Verwacht u de Here Jezus?

Lucas 18
8Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Ben je gereed voor Zijn komst?
In bovenstaande tekst wordt gesproken over een onrechtvaardige rechter. Als wij zelfs van rechters al geen rechtvaardige rechtspraak kunnen verwachten, hoe zit het dan met de rest van de wereld?
Paulus zegt tegen Timoteus het volgende:
2 Tim.3
1Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 

Het is wel duidelijk dat de huidige tijd een afspiegeling is van deze tekst. Vers 5 maakt ook nog eens duidelijk dat het over de kerk, over de gelovigen.
Verwachten wij de Here Jezus? Zijn wij gereed voor Zijn komst? Of is de volgende tekst uit 2 Tim4 ook op ons van toepassing?
3Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 

Gisteren was het avondmaal bij ons in de kerk. De oudste zei: ‘van wie hou jij het meest? Dat zal het meest zichtbaar worden in jouw leven.’
Hou jij het meest van de Here Jezus? Dan wordt Hij het meest zichtbaar. Hou jij het meest van jezelf? Dan wordt jij verhoogd.

Jezus spreekt een gelijkenis uit over Zijn Koninkrijk:
Matteus 5:
1Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. 3Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. 

Vragen:

  1. Welke voorbereidingen heb jij getroffen voor Zijn wederkomst?
  2. Herken jij dingen in jouw leven die wereldgelijkvormig zijn?
  3. Hoe ga je hiermee om?

Gebed deze week

We willen de Heer danken voor de missie van Marines for Christ (marinesforchrist.nl)die nog steeds doorgaat. Afgelopen donderdag zijn er weer 2 broeders naar Sint Maarten gevlogen. Graag gebed voor een zegening op hun werk en nieuwe arbeiders in januari.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten