Next level up

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Handelingen 2: 18; Joël 2: 28

Droom:
“Ik bevond mij in een oud leger gebouw met grote holklinkende gangen. Ik was daar weer sinds lange tijd. Het was al laat en donker. Ik kon mijn weg niet vinden, was mijn uitrusting kwijt en wist ook niet waar ik moest slapen.
Ineens was daar een officier waar ik het aan kon vragen. Hij zorgde voor een oude landrover en een chauffeur. Niet veel later was ik op pad met een klein team van ‘oud-gedienden’. Ver buiten de legerplaats, op het platteland, verdween de chauffeur ineens terwijl wij reden en een gevaarlijk kruispunt naderden. We konden de landrover tot stilstand brengen vlak voor het kruispunt.
Even later zagen we een kleine kapschuur vol met stro. We haalden het stro weg en troffen een oude Astin Martin aan. Een soort ‘James Bond auto’. In de kofferruimte lag onze uitrusting.”

Uitleg droom:
Het oude, ooit zo vertrouwde, legergebouw was als een vijandige plaats geworden. Mijn nachtrust werd mij ontnomen en overdag had ik moeite om mijn geestelijke wapens en uitrusting goed te hanteren. Sterker nog, vaak trok ik de wapenrusting niet aan. God brengt mensen (engelen) op je pad die je helpen (officier). Ik moest het wel zelf vragen. Dit kunnen wereldse mensen zijn die je op weg helpen naar een plek buiten de legerplaats waar je rust vindt, waar je geestelijk gevuld wordt en je wapenrusting (weer) leert hanteren.
Seculiere personen (chauffeur) worden mogelijk ingeschakeld om je verder te helpen. Maak daar gebruik van en blijf tegelijkertijd waakzaam. Zij kunnen je op de plaats van bestemming brengen, maar ze kunnen je ook plotsklaps in gevaarlijke omstandigheden brengen. Jij bent aangesteld voor deze missie. Dus hou de controle.
Buiten de legerplaats is een plek van rust en vrede waar je opdrachten ontvangt. Waar je soms moet zoeken naar je uitrusting. Echter arbeid beloond in dit geval, want God heeft veel meer dan alleen je wapenrusting. Echter je zal het vinden onder het stro. 

Onze steden zijn bolwerken geworden van de duisternis. De geestelijke sluier is zo dicht geworden en de bedwelming zo groot dat je zelfs als kind van God soms geen rust meer ervaart. Onze huizen staan onder deze invloed. Kijk alleen maar naar TV en computer gebruik. Bolwerken van afgoderij, tovenarij, waarzeggerij en dodenbezwering hebben ons soms onbewust in hun macht. Het is goed om regelmatig Gods aangezicht te zoeken op de berg, aan de rivier, in het bos, op de hei of een plaats die Hij je wijst.
Vakanties in het buitenland waren voor mij vaak een inspiratiebron. Waardoor ik soms weer een ‘Next level up’ werd getild. Komend weekend hebben wij een B&B besproken in een mooi wandelgebied. Ik ben benieuwd met wat voor een auto ik straks thuis kom 🙂

Deze droom is persoonlijk, maar vanwege bovenstaande tekst uit Joël 2 (Uw dienaren ZULLEN profeteren) heb ik besloten om deze toch te vertellen.

Hieronder nog wat ondersteunende Bijbelteksten:

  • Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petr.5:8
  • Want Ik zal u rondom belegeren, Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. Jesaja 29:3
  • De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 2 Kor.10:4
  • Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand…………………….. en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
  • terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:13-18
  • Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Joh.4:23
  • Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. Zefanja 1 vers 7.
  • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9

Dankgebed:

*Dank U Heer dat wij van kracht tot kracht mogen gaan en van heerlijkheid tot heerlijkheid.

*Dank U dat U de Leeuw van Juda bent.

*Dank U dat de brullende leeuw een imitatie is en tandeloos is gemaakt.

Gebed:

*Heer als wij lezen: ’Ik zal u rondom belegeren’, zijn er dan momenten dat wij tegen U vechten? Momenten waarin wij wapenloos zijn? ‘Jabbok-momenten’ waarin wij net als Jakob tegen U vechten?

*Vergeef ons dat wij ons land hebben laten innemen. Maak ons daadkrachtig in gebed en leer ons het zwaard hanteren.  

*Breng ons buiten de legerplaats in Uw nabijheid en Uw rust. Breng ons op die plaatsen die nog niet zijn ingenomen. Of als deze niet te vinden zijn laat ons weer plaatsen innemen.

*Leer ons bolwerken te lokaliseren en hoe deze af te breken.

*Maak van ons een Jozua. ‘Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven’

*Laat ons broeders en zusters zijn die de deugden verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft getrokken.

*Heer laat ons daders zijn van het Woord door te doen dat wat U ons opdraagt.  

 

Toon ons Uw macht o God
https://youtu.be/fWaomyZTm_Y

 

HET KONINGSCHAP VAN JEZUS

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 24: Openbaring 11:15-19

Als de zevende bazuin klinkt, gebeuren er hele bijzondere dingen. Het is een radicale ommekeer in de wereldgeschiedenis… Dit is het moment dat alle koninkrijken van de wereld worden overgedragen aan Jezus, de doden worden geoordeeld, de heiligen worden beloond en zij die verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de aarde worden vernietigd. Laat deze dingen eens inzinken…

De vierentwintig ouderlingen aanbidden God, omdat Hij Zijn grote kracht ter hand genomen heeft en Koning geworden is. Alle koninkrijken van de wereld zijn van Hem geworden. Hij heeft alle corrupte overheden op aarde vervangen en is nu Zelf Koning tot in alle eeuwigheid.
Wauw… dat is een heftige ommekeer in de wereldgeschiedenis. We zien dan ook in vers 18 dat de volken kwaad zijn; alle machtsposities van leiders die samenwerkten met de antichrist gaan over naar Jezus, de Enige rechtmatige Eigenaar en Koning van de wereld. Hier zien we heel duidelijk Psalm 2 in vervulling gaan.
Met alle onrust die in de wereld gaande is, mag dit onze hoop en focus zijn; wat er ook geprobeerd wordt, God heeft de wereld en de tijden van de wereld in Zijn hand en precies op het juiste moment, bij het klinken van de zevende bazuin, zal Jezus de macht overnemen en Zijn koningschap over de hele wereld gaan uitoefenen. Er is geen paniek in de hemel, er is een volmaakt plan waar de vijand niets aan veranderen kan.
In vers 19, nadat Jezus het koningschap van de wereld op Zich genomen heeft, lezen we:
En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.’
Ik geloof dat de ark van Gods verbond in de hemel hier zichtbaar wordt, omdat het een teken is dat God trouw is gebleven aan Zijn verbond met ons dat Hij de wereld zou redden en Jezus Koning zou maken en alles nieuw zou maken. En het verbond is onwankelbaar, omdat het gebaseerd is op het volbrachte werk aan het kruis; Jezus heeft de volken gekocht met Zijn eigen bloed. Toen Hij riep: “Het is volbracht!” betekende dat o.a. dat Hij de prijs had betaald om de wereld vrij te kopen en daardoor rechtmatig Koning te worden over de hele wereld. Dit geeft een enorme rust voor ons, omdat Gods eindtijdplan dus niet gestopt kan worden door mensen die zich laten inspireren door de antichrist, en niet gestopt kan worden als wij als kerk tekort zouden schieten. We mogen in de eindtijd volledig rusten in het volbrachte werk van Jezus en weten dat niets en niemand Hem kan stoppen om de macht in de wereld op het perfecte moment over te nemen en de wereld te redden van de ondergang. We hoeven ons niet te laten intimideren door dingen die in de wereld gebeuren; de uitkomst staat al vast door het bloed van Jezus. Laten we onze ogen gericht houden op Hem alleen en Hem ons vertrouwen en onze aanbidding geven.
Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
(Openb. 5:13b)
Er is nog iets dat lijkt te gebeuren bij de zevende bazuin. De zevende bazuin is de laatste bazuin in het boek Openbaring. De zeven bazuinen in Openbaring zijn ook de enige serie genummerde bazuinen die in de Bijbel worden genoemd. In 1 Kor. 15:51-52 staat:
‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’
In 1 Thess. 4:16-17 lezen we:
‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’
Zou het klinken van de laatste bazuin hier in Openbaring dan het moment zijn van de opname van de gemeente? Ik geloof dat dat heel goed mogelijk is.
Paulus heeft het in 1 Kor. 15:51 over ‘een geheimenis’ als hij het erover heeft dat we in een oogwenk veranderd worden bij de laatste bazuin. In Openbaring 10:7 staat:
‘Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.’

Wanneer de zevende engel op de bazuin blaast, zou dan het geheimenis van God, dat we in een oogwenk veranderd worden en opgenomen, volbracht worden? Iets om over na te denken.
Wat we in ieder geval zeker weten, is dat onze toekomst veilig is met het vooruitzicht dat Jezus het koningschap over de wereld op het juiste moment op Zich zal nemen en dat dat voor eeuwig zal duren, en dat er een moment komt dat we opgenomen worden en met Hem in Zijn heerlijkheid mogen delen. Wat een hoopvolle toekomst!

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank God voor de hoopvolle toekomst die Hij voor jou en voor de wereld heeft, en dat deze toekomst verzekerd is door het vergoten bloed van Jezus aan het kruis.
* Vraag Hem je te vullen met Zijn hoop en Zijn vrede die alle verstand te boven gaat.
* We bidden voor groei in ons aller ontdekken en beleven van de hemelse dimensie en onze heerlijke toekomst.

BIJLAGE:
Lied: Verwonderd – Kees en Reni Kraaijenoord
https://youtu.be/PQmWKuUAjuk

WIE TROUW IS IN HET KLEINE IS OOK TROUW IN HET GROTE

Vandaag wil ik met jullie een tekst lezen uit 2 Samuel.
Ik wil inzoomen op één tekst maar om die te begrijpen lezen we eerst het hele stuk.

Lezen: 2 Samuel 23:1‭-‬12 HSV
‘En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van Israël.  De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong.  De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken:  Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.  Hij is als het licht van de morgen,  wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken;  als de glans na de regen,  die groen laat opkomen uit de aarde.  Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel Hij het nog niet laat opkomen.  Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken, die weggeworpen worden; want met de hand kan men ze niet pakken.  Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer; ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand.   Dit nu zijn de namen van de helden die David had: Isboseth, de Tachkemoniet, was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer achthonderd man.  Na hem kwam Eleazar, de zoon van Dodo, zoon van een man uit Ahoah. Hij behoorde tot de drie helden die bij David waren, toen zij de Filistijnen hoonden die daar voor de strijd verzameld waren en de mannen van Israël waren opgetrokken.  Hij stond op en versloeg velen van de Filistijnen, totdat zijn hand moe werd, ja, zijn hand aan het zwaard kleefde; de HEERE bracht een grote verlossing teweeg op die dag. En het volk keerde terug achter hem aan, maar alleen nog om te plunderen.  Na hem kwam Samma, de zoon van Age, uit Harar. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp – er was daar een stuk land vol met linzen – en het volk voor de Filistijnen vluchtte,  stelde hij zich op midden op dat stuk land, ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. De HEERE bracht een grote verlossing teweeg’.

We zoomen in op het laatste vers en wel op de persoon Samma. Niet iemand die behoort tot de heel populaire Bijbelse personen, maar ook al zijn er welgeteld twee verzen over hem beschreven, afgelopen week hield ik me bezig met zijn leven.
Wat kunnen wij leren van deze Samma?
Als we kijken naar de verzen dan lezen we dat deze man een zoon was van Age (Ik zal vermeerderen, grondtekst) uit Harar (bergbewoner). Er was een deel van een akker vol met linzen. Linzen komen meer voor in de Bijbel. Ezau verkocht zijn eerstgeboorterecht voor linzensoep, Ezechiel at ze toen hij 390 dagen op één zij moest liggen, David kreeg ze aangeboden door trouwe aanhangers toen hij op de vlucht was voor Absalom. Het zal dan ook wel met een reden zijn dat het hier om een linzenveld gaat. In ieder geval waren linzen zeer voedzaam en gezond.
Samma had geen zin om zijn proviand te laten plunderen door de Filistijnen. Terwijl het hele volk wegvluchtte, stelde Samma zich in het midden van het veld op. Niet aan de rand, of in de hoek maar in het midden. Hij was hiermee goed zichtbaar en nam duidelijk zijn autoriteit. Hij verloste het land en versloeg de Filistijnen. De Heer deed een groot heil: Bevrijding, Redding.

Door Christus zitten wij in een zelfde positie.
Hij heeft ons autoriteit gegeven en Hij wil dat wij ons gebied innemen dat Hij ons heeft geschonken en zeker niet laten afpakken door de vijand. En dan niet halfbakken, maar goed zichtbaar en dapper. Ons niet laten wegjagen door angst en intimidatie zoals het volk, maar te vertrouwen op onze Koning die de overwinning heeft behaald.
Misschien heb jij iets (klein of groot) ontvangen van de Heer waar Hij jou over heeft aangesteld. Laat je dan niet intimideren, kom er voor op en doe wat recht is in Gods ogen.
Dan zul je naderhand kunnen zeggen: en de Heere deed een groot heil!
De kleine dingen kunnen het verschil maken. Zie het kleine muntje van de arme weduwe.
Denk niet te min over kleine dingen, want als wij God de kleine dingen toevertrouwen kan Hij er grote dingen mee teweeg brengen.

DANKEN:
* Dank U Heer dat U zo veel mooie verhalen in de bijbel hebt laten schrijven.
* Dank U Heer dat U aan ons de autoriteit hebt gegeven om met Jezus te regeren in de hemelse gewesten.
* Dank U Heer voor Uw offer aan het kruis.
* Dank U Heer dat U aan een ieder van ons ‘een linzenveld’ hebt toevertrouwd (vol van voedzaam Gods Woord), help ons er zorgvuldig mee om te gaan en het te beschermen en er voor op te komen.

BIDDEN:
* Heer help ons dapper te zijn als Samma en onze positie in te nemen. Dat we onze rug recht zullen houden en zullen blijven staan op Uw Woord.
* Heer kom met Uw Heilige Geest over de gelovigen die op dit moment zijn als het volk wat wegvlucht, er staat iets op het spel. De voedzame maaltijd. Geef ze een honger en dorst naar meer van Uw Woord zodat ze ook dapper en standvastig zullen worden.
* Heer help ons gelovigen de juiste strategieën te gebruiken zodat wij ook onze ‘Filistijnen’ zullen verjagen.
* Vader maak ons trouw, juist ook voor de kleine dingen. Het beschermen van een linzenveld, niet bepaald spectaculair, maar daar gaat het U niet om, U wil dat wij trouw zijn en gehoorzaam de taken op ons te nemen en uit te voeren die U ons hebt toevertrouwd. Als wij trouw zijn in het kleine, vertrouwt U ons het grote toe.

LANGERE TERMIJN GEBEDSPROJECTEN:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van ‘Kom ik om, dan kom ik om’.
* Wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam – poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

GEEFT GIJ ZE TE ETEN

Marcus 6: 30-44
Jezus en de discipelen trekken zich terug in een eenzame plaats om te rusten.
Ze hebben weer kracht nodig na de dood van Johannes, en ook vanwege de grote schare die hen steeds volgen.
Er staat in vers 34, dat Jezus over hen bewogen is.
Hij noemt hen: ‘Schapen zonder Herder’.
Hier ontmoeten we Jezus als de Zorgzame Goede Herder, die omziet naar Zijn schapen.
Hij onderwijst hen, geneest de zieken, maar denkt ook aan hun lichamelijke behoeften.
‘Geeft gij hen te eten’, is Zijn opdracht aan de discipelen en ook  aan ons.
‘Maar, Heer, we hebben maar twee vissen en enkele broden!’
Wat kunnen we leren uit deze geschiedenis?

Vorige week ontmoetten we een paar van ‘deze schapen zonder Herder’. Verward, boos en vol vragen vroegen ze zich af hoe het verder moet in Nederland.
Bijvoorbeeld een jonge vrouw in de AH, die, nadat ik vroeg hoe het met haar ging, haar hart uitstortte en vroeg hoe dit alles verder moet.
Een jonge man, die gretig luisterde en boekjes mee nam. toen we hem vertelde dat er maar één echte oplossing is voor al deze problemen. Géén vaccins,  géén mondkapjes enz., maar schuilen bij Jezus. Hij alléén heeft de oplossing voor elk probleem!
Tijdens de week van gebed ging het op één van de avonden ook  over de Here Jezus, die bewogen over ons is.
In het Grieks betekent het woord ‘bewogen’: pijn in je ingewanden, die diep gaat.
Het ontroerde mij dat Jezus zó bij onze problemen betrokken wil worden. Ook die in onze samenleving.
Zeker in deze tijd, waarin zoveel mensen de weg kwijt zijn, en verward, angstig en zoals we de laatste dagen zien, boos en agressief zijn.
‘Geeft gij ze te eten’, zei Jezus tegen Zijn discipelen.
Maar zegt Hij dat ook niet tegen ons?
Als wij bereid zijn dat wat we hebben, veel of weinig, in Zijn handen te leggen en als Hij daar Zijn zegen over uitspreekt, zullen er grote dingen gaan gebeuren, dat is zeker.

Is dat misschien de oplossing voor de eenheid waar Jezus in o.a. Joh. 17 over spreekt?
De grote opdracht in Marcus 16: 15-19?
Voor of tegen de maatregelen, tegen of voor de vaccins….. het brengt zoveel verdeeldheid , zoveel verdriet. (We weten het uit ervaring!)
Als jullie elkaar liefhebben (en samenwerken) zegt Jezus, zal dat een getuigenis zijn naar de wereld.
Ook Jesaja 58 vers 7-12 is zo’n gedeelte om over na te denken.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Heer dat U zo bewogen bent over deze wereld.
* Dank U dat U Dezelfde bent, en dat er nog steeds wonderen gebeuren.
* Dank U dat U, door al deze heftige gebeurtenissen, mensen naar Uzelf toeroept.
* Dank U dat U ons hoort als we eenparig bidden, dat U onze gaven wilt zegenen en tot bloei brengen, als we ze in Uw hand leggen.

* We bidden om bewogenheid,  om een zacht hart voor al de dwalende schapen.
* We bidden dat we meer in de eenheid, waarin U centraal staat,  zullen optrekken.
* We bidden om een gebedsleger en vrijmoedigheid om voor U uit te komen, zodat er wonderen en tekenen zullen volgen.
* We bidden dat U ons klaarmaakt voor de grote oogst.
* We bidden voor de regering en allen die verantwoordelijkheid dragen, dat ze bij U te rade zullen gaan. Bescherm de regeerders die moedig opstaan voor waarheid en recht. (Zie bijlage)
* We bidden voor de jongeren….. dat ze bij U uitkomen, en hun bestemming in U gaan ontdekken en daarin gaan wandelen!
* We bidden voor de zieken die U op ons hart legt.

BIJLAGEN:
– Bekijk deze moedige stellingname in de politiek en bid voor deze man: https://www.youtube.com/watch?v=qRjin8TERRk
– Vrijdagavond 29 jan. is er weer een Workshop In Gesprek. Ook zijn de data in februari en maart bekend. Voor opgave: https://www.24-7gebed.nl/workshop/

LANGERE TERMIJN GEBEDSPROJECTEN:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van ‘Kom ik om, dan kom ik om’.
* Wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam – poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa
(Gisteren zijn profetische bidders weer naar Rotterdam geweest om op strategische plekken Gods Tegenwoordigheid binnen te bidden)

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor Defensie en voor ons land  via Skype om 09.00uur:
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe

VEILIG ONDER ZIJN VLEUGELS

Psalm 91 is Gods manier om ons te vertellen dat iedereen die naar Hem toe rent en zijn Goddelijke bescherming zoekt, zal worden gered in rampspoed en vernietiging.  Als we de woorden van deze psalm bidden, wordt het een krachtig schild ter bescherming tegen angst.

Onze wereld is binnenstebuiten gekeerd terwijl we onszelf moeten blijven isoleren tijdens de COVID-19-pandemie.  Het is moeilijk om NIET hieraan te denken, omdat het letterlijk elk gebied van ons leven heeft geraakt. We zijn gescheiden van familie en vrienden, afgesloten en nu de avondklok.
De pandemie van het coronavirus is voor honderden miljoenen mensen verwarrend en beangstigend.  Tijdens dit historische moment in de geschiedenis is het moeilijk om niet ongerust of bezorgd te zijn.
In deze tijd van een wereldwijde pandemie spreekt deze psalm over Gods aanwezigheid, Zijn macht en bescherming tegen angst.  Angst is de grootste bedreiging. De apostel Paulus moedigde Timoteüs aan om aan het geloof vast te houden door hem eraan te herinneren: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ (2 Timoteüs 1: 7).
‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, zal rusten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal van de Heer zeggen: Hij is mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.’ Ps.91:1-2
Het punt is dat God bergen kan doen tuimelen, Hij kan de zeeën scheiden, Hij kan ons tegen de vijand beschermen. Hij kan ons beschermen tijdens deze pandemie, want wat er ook gebeurt, we zullen voor altijd bij Hem zijn.
Het betekent dat de Heer God is de Almachtige, Alwetende, en Hij kent ons op een diep en intiem niveau. Hij kent het exacte aantal haren op ons hoofd, de kleur van onze ogen, en wanneer we gaan liggen en wakker worden, hij weet hoeveel dagen we op deze aarde hebben.
Alleen al in deze eerste paar verzen van Psalm 91 worden we zonder enige twijfel gerustgesteld dat we een Machtige God dienen.  Het herinnert ons eraan dat Hij nog steeds bij ons is, ook al leven we in een gevallen wereld.  Zelfs in gevaarlijke tijden worden we eraan herinnerd dat hij onze Schuilplaats is, onze Beschermer, en onze Verlosser.  We worden eraan herinnerd dat God de touwtjes in handen heeft, voor altijd en altijd.
‘Omdat hij/zij van MIJ houdt’, zegt de Heer, ‘zal IK hem/haar redden;  IK zal hem/haar beschermen, want hij/zij erkent Mijn Naam.  Hij/zij zal Mij aanroepen en IK zal hem/haar antwoorden;  IK zal met hem/haar in moeilijkheden zijn, IK zal hem/haar verlossen en eren.  Met een lang leven zal IK hem/haar tevreden stellen en hem/haar Mijn redding tonen.’

We kunnen rekenen op de beloften in deze Psalm.  Het is gevuld met de goedheid en kracht van God met acht beloften:
1. IK zal hem redden …  ben oorzaak tot ontsnapping
2. IK zal hem beschermen … zet jou op een hoge plaats
3. IK zal hem antwoorden … reageer op jouw roepen
4. IK zal met hem in moeilijkheden zijn …  ben bij je, wat er ook gebeurt
5. IK zal hem verlossen …  breng je in veiligheid
6. Eer hem … maak je sterk met Mijn bevestiging
7. Met een lang leven zal ik hem tevreden stellen … geef je alle tijd in je levensreis
8. Toon hem Mijn redding……  laat jou Mijn verlossing en overwinning zien

Tot slot … wat betekent dit?
God belooft niet dat we niet ziek zullen worden of dat geliefden niet zullen lijden door ziekte of iets anders in het leven.  Wat hij wél belooft, is om bij ons te zijn en ons tegen angst te beschermen. De beloften en plannen die Hij voor ieder van ons heeft, bieden ons de troost dat Hij de touwtjes in handen heeft.

Laten we elke dag deze Psalm bidden.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader, we danken U voor uw bescherming. We herinneren ons elke dag dat we in de bescherming van uw vleugels mogen leven.
* Vader, we bidden voor de omstandigheden om ons heen, dat Uw licht door ons heen mag schijnen.
* Vader, we bidden dat ons land een licht zal zijn voor alle buurlanden.
* Vader, we bidden dat mensen zullen beseffen dat het vernietigen van ons land is niet de oplossing voor de crisis.
* Vader, we bidden voor de kerken, voor onze broeders en zusters, dat we Uw Woord opnieuw zullen ontdekken en de tijd  kunnen herkennen in Uw Woord. Dat we onze sterkte zoeken in Uw Woord. Want U bent Zelf Uw Woord.
* Vader, we bidden voor de verkiezing, dat deze door zal gaan, en dat er een échte verkiezing zal zijn.
* Vader we bidden voor de jongeren, help hen om te zoeken naar U, te roepen naar U, dat sámen te doen met hun vrienden…. antwoord op hun roep en geef een grote opwekking van ontdekken van hun bestemming in U, Heer, hóór de jongeren!
* Vader we bidden voor de huwelijken, voor de kinderen die thuis slecht worden behandeld. Geef rust en vrede en oplossing voor alle spanningen.

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor Defensie en voor ons land  via Skype om 09.00uur:
https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe

DE HEER IS MIJN HERDER, HIJ ONTBREEKT NIET!

Vandaag wil ik graag Psalm 23 lezen en tijdens het 13.00 uur-gebed gezamenlijk avondmaal vieren met wie mee bidt.

‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen”.

In vers 1 en 2 van deze psalm wordt geschreven over de grazige weiden en stille wateren. Daar blijft het niet bij. In vers 4 gaan we door een dal vol schaduw van de dood, we vrezen geen kwaad, want U bent bij ons. Uw stok en Uw staf, die vertroosten ons.
Van de grazige weiden en stille wateren gaat David naar een plek die niet zo prettig is om doorheen te gaan.
Een stok en een staf – niet meteen het meest geweldige voorwerp. Tot ik eens een voorganger hoorde preken vanuit Israël over een schaapsherder met zijn kudde. Eén schaap dwaalde af naar een afgrond. Hij zag de herder zijn stok pakken en gooide die tegen het achterwerk van het beest. Au, dit beest schrok, maar keerde zich gelukkig gelijk om en kwam terug bij de kudde. Zijn ook wij bereid om ons om te keren als de Herder ons op een pijnlijke manier duidelijk maakt dat een bepaalde weg naar de afgrond leidt?
Vers 5: ‘Hij maakt voor ons een maaltijd gereed voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over’.
Zo mogen we samen de maaltijd herdenken. Daarmee laten we zien aan de vijand aan wie wij toebehoren.
‘U zalft mijn hoofd met olie’.
Olie is een teken van de Heilige Geest, de Vertrooster, Degene die kracht geeft in pijn en strijd.
‘Mijn beker vloeit over’.
Onze Herder geeft leven en overvloed. Zoals Jezus tegen die Samaritaanse vrouw zei: als iemand drinkt van het water dat Ik geef, stromen van Levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien en hij zal nooit meer dorst hebben.

Het laatste vers zegt opnieuw ‘geluk en genade zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van mij Heer tot in lengte van dagen’.
Laten wij onze ogen richten op de Onzichtbare, Hij is er altijd, en Hij is voor eeuwig goed.

DANKEN:
* Dank U Heer dat U de goede Herder bent en dat U niet ontbreekt. (Zie ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld)
* Dank U voor Uw liefdesmaaltijd. Dat wij voor het oog van de vijand Uw maaltijd met U mogen vieren.
* Dank U voor Uw Heilige Geest onze Helper, Trooster, Bron van kracht.

BIDDEN:
* Heer laat het zien als er heilloze wegen zijn. Uw stok en staf vertroosten mij. Zodat we ons er van af kunnen keren en weer veilig onder Uw hoede zullen verkeren.
* We bidden voor de gelovigen voor een honger en dorst naar Uw woord en intimiteit met U.
* We bidden voor bekering van onze politici.
* We bidden voor een vermenigvuldiging van zielen. In de verdrukking werden zij nog talrijker. HEER dat wij zullen uitbreiden, uitdijen. Dat Uw Licht wordt verspreid en Uw waarheid en gerechtigheid wordt verkondigd en dat velen zullen worden gered voor Koning Jezus

GEBEDSPROJECTEN waarvoor we elke gebedssessie willen bidden:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van ‘Kom ik om, dan kom ik om’.
* Wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
Schrijven aan Eerste Kamer (Syri):
https://www.dropbox.com/s/4xw9v55l9f6qx7j/brief%20aan%20regering.pdf?dl=0
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam – poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

ZOALS ISRAËL IN EGYPTE

Lezen: Exodus 1: 1-14
Er zijn wonderen gebeurd … en mijn avontuur met jullie vandaag is te laten weten dat onze gebeden worden verhoord en dat God een wonder in petto heeft voor ieder van ons. En hoewel we het op dit moment niet kunnen zien, zal het gebeuren, de timing van God is perfect. God zal doen wat hij zei dat Hij zou doen.

Om te beginnen gaan we naar het verhaal van de Israëlieten in slavernij.
Hoe hielp God de Israëlieten? Hij verrichtte wonderen.
Hij beantwoordde onze gebeden en willigde hun verzoeken in. Maar net als de Israëlieten vergeten we vaak zijn wonderen. Maar dat verandert niets aan de waarheid – God is goed en we kunnen Hem vertrouwen!
Toen de broers voor Farao kwamen, weigerde hij de Israëlieten te laten gaan. In plaats van de situatie te verbeteren, werd de slavernij van de Israëlieten meer onderdrukkend. De Farao eiste van hen dat ze hun eigen stro verzamelden (terwijl dat vroeger aan hen was verstrekt) om toch hetzelfde quotum stenen te produceren.
Omdat ze het lijden onder de wrede Farao niet langer konden verdragen, riepen de Israëlieten het uit tot God. Hij hoorde hen en startte Zijn plan om zijn volk te verlossen van hun slavernij. Laten we deze les van de Israëlieten, het verhaal van hun God, onze God, de God die hun geroep hoorde, herontdekken.
God maakte onderscheid tussen Israël en Egypte. Terwijl al het vee van Egypte stierf, viel zelfs geen één van Israëls vee aan de ziekte. (Ex.9:4)
De Israëlieten waren niet anders dan wij. Ze waren zo onderdrukt en bedroefd in hun geest dat ze niet eens kónden geloven wat Mozes zei dat de Heer voor hen zou doen. Ze konden niet eens naar zijn hoopvolle woorden luisteren.
“Mozes rapporteerde deze [belofte van de Heer] aan de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar hem vanwege hun ontmoediging en harde werk.” (Ex.6:9)

We leven in een gevallen wereld. Velen lijden aan geestelijke bijziendheid (kortzichtigheid) veroorzaakt door het concentreren op ons eigen lijden en verlies, velen zijn tegenwoordig zo wreed in slavernij en hun geest is zo gebroken dat ze degenen die het goede nieuws van Yeshua (Jezus) prediken niet kunnen horen.
Laten we, terwijl we ons het verhaal van de Israëlieten herinneren, bedenken dat ook wij verlost zijn door het Bloed van Yeshua, het Paaslam. Niet om gewoon weg te lopen en “ons eigen ding te doen”. Net als bij de Israëlieten is het doel van onze vrijheid om de levende God te dienen.
“Want Hij heeft ons verlost van de heerschappij van de duisternis en ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon die Hij liefheeft, in wie wij verlossing hebben, de vergeving van zonden.” (Kol.1:13-14)
Wat toen gold, geldt ook nu.
Als we in het boek Openbaring lezen, zullen veel van de plagen de bewoners van de aarde in de eindtijd opnieuw treffen. Deze gebeurtenissen die in Egypte plaatsvonden, zijn een voorafschaduwing van wat komen gaat – in de laatste dagen op wereldschaal.
‘Ik zag nog een teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden; want in hen is de toorn van God vervuld’. (Op.15:1)
In zijn visioen beschrijft Johannes de zeven laatste plagen op aarde:
Terwijl God de volle schaal van Zijn toorn over de aarde uitstort, verschijnen vreselijke zweren op allen die het merkteken van het beest hebben aangenomen en zijn beeld aanbidden (Op.16: 2). Dan, net als in Egypte, veranderen de wateren in bloed (Op.16: 3-6). Andere plagen bombarderen ook de aarde, zoals duisternis, verzengend vuur en verwoestende hagel.
‘Vanuit de lucht vielen enorme hagelstenen, elk met een gewicht van ongeveer honderd pond, op mensen. En ze vervloekten God vanwege de hagelplaag, omdat de plaag zo verschrikkelijk was. ” (Op.16:21)

Bij alles moeten we op de Heer vertrouwen, want Hij kan ons van alles verlossen. Het resultaat is dat we Hem kunnen vertrouwen op zijn vergelding en gerechtigheid.
Ik bid dat we er altijd aan mogen denken dat we in de eindtijd leven; en laten we, terwijl we veilig blijven in de zekerheid van ons heilige verbond met Elohim, geduldig het goede nieuws delen en ijverig om genade bidden voor degenen die koppig blijven rebelleren tegen God. Wanneer God een Woord spreekt, zal het worden gedaan zoals Hij heeft gezegd, ondanks hoe de omstandigheden in het natuurlijke verschijnen. En laten we dankbaar zijn.

DANKEN EN BIDDEN:
* Vader in de hemel, Meester van het universum, in het midden van deze omstandigheden stellen we ons vertrouwen op U.
* Dank U voor het Bloed van Jezus Yehsua en voor Zijn offer op Golgotha.
* Dank U Jezus dat Uw Bloed ons losmaakt van de machten van deze wereld. Woorden zijn niet genoeg om U te danken.
*Geef ons de moed om staande te blijven, wetende dat u nooit slaapt of ​​sluimert. Leer ons om alleen op U te vertrouwen.

VOORBEDE VOOR ONS LAND:
* Vader, we bidden voor ons land dat u zo nodig heeft. We vragen waarheid, wijsheid en gerechtigheid voor regeerders en bestuurders.
* Vader onthul ons Uw strategieën hoe wij ons land terug kunnen nemen.
* We bidden voor de kerken, vooral voor onze broeders en zusters die in diepe slaap zijn gevallen, waarbij ze de tijd negeren waarin we leven.
* We bidden voor de tieners en jongeren. Velen lopen met verkeerde gedachten van angst en zinloosheid, zelfs zo diep dat ze zichzelf van het leven willen beroven. Vader breng mensen met wijsheid om hen te helpen.
* Vader we bidden voor de gezinnen, in quarantaine, bescherm hen voor echtscheiding en geweld. Geef nieuwe liefde aan ouders en kinderen voor elkaar. * Laat een roep tot U opstijgen in ons land net als bij het volk Isarel in Egypte.

GEBEDSPROJECTEN waarvoor we elke gebedssessie willen bidden:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van ‘Kom ik om, dan kom ik om’.
* Afgelasten avondklok. Stuur brief of mail aan regering, zie link volgende punt.
* Wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
Schrijf je app/mail/brief aan regering (avondklok)/Eerste Kamer (Syri):
https://www.dropbox.com/s/4xw9v55l9f6qx7j/brief%20aan%20regering.pdf?dl=0
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam – poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

BIJLAGEN
Even iets liefs ter afwisseling, iets waarin we onze Schepper herkennen:
https://www.dropbox.com/s/yl6habz7fqgsrfu/signal-2021-01-19-124915.mp4?dl=0

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

 

VERTROUWEN

Lezen: 2 Tim. 2 vers 1-13
In dit gedeelte schrijft Paulus aan Timoteüs dat hij, wat hij zelf geleerd heeft, aan mensen mag toevertrouwen die betrouwbaar zijn.
Hij schrijft ook, dat het Woord betrouwbaar is (vers 11).
Je kunt het Woord vertrouwen.

Wat zegt de wéreld over vertrouwen?
Enkele omschrijvingen:
– De bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
– Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan
– Verwachten dat die ander het beste met je voor heeft.
Vertrouwen in mensen wordt vaak beschaamd.
Zelfs mensen die we goed kennen, kunnen ons teleurstellen.
Als we ons teleurgesteld voelen, is dat vaak een teken dat we ons vertrouwen te véél op de mens gericht hebben.
De Bijbel roept ons op om ons te vertrouwen niet op de mens te stellen maar op God.
Spreuken3:5:
Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet.’
Wat houdt dat in, vertrouwen op de Here?
Ik denk dat het inhoudt dat wij dat wat onze zekerheid is, mogen loslaten en in Gods hand leggen.
Loslaten om er niet zelf controle over te hebben en echt, écht te geloven dat God de situatie vasthoudt en dat Hij het beste daarin tevoorschijn brengt. En dat Hij ook inzicht geeft, hoe te handelen. Dat we ons daar dan ook geen zorgen meer over maken als we het eenmaal aan Hem gegeven hebben.
Dat is een proces. Een proces om heel bewust mee bezig te zijn, en te leren vertrouwen. Juist in deze tijd.
Vertrouwen wij op onze overheid of op God?
Vertrouwen wij in de maatregelen of op God?
Vertrouwen wij op een prik die geen geneesmiddel is maar nog steeds een medisch experiment? Of vertrouwen wij op God om ons te beschermen?

Laten we ook voor deze crisis op God vertrouwen!
Hij heeft ons een goed werkend immuunsysteem gegeven. Gezonde voeding, beweging en buitenlucht versterken dat. Al eeuwen verslaan we daarmee heel veel virussen en bacteriën.
De Here Jezus is ons grote voorbeeld
Joh. 2 vers 23, 24
En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen die Hij deed: maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist zelf, wat in de mens was’.
De Here Jezus vertrouwde alleen op Zijn hemelse Vader, die alles weet en in datgene voorziet wat er nodig is.
Jezus wist wat in de mens was, Hij kende de mensen en wist dat Hij niet Zijn vertrouwen op hen moest stellen.

