Zuiverende uitwerkingen van Gods woord

Deze overdenking is van Derek prince Ministries

Een belangrijke uitwerking van Gods Woord: reiniging en heiliging. De sleuteltekst hiervoor is Efeziërs 5:25-27: Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Er zijn een aantal belangrijke punten in dit tekstgedeelte die aandacht verdienen. Ten eerste merken we op dat deze twee processen, reiniging en heiliging, hier nauw met elkaar verbonden zijn. Maar al zijn deze twee processen nauw met elkaar verbonden, ze zijn niet hetzelfde.
We kunnen het verschil ertussen misschien op deze manier uitleggen: datgene wat werkelijk geheiligd is, moet noodzakelijkerwijs absoluut zuiver en schoon zijn. Maar datgene wat zuiver en schoon is, hoeft niet noodzakelijkerwijs in de volle zin van het woord geheiligd te zijn. Het is mogelijk om zuiverheid of reinheid te hebben zonder heiliging, maar het is niet mogelijk heiliging te hebben zonder reinheid of zuiverheid.
Reiniging is dus een essentieel onderdeel van heiliging, maar vervangt haar niet. Later in deze serie overdenkingen zullen we nauwkeuriger onderzoeken wat de precieze betekenis is van het woord ‘heiliging’.

Het tweede punt van aandacht is dat één belangrijk en uiteindelijk doel waarvoor Christus de Gemeente verloste, was dat Hij haar zou reinigen en heiligen…
Het doel van Christus’ verzoenend sterven voor de Gemeente als geheel, en voor iedere individuele christen in het bijzonder, is dus niet bereikt voordat zij die verlost zijn door Zijn dood door een proces van reiniging en heiliging zijn heengegaan dat daarop volgt. Paulus maakt duidelijk dat alleen die christenen die dit proces van reiniging en heiliging hebben doorgemaakt, in een toestand zullen zijn die noodzakelijk is voor hun uiteindelijke verschijning voor Christus als Zijn bruid – en de voorwaarde die Hij nader toelicht is: een Gemeente, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks… heilig en onbesmet.

Het derde punt dat we opmerken in deze passage is dat het middel dat Christus gebruikt om de Gemeente te reinigen en te heiligen ‘het waterbad met het Woord’ is. Het is Gods Woord waarmee je wordt geheiligd en gereinigd; in dit opzicht kan de uitwerking van Gods Woord vergeleken worden met het wassen met zuiver water.
Zelfs voordat Christus’ verzoenend sterven aan het kruis zich had voltrokken, had Hij Zijn discipelen al verzekerd van de reinigende kracht van Zijn Woord dat Hij tot hen gesproken had. Want in Johannes 15:3 zegt Hij: U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. We zien daarom dat het Woord van God een belangrijk middel is tot geestelijke reiniging dat wat Zijn werk betreft vergeleken kan worden met het wassen met zuiver water.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten