nog gaat gebeuren.

Spreuken8:34 zegt: ‘Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken’.
Vandaag de dag stelt God wachters aan. Wachters die continue waken aan Gods poorten. Wachters die zien wat eraan komt. Die het volk waarschuwen.
Eén vers ervóór, in vs.33 staat: ‘Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet’.

Deze pandemie zou Gods vermaning kunnen zijn. Gods reactie op een wereld waarin de maat van de toorn vol is. We zien in de Bijbel dat God elke keer in tijden van crisis door profeten spreekt tot Zijn volk. In het Nieuwe Testament stelt Hij apostelen aan om de wereld te bereiken.
Roept God jou zoals Hij Nehemia riep om de poorten weer tot Zijn poorten te maken, om het puin te ruimen en de bressen in de muren te dichten?

Situatie:
Er is een tweedeling in de maatschappij gecreëerd. Door die tweedeling lijkt het onmogelijk om eenheid te krijgen. Echter door deze situatie kan het Koninkrijk van God met kracht doorbreken. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 1 Kor.4:20
Er vindt een transformatie plaats. Wachters/Profeten en apostelen staan op en geven met elkaar een totaalbeeld van deze tijd. Zij geven richting vanuit de bron van Christus door een biddende houding, focus op Gods Woord en focus op de huidige tijd. Vanuit Gods kracht wordt een huis gebouwd wat de storm kan doorstaan.

Een groot gedeelte van de bevolking bevindt zich onder een sluier van toverij. We zien in Gods woord dat de macht van toverij verbonden is aan manipulatie. (o.a. Izebel).
Er zijn diverse groepen in de samenleving, waaronder veel mensen die verblind zijn.
Met name deze groep staat onder de macht van toverij. Het is interessant om naar Elia te kijken toen hij door Izebel (geestelijk) werd aangevallen. 1 Koningen 19.
Uit dit verhaal kunnen we concluderen wat de geest van toverij met iemand doet:
Vermoeidheid is een veelgebruikt wapen van de geest van toverij. Toverij neemt het leven (energie), de kracht van je weg. Wanneer je aangevallen wordt voel je je moe, depressief, onderdrukt en vermoeid.
De christenen uit de groep die het niet willen zien gebruiken veelal Bijbelse motieven om trouw te blijven aan de overheid. Zij noemen elke afwijkende mening een complottheorie.

Paulus treft misschien wel een vergelijkbare situatie aan in Tessalonica. Hij wordt vervolgd door notabene de Joden die daar wonen. Hij moet zelfs vluchten naar Berea. Na een verslag van Timotheüs schrijft Paulus de brief aan de Tessalonicenzen als bemoediging aan de nieuwe christelijke gemeenschap die daar is ontstaan.
In 1 Tessalonicenzen 5 schetst hij de situatie en roept op tot waakzaamheid:
Vers 3: ‘Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten’.
Vers 6: ‘Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn’.
Daarna vraagt hij om erkenning van het nieuwe geestelijk gezag, orde te brengen in de gemeenschap en geen kwaad met kwaad te vergelden.

In de laatste verzen geeft hij persoonlijke richtlijnen:
16 Verblijd u altijd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
19 Blus de Geest niet uit.
20 Veracht de profetieën niet.
21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
22 Onthoud u van elke vorm van kwaad.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer want U heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 1 Timotheüs 1:7
* Dank U dat U ons de weg wijst naar de toekomstige dingen.
* Dank U wel dat U ons roept om Uw poorten te bewaken, de poorten van wijsheid.
* Dank U wel dat wij in die poorten bescherming vinden tegen de toverij van de wereld.
* Heer laat ons mensen zijn die Uw vermaning in acht nemen, om ons te vereenzelvigen met de zonden van het volk en diep berouw te hebben omdat wij medeschuldig zijn aan de vloek die nu over de wereld rondgaat.
* Dank U wel dat Uw Koninkrijk in deze tijd doorbreekt en zichtbaar is in kracht.
* Heer als U het huis niet bouwt is onze moeite tevergeefs. Geef ons daarom totale afhankelijkheid van U.
* Dank U voor het Gideons-leger van wachters, profeten en apostelen die de oude fundamenten zien. Efeze 2: 20
* Heer verbreek de macht van toverij, manipulatie, izebel over onze broers en zussen. Laat ons de poort van deze macht innemen. Jesaja 62: 10
* We binden deze machten in Jezus naam en verwerpen alle onderliggende fysieke en geestelijke klachten opdat Uw Koninkrijk baan zal breken in harten van mensen.
* Dank U wel dat wij een leger zijn dat zichtbaar is door haar blijheid, dat bidt zonder ophouden, dat God dankt onder alle omstandigheden. Een leger dat de Geest niet uitblust en de profetieën niet veracht, dat alle dingen beproeft (onderzoekt) en het goede behoudt.
* We bidden voor de verkiezingen. Wilt U ons volk tot gebed brengen Heer, en wilt U wijsheid geven over hoe we moeten stemmen. Wilt U spreken deze week en dingen omhoog brengen die ons inzicht geven.