Jes.26:3,4
‘Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots’.

DANKEN EN BIDDEN:
* Dank U Vader dat we volledig op U mogen vertrouwen.
* Dank U Vader dat U ons zo mooi gemaakt heeft, met een ingenieus immuunsysteem.
* Dank U dat U ons helpt om te onderscheiden waar het op aan komt.
* Wij bidden dat de maatregelen en prikken die schadelijk zijn voor onze gezondheid zijn, afgeschaft worden.
*Wij bidden voor onze regering, dat ze zich mogen bekeren van de onwaarheden
* Wij bidden dat we alleen ons vertrouwen op U gaan stellen.
* Wij bidden voor Uw bescherming, voor ons lichaam, onze ziel en onze geest.

BIJLAGE:
Interessante website:
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!
https://www.24-7gebed.nl/2020/11/02/elke-dag-onlinegebed-via-zoom/

OFFENSIEF BIDDEN

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij’, Psalm 23: 4.
De vallei van de schaduw van de dood is de plaats waar Gods kinderen een noodzakelijke voorbereiding ondergaan. Waar christenen leren te leven met de dood als reeel en continue gevaar.
‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen’, Genesis 3:15.
Waar wij ééns een defensieve houding hadden, leren wij nu om offensief te zijn, ons zwaard op te pakken en krachtig te bidden in de Geest.
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen‘, Mattheüs 16:18.
Het Woord van God als 2-snijdend scherp zwaard wat scheiding brengt tussen ziel en geest hanteren wij om onszelf en anderen vrij te zetten door Zijn kracht. Door een intieme relatie gaat Zijn licht schijnen op plaatsen die tot nog toe verborgen waren.
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer’, Efeze 5:11.
Wat heerlijk dat Jezus deze strijd voor ons voert. Wij roepen Hem aan, Hij die is gezeten aan de rechterhand van God de Vader.
‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou’, 1 Joh. 3: 8.
In Hem hebben wij autoriteit gekregen over de duisternis. Over elke vorst van de duisternis en al zijn koningen.
De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië’, Daniël 10: 13.
In tegenstelling tot Daniel hebben wij een geestelijke positie, bij Christus, verheven boven de hemelen waar het koninkrijk van de duisternis heerst.
… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus‘, Efeze 2: 6
Wij worden geroepen om de vallei van de schaduw van de dood in te trekken, de vijandelijke bolwerken te verkennen, ze aan te vallen en neer te halen.
‘Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven’, Matteüs12:29.
Welke vorst uit de duisternis is de sterke die heerst over jouw leven of in jouw omgeving? Welke demonen(koningen) staan onder zijn gezag. Neem waar en onderzoek de gedragseigenschappen van jezelf of die van anderen. Bind de vorst en de koningen die heersen over een gebied. Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; Vraag vergeving en reiniging door het Bloed van Jezus, zodat elke rechtmatige claim van de vijand op je omgeving vervalt.
‘En proclameer vrijheid over jouw leven of jouw plaats. en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn’. Mattheüs 18: 18
Je overwint geen vijand door hem te passeren. Je verslaat angst door te groeien in geloof. Je verslaat wanhoop door te groeien in hoop. Je verslaat de dood door te groeien in leven. Echt leven vind je door niet langer voor jezelf te leven, maar voor de Koning en alles te doen voor Zijn Koninkrijk en degenen waar Hij zijn leven voor gaf.
In de vallei van de schaduw van de dood leren wij de dood te bestrijden door de angst voor de dood te weerstaan door dagelijks te sterven aan onszelf en onszelf te beschouwen als dood voor de wereld. Door de controle over angst kunnen wij de bron van alle verderf doden: egoïsme / Ik
Wij nemen afstand van onze defensieve houding en vallen met geestelijke wapens de poorten van de hel aan met bekering, vergeving vragen, toepassen van het Bloed van het Lam, proclamatie, bevrijding en genezing.

The joy of the lord is our strenght.

Misschien wil je in voorbereiding op zaterdag 6 februari naar een specifieke strategische plaats gaan in jouw omgeving die de Heer op je hart legt.
Om op die plaats te luisteren naar Gods stem of met geestelijk onderscheid van Hem te bepalen hoe en waar je moet gaan bidden voor je stad/dorp/regio.
https://genees-ons-land.webnode.nl/

DANKEN:
* Dank U Heer dat U een tafel bereid voor het oog van onze tegenstanders.
* Dank U voor het kruis dat ons vrijmaakt van alle gebondenheid. Dank U dat ik geen kwaad hoef te vrezen want Uw staf en Uw stok die vertroosten mij.
* Dank U dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen.
* Dank U dat U ons roept om de onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren.
* Dank U dat U Here Jezus de machten van de duivel verbreekt.

BIDDEN:
* Daarom vragen wij U Heer, om de macht van de vorst van de duisternis die aangesteld is over ons land en al zijn koningen te verbreken op basis van het Bloed van Jezus.
* Heer, we bidden vergeving dat we ruimte hebben gegeven aan rebellie naar U. Heer, we bekeren daarvan en we bidden, reinig ons van onze eigen rebellie naar U, en we bidden: verbreek de macht van rebellie over ons gebied.
* Leer ons ook andere bolwerken herkennen en die in gebed te brengen bij U. Maak ons (en ons land) los van de machten van religie, traditie, roddel, vrijmetselarij, sexuele onreinheden, manipulatie, intimidatie, dominantie (Izebel), slavernij etc. (Doe onderzoek voor jouw regio) Help ons om ons af te keren van de zonden die hierbij horen.
* We bidden een massaal wakker worden in ons land vanwege het onrecht dat gaande is in deze tijd. Dat we ons verootmoedigen voor U vanwege wat er gebeurt en dat we massaal gaan bidden, zoals 2 Kron.7:14 zegt.
* Zegen de Week van Gebed die deze week plaats vindt, en doe het gebed en Uw Woord door velen opnieuw ontdekt worden!

Michelle, Pieter en Johan zijn 3 mensen die een missie voor Rotterdam hebben.
In deze link zie je een voorbeeld hoe God hun leidt voor hun gebied:
https://genees-ons-land.webnode.nl/_files/200000059-ec3bbec3bd/missie%20nederland,%20Michelle.pdf

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!

Elke dag online gebed via Zoom

JERUZALEM EN DE TWEE GETUIGEN

STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING
Deel 23: Openbaring 11:1-14

Lezen: Openbaring 11

Johannes krijgt een meetlat om de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden te meten. Wanneer iets in geestelijke zin gemeten wordt in de Bijbel, gaat het erom om datgene te evalueren en te onderscheiden wat de kwaliteit en het doel ervan zijn. Een ander voorbeeld van iets wat op deze manier in de Bijbel gemeten wordt, staat in Daniël 5:26-27 waarin koning Belsazar ‘gewogen’ wordt:
‘Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden.’
Er wordt Johannes dus gevraagd te kijken naar de tempel, het altaar en hen die daar aanbidden en te onderscheiden en af te wegen wat er gebeurt. Het interessante is dat het Gods tempel is, maar dat in de eindtijd de antichrist die tempel zal gebruiken om er aanbeden te worden. Wie aanbidden daar dan in de tempel in de eindtijd? We weten in ieder geval dat wanneer de tempel wordt herbouwd, er Joden heen zullen gaan die Jezus nog niet kennen en daar weer offers zullen brengen. En dat dan de antichrist de tempel zal ontheiligen en daar aanbeden zal willen worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven en dat alles op een goede manier te ‘meten’.

God heeft een doel met de dingen die gebeuren in de eindtijd, ook met de herbouw van de tempel en het feit dat er opnieuw offers gebracht zullen worden. Het betekent niet dat dat alles Zijn wil is, maar het dient wel ergens voor dat dit gebeurt in de eindtijd. God staat toe dat het gebeurt.
Het is daarom goed fijngevoelig te zijn in ons ‘meten’, omdat dingen gebeuren met een reden. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om er helemaal in mee te gaan en te zeggen dat het allemaal goed en mooi is wat er gebeurt. Want door offers te brengen, wordt niemand gered. Zonder Jezus kan niemand gered worden. Het is aan ons om dichtbij het hart van God te blijven, zodat we deze complexe dingen op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid kunnen onderscheiden.

Nadat Johannes opdracht gegeven wordt te meten, lezen we aan het eind van vers 2 dat Jeruzalem tweeënveertig maanden lang vertrapt zal worden. Dat is drie en een half jaar. Jezus profeteerde in Lukas 21:24 ook dat de tempel in Jeruzalem vertrapt zou worden door heidenen. Er is een discussie over of dit vervuld was in het jaar 70 na Christus of dat de vervulling hiervan nog komt. Persoonlijk geloof ik dat de profetie gedeeltelijk vervuld is in het jaar 70 na Christus en dat de volledige vervulling van deze profetie in de eindtijd zal zijn.
In Openbaring 11 wordt Jeruzalem met verschillende namen genoemd: de heilige stad (vs. 2), de grote stad en in geestelijke zin Sodom en Egypte (vs. 8). Dat lijken tegenstellingen; aan de ene kant is het een heilige en grote, belangrijke stad. Die aspecten hebben te maken met Gods plan en bestemming voor de stad. Aan de andere kant wordt de stad in geestelijke zin genoemd Sodom en Egypte. Dat heeft te maken met de dingen die er in de eindtijd in de stad plaatsvinden; perversie (Sodom) en slavernij (Egypte). Hier zie je dus de geestelijke strijd om de bestemming van de stad. God roept Zijn kinderen op om in gebed en gehoorzaamheid met Hem te staan om Jeruzalem in haar bestemming te brengen van heilige en grote stad:
‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeften gesteld heeft tot een lof op aarde.’ (Jesaja 62:6-7)
Nadat er gezegd wordt dat Jeruzalem vertrapt zal worden, zien we in Openbaring 11:3-14 de opkomst van de twee getuigen. Zij brengen Gods oordelen over het rijk van de antichrist op eenzelfde soort manier als Mozes deed over het rijk van farao. De confrontatie tussen Mozes en de farao geeft ons inzicht over de confrontatie tussen de twee getuigen en de antichrist. De wonderen die de twee getuigen zullen verrichten, staan gelijk aan de wonderen die Mozes verrichtte en die Elia verrichtte. Dan, na drie en een half jaar, wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zullen ze gedood worden door het beest dat uit de afgrond opkomt. De hele wereld zal hun dode lichamen zien en feest vieren. De mate waarin ze zich verheugen over de dood van de twee getuigen staat gelijk aan de mate waarin ze zich verzetten tegen het feit dat Jezus het koningschap van de aarde over zal nemen. Maar dan gebeurt er dit met de getuigen:
‘En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.’ (Openb. 11:11-13)

Het bijzondere hiervan vind ik dat nadat dit alles gebeurt, er staat dat de overigen eer geven aan de God van de hemel. Dus zelfs nadat dit alles is gebeurd, geeft God mensen nog een kans om zich te bekeren en Hem eer te geven. Hier zien we opnieuw hoe Gods hart is om mensen kansen te geven en te redden en hoe barmhartig Hij is. Hoe hard hun harten ook lijken, Gods genade is groter. Laten we dus nooit ophouden te bidden voor de redding van mensen.

BIDDEN:
* Vraag de Heilige Geest je zo dichtbij Gods hart te brengen, dat je in staat zult zijn de dingen om je heen te ‘meten’ op de juiste manier en met de juiste hartsgesteldheid.
* Vraag God Jeruzalem te grondvesten en te stellen tot een lof op aarde (Jes. 62:6-7).
* Bid voor de redding van mensen om je heen. Vraag God om openbaring van Zijn liefde aan mensen te geven en vraag Hem mensen Zijn grootheid en almacht te laten zien, dat velen Hem eer zullen geven en Hem zullen aanbidden

BIJLAGEN:
– Maandagavond 18 jan. zoom-workshop IN GESPREK over deze tijd en vrijdag 22 jan. uitgebreide workshop over vaccin.
Meer info: https://www.dropbox.com/s/rnfp9oin3sgl873/prwsdecjan.png?dl=0 Opgeven: https://www.24-7gebed.nl/workshop/
– Voor alle voorgaande delen van de studie uit Openbaring, kijk op Tirza’s website: https://oiluponhisfeet.wordpress.com/

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken wanneer je ook maar kunt!