Meewerken met Gods Masterplan

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere Efeze 2: 19-21

Vrijdagochtend vroeg had ik een droom:
Ik kreeg aan mijn wijsvinger een ring geschoven met daarop een klein klokje.
Even later kreeg ik een ring met klok aan mijn duim. Ik werd wakker en vroeg aan de Heer wat dit betekende?
Ik moest denken aan een uitleg van de 5 bedieningen: De leraar is de pink want deze vinger is de enige die in het oor past(gehoor). De herder is de ringvinger, trouw.  De evangelist is de middelvinger omdat hij het verst reikt(langste vinger). De duim de apostel omdat dit de enige vinger is alle vingers kan aanraken(heeft van allemaal wat). De wijsvinger is de profeet, hij wijst mensen de weg.
Is het tijd voor apostelen en profeten om op te staan, te spreken, de weg te wijzen, bijeen te brengen, toe te rusten en de gaven uit te leven in de kracht van de Heilige Geest?

Vorige week konden we uit de overdenking ‘building back better’ opmaken dat onze vijand een masterplan ontvouwt waarin zijn eindtijd-plan zich mogelijk al rond 1750 heeft ingezet met de start van de 1e industriële revolutie, de opkomst van grote bankiers en de oprichting van de vrijmetselarij. We weten ook van onze vijand dat hij zijn wijsheid in de hemel heeft ontvangen en dat zijn ultieme doel is dat de mensheid hem zal aanbidden. Hijzelf zittend op de troon. We zien hier kopieergedrag tot in de finesses, echter de liefde ontbreekt.
Wij zien ook dat God een masterplan heeft en door o.a. het boek Openbaring kennen wij de afloop al. We weten dat Jezus de hoofdrol heeft in dit masterplan van Zijn Vader.
Met militaire precisie ontvouwt de Heer dit plan. 

Als we praten over militaire precisie dan gaan mijn gedachten automatisch naar de Krijgsmacht.
Alle landen van de NAVO gebruiken in hun militaire bevelvoering-structuur de ‘5 paragraaf order’ om hun troepen nauwgezet aan te sturen op alle niveau’s.
Dit planningsproces bestaat uit de volgende paragrafen:
– Oriëntatie

  1. Situatie
  2. Opdracht
  3. Uitvoering
  4. Logistiek
  5. Bevelvoering en verbindingen

Door de overdenking ‘Rules of engagement’ werd ik bepaald om o.a. de lessen uit Nehemia specifiek uit te werken voor onze tijd en gefaseerd neer te zetten. De komende weken (overdenking op maandag) gaan we dit met elkaar bekijken.

Zelf zit ik nog vol met vragen waarvan de belangrijkste:
Is dit van U Heer? Wat staat ons nog te wachten, een Cyber-pandemie’ waar Klaus Schwab al over spreekt? Maar ook v.w.b. logistiek. Welke middelen staan ons ter beschikking? Bevelvoering krijgt in Gods Koninkrijk een heel andere lading, welke positie neem jij in onder Zijn leiding? 

Ik geloof dat Gods Masterplan al volbracht is door Jezus Christus op het kruis.
Daarom is mijn voorstel om in de komende weken met elkaar te bidden:

* Heer laat ons verkondigers zijn van het evangelie: ‘opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus´ Efeze 3: 9

* Heer geef ons inzichten in Uw plannen want u zegt: ‘opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere’. Efeze 3: 10-11

* Heer in ‘U hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem’. Efeze 3: 12

* Heer laat ons de moed niet verliezen vanwege de verdrukking.  vers 13

Proclameer Efeze 3: 14

‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,
Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’

BIJLAGEN:
1) Getuigenis:
https://www.revive.nl/gezin-start-geheime-huissamenkomsten-in-hartje-biblebelt-komen-samen-met-veertig-man-in-de-woonkamer/

2)Petitie:
https://www.petities.com/mijn_zelfbeschikking_is_onvoorwaardelijk_vaccinatiebewijs

GODS PIJL BEN JIJ!

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik had eigenlijk een heel ander onderwerp bedacht, totdat vanavond een lieve zus voor mij bad en een beeld kreeg van een pijlkoker en pijlen. Ze zei, je bent een pijl die door God in de juiste richting wordt geschoten. Daarna deelde ze ook nog een prachtige tekst waar dit staat geschreven. Te mooi om niet te delen. Want ook jullie allen zijn pijlen in Gods pijlkoker. Ik ga er zo nog wat dieper op in, maar laten we eerst samen de tekst lezen uit Jesaja 49:1-13:
‘Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moeder schoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.  Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.  Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.  Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE , en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.  En nu zegt de HEERE , Die Zich Mij vanaf de moeder schoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE , en Mijn God zal Mijn kracht zijn.  Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.  Zo zegt de HEERE , de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE , Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.  Zo zegt de HEERE :  In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen,  om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn.  Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.  Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden.  Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim.  Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.’

En het zwaard des Geestes dat is het Woord van God. Ef 6:17b

Ik wil inzoomen op vers 2:
Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij ver- borgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken‘.
Overduidelijk gaat het hier over Onze Heere Jezus Christus, maar omdat we in HEM mogen zijn is dit woord ook voor ons.
Ook ónze mond mag in deze wereld zijn als een scherp zwaard. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn, kon Hij de boze weerstaan omdat Hij telkens kwam met het scherpe zwaard. Zo mogen ook wij komen in deze bizarre tijd, met het scherpe zwaard om de boze te weerstaan.
In de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen.
Wij mogen geborgen zijn in Zijn hand. We zijn veilig. Dwars door alle stormen en golven heen, mogen wij in Onze Ark verblijven. In onze Vredevorst. ‘Mijn vrede geef Ik u Mijn vrede laat Ik u. De vrede die de wereld niet heeft geef Ik u’. Joh.14:27

Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl,
Wij zijn ook als die puntige pijl. De Heer wil ons afschieten en in onze bestemming brengen. Daarnaast geloof ik ook dat we een puntige pijl mogen zijn, een wapen om het rijk van de vijand te vernietigen.
Overal waar wij komen, moet de duisternis verdwijnen, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En onze gebeden zijn als pijlen, die het rijk van de duisternis versplinteren/versnipperen.
Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.
Zie kinderen zijn het eigendom van de Heere, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft.’ Psalm 127:3-5
Dat Hij ons in Zijn pijlkoker gestoken heeft, bevestigt ons dat wij zijn kinderen zijn, zijn eigendom.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat wij door het offer van Jezus niet langer slaven worden genoemd, maar kinderen, zonen en dochters van de Allerhoogste Koning.
* Dank U Vader dat wij in U geborgen mogen zijn. Wat er ook gebeurt, U bent onze Ark en wij zijn veilig in U.
* Dank U Vader dat U ons wapens hebt gegeven.
‘Niet door kracht nog geweld maar door Mijn Geest, zo spreekt de Heer.’
We danken U voor Uw Woord, het scherpe zwaard om de vijand te weerstaan en in de aanval te gaan. En we danken U voor Uw Geest die ons nog zo veel meer schenkt (kracht, wijsheid, kennis, troost etc.)

* Vader we bidden voor alle heiligen dat ze hun door God gegeven positie zullen innemen en in hun bestemming zullen gaan wandelen.
* Wij bidden dat de gelovigen zullen zijn als pijlen die het kamp van de vijand zullen vernietigen.
Leid ons in dit punt door Uw Heilige Geest, op welke bolwerken mogen wij onze pijlen (gebeden) richten.
* Wij bidden voor de gelovigen dat ze een honger zullen krijgen naar Uw Woord.

DE GEEST DER WAARHEID

Lezen: Joh.14:15-28
‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn,
de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet , maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’
In dit gedeelte belooft Jezus Zijn discipelen dat Hij hen (en ook ons) niet als wezen achter zal laten.
Joh. 16: 5-15.
De Heilige geest troost niet alleen, maar overtuigt de wereld ook van zonde, gerechtigheid en oordeel en Hij leidt ons in de volle Waarheid.
We kunnen gewoon niet zonder de Heilige Geest !

Waarom is de Heilige Geest zo belangrijk ?
De Geest van God geeft ons:
1 Persoonlijk besef van Gods liefde. Rom.5:5
2 Inzicht in wie de Here Jezus is. Hem recht te kennen. Joh.16:15
3 De juiste woorden in moeilijke omstandigheden. Luc.21:15, Hand.29
4 Hulp in onze zwakheden, troost en kracht. Rom.8:26
5 Bevrijding van zonde, ziekte en gebondenheden. Hand.5:16, Hand.10:38
6 Echte vrede en vreugde. Rom.14:17
7 Vernieuwing van denken. 2Tim.1:7
8 Gods leiding, Hij leert en onderwijst. Romeinen 8:14
9 Gods Geest is ons onderpand van het eeuwige leven. 2Kor.1:22
De Geest maakt levend en krachtig en getuigt met onze geest dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn.Rom.8:16,17.

Een Visioen ;
Tijdens de aanbidding in een Gemeente kreeg ik een beeld over de Heilige Geest.
Ik zag dat Gods handen vanuit de hemel een witte duif vrij lieten
De duif bleef maar rond vliegen steeds naar beneden en dan weer omhoog, duidelijk op zoek naar een goede plek om neer te dalen.
Op de aarde werd opeens een heel grote bijbel zichtbaar, die open gelegd werd. De duif daalde daarop neer en bevruchte Gods woord.
De woorden werden levend en de letters kwamen uit de bijbel en gingen als levende woorden doen wat beloofd was.
Gods Geest en Gods Woord moeten samenwerken.
Het Woord zonder de Geest blijft een dode letter.
De Geest zonder het Woord blijft zweven, net als de duif, zonder bestemming.

Wat hebben we de kracht uit de Hemel nodig !
Hand. 2:2-6
‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vervulde het gehele huis
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken Gods Woord met vrijmoedigheid.
Velen werden gered, genezen en bevrijd, halleluja
Wat is er toch misgegaan, dat we dit nu niet meer zo beleven, enkelen uitgezonderd.
Zonde, wereldsgezindheid, hoogmoed, misleiding, religie en eigen kracht?

Laten we vaak bidden om honger en dorst naar Gods Woord en Geest. Amos8:11.
De Heer belooft dat ook in Lucas11;13.
Ook in Joël2:28-32  staat een geweldige belofte voor de eindtijd, wat zien we daar naar uit!
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom Heer Jezus , kom spoedig.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank u Heer voor Uw zorg voor ons, dat U ons niet als wezen hebt achtergelaten.
* Dank U Heer dat U die in ons is, groter is dan die in de wereld is.
* Dank U voor Uw beloften dat U Uw Geest geeft aan wie daarom vragen.
* Dank U dat U het beste voor het laatst heeft bewaard.

* We bidden om vergeving dat we Uw Geest zo vaak niet de ruimte geven, die U toekomt.
* We bidden om vergeving waar we U bedroefd hebben.
* We bidden dat U honger en dorst wilt  geven naar meer van Uw Geest.
* We bidden dat velen weer op zoek zullen gaan naar Uw woord.
* We bidden, Heilige Geest, overtuig van zonde , maar ook van de Waarheid, die alleen bij U te vinden is.
* We bidden dat we een regering krijgen, die in zal zien, dat ze het zonder U niet gaan redden.
* We bidden om Esthers en Mordekai’s, die opkwamen voor hun volk met gevaar voor eigen leven.
* We bidden voor Jaap Dieleman, die zo moedig stáát voor u in ons land, en we bidden bescherming nu hij in the picture staat en negatief wordt afgeschilderd. (zie bijlage)
* We bidden voor het evangelisatie-tijdschrift dat Jaap verspreidt over Nederland. We bidden dat alle media-aandacht mensen juist aanzet tot lezen.
* We bidden voor bescherming van alle andere moedige klokkenluiders.
* We bidden dat nog veel mensen gered, genezen en bevrijd mogen worden, zoals tijdens de eerste Gemeente het geval was.
* We bidden om vernieuwing en herstel van Uw Lichaam de Gemeente.

BIJLAGEN
1) NOS bericht over Jaap Dieleman en het tijdschift dat hij verspreidt. Blijf bidden voor Gods werk door dit tijdschrift heen.
https://nos.nl/l/2370078

2) Vrijdagavond 26 febr. Workshop ‘IN GESPREK Graadje Dieper’, avond speciaal over de inenting met veel info. 19:30 tot plm.22:00u, per internet. Link ontvang je na opgave.
https://www.24-7gebed.nl/workshop-26-februari-2021/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur.
Zaterdag alléén om 13u gebed, en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89992928646?pwd=OG1kSEEyMUNiL3JDQVRFcWt5N1BIUT09

Meeting ID: 899 9292 8646
Passcode: 1234

ONTMOEDIGING IN HET LICHT VAN HET VOLMAAKTE OFFER

lezen Hebr.10:19-39

‘Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees;
En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);’

De sluier die het Heiligste van de heilige plaats scheidde, die ook de mens scheidde van Gods intieme aanwezigheid, is voor altijd wijd geopend, van boven naar beneden in tweeën gescheurd.
Mattheüs 27:51 ‘En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden’.
De schrijver van de Hebreeën maakt een analogie tussen de sluier die tussen God en de mens stond en het lichaam van Jezus.  Jezus’ lichaam ‘was gescheurd’, en dat gold ook voor de sluier tussen God en de mens. Allebei geven ze aan dat we nu vrijmoedig tot God kunnen komen.

Vandaag hebben we een Hogepriester over het huis van God die de hemelse rechtbanken voorzit om er zeker van te zijn dat de gelovige volledige toegang heeft.
Dus laten we naderen met de perfecte reiniging die voor ons beschikbaar is. We kunnen nu dichter bij God komen op een manier die nooit beschikbaar is geweest voor iemand onder het Oude Verbond.  Het werk van Jezus stelt ons in staat om dichterbij te komen in volledige zekerheid van geloof. Het probleem van een onvolmaakte Hogepriester is opgelost.  Het probleem van morele en geestelijke vervuiling is opgelost.  Dus laten we nu dichterbij komen!
We hebben aanmoediging nodig om dichterbij te komen, want ontmoedigde christenen hebben vaak moeite om dichterbij te komen.  Dit is een echt probleem: als je de intieme relatie met Jezus verliest, gaat niets anders goed.
Er zijn mensen die door grote moeiten heen gaan die tegelijkertijd toch vreugde kennen. Hoe is dat mogelijk? Ze weten hoe ze dichterbij moeten komen!

Beste broeders en zusters laten we dichterbij komen en vasthouden aan de waarheid.  Zonder aarzelen vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die belooft is getrouw.
Laten we vasthouden, want ontmoediging kan ons van de waarheid doen wankelen. Een hernieuwd vertrouwen in de grootheid van Jezus en in het Nieuwe Verbond zal ons sterk maken in het geloof. Hij die belooft is trouw: De reden dat we sterk kunnen staan ​​is omdat Hij die belooft trouw is.  Het is veel beter om op Zijn trouw te vertrouwen in plaats van op de onze!
Bedenk dat de offers onder het Oude Verbond nooit het zondeprobleem konden genezen Ze lieten ons achter als een patiënt die voortdurend het medicijn nodig heeft, of als een onkruid waarvan alleen de kop eruit is geplukt, maar niet de wortel.
Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Die zittende houding van Jezus is belangrijk. Het laat zien dat Zijn werk is voltooid. Hij hoeft niet dagelijks dezelfde offers te brengen zo als de priesters onder het Oude Verbond dat deden. Jezus heeft in de hemel een bediening van voorbede voor Zijn volk. Maar die bediening vloeit voort uit Zijn voltooide werk.
Hij heeft degenen die geheiligd worden voor altijd vervolmaakt: dit maakt duidelijk dat het werk van Jezus alleen effectief is voor degenen die geheiligd worden. Het werk van Jezus is in staat om ieder mens te redden, maar het is alleen effectief bij het redden van degenen die geheiligd worden (apart gezet voor God).
Degenen voor wie Christus is gestorven, worden door zijn dood volmaakt. Het betekent niet dat ze in karakter al volmaakt geworden zijn, maar dat hij degenen voor wie hij stierf volkomen vrij van de schuld van de zonde maakte. Toen Christus hun zonden op zich nam, bleef de zonde niet langer op hen rusten, want het kon niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Laten we moed putten uit onze ontmoediging en laten we niet vergeten hoe we in moeilijke tijden voor God hebben gestaan.
Wanneer vervolging komt zoals we vandaag zien, kunnen we een kijkje nemen in ons uithoudingsvermogen in het verleden en aangemoedigd worden om in de toekomst sterk te blijven, wetende dat we een beter en blijvend bezit hebben in de hemel: zo kunnen we door de tijd van vervolging heen een hemels perspectief bewaren.
De schrijver aan de Hebreeën is duidelijk: we kunnen ook door deze huidige tijd van ontmoediging heen komen, we kunnen putten uit onze ervaringen uit het verleden om kracht te krijgen om voor de toekomst te volharden.

Laten we daarom ons vertrouwen niet loslaten, want we hebben volharding nodig om de belofte van God te ontvangen nadat we de wil van God hebben gedaan.  De zwaarste en meest ontmoedigende beproevingen zijn wanneer we worden geroepen om Gods wil te gehoorzamen terwijl de vervulling van Zijn belofte ver weg lijkt. Onze trouw in die tijd dat de belofte niet vervuld lijkt, is de maatstaf voor onze gehoorzaamheid en geestelijke volwassenheid.
Bedenk dat we niet behoren tot degenen die terugvallen in het verderf, maar tot degenen die geloven in het gered worden van de ziel. Wij zullen degenen zijn die volharden en de belofte van God krijgen.  We zullen niet terugvallen in oude tradities of in een Oude Verbondsrelatie met God – of enige andere vervanging van Jezus!

DANKEN EN BIDDEN:
* Hemelse Vader, dank U dat de wet, die aan Israël werd gegeven, een schaduw was van de betere dingen die door Christus zouden komen. Dank U dat Hij niet alleen onze hemelse Hogepriester is, maar dat Hij ook het offer is dat U aanvaardde als de volledige en laatste betaling voor ónze zonde, en die van de hele wereld.  Dank U dat we niets meer hoeven te doen dan te vertrouwen op Hem die de volle prijs voor de zonde betaalde en de kracht daarvan in ons leven voor altijd verbrak.  Mogen we nooit zelfgenoegzaam worden over het enorme offer dat de Heer Jezus voor onze rekening betaalde toen Hij voor ons naar het kruis ging. Dank U dat Hij vandaag onze hemelse Hogepriester is die aan de rechterhand van Uwe Majesteit in de hemel zit, die altijd voorbede blijft doen voor ons in de hemelse gewesten.  Dank U dat Hij op een dag terug zal komen om zijn eeuwige Koninkrijk op aarde op te richten. Ik prijs uw heilige naam, AMEN.

* Vader help ons om niet ontmoedigd te zijn, maar tot U te naderen, om hulp te ontvangen in tijden van nood
* Vader, we bidden voor de komende regeringsverkiezingen, dat uw gerechtigheid zal zijn
* Vader, we bidden voor ons land, luister naar onze roep en luister naar het gebed dat Uw volk bidt.
* Vader, we bidden voor de kerken, en voor onze broeders en zusters, die in moeilijkheden verkeren
* Vader, we bidden voor tieners en jongeren
* Vader, we bidden voor alle voorbidders voor bescherming
* Vader, we bidden om open ogen voor Uw waarheid.

BIJLAGE
1) Lied: For Your Name Is Holy I Enter The Holy of Holies, Paul Wilbur,
https://youtu.be/_jwVyo9nQvU

2) Vrijdagavond 26 febr. Workshop ‘IN GESPREK Graadje Dieper’, avond speciaal over de inenting met veel info. 19:30 tot plm.22:00u, per internet.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-26-februari-2021/

WIE BEN IK IN CHRISTUS?

Misschien kun je eerst deze korte clip bekijken over Wie Jezus is. https://youtu.be/TCepMvkuReE

Daarna gaan we lezen over wie WIJ mogen zijn!
Lezen Rom.8:1-17

Heel veel van ons herkennen wel de gedachten: ‘ik weet niet zo goed wie ik ben’, ‘ik weet niet wat ik kan’, ‘ik kan dit niet goed’, ‘ik ben bang om te falen’, ‘Ik ben depressief’….. enz.
Dat we dat denken komt omdat we naar verkeerde stemmen luisteren.
Het is de vijand die op onze schouder zit en ons van alles influistert, vooral wat we niet kúnnen en niet zíjn.
Maar Gods woord zegt het tegenovergestelde. Als we lezen wat Gód over ons zegt, is dat overweldigend mooi en bemoedigend. Lees maar mee.

Rom 8:1,2 ‘Ik ben voor altijd vrij van veroordeling’.
Rom 8:28 ‘Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede’.
Rom.8:31-34 ‘Niets kan mij scheiden van de liefde van God’.
2Cor.1:21,22 ‘Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld in God’.
Col.3:3 ‘Ik ben met Christus verborgen in God.
Fil.1:6 ‘Ik ben ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is ook zal afmaken’.
Fil.3:20 ‘Ik ben een burger van de hemel’.
2Tim. 1:7 ‘Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen’.
Heb.4 :16 ‘Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik het nodig heb’
1Joh.5:18 ‘Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij’.
Joh.1:12 ‘Ik ben Gods kind’.
Joh.15:1 ‘Ik ben een vriend van Christus’.
Rom.5:1 ‘Ik ben rechtvaardig verklaard’.
1Cor.6:17 ‘Ik ben verbonden met de Heer, en één van geest met Hem’.
1Cor.6:20 ‘Ik ben gekocht en betaald, Ik ben Gods eigendom’.
1Cor.12:27 ‘Ik ben een deel van het lichaam van Christus’
Efeze1:1 ‘Ik ben een heilige…’
Efeze1:5 ‘Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd’.
Efeze2:18 ‘Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest’.
Kol.1:14 ‘Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.’
Kol.2:10 ‘Ik heb volheid verkregen in Christus, in Hem ben ik volkomen’.
Matth.5:13,14 ‘Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld’.
Joh.15:16 ‘Ik ben een rank aan de ware wijnstok en een kanaal van zijn vrucht’
Hand.1:8 ‘Ik ben een persoonlijke getuige van Christus’
!Cor.3:16 ‘Ik ben Gods tempel’
2 Cor.5:18 ‘Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus’.
1Cor.3:9 ‘Ik ben Gods medewerker’.
Ef.2:6 ‘Ik bekleed in Christus een plaats in de hemelse gewesten’.
Ef.2:10 ‘Ik ben Gods maaksel’
Ef.3:12 ‘Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen’.
Fil.4:13 ‘Ik ben in staat om, in de kracht van Christus alle dingen te doen.’

Geweldig wie we zijn in Hem, en wat Hij van ons vindt.
Laten we er een of een paar goed door kauwen en het binnen laten komen, en er uit gaan leven.
Dat we heel diep van binnen weten WIE we zijn in Christus.
Dat zal ons sterk maken, zeker voor de tijd die komen gaat.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader dank U wel dat U zoveel van ons houdt en zoveel goede dingen heeft opgeschreven in Uw woord over ons.
* Vader dank U wel dat U ons helpt om deze woorden ons toe te eigenen in ons binnenste.
* Dank U wel dat U een goede en rechtvaardige God bent, en een Verhoorder van onze gebeden.
* Wij bidden voor ons land, dat de avondklok zal stoppen. Dat alle maatregelen zullen stoppen. Dat we weer mens mogen zijn, elkaar ontmoeten, spreken, aanraken. Dat we U weer samen kunnen loven en prijzen!
* Wij bidden voor onze regering, dat er mannen en vrouwen mogen gaan regeren die U volgen.
* Wij bidden dat Nederland wakker wordt
* Wij bidden dat de waarheid centraal zal gaan staan

Building Back Better

In Numeri 21 vers 4 staat: onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Letterlijk staat er: ‘de ziel van het volk werd verkort’.
Alsof zij de omstandigheden niet meer aan konden en daardoor bewust kortzichtig werden.
De ware toedracht van deze verkorte ziel lezen we in vers 5: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.
Het zijn de lusten van het vlees en de overleggingen van het hart die het volk doen terugverlangen naar de afgoderij van Egypte. Het klagen/morren maakt hen bitter. Bitter naar de gever, naar God!
Is het bij ons niet net zo? Hoe vaak hoor je niet: ‘ik zal blij zijn als we weer terug naar normaal gaan’. Oftewel ‘breng ons weer terug naar de beschaving, verlos ons uit deze woestijn zodat we kunnen feesten, kopen en verkopen.’

Vorig jaar werd gesproken over het ‘nieuwe normaal’. Diegenen die zich een klein beetje verdiepen ontdekken dat er een ‘Great Reset’ aankomt. Ingezet door het World Economic Forum(WEF). Jaarlijks organiseert het WEF een conferentie in Davos, Zwitserland. Als je de agenda van Davos bestudeert dan weet je dat wij nooit meer naar ‘normaal’ gaan. Dan weet je dat de wereld nu een Great Reset staat te wachten, een 4e Industriële revolutie. Dan weet je dat de elite van deze wereld, waaronder Klaus Schwab de voorzitter van het WEF, op weg zijn naar een New World Order(NWO). Wereldleiders bezigen nu massaal de kreet ‘Building Back Better’(BBB).
Het jargon van wereldleiders is identiek. De kracht van herhaling is een psychologisch speeltje geworden waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Laten we eens kijken op welke structuren BBB wordt toegepast. Als de inhoud van de 4e industriële revolutie het ultieme doel is van het WEF, wat zijn dan de structuren van de 1e, 2e en 3e industriële revoluties?

De eerste industriële revolutie vond plaats toen James Watt de stoommachine introduceerde. Machines vervingen menselijke en dierlijke arbeidskracht, hetgeen leidde tot een explosieve stijging van industriële bedrijvigheid. Deze energierevolutie versnelde veel processen, wat leidde tot alfabetisering op grote schaal. De levensstandaard nam toe en laagwaardige arbeid ging verloren.

De tweede industriële revolutie betrof de introductie van de interne verbrandingsmotor door onder andere Otto in combinatie met elektrificatie van de informatie-uitwisseling. Eerst via de telegraaf, toen per telefoon en ten slotte tot op de dag van vandaag met behulp van de computer en het internet. Ook hier heeft een exponentiële stijging van de industriële activiteit plaatsgevonden en ook hier ging dat ten koste van veel laagwaardige arbeid.

De derde en huidige industriële revolutie betreft het samengaan van wederom een energierevolutie en een grote doorbraak op het gebied van de informatietechnologie. De transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, gefaciliteerd door internettechnologie die onze elektriciteitsnetten transformeren naar een intelligent stroomnetwerk, het Intergrid.

Bovenstaande structuren zijn het fundament van de 4e industriële revolutie, hetgeen ons denken, ons handelen, ons doen en ten diepste wie wij zijn hebben beïnvloed sinds 1750.
Is dit niet het beeld van de toren van Babel die half afgebouwd is en nu zijn ultieme voltooiing gaat krijgen?
Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is geïnspireerd op deze half afgebouwde toren van Babel. Voor het gebouw staat een standbeeld van een vrouw op een stier/beest (Openbaring 17)

Laten we eens kijken op welk fundament God ons wil laten bouwen:
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Matt.7:24
Laten wij bouwen op Christus, op de rots.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is Efeze 2: 19-20

Op het getuigenis van Simon Petrus wil Jezus Zijn kerk bouwen:
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Matt.16: 18-19

We kunnen de conclusie trekken dat de wereld iets bouwt op een fundament. Hierin volgt zij Gods principes. Echter de vraag is: ‘Op welk fundament wordt er gebouwd?’
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Matt.7: 27
Lijkt dit niet op het beeld uit Daniël 2? Als het fundament niet de rots is dan zal het huis uiteindelijk door de rots vernietigd worden.

Als laatste wil ik zomaar een gedachte met je delen die bij mij opkwam toen ik Daniël 2 vers 43 las: Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
Dit vers is de uitleg van vers 33 waarin Daniel de koning uitlegt dat dit laatste koninkrijk verdeeld zou zijn. Ik vroeg mij af of deze verdeeldheid uiteindelijk zo ver gaat dat de mens zijn door God gegeven identiteit gaat opgeven door aanpassingen te doen op DNA niveau en zijn lichaam beschikbaar stelt voor implantaten zodat hij of zij niet meer aangestuurd kan worden door Gods Geest, maar weer volledig slaaf wordt van Egypte.

Is het God die hier spreekt en zegt: ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten!

 

Gebed:

* Heer dank U wel dat U hebt voorzien in een fundament wat eeuwig is, onverwoestbaar, wat zelfs bestand is tegen de dood, een fundament die de dood heeft verslagen.

* Heer wij prijzen Uw grote naam dat wij op ons fundament meer dan overwinnaars zijn.

* Heer dank U wel dat het menselijk zaad niet vermengt zal worden met het ijzer van de industriële revolutie. 

* Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn tot eer van Uw naam zullen blijven bestaan.

* Heer dank U wel dat alle structuren die gebouwd zijn zonder U de eer te geven zullen verbranden en vergaan als stro en als hout als Uw oordeel komt.

* Heer wij bidden voor de wereldleiders, voor hun harten. Raak hen aan. Als zij U niet kennen, geef een krachtige aanraking van Uw Geest.

* Heer wij bidden voor ons land en vragen vergeving voor het fundament wat onze voorouders, maar ook wij hebben gebouwd.

* Heer leer ons effectief te bidden met als doel dat met Uw kracht vijandelijke acties gestopt worden.

* Laat ons mensen zijn die hun huis bouwen op de rots, op Christus, en laat ons permanent bekleed zijn met Hem.

 

Op verzoek een kort getuigenis:

Ik woon op het eiland Tholen. Ik heb van God een bediening gekregen bij de Krijgsmacht. Tegelijkertijd geloof ik in een bediening binnen je eigen gezin en gemeenschap.
Zowel bij de Krijgsmacht als op Tholen willen wij doorpakken op fysieke samenkomsten. Ik geloof dat God ons roept om een huis te bouwen waar Christus het fundament is waarop gebouwd wordt. Waar gebed centraal staat en waar we gericht zijn op Bekering, bevrijding, genezing, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest.
Wat doen wij bij de Krijgsmacht: https://www.ncok.nl/
Wat is in ontwikkeling op het eiland Tholen: https://www.komenzietholen.nl/

BIJLAGEN:
In herhaling:
Wat je mag verwachten in 2021 van het Financiële Systeem
https://youtu.be/vhJrAuTyNoo

 

 

DE VROUW IN BARENSNOOD

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 27: Openbaring 12:2
Lees Openbaring 12 en Romeinen 8

Vorige keren zagen we hoe bij de laatste bazuin Jezus het Koningschap opneemt, en dat vervolgens de Ark zichtbaar wordt met een enorme manifestatie van hemelse schittering en kracht ….. en hoe daarna een gróót teken aan de hemel zichtbaar wordt: een VROUW in barensnood!
Deze vrouw is stralend, want ze is bekleed met de zon! De maan is onder haar voeten, en ze draagt een kroon van 12 sterren.
Dit doet mij meteen denken aan Jezus, want ik ken maar Eén Wiens aanzien gelijk is als de zon in haar kracht! (Op.1:16b)
Daniël 12:3 zegt: ‘En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen stralen als de sterren, voor eeuwig en altoos’.
Dat geeft een bijzondere denkrichting!
Matt.13:43 verklaart: ‘Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders.’
Zou de vrouw dan bekleed kunnen zijn met de glorie van Jezus, de zon der gerechtigheid, dat Hij haar lichtgevende krachtbron is?
Maar ze is ook in barensnood.
Rom.8: 22,23 zegt: ‘Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.
En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.’

Rom.8 gaat over de geboorte van ‘het leven in de Geest’.
En dat wordt het ‘zoonschap’ genoemd.
Vs.14: ‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’
Vs.19 ‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.’
Vs.15: ‘…..gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.’
Heel Rom.8 lijkt wel een hoofdstuk van barensnood en van geboorte, gepaard gaande met lijden en smart.
vs.18: ‘Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden..’
Vs.35-37: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS door Hem, die ons heeft liefgehad.’
Het zoonschap als overwinnaars wordt door verdrukking heen geboren!
Ook Gal.4 spreekt over die bevalling in het zoonschap.
In Gal.4:19 spreekt Paulus: ‘mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeen doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft;’
De ‘gestalte van Jezus’ moet dus geboren worden ……. in de christenen.
Gal.4:26: ‘Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder’.
In Ef.4:13 komen we ook die volwassenheid tegen: ‘…..totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.’
In Op.2 en 3 roept Jezus Zijn gemeenten stuk voor stuk op om te volharden tot die volwassenheid:
‘Wie overwint….., wie overwint…. wie overwint….’
Wel zeven keer!
De overwinnaars zullen eten van de boom des levens, geen schade lijden van de tweede dood, eten van het verborgen manna, een nieuwe naam ontvangen, bekleed worden met witte klederen, een zuil worden in Gods Tempel, met Jezus zitten op Zijn Troon.
Maar óók geldt voor deze overwinnaars Op.2:26: ‘En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.’
En dát is nou precies wat over dat Kind wordt gesproken dat uit deze Vrouw geboren wordt in Op.12:5.
‘En zij baarde een Zoon, een mannelijke zoon, die alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon’.
Precies zoals van Jezus gesproken wordt in Op.19:15 ‘En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf..’ en in Ps.2:9 ‘Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.’

Kan dit zijn wat geboren wordt:  ‘Jezus-in-ons’……. in volwassenheid…. in overwinnaarsschap….. het ware leven in de Geest?
‘Niet meer mijn ik, maar Jezus in mij’, zoals we afgelopen week in Galaten 2:20 zagen: ‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.’
Het nieuwe leven in zijn overwinningskracht…
Zou de vrouw hiervan zwanger zijn….? En zij schreeuwt in haar weeën, en in haar pijn om te baren. Blijkbaar verloopt de (open) baring van de vrucht van de Geest niet zonder slag of stoot.
Geen wonder dat de vijand hier bovenop zit en dat de baring van deze vrucht met veel kwellende moeite gepaard gaat. Want het openbaar worden van de zonen Gods vormt een omslagpunt voor hem en voor heel het wereldgebeuren: de volheid der tijden komt …

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader, dat U ons wilt leren dat er nog veel méér op ons ligt te wachten, dat er overwinnaarsschap klaar ligt voor ons om in geboren te worden. We bidden dat U ons daar meer begrip over geeft en meer verlangen naar geeft.
* Bewerk in ons het overwinnaarsschap, dit zoonschap in de Geest, deze ‘maat van de wasdom der volheid van Christus’. Het lijkt een ongrijpbaar geheim, maar U kunt het open-baren in ons…..
* Dank U duizendmaal dat we ons, nu het zo donker om ons heen wordt, mogen richten op onze eeuwige toekomst! Dat die toekomst helderder en duidelijker mag worden. We bidden dat Uw hele Kerk zal groeien in passie voor dit prachtige vooruitzicht. Dat we met elkaar spreken, zoeken, bidden, preken hierover….
* We bidden voor het herontdekken van Uw Woord…. ook dit weekend. We zegenen alle diensten en preken en aanbidding en contacten. Bouw Uw Kerk Heer, zoals U het bedoeld heeft!

BIJLAGEN:
1) Voor het weekend een documentaire over de bijzondere geschiedenis van de Herrnhut-beweging die 100 jaar lang vanuit gebed de hele wereld overgingen om op de moeilijkste plaatsen mensen tot God te brengen. Over overwinnaars gesproken…… (wel in het Engels)
https://youtu.be/eQNWCQbm4bc

2) Vandaag start 10 dagen bidden en vasten. De ontmoetingen zijn allemaal online. Je kan nog meedoen:
https://biddenenvasten.nl/informatie/

3) Van 12 tot 14 maart Esther-vasten speciaal voor de verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit! Bid en vast mee: https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/

4) Elke vrijdagavond meebidden via de livestream vanaf het Binnenhof. Vanavond met Christian Verwoerd:
https://www.youtube.com/channel/UCXKMM24N7n3zrvQ9lGVMCcQ

5) Op o.a. dinsdagavond 23 februari 2021 wordt er vanuit JHOP Den Haag gebeden voor de verkiezingen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zal hierbij aanwezig zijn en met ons bidden voor de aanstaande verkiezingen. Om 18:30 uur starten we met de livestream en kan je thuis met ons meebidden.
Kijk op ons kanaal: www.youtube.com/JHOPdenhaag

Bijlagen

DANKT GOD IN ALLES

Dankt God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1Tes5:18)

Toen de Kanaäniet, de koning van Harad, die in het Zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atharim kwam, bond hij de strijd aan met Israël, en hij voerde enigen uit hen als gevangenen weg.  Toen deed Israël de HEERE een gelofte en zei: Als U dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de ban slaan.  En de HEERE luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaänieten in zijn hand . Hij sloeg hen en hun steden met de ban, en hij gaf die plaats de naam Horma. 
Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken.
Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. 
Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.  Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 
En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.  En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.  Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.
Numeri 21:1‭-‬9 HSV

Het volk van Israël zat midden in de woestijn. De situatie overviel hen regelmatig, dan begonnen ze te mopperen en te klagen en dit was een klap in het gezicht van God. God die hen een paar verzen van te voren nog had verlost van de Kanaänieten nadat ze Hem daarom hadden gebeden, God die hen voorzag in brood, vlees en water, het volk keek echter in een kokervisie. Ze zagen alleen wat er in hun ogen niet was. God reageert hierop met giftige slangen en hierdoor stierven er veel. Dan komt het volk tot inkeer en bekeren ze zich. Ze belijden hun zonden. Ze vragen dan aan Mozes om voorbede te doen voor het volk en Mozes krijgt de opmerkelijke opdracht om een koperen vurige slang te maken en die op een stang te zetten. Iedereen die opkeek naar de koperen slang bleef in leven.

Hoe mooi als wij hier met onze bril naar kijken. We zien hier een afspiegeling van Jezus.
‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.  En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven’. Johannes 12:32‭-‬33 HSV
Als wij opzien naar Jezus en onze hoop op HEM vestigen worden wij gered en mogen wij eeuwig leven ontvangen.
Nu naar deze tijd. Voor ons kan het momenteel aanvoelen als een woestijn. Dor en droog door alle maatregelen die worden getroffen, maar juist in woestijnperiodes worden we gevormd, groeit ons karakter en vraagt God ons om dankbaar te zijn in alles en onder alle omstandigheden. De wortels van bomen bij droge plekken groeien dieper en daardoor worden die bomen ook sterker.
De slangen die bijten doen me denken aan de aloude slang die probeert de mensen te bijten. Als wij mopperen en klagen geven we voet aan de tegenstander i.p.v. aan HEM die al onze aandacht verdient. Letterlijk kunnen we gebeten worden door de slang, omdat we poorten openzetten voor hem. Juist wanneer we het tegenovergestelde doen, dankbaar zijn en God prijzen en eren voor wie Hij is, en Zijn wil uit bidden, dán overwinnen we het kwaad.
We overwinnen immers het kwaad door het goede te doen.
Laten we God danken en prijzen dat Hij Koning is!

DANKEN:
* Wij danken U voor al Uw goede gaven en voorzieningen die U ons schenkt. Redding, vrede, Uw Woord, eten, drinken, een dak boven ons hoofd, schoon drinkwater, warmte, kleding, bescherming, broeders en zussen om ons heen, muziek, gezelligheid, prachtige natuur, etc. Alles wat de Heilige Geest ons ingeeft.
* Wij danken U dat U, Jezus, bent verhoogd aan het kruis op Golgotha en dat U ons naar Uzelf hebt toegetrokken. Dank U voor het eeuwig leven dat U verworven hebt voor ons.
* Wij danken U dat wij geborgen zijn in U. Leer ons daarin te rusten en daarin onze vrede en vreugde te vinden. Ook als het moeilijk is.
* Wij danken U Heer dat deze vreugde onze kracht is.
* Dank U Heer dat de woestijn een plek is waar we doorheen trekken. We blijven er niet in. ‘Ik leid jullie uit ( Egypte) om jullie in (het beloofde land) te leiden’. Deuteronomium 6:23

BIDDEN:
* Vader laat ons zien waar wij aan het mopperen en klagen zijn zodat we ons daar van kunnen afkeren.
* Vader wij bidden, help ons onze ogen te richten op Uw beloofde land, het onzichtbare eeuwige i.p.v het zichtbare en tijdelijke.
* Vader stort Uw Geest uit over de gelovigen, dat ze juist in deze woestijnperiode zullen hongeren en dorsten naar meer van Uw Woord en dieper te groeien, te wortelen in U.
* Vader we bidden dat vele mensen die op dit moment nog slaaf zijn van Egypte ( het wereldsysteem) bevrijd zullen worden door Jezus en mee zullen trekken naar het beloofde land (het eeuwige Jeruzalem).
* We bidden U om recht en gerechtigheid ten aanzien van de avondklok…..

BIJLAGEN:
1) Vanavond is er weer een ‘IN GESPREK-workshop’ om door info en gesprek meer inzicht te krijgen in deze tijd, vanuit Bijbels perspectief.
Om 19:30u – plm. 22:00u. Geef je op, dan ontvang je een link voor de internetverbinding.
Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop-19-maart-2021/

2) Op o.a. dinsdagavond 23 februari 2021 wordt er vanuit JHOP Den Haag gebeden voor de verkiezingen. Tweede Kamerlid Eppo Bruins zal hierbij aanwezig zijn en met ons bidden voor de aanstaande verkiezingen. Om 18:30 uur starten we met de livestream en kan je thuis met ons meebidden.
Kijk op ons kanaal: www.youtube.com/JHOPdenhaag

3) Vandaag start 10 dagen bidden en vasten. De ontmoetingen zijn allemaal online. Je kan nog meedoen:
4) Van 12 tot 14 maart Esther-vasten speciaal voor de verkiezingen. Misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit! Bid en vast mee: https://biddenenvasten.nl/bidvaststem/
5) Elke vrijdagavond meebidden via de livestream vanaf het Binnenhof. Vanavond met Christian Verwoerd:

DANIEL, EEN MAN OM NA TE VOLGEN

Lezen Daniel 12.
Het boek Daniël en het boek Openbaring spreken over dezelfde gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden. Zie ook Openbaring 12
Het boek Openbaring is een geopenbaarde aanvulling op het boek Daniël.

Door heel het boek Daniël zien we de geschiedenis zich afspelen en kunnen we een vergelijking trekken met onze tijd.
Wij zijn als volgelingen van Jezus in deze wereld, als Daniël in Babylon.
Ook wij worden steeds meer gedwongen om te buigen voor de voorschriften van de machthebbers van deze tijd.
De Nebukadnezars staan weer op, maar de Steen is in aantocht: ‘de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde’. Dan.2: 34-36. In vers 44 wordt dat zo omschreven:
‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid’,
De geschiedenis van Daniël leert ons, dat als we ons vertrouwen op de Heer stellen en Hem méér gehoorzamen dan mensen, er grote wonderen kunnen gebeuren.
In de vurige oven en de leeuwenkuil was de Heer bij hen en werden ze gered, daardoor moesten de machthebbers erkennen: ‘Er Is maar één God en dat is de God van Daniël’.
In Daniël 12 lezen we de “goede” afloop.
Er zal een tijd van grote nood aanbreken zoals er nog nooit geweest is, ‘maar de grote vorst Michaël zal voor uw volk strijden’, wordt hem verteld.
Ook in Openbaring 12:7 lezen we over die strijd van Michael in de hemelse gewesten. Satan wordt daar ten lange leste uit de hemel gegooid, prijst de Heer!
Wij leven toe naar deze tijd, we zien het aankomen. ‘Maar zegt de Heer, ieder die in Mijn boek staat opgeschreven zal ontkomen en ook degene die slapen in het stof zullen opstaan’ (vs.1,2). In 1Kor.15 wordt dit uitvoerig beschreven.
Wat een verantwoordelijkheid om in deze tijd te leven, te onderzoeken, te getuigen en te gehoorzamen.
Wat een beloften. In Dan.12:3 staat: ‘En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos!’
We leven in een tijd van zoeken, loutering en reiniging. ‘Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen…’ (vs.4b), ‘velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren… ‘, (vs.10a) ‘… de verstandigen zullen het verstaan!’ (vs10b)

Een getuigenis:
In de plaatselijke PKN gemeente , waar we jaren terug lid van waren, was door een vrijzinnige predikant veel schade aangericht. Matt.13:36-46.
Zijn opvolger mocht de puinhoop helpen opruimen.
Op onze vraag om eens te spreken over abortus, begon hij zijn preek uit Daniël met de woorden ,
‘Wij moeten zijn als Daniël in Babylon en noemde daarbij allerlei zaken die daar mee te maken hadden. Abortus, euthanasie enz.’
‘Dat zeg IK niet’, zei hij, ‘maar DAT ZEGT DE HERE GOD IN DIT BOEK’, en hij hield de bijbel omhoog.
De strijd brak meteen los. Er viel iemand flauw, wat voor een hoop afleiding zorgde, en enkele mensen liepen scheldend de kerk uit.
De Heilige Geest begon te overtuigen, maar ook de tegenstander zat niet stil. Na verloop van tijd liep het op een scheuring uit, met veel verdriet en verwarring.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer voor mensen en voorbeelden zoals Daniel.
* Dank U, Heer, voor Uw beloften, voor Uw bemoediging vanuit Uw Woord!
* Dank U dat ook nu de engelen als dienende geesten mee strijden.
* Dank U dat U ons een goede afloop belooft.

* We bidden om moed, toewijding, volharding in deze eindtijd.
* We bidden dat de werken van de duisternis ontmaskerd zullen worden.
* We bidden dat nog veel zielen gered zullen worden .
* We bidden dat binnen de regering en elders mannen en vrouwen zullen opstaan als Daniel.
* We bidden om Elia’s die vuur van de hemel bidden.
* We bidden om verlangen naar U en naar Uw woord en gerechtigheid, bevrijding, genezing .
* We bidden dat U Zich bekend zult maken, als de God van Abraham, Izaak en Jacob, de énige, ware, levende God!.
* We bidden om een Geest van genade en gebed ook in Israël.

UITWISSELING BIJ HET ALTAAR

Lezen Galaten 2:15-21

Gisteren lazen en baden we uit Nehemia 4, hoe het volk zich verenigde onder het wijze leiderschap van Nehemia om de muur te bouwen. De muur rond de stad, waar de Tempel stond, waar het altaar was.
Want vóór dit moment, onder Ezra, meteen toen de ballingen terugkwamen, werd allereerst het altaar gebouwd. En dát moest gekoesterd, bewaard, beschermd. Het altaar is het hart.
Het ALTAAR, de plek van aanbidding, de plek van ontmoeting van God, dat is waar het om gaat! Dáár gebeurt het, dáár vindt een uitwisseling plaats, een exchange, een knop die wordt omgezet, een andere dimensie die wordt binnengegaan. Eenheid met Jezus komt tot stand, niet ik maar Christus die verder leeft in mij.
Dat is precies waar Gal.2:15-21 over gaat.
15 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen,
16 Wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
Nou snappen wij vaak wel dat onze rechtváárdiging niet uit ‘werken der wet’ is, maar datzelfde geldt ook voor ons hele functioneren als christen. Uit welke kracht leven wij dagelijks? Je zou het nog eens kunnen lezen en dan het woordje ‘werken der wet’ vervangen door ‘eigen kracht’, of ‘ons vlees’ of met ‘aards systeem’.
17 Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet.
18 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben.
19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven.
Oeps, deze is belangrijk, lees die laatste zin nog eens een paar keer: ik ben door de wet voor het VLEES gestorven om UIT GOD te leven! En inderdaad, de bevestiging komt in het volgende vers:
20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar CHRISTUS LEEFT IN MIJ. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Deze ommekeer, deze omwisseling vindt plaats bij het ALTAAR:
ik KNIEL…. LEG MIJZELF AF….. DRINK IN Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn woorden…. en dát wordt mijn leven!!
Leven VANUIT DE GEEST!
Zijn waarheid vult mijn hart, maakt me verbónden met Hem, maakt mij blíj!
Mijn denken: ik denk opeens ánders, zíe de dingen opeens vanuit hemels perspectief,
mijn woorden: ik spreek ánders omdat ik anders denk,
mijn keuzes: ik snap ineens veel beter wat ik moet doen.
21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Maar Christus is niet tevergeefs gestorven.
Laten we Hém geven vanuit Nederland wat Hém toekomt:
EEN VOLK HEM TEN EIGENDOM, dat niet leeft door eigen kracht, maar leeft door de Geest.
Een Koninklijk PRIESTERSCHAP geroepen tot het brengen van geestelijke offers die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.
Samen zijn we de levende stenen van Zijn geestelijk HUIS op aarde, dat Altaar-Huis, waar bij Nehemia de muur al omheen moest .
En dit is al zó lang Zijn intense verlangen: Bouw Mij een Heiligdom, want Ik wil in jullie midden wonen. Ex.25:8
Dat heiligdom was eerder de Tabernakel, later de Tempel, maar nu het geestelijke Huis bestaande uit ónze toegewijde harten die leven uit de Geest en niet langer uit het vlees.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer, voor Uw bemoeienis en liefde voor de aarde en voor de mensheid. U hebt ons niet alleen gelaten, ook nu verlangt U er intens naar om in ons midden te wonen. Maar U kúnt alleen maar wonen waar Uw Tempel precies is gebouwd naar Uw normen.
* Help ons Uw Woord serieus te nemen en werkelijk te gelóven en te doen! Want ik leef door gelóóf in Christus. Ook vandaag is dát mijn enige bron!
* We bidden: Laat ons zien zodat wij begrijpen tot welke grootse roeping U óns geroepen heeft!
Mogen wij beseffen wie wij voor U, de grote en almachtige God, zijn!
* Heer, help ons het altaar in ons eigen leven te herstellen en te beschermen.
* Help ons ook het altaar in onze gezinnen en in onze kerkfamilies en in ons land te herstellen.