Zaterdag 28 augustus 2020

De ultieme test: Een dal vol schaduw van de dood

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf,die vertroosten mij. Psalm 23: 4

De kerk gaat a.h.w. door de ultieme test. Zij zal gaan door het dal van de schaduw van de dood.
De vallei van de schaduw van de dood is de plaats waar Gods leger een noodzakelijke voorbereiding ondergaat voor de laatste slag, waar strijders leren te leven met de dood als een echt en continue nabij gevaar.

Wordt Psalm 23 nu werkelijkheid?

Sommigen zien het gevaar niet. Sommigen zien het gevaar ten dele. Sommigen zien het gevaar anders.
Laten we eens afstand nemen van de actualiteit en eerst de Bijbel openen:
Wij weten wij dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten. Wat is dat heerlijk verhelderend, want als je onlangs zo’n strijd op vleselijk niveau hebt gestreden dan mag je dat nu belijden. Zelfs als je in het gelijk stond.
Ik constateer dat die geestelijke strijd zich steeds meer op het aards niveau projecteert en zelfs manifesteert. 

Wat zegt de Bijbel hierover:
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Genesis 3: 15
Jezus heeft inderdaad de kop van de slang vermorzeld. Is dit de kop uit openbaring 13 die dodelijk verwond was en werd genezen?

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Mattheüs 16: 18
Gemeente van Christus, U wordt overweldigd op dit moment en u vecht niet en als u vecht dan vecht u met wereldse wapens. Van Jacobus leren wij dat één van de gevaarlijkste wereldse wapens de tong is. 

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Efeze 5: 11
Een duidelijke opdracht of militair gezegd: ‘Mission statement’: ontmasker de werken van de duisternis.

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Joh. 3: 8
Als wij zeggen discipelen van Hem te zijn treed dan nu in Zijn voetsporen en verbreek de werken van de duivel

De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Mattheüs 16: 18  Wij nemen afstand van onze defensieve houding en vallen met geestelijke wapens de poorten van de hel aan met proclamatie, bevrijding en genezing.

We staan aan de Jordaan. Het is tijd om ons erfelijk bezit te vorderen. God geeft in deze tijd een mandaat om de vijand aan te vallen, echter op Zijn bevel en in kleine eenheden.
Wij worden geroepen om de Vallei van de schaduw van de dood in te trekken, de vijandelijke bolwerken te verkennen, ze aan te vallen en neer te halen.

Hoe dan?
Je overwint geen vijand door hem te passeren.
Angst versla je door te groeien in geloof.
Wanhoop versla je door te groeien in hoop.
Dood versla je door te groeien in leven.
Wij vallen de vijand aan met geestelijke wapens. Eén van die wapens is waarheid. Een waarheid die je moet uitleven is alles doen met vreugde want ‘de vreugde van de Heer is je kracht!’

Angst voor de dood die momenteel rondom ons is weersta je door dagelijks te sterven aan jezelf en jezelf te beschouwen als dood voor de wereld. Daardoor controleer jij de angst i.p.v. de angst jou. Angst een kwaad wat egoïsme en ik-gerichtheid voortbrengt.
We hebben te maken met een wereld die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat hierdoor geen bittere wortel van cynisme groeien. Cynisme wat opkomt als een gif door steeds weer opnieuw geconfronteerd te worden met alle leugens van de huidige maatschappij. Wij vallen dit kwaad aan met de blijdschap van de Heere, een luisterend oor en reageren met wijsheid vanuit Zijn Geest als een Jood onder de Joden en een Griek onder de Grieken. Zij die niet geestelijk zijn kunnen het geestelijk ook niet duiden!
Dagelijks worden we aangevallen door wantrouwen. Met wijsheid van de Heer houden wij het initiatief door een tegenaanval met vertrouwen in Jezus. Onze eenheid in Hem brengteen schokgolf in het kamp van de vijand.

Ons grote geheim is: Wij houden focus op onze Heer. Wij zijn in het dal van de schaduw van de dood naar buiten-missie gericht en redden wat er te redden valt in plaats van onze gemeenschap angstvallig in stand houden. Doordat wij veel mensen redden groeit onze eenheid. De ultieme test is steeds weer opsplitsen met nieuw leiderschap in kleine eenheden die met elkaar verbonden blijven. Na een aanval laten wij bolwerken achter van Christus waar waarheid, gerechtigheid en vrede regeren.

The joy of the lord is our strength.

 

Gebed 1: Voorbereiding voor de strijd. 

 • Heer zalf mijn ogen. Laat mij zien met Uw ogen. Leer mij onderscheiden de strijd op aarde en die in de Hemelse gewesten.
 • Heer geef mij meer vrijmoedigheid in het brengen van Uw boodschap en tegelijkertijd wijsheid.
 • Leer ons dat niet wij overtuigen, maar dat Uw Geest overtuigd. Laat ons daarom geen drammerige houding aannemen, maar een nederige houding in gebed.
 • Leer ons vechten met Uw wapens: Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Lukas 22: 36
 • Heer laat ons voorbereid zijn voor een tijd die zwaar is. Zo zwaar dat U deze zal inkorten terwille van de uitverkorenen omdat anders geen vlees behouden zal worden.
 • Heer geef inzicht aan hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad.

Gebed 2: De strijd

 • Leer ons dat het gevaar vooral in de bolwerken van ons eigen denken zit. Geef mij de kracht om deze bolwerken aan te vallen en te vernietigen in Jezus naam!
 • Leer ons dat aanvallen vaak van binnenuit komen en geef ons de nederigheid om elke keer weer opnieuw voor elkaar te buigen, te belijden en vanuit Uw kracht als eenheid door te gaan.
 • Leer ons de aanvallen van buiten te weerstaan met tegenovergestelde wapens. 
 • Door het schild van geloof op te heffen tegen angst zodat wij de angst beheersen in plaats van dat angst ons beheerst.
 • Laat ons leugen bestrijden met waarheid.
 • Geef ons bereidheid om uit te gaan en mensen letterlijk voor de poorten van de hel weg te slepen.
 • Laat ons onrecht bestrijden met rechtvaardigheid.
 • Laat Uw woord ons elke dag de vrede brengen die vreugde geeft.
 • Geef ons een diepe verbondenheid vanuit het gebed in de Geest. 

Psalm 23, I am not alone  https://youtu.be/XjJNu7X0gDE

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders Psalm 23:5