BIJLAGEN:
1) Laten we, ieder op ons eigen manier, meedoen met een Esther-Vasten voor de verkiezingen op vr.12 mrt t/m zo.14 mrt.
https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/
Sommigen maken er 10 dagen gebed&vasten van en zijn gisteren al begonnen. Roep met kracht tot God voor verlossing van ons land!

2) Dit artikel trof ons i.v.m. de verkiezingen. Misschien zijn er mensen die zich hier verder in willen verdiepen. En ons hierin meer inzicht willen geven. (Ons= 24-7 gebed)
https://www.ellaster.nl/2021/03/05/dit-zou-het-verkiezingsthema-moeten-zijn-maar-bijna-niemand-spreekt-erover/

KNOPEN ONTWARREN

Mijn kat Fluffy lag van de week op schoot en de Heilige Geest leerde mij een boodschap. Fluffy was volledig in de rust. Pootjes alle vier slap. Volledige overgave en ze slaapt. Ik verwijder een aantal knoopjes uit haar vacht. Ze is compleet in de rust.
Vanuit een complete rust wil God dat ook bij ons doen. Ontwarren van knopen en klitten, die er in ons leven zijn gekomen door allerlei zaken. Zoals ik het vachtje van Fluffy glad wil, het is niet fijn als er knopen en klitten in zijn vachtje zitten, zo wil de Heer dat ook voor ons. Het is niet fijn als er knopen of klitten zijn, want het houdt bijvoorbeeld tegen om het goed schoon te maken.
De Heer wil ons schoon. Fluffy kan op de plekken van de knopen zich niet goed schoonmaken, haar tongetje komt daar niet doorheen. Ze krijgt ze er ook niet zelf uit. Dat is herkenbaar. We hebben knopen en klitten opgelopen die we er onmogelijk zelf uitkrijgen, maar goed nieuws. Bij de Vader op schoot, dat is de plek waar het gebeurt. In de rust, in totale overgave kan Hij ons ontwarren en ontklitten van al die knopen en klitten die wij in het leven hebben opgelopen.

We lezen psalm 54
Een onderwijzing van David op een benauwd moment:
“O God, verlos mij door Uw Naam, verschaf mij recht door Uw macht.
O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter ore.
Want vreemden staan tegen mij op, geweldplegers staan mij naar het leven;  zij houden God niet voor ogen.
Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.
Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden; breng hen om vanwege Uw trouw.
Ik zal U vrijwillig offers brengen; ik zal Uw Naam loven, HEERE , want hij is goed.
Want Hij heeft mij gered uit alle nood; mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien.’

Ook lezen we Daniël 5:11-16
“Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is, want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers – uw eigen vader, o koning!  Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Beltsazar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven….. (lees verder in Dan.5)

Ik heb gekozen voor deze twee lezingen vandaag. Het ene is een gebed om verlossing. Er zijn momenten dat we niet anders kunnen dan bij God op schoot kruipen en Hem vragen knopen te ontwarren.
Hem te bidden voor verlossing.
De tweede lezing is uit Daniël. Daar lezen wij dat hij door de Geest van God in staat is om knopen te ontwarren.
Zo zijn ook wij op andere momenten geroepen om in de autoriteit van Jezus en door Zijn Heilige Geest erop uit te gaan om knopen te ontwarren tot eer en glorie van Zijn naam.
Uiteindelijk op het einde van Daniel5 lezen we wat er met koning Belsazar gebeurt.
‘U hebt echter de God in Wiens hand uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt, daarom is door Hem het gedeelte van de hand gezonden en dit Schrift geschreven’.
Wij weten dat het uiteindelijk niet goed met koning Belsazar afloopt.

Als mensen willens en wetens niet willen luisteren naar de knopen die ontrafelt zijn door toedoen van de Heilige Geest door de kinderen van God, dan weten wij dat het met hen ook niet goed afloopt, maar nóg is er tijd…. de Heer heeft geduld, de toegang is vrij door Golgotha. JEZUS ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend o mens?

DANKEN EN BIDDEN:
*Dank U Heer voor Uw immens grote liefde voor ons die niet te bevatten is.
*Dank U Heer dat U ons wil ontdoen van knopen en klitten die in ons leven zijn ontstaan door welke redenen dan ook. Dank U dat U ons wil ontwarren er van.
* Dank U Heer dat U een God van recht bent en dat U kwaad zult vergelden als mensen niet bereid zijn tot inkeer te komen.
* Dank U Heer dat U ons hebt gered uit alle nood. Uit de duisternis en ons over hebt gebracht in Uw Koninkrijk van het LICHT.
* Dank U Jezus dat U ons paspoort hebt getekend met Uw eigen bloed op Golgotha.

* Heer wij bidden voor overgave onder de gelovigen. Dat we bereid zullen zijn ons helemaal aan U toe te vertrouwen, zodat U ook daadwerkelijk in staat bent ons vrij te maken van knopen en klitten die in ons leven ontstaan zijn.
* Heer wij bidden om wijsheid, kennis en inzicht onder gelovigen om knopen te ontwarren als Daniël en dat dit effect mag hebben op vele levens. Kijkend naar de huidige situatie dat vele ogen geopend zullen worden voor Uw waarheid en dat vele zielen gered zullen worden voor koning Jezus. Nog is er tijd. De Heer heeft geduld.
* Wij bidden voor een verlangen/honger naar Bijbel lezen en bidden zodat de gelovigen zullen groeien in hun geloof.
* Wij bidden dat knopen/klitten verwijderd zullen worden bij alle mensen jong en oud die nu zo gebukt gaan onder de huidige coronamaatregelen. Dat depressieve mensen/jongeren/kinderen uit de knoop gehaald mogen door Koning Jezus en een nieuw perspectief mogen krijgen van een hoopvolle toekomst met HEM.

BIJLAGEN:
1) Prachtige film over het leven van George Muller, een bijzondere gebedsstrijder.
https://youtu.be/TQ8DKz1mpa8

2) Goed om over na te denken:
https://www.wachters.nu/post/belonen-of-uitsluiten

RELIGIE OF GEEST

Lezen Joh.3:1-19

Het verhaal van Nicodemus toont ons het verschil tussen de leer van de Schriftgeleerden en Farizeeërs en wat Jezus leerde.
‘Je moet wederom geboren worden’, zei Jezus tegen deze man.
Nicodemus snapte er niets van: wederom geboren worden, hoe kan dat?
Zijn verstand zat in de weg.
Nicodemus was een respectabel lid van het Sanhedrin.
De Here Jezus noemde hen : ‘blinde leidslieden’.
Dat is heftig!
Zo zit de Here Jezus bij veel mensen wel in hun hoofd, maar niet in hun hart.
Daar heb ik ook last van gehad.

In 1Kor.2:6-16 beschrijft Paulus op een prachtige manier het verschil tussen een geestelijk mens en een ongeestelijk mens.
Vs.12 en 13: ‘Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.’
Enige jaren geleden liet de Heer me daar meer over zien.
Het was in de ‘Week van Gebed’.
Ik zag midden in een heel groot en ruim weiland een heel grote hoogspannings mast staan. Op een afstand kon ik zien, dat er een aantal mensen rondom deze mast heen en weer liepen.
Ze waren aan het bidden.
Opeens gingen ze allemaal aan de kant staan en met een grote klap viel de hoogspanningsmast om.
Zonder iemand te verwonden.
Heer wat wilt U hiermee zeggen?
De Heer bepaalde me bij deze masten die met elkaar verbonden, als een netwerk, over ons land staan.
Waar komt hun kracht vandaan?
Uit de aarde bedacht ik: steenkolen, gas, hout….
‘Zo is het met de theologie’, zei de Heer, ‘dat is aardse kracht’.
Het zit over ons land gespannen.
Maar door gebed vallen de masten neer, halleluja.

Otto de Bruijne had in een van zijn preken eens over ‘de ontmanteling van de aardse krachtcentrale’.
Wanneer gaat dit bolwerk vallen?
Of is het in deze tijd aan het wankelen?
Het lijkt er veel op.
We moeten het hebben van de Wind van Boven.
Hand.2:17 ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;….’
En we moeten het hebben van de Zon der Gerechtigheid Mal.4:2
‘Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.’
Al die windturbines en die zonnepanelen, toch zo gek nog niet.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U door al dit schudden alle wankele dingen omver krijgt. Hebr. 12 :26 -27
* Dank U dat de wind van Uw  Geest aan het blazen is.
* Dank U voor Uw beloften dat de Zon der gerechtigheid zal gaan schijnen.
* Dank U dat  U door dit alles laat zien, dat U de regie heeft.

* We bidden dat in ons land religie plaats zal maken voor een levende relatie met U, onze Vader. En voor leven in de Geest.
* We bidden dat de bolwerken die dit tegenhouden snel en radicaal zullen vallen.
* We bidden voor de vele mensen die vermoeid en belast zijn, jongeren, ouderen, gezinnen…… dat ze  U zullen vinden en tot rust zullen komen. We bidden oplossingen voor de vele zorgen en problemen waar mensen tegenaan lopen.
* We bidden voor kinderen en jongeren. We horen dat tieners (zelfs van 13 jaar al) zelfmoord plegen! Help hen roepen naar U en hoor naar hun schreeuw!
* We bidden tegen de dwaze plannen om euthanasie wettelijk mogelijk te maken voor kinderen van 1 tot 12 jaar!!
* We bidden voor de regering dat ze gaat inzien waar ze mee bezig zijn. We bidden dat dit regiem niet verder kan gaan!
* We bidden voor meer gebed, meer geloof en meer vertrouwen in Gods ingrijpen. Ja, we bidden voor ‘de Geest van genade en smeekbede’ over ons land. Dat we overal gaan bidden en U gaan zoeken.
* We bidden dat waarheid en liefde gaat overwinnen in ons land!

BIJLAGEN:
1) Een prachtig en passend lied van onze medebidder Manuel den Ouden
Wind of Revival
https://youtu.be/r9S3r4BkzgM

REPENT – RESET – REFOCUS

REPENT – RESET – REFOCUS
(Bekeer u, reset en focus opnieuw)Lukas9:1-6 (SV)
‘En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.
En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.
En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben.
En in wat huis gij ook zult ingaan, blijft aldaar, en gaat van daar uit.
En zo wie u niet zullen ontvangen, uitgaande van die stad, schudt ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen.
En zij, uitgaande, doorgingen al de vlekken (gehuchten), verkondigende het Evangelie, en genezende de zieken overal.’Jezus stuurde zijn discipelen uit om over het koninkrijk van God te prediken.  Ze moesten de zieken genezen, zodat de mensen God, de ultieme Genezer, zouden kennen en Hem loven.
Jezus delegeerde het werk niet zonder ook de macht en autoriteit om dat werk te doen, te delegeren.  Zijn discipelen hebben de macht en het gezag om demonen uit te drijven en ziekten te genezen.  Onze opdracht is niet alleen om met mensen te praten, maar om hun leven te beïnvloeden, om genezing te brengen.
De discipelen mochten niets meenemen voor de reis, zelfs niet het noodzakelijke – ze moesten licht reizen, omdat God onderweg voor hen zou zorgen.  Ze waren afhankelijk van de vriendelijkheid van vreemden en ervoeren daardoor de genade en voorziening van God.  Ze zouden door anderen worden afgewezen, maar ze mochten het niet persoonlijk opvatten, omdat deze toehoorders Jezus zelf verwierpen.
Licht reizen hield de discipelen ook afhankelijk van God.  Als ze niet veel meenamen, moesten ze voor alles op de Heer vertrouwen. Als de predikant zelf God niet vertrouwt, hoe kan hij anderen dan vertellen dat ze Hem moeten vertrouwen?
Waar God leidt, zorgt Hij ook.
Als God onze stappen leidt, zal Hij ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben.
De discipelen gehoorzaamden. Ze gingen erop uit om te prediken. Ze genazen de zieken. Ze werden door sommigen hartelijk verwelkomd en door anderen afgewezen. De discipelen in de Bijbel gingen rond om te prediken, de zieken te genezen en boze geesten uit te werpen.  Ook wij als discipel van Jezus hebben dezelfde macht en autoriteit gekregen om te prediken, demonen uit te drijven en zieken te genezen.

Ik prijs de Heer voor het tonen van deze passage aan ons vandaag, zodat we ons kunnen bekeren, onze visie kunnen resetten en onze bediening opnieuw kunnen focussen. Een Britse missionaris die naar India ging zei ooit: “Verwacht grote dingen van God;  probeer grote dingen voor God ”.
Laten ook wij grote dingen van God verwachten, zodat we grote dingen bidden en grote dingen zien gebeuren.
Heeft God ons uit onze comfortzone geroepen zodat iemand het Evangelie zal horen?  Hoe reageren we?

GEBED:
Vader, in de naam van Jezus, komen we voor U, Heer God, om U te danken voor het voorrecht en de gelegenheid om Uw kracht aan te boren. Heer, we zijn dankbaar dat we kinderen van de Allerhoogste zijn, en dat we toegang hebben tot U, Heer.
Dank U voor de verlangens die U in ons hart heeft geplant om te slagen.  Dank U Heer voor het opwekken van iets in onze geest dat ons hoger roept. Dank U Heer voor de mogelijkheid om te winnen in alles waar we onze handen op leggen. Zegen, Heer, het werk van onze handen.  Geef ons gunst voor welk werk U ons ook roept.  Heer, we geven onze handen, ons hart, ons hoofd, onze voeten, onze mond en ons wezen over aan Uw wil.  Gebruik ons ​​voor méér. Laat ons zien hoe we kunnen toenemen in wie we zijn, wie we willen zijn en wat we kunnen doen en gebruik ons voor doelen die groter zijn dan wijzelf. O Heer, moge U ons de moed geven om grote dingen voor U te doen, zodat mensen zullen weten dat u de echte en levende God bent!  In Jezus ‘naam, Amen.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank u God dat u ons heeft geroepen, gekend en gekozen. Dank U voor de kracht en autoriteit die U ons hebt gegeven om te bekeren, te resetten en opnieuw te focussen
* Vader, we bidden om door U te worden gebruikt met machtige kracht om de zieken te genezen, de gebrokenen van hart te genezen, demonen uit te werpen in de naam van Jezus
* Vader, schenk ons het vermogen om te horen en ook doeners te zijn.
* Vader, we brengen de verkiezing voor uw Troon, en bidden voor Uw genade. Moge degenen die gekozen worden de personen zijn naar Uw hart.
* Vader, we bidden voor onze broeders en zusters. Dat we als hele Kerk wakker zijn voor de geestelijke wereld en hoe die onze zichtbare wereld ons beïnvloedt. Dat we gezamenlijk de strijd oppakken en vechten met de geestelijke wapens die krachtig zijn voor U! Zend Uw Geest van genade en smeekbede uit over ons land!
* We bidden voor het ‘Bid – Vast – Stem’- weekend van 12 t/m14 maart voor de verkiezingen, waartoe Herman Boon oproept.
* We bidden voor de mensen en kinderen in nood!

BIJLAGE:
Lied: There is power in the Name of Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=u531QMmRQxE